Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yonetmem. Orhan Erinç# D>5 Haterler Ergun Balcı • Ekonomı Bülenl Genel Yayın Koordınatoru Hikmet Kızanlık • Kııltür Handan Şenköken •Spor Çetinkaya 0 Yazıışlerı Müdurlerı. Vbdülkadir Vücelman • Makaleler Sami fbrahim Yıldız (Sorumlu). Dinç Tavanç Karaören # Düzclıme Abdullah Yazıcı # • Haber Merkezı MuJuru Hakan Kara Fotoğraf Erdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belge • Gor^el Yönetmen Fikret Eser Edibe Buğra # Yurt Habcrler Vlehmet Faraç Yaym Kurulu İlhan Sdçuk I Ba^kan I. Oritan Eriırç. Okta> kortbnkc HikmetÇetinkaya. Şukran Sonn-. Ergun Bakv Dinç Ta> aırç. thrahinı \ ıldız. ürhan Bursah. Mustafa Balbat.HakjınKara. Ankara TemsılciM Mustafa Balbay • Haber Muduru Doğan Akın -Maturk Bulvan No 125. Kal 4 Bakanlıklar- Ankara Tel 4195020 (7 hal». Faks.. 4195027 • Izmır TemsılciM Serdar Kızık. H Zıya Bl\ I 352 S 2 3 Tel- 4411220. Faks: 4419117 • <\dana Temsılcısı. Çetin Mğenoğiu, InönûCd. 119S No.l Kat l.Tel 3522550. Faks 3522570 Muessese Muduriı: Erol Erkut # Koordınator Ahmet Korulsan • Muhasebe. Bülent >, ener # Idare Hüse\inGürer0t>letnıe Onder Çetik» Bılgı-tyem Nail Inal • Bılgusayar Sıstem VtürihetÇUer MEDV \C:»\oneı.m Kurulu Ba^kanı-Gene! Mudıir Gâibüı Rrduran 0 hloordınator Reha Işıtman # Genel Mudur \ âfdımcısı Vline Akdağ MED\\ C : • \cnetım Kurulu 6a>kanı - üen^l Müdur L'stiin \kmen # Murahhas uye Bora Gdneırç n \e Ba*an: \ tn Gun Haber -Vıamı. BaMn \e *t a>ıncıl k -\ Ş ad îv 4 ' C agaioâlu 3-B34 Isf PK :4A Istanbui Tel (0 212i J 12 05 05 120 ha[) Fak-, ' 0 212ı 513 <5 15 12ARALIK1995 Jmsak: 5.40 Güneş7.l2 Öğle: 12.05 Ikındı. 14.22 Akşam 16.43 Yatsı 18.09 MEDYACTel 51407 53 - 513 95 80-513 S460-6I. Fals 51l84ıS6 Jüpitep'in keşfi • Çeviri Servisi - Amerikalı bılım adamlan. Galileo uzay aracının Jüpıter ile karşılaşmasının ardından topladığı bılgileri almaya başladı. Projenin yönetıcısı Neil Ausman. Jüpıter'ın uydusu Europa'da. büyük bır olasılıkla bakteri benzen yaratıkların var olabileceğıni söyledı Bır buz katmanıyla kaplı olan ve sualtı voikanlarıyla ısınan okyanus dünyası Europa"da mikrobik bır yaşam olabilir. Galileo. Europa'nın yalnızca 200 kilometre üstünden geçecek Uydunun yüzey i aynnlılı bır biçımde ıncelenecek ve araştırmaya değer bulunursa onümüzdeki yüzyılda bır denızaltı uzay aracı gondenlıp vaşam belırtısi aranacak. Galileo'nın ana antenı anzalı olduğu için. gore\ ı dunyaya teknık bilgıler iletmek olan daha küçük bır çanak anten kullanılacak Doğu'da depremler • Haber >ferkezi - Erzıncan. Pülümürve Bıngöl'de dün meydana gelen depremler halka korkulu anlar ya^attı. Boğazıçı Lniversitesı Kandıllı Rasathanesi ve Deprem Ara>tırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden verilen bılgiye göre. Erzıncan"da Nazımiye- Pülümür arasında dün sabahsjat09 0l'de meydana gelen depremin 4 2 şıddetınde olduğu kaydedildı. Atatürk Lniversitesı Deprem Araştırma Merkezı'nden alınan bilgıye göre. Tuncelı'nin Pülümur ile Bıngörün Kığı ılçelerinde. dün sabah saat 08.55'te 3 şıddetınde. 09.02'de de 4.4 şıddetinde iki deprem kaydedıldı. Mektuplar sahte çıktı • Çeviri Servisi - Bir TV soyleşısınde James Hewıtt ile ilişkisıni açıkça itıraf etmesınden sonra. Charles'ın vakın dostlan. Dıana'ya saldırılarını yoğunla^tırdı. Prens Charles'ın yakın arkadaşlanndan biri Diana'nın He\\ıtt dışında başka erkeklerle de ilışkısi olduğunu ıspat etmeye çalışırken bir diğer arkadaşının ıse bır Amenkan gazetesıne sattığı ve Diananın Hevvitt'e yazmış olduğu ıddıa edilen mekluplann da sahte olduğu ortaya çıktı. UNICEF raporuna göre, son on yıldaki savaşlar, 2 milyon çocuğun yaşamma mal oldu Çoculdar? savaşla doğup öKiyor Silahlanma veya gelişme UNICEF'e göre silahlanmaya harcanan paralar şöyle değeriendihlebilir. 100$ 1 Kalaşnıkof otomatk tûfek 3 bın çocuğy ; köfiukten kurtarmaya t yetecek kadar A ' vrtamını kapsülu t lOOmilyonS « ° " Altı olumcul hastahga karşı 7 7 milyon çocuğu konj,aca« aşı 800 milyon S 23 adet F-16 savaş uçağı Zekagerılıgıneyol açan lyot eksıklıgını gıdemıek ıçın 1 6 mılyarmsanaiOyıl yetecek kadar tuza lyot katma 2.4 milyar $ 1 nükleer denizarb Kırsal kesımdekı 48 milyon kışı ıçın temız ıçme suyu ve sağlıklı yaşam ortamı i 24 milyar $ 11 hayalet uçak 135 milyon çocuk ıçın dört yıllık oğretım olanağı Haber Merkezi - Birleşmiş MilletlerÇo- cuk Fonu (L'NICEF). dünyada son 10 yıl ıçinde savaşlar sırasında 2 milyon çocuğun yaşamını yıtirdiğinı. 5 milyon çocuğun sa- kat kaldığını. 10 milyon çocuğun da ruhsal çökiintü yaşadığını açıkladı Bu süre ıçinde evsız kalan çocuk sayısı 12 milyon. ailele- nndenaynlançocuklannsayısı ise 1 milyo- nu aşıyor UNICEF'in belirlemelerıne göre Bosna-Hersek'te yaşanan savaş sırasında 20 bin Miislüman kadın teca\ üze uğradı, sade- ce Saraybosna 'da dört çocuktan bin yaralan- dı. LNICEF'in **Dün\aÇocuklannın Duru- mu 1996" başlığıyla hazırladığı rapordün An- kara"da düzenlenen toplantıyla açıklandı. UNIC E F. raporunda savaş.lann çocuklara et- kilenni gözler önüne serdi. Çocuklar kullanılıyor lç sava^larda çocuklann özel hedefolarak seçildıkleri görüşüne yer venlen raporda şöyle denıldı: "Günümü/de savaşlann birçoğu avnı iil- ke içindeki etnik gruplar arasında yaşan- maktadır. Etnik üstünlük iddialannın etnik temizliğe. bunun da soykınma donüşmesi karşı konulmaz bir süreç oluşturabilir. Bo>- lece artık vetişkinlerin katli de yetme>ecek- tir. düşmanın geiecek kuşaldannın da yok edil- mesi diişünülecektir. Ruanda'da şiddetola>- lan başladığında bir siyasal yonımcunun de- diği gibi: Bü>ük fareleri öldürmek için ön- ce küçük fareleri öldürmek gerekir." Raporda, bırtopluluğu bütünüyle cezalan- dırmak ya da başkalan hakkında istihbarat Savşş Çıoçukları 1985 ve 1995 arasında 10 Ötenler Sakatiananlar Evsiz Öksûz kalan Psikolojik kalanlar veya anne- olarak aşın babasından etkılenenler ayn düşen toplamak amacıyla çocuklara işkence ya- pıldığına, kadınlann da cinsel şiddet ve te- cavüzün getırdiği travmayla acı çektikleri- ne dıkkat çekildı. Bosna-Hersek ve Hırva- tıstan'da meydana gelen çatı^malarda genç kızlara tecavüz edıp "düşnıan çocuğu doğur- ma>a" bilinçh olarak zorlandığı vurgulanan raporda 1992 Nisan ayından bu yana 20 bin- den fazla Müslüman kadının tecavüze uğ- radığı belirtıldi. 25 ülkedekı çatışmalarda 16 yaşın altın- da çocuklann savaştığı. 1988 yılında 200 • UNICEF'in raporuna göre son 10 yıldaki savaşlarda 5 milyona yakın çocuk sakat kaldı, 12 milyon çocuk ise evinden barkından oldu. • 1945 ve 1995 yıllan arasında dünya, ciddi boyutta 149 silahh çatışmaya tanık olurken bu savaşlarda 23 milyon kişi öldü. bin çocuk askerin behrlendığı kaydedılen raporda. Sierra Leone'de çocuklann işken- ce yapmaya ve kendi akrabalannı öldürme- ye zorlandıkları vurgulandı. Raporda, savaşlarda gıda üretimi ve akta- rılmasının engellenmesi nedeniyle 1980- 1988 yıllan arasında Angola'da 330 bin, Mozambık'te de 490 bın çocuğun yaşamı- nı yitirdiğineışaretedilirken "hîzayagetirü- mek istenen rejimlere karşı ekonomik savaş uygulandığı" ılen surüldü 1993 yılında 42 ülkede ıç çatışmalann. 37 ülkede de siyasal şiddetin yaşandığına ışa- ret edilen raporda. "Bu, toplam 79 ülkeden 65'i geBşmekte olan ülkeler. 1993 yılı dünya toplam askeri harcamaJan 790 miİyar dolar olarak lahmin edilmiştir. Bunun 121 mirya- n gelişmekte olan ülkeler tarafından har- canmıştır*" denıldi. Raporda. savaşlarda kullanılan önemli si- lahlardan bırinin de kara mayınlan olduğu belirtilerek dünya yüzeyınde 64 ülkede top- lam 110 milyon patlamaya hazır mayının döşenmiş olduğu bildırildı. Raporda, mayının uretim maliyetinın 3 dolar olmasına rağmen etkisız hale getiril- mesınin bin dolan bulduğu kaydedilerek aralannda Birleşmiş Mılletler'e bağlı örgüt- lenn de bulunduğu bazı kuruluşların silah üreten kuruluşlara karşı boykota yöneldik- leri anımsatıldı Savaş karşıü gündem Raporda. UNlCEF'ın. çocuklann sorun- lannın çözümüne yönelik pratik adımlan öngördüğü kaydedilerek bu adımlardan ba- zılan şöyle sıralandı: Önleme: Şiddetin temelinde yatan neden- lerin ele alınması. arabuluculuğa ve ihtilaf çözümüne daha fazla kaynak aynlması Kızlar ve kadınlar: Savaş sırasında bu ke- sımin güvenlığınin sağlanması için önlem- ler alınması gerekir. Çocukaskerler: UNICEF. askere alınma- da asgan yaş sınınnın 18'e çıkanlmasını öngörüyor. Rehabilitasyon: Çocuklann uğradıklan psikolojik hasann gıderilmesi gerekir. Türk-îş'te koltuk kavgası, sonmları gölgeledi Türk-is Cenel Kurulu'nun ardından Seçmen ne demek istedi? ŞÜKRAN SONER ANKARA - Seçimler- den sonra seçmenin ne de- mek istediğine ılişkin her- kes işine geldiğince yorum yapmaya çalışır. Seçmene hiç düs.ünmediğı büyük bü- yük işlevler yüklenir. Oy- sa seçmen her zaman ol- duğu üzere elindeki seçe- nekler arasında isteyerek ya da "kötünün iyisi" di- yerek oyunu kullanır. Türk-Iş genel kurulunda da delegelerin, ayn gruplar- da ittifak yapmış eski yö- neticilen yeniden göreve getirmek gibi bir kastı yok- tu. Daha da kötüsü. Türk- Iş delegeleri seçimde oy kullanırlarken olabilecekle- n kadar bıle bağımsız de- ğillerdi. Geçmış genel ku- rullann büyük çoğunluğu ile "asker" delegelen, bu genel kurulda daha da kım- lik erozyonuna uğrarruş ola- rak. futbol takımlarının "amigolan" konumuna geçmışlerdi. Kelimenın tam anlamı ile ilkeleri savıınulamaya- cak. sadece başkanları yö- netıme getırmeyi hedefle- yen. kimı açıklanabilır. ki- mısi de çırkin ıttifaklara göre verilen talımatlarla oy kullandılar. Sandıkta gızlı oy güvencelen de yoktu. Sandıklann oy dağılımın- dan çıkan sonuç da. dele- gelenn sendika yönetım ka- rarlanna tümden sadık oy kullandıklannı gösteriyor. İki ayn listeden eski yöne- tımin seçilmesi, kimi sen- dikalann ve birkaçla savı- labılecek delegenın genel kuruldaki gruplaşmadan farklı oy kullanmalanndan kaynaklanıyor. Bundan sonra ne olur' Birbirlen ile çalışamaya- caklannı deklare etmiş kad- rolar birlikte nasıl iş yürü- tür? Hiç kaygılanmayın. es- kısınden daha körü bır tab- lo olmaz. Artık herkes her şeyı bili)or. Bütün kirli ça- maşırlar ortada. Sorunlar dız boyu. Koltuk çok çekı- ci. Ayakta kalmak, dört v ıl dayanabilmek. aklı başa devşirmeyi zorunlukılıyor Nasreddin Hoca'nın öyküsü gibi Bayram Meral her za- manki uvanıklığı ile Şem- si Denizer'ı ıstifaya yönlen- direbilecek bir çıkış yap- mış. Olmayacağını o da bı- liyor ya. Nasreddin Hoca öyküsünün etkısinde göle bir maya çalmış. "Ya tu- tarsa?" dıye. İkisı de aynı genel kuru- lun delegelennin oylan ile. aynı koşullarda seçilmedı- ler mi? Birbirlen ile çalışa- mayacak v öneticiler. onur- lu olarak ıstıfa edıvorlarsa. aynı koşullarda kendısı ıçın de ıstifa geçerli değıl mi° 'Yolsuzlukyok' Şemsı Denızer daha ön- ce yaptığı konuşmasında. Jaguar'ın bir yanlı> karar. bir kışılik zaafi olarak ka- bul edılebileceğini, ancak bir yolsuzluk olmadığını. sendika parası ile kayıtlı. sendikaya alınmış bu ara- cın eleştinler karşısında sa- tıldığını anlatmıştı. Venle- meyecekmalvarlığı hesabı olmadığını. kımsenin bu türden bir suçlamayı ken- dısıne yöneltemeyeceğını söylemişti Bayram Meral ise daha önce gazetelerde yayımla- nan, genel kurulda da ge- rek kürsüden yapılan ko- nuşmalarda. gerekse dağı- tılan broşürlerde sözü edi- len çeşitlı yolsuzluk. hak- sız malvarlığı suçlamalan- na, konuşmasında. delege sataşmalarına. soru sorul- masına karşın. birkaç kez "O konuva da geleceğim~ dedıği halde, konu değıştı- rerek gırmedı. Genel ku- rulda, kamuoyu önünde, yöneltilmi ş ağır suçlamala- nn, sorulann hiçbirine ya- nıt gelmedi. Sendika başkanlan bü- tün bu gerçekleri bilerek ıt- tıfak kararlannı. nasıl. kı- me oy kullanacaklannı ka- rarlaştırdılar. Kendılenne. olmayan sendika ıçı de- mokrası düzeni ıçinde. tam bağımlı delegelerıne buna göre oy kullanma talımat- lannı verdıler. Doğrususo- nuca şaşırdığımı, sürpriz olduğunu da söy leyemı yo- rum. Tam tersıne. çok bek- lenen. çok doğal bır sonuç bu. Türk-lş'teki sendikal yapılanmanın ürünü. Böy- le başa, böv le tarak. GÜNEŞ Gl'RSON ANKAR.\-Turk-[ş'te, Bayram Meral'in başkanlığındakı eski yö- netımin yennde kalmasıyla sonuç- lanan seçımlerde yaşanan gergın- lik. "istifasanctsrvla" doruğa tırman- dı Yeniden Türk-lş Genel Başkan- Iığınaseçilen Bayram Meral. lis- tesını delen Genel Maden-lş Sen- dıkası Genel Başkanı Şemsi Deni- zer'ı genel sekreterlıkten istıfaya ça- ğırdı. Meral, genel başkanlığa se- çıldikten sonrakı ılk icraatını da kendı işçisini Türk-lş'ten uzaklaş- tırarak yaptı. Seçim sürecındekı ittifaklann delinen listelerlebozulması. Türk- tş içinde hesaplaşma olasılığı gün- deme getirdi. 5 gün boyunca başa baş süren ve küskün yönetimın ye- rinde kalmasıyla sonuçlanan kol- tuk v anşı, "dayanışma içinde Türk- Iş" değil, -davatmacı Türk-İş" tab- losuyaratırken işçisınıfınınönün- deki sorunlan da gölgeledi. Meral, rakibinin Iistesınde yer alan iki yöneticinin listesini del- • Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral. Şemsi Denizer'in genel sekreterlikten istifasını gündeme getirdi. Meral, "Benim arkadaşım onurludur, şereflidir. Gelir gelmez görürsünüz, istifa eder" diyerek Denizer'i istifaya çağırdı. Denizer, "genel kurulun karanna saygılı olacağını" açıkladı. mesinın ardından. basına yaptığı açıklamada. "Bövle tarüşmalı bir genel kurul. 46 > ıldır yapılmadı. Böyle sendikacılık olmaz. Ama be- nim arkadaşım onurludur, şerefli- dir. Gelir gelmez görürsünüz, isti- fa eder. Denizer. benimle çalışma- yacağını söylemişti. Sözünü rutsun" diyerek Denizer'i istıfaya çağırdı. Denizer ıse Meral'in basm aracı- lıgıyla istifasını gündeme getirme- sini, "Genel kurulun karannasay- gılryım*' diye yanıtlayarak görevi- nisürdüreceğinibildirdi. 1 oylalıs- teyı delerek Türk-Iş Genel Mali Sekreterliği görevıne yeniden se- çilen Demiryol-lş Sendikası Ge- nel Başkanı Enver Toçoğlu da istı- fa çağnsına, "Genel kurulun ira- desL her şeyin üsründedir" diye- rek tepki gösterdi. Listesinde, Denizer ve Toçoğ- lu'nayervererek Meral'in karşısı- na genel başkan adayı olarak çıkan ve seçimi 48 oy la kaybeden Tes-lş Sendikası Genel Başkanı Fanık Barutda Denizer'in istifasının is- tenmesinı, 'Öyieyagmayok'dıye de- ğerlendirdi. Barut, seçım sonuçla- nyla ilgilı Cumhuriyet'e yaptığı değerlendırmede, "Kirli bir yöne- timin başınu maaksef,v-cniden ora- ya getirdik. Ama böyle gkkccğini sanmıyorum" dedi. Denizer ve To- çoğlu'nun delegeden 'güvenoyu at- dığını' vurgulayan Barut, yönetimin uyumlu çalışıp çalışmayacağı so- rusuna, "Çalışma açısından bize düşen her şeyi \apacaklar. Orası Türk-tş'tir. Bay ram'ın çiftliği değiL Bundan sonra.yanlışhklarıaffetmek yok. Türk-İş vara alır diyerek bu- güne gelindi. t ürk-tş zaten \ara al- mışür" yamtını verdi. Meral'in. seçimi "Kızıla> Meydam'natopla- nan işçûıin kazandığı" bıçimınde- kı açıklamasını da eleştiren Barut. "Sanki l'ganda'da babasının işçi- leri vardı da onlan meydanda top- ladL 40 bin işçiyi ben getirdim. Ola- yı kendisine mal ediyor. Varuı bir tane arkadaş gctirsin, alnını kanş- lanm. Secmeni selamladı. Bir oyun oynadı" dedi. Genel kurul sürecinde adayla- nn. birbirini "karalama" yanşına girerek "dürüstyönetim" vaatleri- nin ötesinde program ve sorunla- ra çözüm önerileri getırmemesi, yanşı "greve çıkan ve grev kıran" sendikalar arasındaki saflaşmaya dönüştürdü. Yaklaşık 500 bin işçinin 40 tril- yona ulaşan toplusözleşme farkla- nnın ödenmemesı konusundaki so- run. Meral" in Başbakan Tansu ÇU- ler'e "Lütfen genelgesini kaldır- sın" çağnsı yapması biçımınde dı- le getirıldi. Genel kurul oncesınde alınan "DYP-CHP'ye oy verme- me" volundakı Türk-lş Başkanlar Kurulu karan, kongrede şekillen- dinlmedı. Köy Hizmetlen Genel Müdurlü- ğü'nde çalışan ve 4 gündür açlık grevi yapan mevsimlik ışçıler. Me- ral'in talimatıyla. dün sabaha kar- şı Türk-lş Genel Merkezi"nden uzaklaştınldılar. Genel kurulda oy- lamanın yapıldığı pazar gunü saat 11.00'den itibaren polıs tarafından ablukaya alınan 15 işçi, kongrenin sonuclanmasımn ardından. dün sa- baha karşı güvenlik kuvvetleri ta- rafından Türk-tş Genel Merke- zi'nden uzaklaştınldılar Ücretle- rinin dondurulmasını ve çalışma sürelerinin uzatılmamasını öngören protokolü "satış sözleşmesi" ola- rak nıtelendıren ışçiler. polisin ken- dilerine Türk-İş Genel Ba^kanı Me- ral ile Genel Teşkılatlandırma Sek- reteri Sabri Özdeş'ın yazılı talıma- tını gösterdiklerini ileri sürdüler. İnsan Haklan Günü dolayısıyla Stockholm'de toplantı düzenlendi Türkiye'deki ihlaOer kıııandı• Toplantı Sosyal Demokrat Parti'nin kültür örgütü ABF'nin, Isveç-Türk Dayanışma ve Kültür Demeği ile tranlı ve Irakh mültecilerin örgütleriyle ortaklaşa düzenlendi. 'Haklarını aradûar' İstanbul HaberServisi- İnsan Haklan DerneğL İnsan Hak- lan Evrensel Bildirgesi'nin imzalanjşının 47. vıldönümü- nü nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nde bir gece dü- zenledi. Geceyi sinema sanatçısı Lale Mansur ve yazar Orhan Alkayasundu. İnsan Haklan Demeği Başkan Var- dımcısı Ercan Kanar'm açılış konuşmasını yaptiğı ge- cede konuşan Prof. Doğu Ergil, "Bu ülke vaşıyor onu kurtarmamız layjm" dedi. Gecede. toplumun pek çok kesitini temsilen kürsüye çağınlanlar "haklannı aradı- lar" ve istemlerini dile getirdiler. Savaş tanığı bir genç, ortopedik ö/iirlü genç bir kadın. bir travesti. gözaltın- da kaybolanlann yakınlan. ensest maduru çocuklarla yaşam savaşı verenanne, sanatçılar. a>dınlarkısaca in- san olanlar "haklannı istediler". İHD'ninbiraraya ge- tirdiği > üzlerce insan kürsüden vükselen "Ben insanım, duvuyor musunuz, ben insanım" sesleriyle sarsıldı. (Föto'âraflar: HATİCE TUNCERı GÜRHAN UÇKAN STOCKHOLM- 10 Ara- lık Birleşmiş Mılletler İn- san Haklan Günü'nde Stock- holm'de düzenlenen bırtop- lantıda, Ortadoğu'daki du- rum ele alındı ve Türkiye'de- kı ihlaller kınandı Sosyal Demokrat Parti'nin kültür örgütü ABF'nin. İsveç-Türk Dayanışma ve Kültür Derne- ğı ile Iranlı ve Irakh mülte- cilenn örgütlenyle ortak ola- rak düzenlediği toplantıya, Türkıye'den İnsan Haklan Derneğf nin İstanbul Şube- sı'nın yönetım kurulu üye- sı avukat ve gazetecı Kamil Tekin Sürek^ie katıldı Gü- nün dığer konuşmacılan ara- sında, sosyal demokrat par- lamenter ve insan haklan sa- vunucusu Hans Göran Frank, lsveç Yazarlar Birli- ği'nin önceki başkanı Peter Curman ve Mihri Belli de vardı. Güney Afrika'ya demokrasi Hans Göran Frank. 1948'de imzalanan Birleş- miş Mılletler İnsan Haklan Bildirgesi'nden günümüze çok az olumlu gelişme oldu- ğunu, bunlann başmda Gü- ney Afrika'nındemokrasiyı seçmesının geldiğını söyle- di. Frank. "Silahlıanlaşmaz- lıklann yaşandıgı her bölge- de, insan haklannın ağır şe- kilde ihlal edildiğine" deği- nerek Türk hükümetınin "Kürt sorununu çatışma ve askeri y öntemlerle çözmek- te karartı olmasını" eleştir- dı. AvrupaKonseyi'ndegö- rev aldığı yıllarda Türk po- litıkacılan iyı tanıdığınade- ğınen Frank. "Türk politi- kacılara güvenim sırurh.Çün- kü bir şe> diyortar, ardından bambaşka bir şey vapryoriar" şeklinde konuştu. Peter Curman konuşma- sında. yazarlann ulusal çıkar- lara göre değıl; ınsani de- ğerlere göre davranmaları gerektığını belırttı \e hertür- lü görüşe sahıp insanlar ara- sında diyaloğun korunma- sının önemini vurguladı Curman, bırçok ülkeden ya- zann katıldığı geçen yılkı Akdenız-Karadeniz gemi ge- zisinden anılar aktarırken Gotland'da kurulmuş olan. Rodos'ta da benzeri vakın- da hızmete gırecek durum- daki yazarlar ve çevırmen- ler evlennin bır benzennin de Büyükada'da yapılması dileğını bir kez daha dile ge- tirdi. Daha sonra kürsüye ge- len Mihri Belli, Türk ve Kürt halklannın Ulusal Kurtuluş Savaşf nda omuz omuza em- peryalizme karşı çarpıştık- lannı ve bu şekilde tarihı- mizde şanlı bır sayfa açmış olduklannı, daha sonrakı ge- lişmeler nasıl olursa olsun. bunun akıldan çıkanlmama- sı aerektığıni söyledı. Tnsan Haklan Demeği "nin İstanbul Şubesi'nınyöneti- cilerinden avukat ve gaze- teci Kamil Tekın Sürek. ül- kemizde son 1 yıl içinde 310 yargısız infaz, 1176 işkence olayı yaşandığını, son iki yıl içinde 400 kişinin kayıpİa- ra kanştığını ve 2500 köyun asker zoruyla boşalttınldı- ğını açıkladı. Surek. ^00 bınden fazla ücretlının gerekçe göstenl- meden işmden atıldığını, 643 yayının toplatıldığını. basın v e yazın emekçılerine toplam 743 yıl hapis cezası verildı- ğini söyledı. Bolıvya halk danslannın sunulduğu toplantı. İsveç'in ünlü sinema ve tiyatro sa- natçılanndan Sven Wolter'in okuduğu Nâzım Hikmet şi- ırlerıyle sona erdı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog