Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12ARALIK1995SALI OLAYLAR VE GORUŞLER Din Oynamak, Baş Ağnsıdır Prof. BAHRİ SAVCI P artılenmız degı^ık oleulerde dınovnamı^lardır Amabute- ma. liepsının baş ağrısı olma- vaba^lamı^nr Buseçımdebu dahaaçıkgorulecektır Etsun- culuk vapanlardegıl ozdeksel (maddı) yaşam a somut çozumlergetırme- de secmene ınanç \erenler daha ıvı sonuç alacaktır Çunku Osmanlıdan ben oyna- nan "şeriatçılık*"oyununun artık gerçekle- şemeyecek bır du^ oldugunu halk anlamı^- tır Omanı. teokratık bırotokrasi ıdı XIII yuzvıl aydınlanna kapalı ıdı Ama \aşam onu. uhre\ ılık-;>emav ılık kuralldnnın dı^ın- dakı (.ozumlerı aramaya da ıtıyordu De- mokrasıye en uzak halıte-Miltanİjrın salt- lıklan (mutlakıvetlerı ı jltında bıle. Osman- lı. yeryuzüsel ıdunyevı) kurumlar onların ussal-bılınriel \enlenni arama \oluna. is- tes>e de ıstemese de gırmek zorunda kalmı>- tı GulhaneHartıHümavun uveTanzımat- Meşrutıyetler-Hjrbıye. Tıbbıye Viülkıye. Mecli5-ı Yâla\-ı Ahkâm-ı Adiıve"ler \e Batılı tıcaret \e cezayasalan boyıeeedoğ- muştu Mustafa Kemal. Kocatepe'de ıılkey ı em- peryalızmın Mİahlı guçlerınden kurtarma- \ a doğru y ururken aynı zamanda. Turkun kafaMtıı ruhunu. kulturunu estetığını ya- >am bıçımını. huratele^mı^ soy lencelerden antlayıp. gerçekten us'un, bilim ın man- tık'ın \enlerinedayali bırçağda>lığa(axrı- lığe) kavu^turma tutkusunun kesın \olunu daaçıyordu Kendısme30AğustosBaşku- mandanhkMeydanSavaşı nı kazandıraı.ak askerhk fennının kesın ve bılıiTKel kuralla- n gıbı. Türkun kafasım-ruhunu-vıcdanını- e->tetığını-\aşam uslubunu. çağdaslığa go- tıırucukurallarını.stratejı \etaktıklerını de ınceden ınceyedusunuvordu(tefahhusedı- yordu) Bu "tefahhus" K.cmalızmı ialtanat \e hılafetın hurafele$mi:> vee>kılle:?mı>teok- ratık-otokratıkyapısından. bureklıgel^ım- lere açık demokrasının sıyasal yapısına ve gerçek \ıcdan ozgurlugunu veren laık kül- turel orgıi",une goturmu^tü Boylece. Os- manlıdan ben ozlemı duyulan bır çağda:> (asrı) kulturel \apı ve demokratık sıyasal kurumla^ma(,atiiigerçekle>me>olunagır- mistı Fakat. bu de\ rımsel oluşuma ters bır geçmı^ellık-hurafecılık-evkıllık kulturu- nun kar^ı devınımı de. potansıyel bırtehlı- ke olarak saklı duruyordu Ortaçağlan tu- ketıp aydınlıklara yuzyılınferahhğını ya- gelen durağan (stattk) he- saplarını. bııden degıstırnıek muhendıslığı- nın zorlugu ıçındelık eskıllıçılıgı hortlat- maya yol açabılırdı Hele. polıtıka çıkarcı- lıği aymazlığına duşulur^e o potansiyel tehlıkenın ekmeğıne yağ suıulmusolurdu Bu \ağı. butiın polıtıkacılaı ozellıkle Terakkı Perver-Nızam-Selamet-Refah çız- gisi ulusallıktan Imıllıhkten) uzak um- metçı-^enatçı bır karakter ıçınde gen\e do- nü> sı\a-.alarına vol açtı Ne oluyordu' Sıyasayı kapsayan o ay- mazcı polıtıka velpaze->ının butun bolum- lerı. din'ı somurme oy ununda gerı kalma- mayarışınagırmı^lerdı Laıklık ıçınde se- mav ılığı \ ıcdanlar alanında kanalıze etme- vı surdurme yenne ödun uvtune odunleı \ererek laıkiığın demokratık bır "zabıta- sı" olmaM gereken Dıyanet l>lerı Orgu- tu nu. bıı Şerıt De\letı nın egemen, guçlu oğesı durumuna getırdıler Sözde. gerçek mumınlerın moral değer- lennı kolluyorlardı gerçekteise butun halk uzennde. bır dınsel de\letın egemenlığını kurma yolunu aemak ıstıvorlardı Eğer amaç, ınsanla-aılesıy le-cemaatıy le dın ıhşkılerını korumaksa bu. laıklığımız ıçındeçokkokluolarakvardı Laıklığımız- de Tûrk ınsanının \ıcdanı (,ağda^ dunva- ya omek olacak ölçude seııuM ozgurluğe sahıptır Bunu es geı,en bır eğılım. îjerıata vol açma doğrultusundadır Be^ıkten ıne- zaıakadaı butun yeryuzu ılışkılerınde. ge- lı^ımlere kapalı bır şerıatçılıktır bu Za- man-mekân-sosyo ekonomık siyasal \e kultuıelaçılımlarayol \ermeyenbır^.enat- çılık ıZaten ba^ka-ı daolamazdı) Ama, Teıakkı Perver-Nızam-Selamet-Refahçız- gisı kımı halk kıtleleıını. semaulıkdeğer- len-kurutnları-duzenlerı konusunda ovle et-.unladı kı o halk kıtlelerı ondanbırşey- ler vapmaMnı ister duruma gelmı^tır Bu kesimın. lıberalızmadı altındaenıperyalibt ışbıılıkçılennın demokraM adı altında da kapkaççılann manyetığındekı polıtıkalar- dan yuıegı \e ke^c-ı oyle yanmı^tır kı "Hajdi birşejleryap" dıyerek Retah'a o\ \ermı>tı Şımdı. bu kesımlerdekılerden kı- mılerı Retah ın adıl duzenının bo^luğunu gorecek bıralgı ıçındedır (Koyu fanatıkler hariı; l Fakat kumaz Erbakan. bu kez de bır baş- ka formule gıdıyor ~iş*"ın-"işçi"nın-her turlu "emek"ın yen-merkezı gucu olma sa- \ınasanldı Bu ^uretlebırtezmeydanagel- dı Adıl düzen ~üretmek"tır uretenın de, "uretimden hakkını alması'dır Bu bulu^a \enlecek yanıt >udur "Mer- haba! Hoş bulduk efendim!_" Iretmek. uretınıden hakkını almak. Vlarx"tan çok ontelerden ben Batılı sosya- lıstlenn yaratması-polnıkası değıl mı'' Şım- dı.adıl duzencılık. bu tormulas\onu ıle Ba- tıoykunmecılığı dıijinda. yenınesema\ı ıl- ke ıcat etmış oluyor Bu formülasyon. uh- re\ılıkle bemavılıkle. dınle ılgisi olmayan bır yery uzu ılkesı degıl mı1 Bır yery uzu ın- sanının kuramı değıl mı' Hem de. Mzın adıl dûzencılığınızın hoş gormeyeceğı bır sos- valıst kural \e kurum değıl mı1 Budunva ıçınde "dinlemeşbuolarakya- şama gizemine" kendını \ermı> ınsanlan- mızın duygularını kamçılayarak onlardan aldığınız oyları. bu kez. onları. nefret ettı- ğınız Batı'nın bır kuramı ıle arttırmava kalkmıyor musunuz' Sızın adıl duzenınız. kendını turlü yollar- la açıklayabılır Nıtekım. bır yandan hacı yağıkokanduşünleruretıyorsunuz.bıryan- dan da. >on moda tesettur makyaılan. aynı vardım torbacılığı ıle. halkın geleneksel- le^mışyokbulluklannı avutarakoy de\^ın- yorsunuz Tamam da, anladık da. ^ımdı ba- tıl'lık ^aydığınız Batı'nın emeğı-ı^ı-ı>çıyı \e nçının hakkını on plana alan bır duı?u- nunu. nasıl "taklit*'edebılı>orsunuz' Sonuçta iju gerçek ortaya çıkıyor Sonu- na kadar uhrevılık gutmek sokmuyor Par- tı olarak kalabıimek ıçın çağdaş kurumlaş- malara gıtmek gerekıyor Ve ^enatçılık çızgısındekı gorüşlere *\e- da" etmek de gerekıyor Çünkû bunlar ar- tık "başağnsr Nen%or. fanatıkler dı^ında. "*kann do>urmu>or." Çağın Egemeni Bilim ve Akıldır Prof. Dr. MEHMET YALÇIN Dokuz E^liil Ünn 1 1 Lvlul'un ılk gıınlerınde Hacettepe Lnı- ^erMtesı BeMepe kanıpusuna karargâh kur- mu> olan askerı bırlığın komııtanı bırpaşa. ıı,ınde benım de bıılundugıını bırkaı, kı>ıyı yıldız aıntıler bınasina «.ağırdı O zamankı Bey tepe kaınpıısundan ^orumlu Rektor Yar- dımcısı Prot Dr Gurot \taman. VıKınu Dıller\uk- sek Okulu \iuduru Prot Dr Husnu \ncı \e >ımdı anımvi\anıadığıın bırkaı, kı^ı orada bırle>tık Ben "asa- yışten sonımlu kondor nobetçısi" olarak vağnlmı^tım (*) Çunku bızım bırımlerdeolay çıknıı^tı Pa>a oğren- cılerın kuçuk kâğıt parvalarına elle \azıp ı.epten cebe dagıttıkları l\adadağıtanıadıklarılbıldın tonunnı gos- teıdı bıze Ozetle. "askeri faşizme karşı çıkılması" ıs- tenı\oıdu Flını arkasindd bırlcitırıpgen\e ka\ kılan pa- ^a. bı/ı kar^isinda birala\ ıp $o\ le konu^tu ""Sizler \ta- turkçulıiğu oğretmek yerine, olur olmaz bilgilerte genç- lerinkafasınıçeldiğinizıçini^tebudunıınlaroluyor. >az- dığını/ kıtaplan cmumu/e alıp inceledik: bir de ne go- relim. hivbinnı/ Ataturk ten sozetmemişsiniz!" 12 Fylulcıılerunı\erMtelerdekı NOZUIII ona/ehırlen- meve kar^ı Atatıırkçuluğu bır ılaç olarak •-eçmn.lerdı Buııun ı*,ın \Ok \a>asi\la bıılıkte. ıcktorluklere bağ- lı "inkılaptarihçisi'okutmanlargorevlendırıldı \yn- ca\edahaonemlısı bılımalanı neolursaoKun heroğ- retını elemanının > ılda bır kez " \tatürk ilke \e inkılap- lannı"\urgııla\dcak konteransnıtelığındebırdersver- me->ı zorunlu kılındı Lımersıtelenmızden bınnde bu goresını ıhnial ettı dı\e bır bı%olo|i do^entıne dısıplın soru^tunnaM aı,ılmı>tı "Kor kor parnıağım gozune" dercesıne aı,ık seçık kızışjn bır >urtu^mede sılah ola- rak kullanılmı^tı bu soruşturma Içtenlıkle hıçbır ılgı- sı olamazdı Eğıtım Fakültesı Bu turbılımsellık \e Ataturkçulük ıkılemı ba^kaor- neklen de ı,ağn5tırdı Bırkaı,ını anmak istıyorum Ortaokulda y a^lıca bır "tabıat bilgisi" oğretmenımız \ardı kadrolu hocamız olmadıgı ıçın. bır ılkokul oğ- retmenı olarak bu goreu kendiM ustlenmı^tı Çok sik oluyordu bovle şeyler Oğretmen yetıştınlmeden. bol bol okul açıldığı ıçın Bu oğretmenımız dersın ıçen- ğındetHok. "hayatta lazım olacak başka bahisler"e yo- nelıyor. kar^ısında hazır \e sa\unmasız bulduğu bır topluluğa butun hitabet sanatını goMenyordu Bır se- lerınde konumuz. \ucut organı olarak "dil'dı Oğret- menımız ıçerı gırer gırmez "Bugun konumuzdil" dı\e soze ba^ladı ağzını sonuna kadar a«,arak dılıııı dı^arı vikardı. "Dil denilen şe> işte bu et parçasıdır: hepimiz- de >ar. Ne oiduğunu biliyoruz. Bu konuda söylenecek fazla bir şe> yok" dedı Daha soııra da cebınden kut.uk oylumlu^ıırdettennıçıkararak kendı yazdığıveılk ıkı dızesını hıç ıınutmadığım uzun bır şıırını okumaya baş- ladı yerı geldıkı,e nıce nıee değı^ık konulara gonder- ıtıe \aparak §o\ le ba^lıvordu tabıat bılgısı oğretme- nımı/ın şıırı Bir et parçası zannelme ağzındaki dıliJ Otturur cennetteki bıilbulü... Re^jt \urı Oııntekın'ın Çahkuşu romanında da l-e- rıde. ılkokul oğretnıenlığıne atandıgı Zeynıler ko\un- de Hatıce Hanım ın benzer tutumu\la karşıla^ır Şo\- le "Du\ardaki birkaı; tabiiye ievhasını" gerı,ek ama«.ı dı^ında algılayan Hatıce oğretmen "Bu dünya fânidir. kimst-ye kalmaz!/ ^ üriı dünya yüru. âhir zamandır!" turunden korkunç bır ılahı okuttuktan sonra îskelet lev- hasınıorta%akoyuyor YannbızolunceetlennıızbKiv- leçuruyecek. kemıklenmızbovlekuruyacak'diyeolü- mun dehşetinı >e kabir azaplannı anlatmağa başhyor". (Çahkuşu. sb 1>5-1 >t>. InkılapYav. 1959) (junumu/ gerçeklığınde ıse şenatçı mateınatık og- retmenı det>e gın\or \e >o\lo konu^uyor "Benimiçin matemarik değil, Mlah \e din konulan onemlidir. O ko- nulananlatacağnn". Daha çagda* »oy lemlı bır unıver- M(e\oneticiM de 10 KaMm torenınde^oylekonuiiıyor "Çekirgenin bacağını. oğn-ncınin hiçbir işine >arama- yacak kof bilgileri \taturk ılkelerinden daha fazla an- latan oğretmenler (de) kusurludur". ly ı bır dındar olmak ı>,ın her konuyu dıne dayandır- mak geıekmedığı gıbı ı\ı bır Ataturkçu olmak ıçın de her konuyu \taturk e dayandırmak gereksızdır Bır unı\erMtehye elbette kı Atatıııkçukık \ara^ır. ama onun ı>le\ı ılle de Matıırkçulugu oğretmek ola- maz Gereklı gorulduğıı anda oalanda ıvıyetiijmışıız- manma duşer bu Ama bana gore. butun çabasıyla bı- lıniNelbılıncı ı^leNenbırunıverbitelınm Ataturkçuolup olmadıgına bakılmaz Daha dogrusu bılınıe ınannıı> kı^ı Maturk'ıın aklı \e bılımı ogutleyen volunda de- mektır Çunku Ataturkçu avdın olmanın bundan daha etkılı bır vontemı bulunamaz I ger amav yobazlığa kar^ı çikniak ıse \oba/lık kar>ıtı en etkılı tutıım bılım \eakla ınancı oneçıkarmak. bılımı bır dın gıbı benım- setmektır Bır bılım adamının >,alı>ma alanı çekırgenın batağıvla. Miıegın kanadıyla. kedmıngozrengıyle. ay- rık otunun bıvo-kmuasal yapısıvla orümcek aöının dokusuyla. \b ılgılnse. butun benlıgı \ebılıncı\le on- ları ınceleyeeektıı Bu çaba. hıçbır değer adına horla- nama/. tam tersine kendı ıçıııde ha\ranlık duyulaeak bırolaydır Bo\lebırolay ne ^anatçilığın. ne de Ata- turkçuluğun veı,ım konusu \apılaı.ak bır karjilığı ola- nıaz Içınde \eraldıgımızdo5al ve kulturel evrenın bu- tun gızemlen bıhmlerınara^tınTiakonusudur Aynea bı- lım koııusu y apılan nebiıeler ılle de hemen \eorada kul- lanılacak pratık değerler sunmazlar. Oysa unıversıtele- rı bırervararcı kurum yenne koyanlar Ataturkçulük"le bırlıkte oralara bır de "iş dünyamız ilc koordineli çalı^- ma" ı^levı yuklemek ıstedıler Ataturkçuluk O'nun ozyaiamı. düşuncelen ve tasa- rıları ustune bır bılgıler butunu olarak kavranabıleceğı gıbı yıne O'nun sunmu^ olduğu "insan modeB' ola- rak da tanımlanabılır Bınncı anlayı^ı sureklı bır soy- lem konusu yaparsanız. Ataturkçulugu bır tur inanca karşı inanç ılkesıne ındırgemı> olursunuz Ikıncı anla- yı>ı M;çersenız. her sefennde Ataturkçulugu va da yo- bazlıgı ovmeye ya da yermeye gerek yoktur Yen gel- dıkçe elbette kı kışısel tutumumuzu ortaya koyaeagız, beğendığımız ılkelerı destekleyeceğız. beğenmedığımı- ze kar!?ı çıkacagız Soz gelımı. Alatürkçu derneklere uyeolabılır. kurumsal ı^lev ımız dı^ındakı ozlemlerımı- zı dıle getırebılırız Ama unıversıtelının kımlıgını de- ğerlendınrken salt Ataturkçulugu olçu sa>mak bılım adına buyuk tehlıkelerden bırıdır Çunku ortamına go- re. Atauırkçuluğün geçerlı oldugunu duşunen bırısı "Ataturkçu rohinü" rahatlıkla one çıkarabılır Bır ver- lere gelmek bırılennın onune geçnıek ıçın Tıpkı ?e- rıatçılığın geçerlı olduğu ortamlarda "şeriatçı rolû'nun one çıkanlmaM gıbı Oysa gerçek anlamda bilimsel rutum rol yapmaya gelınez Insanlık tarıhınm en degerlı yapıtlarını dıdık dıdık ıncelemış. bilimsel bılıncın degerını vılmayan bı r kata cebelleşınesıvle ozumsemış. kendı ellenyle yurt- ta^lık bılgılen. geometrı. vb alanlarda kıtaplar yaznıa gereksınmesı duvmuş bır Ataturk. kendısını ayın ko- nusu yapanlardan nefret ederdı Çunku boyle bır tutum, O'nun Mindugu "insan modelPne aykındır Çagdaş sos lemlı hokkabazlara da dıkkat etmelıyız (* l O sıralarda her ogretım elemanının kondor nobetı tut- nu zorunluluju vardı PENCERE Tarihle Koyun Koyuna Yaşamak... Çember sakalı sevıyorum ınsanın yuzune bır 'ha- lavet' verıyor, her sabah surat kazımaktan erkeğı kur- tarıyor Televızyondakı çember sakallı dedı kı - 1839'dan ben Osmanlı yolunu şaşırdı Tanzı- mat'ın ardından Cumhunyet devrımı bu yolda daha köktencı atılımlaryaptı. Pekı, nereye vardık? 2000 dolar kışı başına gelırle bır ulke hangı duzeyde ya- şayabılır? Ama, kırkyıl once maymun gıbı ağaçla- ra tırmanan Guneydoğu Asya ınsanı bakın neleryap- tı!. Guney Kore 'de kışı başına ulusal gelır 8 bın do- lar Malezya Tayvan, Sıngapur aldı başını gıdıyor Doğru mu? Doğru . Televızyon başında çember sakallıyı dınleyen ızle- yıcıler adama hak vermışlerdır • Pekı, ne yapmalı? . Madalyonu tersıne çevtrmelı; Tanzımat ve Cumhu- nyet duşmanlığının bır de otekı yuzu var. Nasıl? . Işte Iran . Suudı Arabıstan Kuveyt. Sudan. Afganıstan Yeryuzunde yaşayan bır mılyar nufuslu Musluman- lık dunyasında şerıata donuk duzenlenn mostrası or- tada! "Asya'nın kaplanları" adı verılen ve Guney Kore'den başlayarak bırbırı ardına atılım yapan ulke- lerın tumunde elın gâvurunun kapıtalızmı en "vahşı" koşullarıyla uygulanıyor oralarda hıç kımse polıtıka yaparken "faızharamdır"demıyor, "hakçaduzen"dı- ye seçmenını aldatmaya kalkmıyor. Şerıata donuk devlet duzenını uygulamaya çaba- layan islam ulkelen de -petrol gelırlerıne karşın- or- taçağda yaşıyor, dunyada esamılerı bıle okunmu- yor • Bır de 'şenatçı'dan başlayıp, 'Osmanlı entelı'ne değın herkesın ağzında bır laf "Tarıhımızle banşalım 1 " Pekı. kus muyuz 9 Bızım okullarımızda Cumhurıyet'ten bu yana Os- manlı'nın ovgüsu yapılır. padışahların zaferlerı dıle getınlır. dunyayı fetheden sultanların destanları an- latılır. Osmanlı donemınde "tarıh" adına hıçbır çalışma yapılmadı Darulfunun 1933 te unıversıteye donuş- muştur, bilimsel yontemle yazılıp eskı yazıyla basıl- mış bır tek tarıh kıtabını kımse gosteremez Tarıh ça- lışmaları cumhurıyetten sonra başladı. bilimsel yon- temle ancak '1923 Devnmı'nden sonra tarıhımıze eğılebıldık, geçmışımızı Aydınlanma Devnmı'nden sonra aklın suzgecınden geçırmeye yöneldık Ne demek "tanhımızle banşmak?. " Ne mı demek? Ataturk devnmlennı karalamak ısteyenler. Cum- MArkası 19. Sayfadcı Benim işim kısa sürecek! Bu kitapla en kısa sürede işlem tamam! Mesela siz... • Türkiye'nin her noktasına her an Ocretsrz havale gönderebilir misiniz? • Kredi kartı borcunuzu banka kapalıyken bile ödeyebilir misiniz? • Telefon, elektrik, su, doğalgaz, hatta cep telefonu faturalarından tek başvuruyla kurtulabilir misiniz? • Kira, apartman aidatı, eşya-okul taksidi gibi ödemelerinizi tek bir talimatla kolayca yapabilir misiniz? • Hesabınızda para olmasa bile kira, apartman aidatı, eşya-okul taksidi gibi ödemelerinizi yapabilir misiniz? Hayatınızı kolaylaştıracak olan bütün bu otomatik bankacılık işlemlerini I D»* Bank24 makinelerinden ya da evinizden bile çıkmadan bir telefonla Alo24 (212) 288 24 24 ile kolayca yapabilirsiniz. Pamukbank'm hazırladığı İşlem Tamam El Kitabı'nı* Müşteri Temsilcinizden istemeniz yeterli! Bu kitabı şöyle bir okuduğunuzda tüm otomatik bankacılık işlemlerini siz de kolayca yapacaksınız! Sizin işiniz de kısa sürecek! İşlem Tamam El Kitabı, Pamukbank şubelerinde! kita Pamukbank'la 'Iflcm Tamam El Kitabı, otomatik bankacılığı en kolay yoldan öğrenebilmenız ' Kin Türkiye'de ilk kez Pamukbank tarafından hazırlanmiftır. Pamukbank'ın, banka müfterileri arasında yaptığı araştırmalara dayanan İşlem Tamam El Kitabı'na ücretsiz sahip olabilirsinız. iş - lem - ta - mam! PAMUKBANK AZDAY4Y KADASTRO >L\HKE\IESİ Davacı Or Gn Md.luğu adına Azdavay Orman Işl Md luğıi Davalı Mustafa Gunduz mırasçılan Da\a kadastro tespıtıne ıtıraz Da\acı Orman t^l Md lıığu tarafından mahkememıze açılan kadastro tespıtıne ıtı- raz davasının yapılan \argılamasında \enlen ara karar gereğınce. Dahılı davalı olu Fatma \alçın mırasçısı Mualla \alçın (Şengul) ve \1uazzez Val- çına dahılı dava dılekçesı teblıg edılemedığı ve adresı bılmnıedığınden. Azdavay ılçesı Merkez Elveren Mah de Sazak mevkıınde 139 ada I parsel sayılı ta^ınmaz ıle ılgılı tum beyanlarını vedelıllerını ıçerırbelgelerını duruşmagunuolan 15 2 1996 tarıhıne kadar mahkememızın 1993 2 F sayılı dosyasına bıldırmelerı. ak- sı halde yarmlamaya devam edılerek karar verıleceğı ılanen teblıS olunur 9 11 1995 Basın 58828 YAYLADAĞI SULH HLTCUK MAHKEMESİ'NDEN Es.ü\o 198ö 123 Karar No 1988 80 Davacı (olu) Husevın Delıvelı. olu davacı mıraiçılan Alı Delıvelı. Vlehmet Delıvelı. Ayı>e Fatma Delıvelı tarafından davalı \lehmet Kurtoğlualeyhıne açılan tapu ıptalı vetes- cıl davası sonunda. Davalı Mehmet Kurtoğlu Yayladağı ılçe^-ı Eğercı köyundekı adresınde bulunamadığın- dan ılanen teblığıne karar venlmıijtır DavacılarındavaMnın kabulune \ayladag ılçesı Eğercı koyu koy, kenan mevkıındeka- ın davalı Mehmet kurtoğlu adına kayıtlı 13300 m2 mıktanndakı 581 nolu par^elın tapu- sunun ıptalıne. aynı koyden davacı (olu) Husevın Delıveh'nıniTiııasçılan Alı Delıvelı. Meh- met Delıvelı ve Ayşe Fatma Delıvelı adına tapuya tescılıne karar verılmı^tır Davalıya mahkememız ılanınm. ılan tarıhınden ıtıbaren 8 gun -»onunda teblıg edılını^ savılacaâı. suresı ıcerisinde ba^vurmadıâı takdııde karaıın kesınleşeceâı ılan olunur 13.11.1955 Basın 60616 AYANCIK İCK\ CEZA HÂKİMLİĞİ'NDEN DosvaNo 1994 33 esas '199541 karar Mu^tekı Ayancık Çevızlı Mahallesınden Çemıl oğlu 1956 dogumlu Ahmet Ersoy ve- kılı Av M Ertan Ovet, davalı (Sanıklar) 1- Avancık Orta çarşıda Haşım oğlu 1960 do- gumlu Enver Ozcan. 2- Ayancık \alı Mahallesınde ıkamet eden Ha>ım oğlu 1962 do- gumlu Rasım Ozcan aleyhıne ıkame olunan mal beyanında bulunmamak davasının ya- pılan yargılaması sonunda, Ma'hkememızden verılen 7 11 1995 tanh ve 1994 33 esab. 1995/41 karar sayılı hük- mu Sanık Enver Ozcan'ın tum aramalara rağmen adresı meçhul olduğundan, ılanen teb- lıgıne karar venlmış olmakla. Sanık Enver Ozcan'a ısnat edılen mal beyanında bulunmamak suçunun subutuyla ha- reketıne uyan IİK nın33" 7 maddesine gore lOgun hafıf hapıscezası ılecezalandırılma- sına karar verılmı^ olmakla. ısbu ılanın yayımlandığı tanhten ıtıbaren 7 gün sonra teblı- âın vapılmn sayılacagı ılanen teblığı olunur. 27 11 1995 Basın: 60736
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog