Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

12 ARALIK 1995SALI • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERİN DEVAMI 19 PENCERE • Baştarafı 2. Sayfada hunyetatıhmının bızı tarıhımızden kopardığını ılen su- ruyoriar • Oyleyse geçmışınden hıç kopmadan tanhıyle ban- şık yaşayan Musluman ulkelere bır goz atalım Iran tanhıyle çok banşık Suudı Arabıstan geçmışıyle koyun koyuna yaşıyor. Sudan? Bır1eşıkArapEmırlıklerı''Afganıstan'' Ub- ya"7 Yemen'? Tumu de tanhlerıyle tam anlamında barışıklar, geç- mışlerını bılımsel yontemlerle ıncelemek ve aklın mah- kemesınde yargılamak ıstemıyoriar Onlar gıbı mı olalım'? Osmanlı entelı şenatçının kuyruğunatakılmış "Tan- hımızle banşalım" dıyor Once sen kendı kendınle banş' Kışılık çatlamasında Arapla Frenk arasında kalarak ne yapacağını şaşırmış olanların şenatçının kuyruğun- da benlık aramasına ne demelı'' Uluslararası Bilim Olimpiyatları Demirerden başanlı öğrencilere plaket ANKARA (Cumhurivet Biirosu)- Lluslararası Bılım Olımpıvatlan nda matema- tık fizık. kımya bıvolojı ve bılgısayar dallannda derece- \e gıren oğrencıler ıle 3 Llusal Bılım Olımpıyatla- n"ndabaşanlı olan ortaogre- tım oğrencılen ıçın dun TLBİTAK. Salonu'nda odul torenı duzenlendı Torene katılan Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demiret. çağdaşlıgın bınncı koşulunun, ulkenın kendısını bılım \e teknolojı- ye kaptırması olduğunu be- lırterek "Her verde bilim ve teknoioji >anşı var. Turkhe bu varrçta geride kalamaz" dedi Demırel. daha sonra Ulus- lararası Bılım Olımpıyatla- n nda derece\e gıren. mate- matık dalında Halil Bayrak. Mehmet Fatih Vanık, Vhmet 41i Vanık. \uh Gedik. bıyo- lojı dalında Bulent Buttann. Murat Koseoğlu, Ramazan Karaduman, Engin Ozkan bılgısayar dalında YusufÇa- pankımya dalında îse Rahmi jlkılıç. Bengu Sezen, Salih Ozçubukçu \e Mustafa De- mirplak aplaketlennıverdı G Ü N D E M IVIUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Kamuoyunda şu sorunun yanrtı aranryor "GB'ye gırelım, değıl mP" - Gırelım gırelım GB ye gırmekle Avrupa'ya rnı gır- mış oluyoruz, yoksa Avrupa'nın yone- tımıne mı'' Medyaya ve hukumete bakılırsa Avrupa ya AB Parlamentosu'ndan onayı beklenen metne bakılırsa Avru- pa yonetımıne Yapılan bır derlemeye gore halen, spordan bılıme kadar Avrupa ulkele- n arasındakı 200'u aşkın kuruluşun ya da ortak organızasyonun uyesıyız Turkıye Cumhunyetı'nın tam bağım- sız bır devlet olarak kurulduğu gun- den başlayan temel hedefi Batı uy- gaıiığını yakalamak Bır dığer deyım- le 'Batıcı" değıl, "eaf///"olmak Yann oylanacak GB anlaşmasına geçmeden once, tanhsel bır anımsat- ma yapalım Osmanlı donemınde Ba- tı ıle yapılan ekonomık anlaşmalar ne yazıkkıolumlusonuçlanmadı Budu- rum bugun de aynı sonucu vereceğı anlamına gelmez ama anımsatmak- ta yarar var 1838 Osmanlı-lngılızTıcaret Anlaş- GB: Gönüllü Bağımlılık... ması (Balta Lımanı Anlaşması) ıle gumruk vergısı yuzde 12'den uçe ın- dırılmıştı Ali Nejat Olçen'ın bır araş- tırmasına gore 1837 de Istanbul'a gelen Ingılız gemılerının sayısı 432 ıken, bu rakam 1848'de 1392'ye 1856'da2504'eyukseldı En olumsuz etkılenen ıse tekstıl ol- du 1838 oncesınde Istanbul da 2750 olan tezgâh sayısı 25'e Bursa'dakı 1000 tezgâh da 75'e duştu GB'nın sorumluluğunu ustlenenler bu rakamlarla alay edıp "Bunlar ma- zıde kaldı" demek yenne, 'Bugunku anlaşmanın sonuçlan ne olur soru- suna doyurucu yanıt vermelıdır 19 yuzyılın koşullanyla bugun el- bette bır değıldır Ancak anlaşmanın ozu bırbırıne benzemektedır Şımdı soru ve yanıtlarla GB yı net- leştırmeye çalışalım Gumruk bırlığı nedır'' Bırbııiennden gumruk vergısı alma- mak ıçın ulkeler arasında kurulan bır- lıktır Bırlık uyelerı, bırlıkdışındakalan ulkelere tek ve ortak bır gumruk ver- gısı uygularlar AB boyle bır bırlık mı? Evet Uye 15 ulke uçuncu ulkelerle kurulacak ekonomık ve tıcarı ılışkıle- rın temelını belırlıyor Bız AB uyesı degılız Bızım adımıza AB mı karar verecek'' Evet AB uyesı olmayıp da ekonomık ve tıcarı ıhşkılerının duzenlenmesını AB kurumlarına bırakan ulke var mû Hayır Her ulke gumruk bırlığı anlaş- masını ancak AB ye gırerken, hatta bazılan gırdıkten bır sure sonra ımza- ladı Yanı bız AB'ye uye olmadan onun aldığı her karara uyacagına daır an- laşma yapan ılk ulke mıyız9 Evet Yunanıstan Ispanya Portekız hep tam uyelık sonrasında bu anlaş- mayı ımzaladılar Pekı GB ye gırerken tam uyelığın ne zaman olacağı bellı mı'' Hayır 6 Mart 1995'te ımzalanan ve 13 Aralık 1995 te Avrupa Parlamen- tosu'nun onayına sunulan metınde tam uyelıkten soz edılmıyor 1963'te AET ıle ımzalanan Ankara Anlaşması ıle hedef tam uyelıktı O zaman GB, o anlaşmanın hedefine gı- den yolda bır adım değıl mı'' Neyazıkkıoylegorunmuyor Anka- ra Anlaşması 12 ve 22 yıl arasında serbest dolaşımın duzenlenmesını ongoruyordu Avrupa, Turklerın ser- best dolaşımına ızın vermıyor Sade- ce mallann dolaşımına ızın verıyor Ya- nı bu anlaşma mala açık ınsana ka- palı Turkler Avrupa da ne zaman ser- best dolaşmaya başlayacaktı'' En geç 1986'da Ancak AB, bu so- zunu yenne getırmedı Dıyelım kı Orta Asya ulkelerıyle tı- caretı gelıştıreceğız Bunun kurallan- nı da AB mı belırleyecek'' Evet Tum uçuncu ulkelerle ılışkıle- rı AB duzenleyecek Eğer AB sıyası bır karar alıp hemangı bır ulkeye am- bargo konmasını ısterse bız de koya- cağız Kısacası bıze daırkarariarı uye- sı olmadığımız bır kurum verecek TBMM'den yasa çıkarıp bazı karar- lara uymayacağımızı ılan edebılır mı- Hayır Altına ımza attığımız anlaş- manın 64 maddesınde AB Adalet Dı- vanı (ABAD) kararlarına Turkıye'nın uyma zorunluluğu var Avrupa, Turkıye'ye karşı ekonomık yukumluluklerını yenne getırdı mı'' Hayır 1982 yılından bu yana malı protokol mekanızması ışletılmıyor Iş- letılseydı 4 5 ve 6 malı protokoller çerçevesınde 3 3 mılyar dolar yardım alacaktık Bır başka deyımle malı yar- dım almaksızın GB ye gıren ılk ulke- yız Ispanya, Yunanıstan ve Porte- kız ın bugune dek topluluktan aldıgı yardım 90 mılyar doları buluyor Kardeşım hepaleyhındekonuştun Sen GB ye karşı mısın'' Hayır Bu anlaşmaya karşıyım Bız- den oncekı ulkeler nasıl pazarlık yap- mış uğrayacağı zararlan en aza ındır- mek ıçın çaba harcamışsa bızım de aynı yontemı ızlememız gerekırdı Anlaşmanın mımarlan, "GB yegınp de pışman olan yok' dıyor Bızım gı- bı gıren yok kı Dıger ulkeler GB ye gonullu beraberlık" olarak evet de- mış Bızımkı gonullu bağımlılık ko- kuyor Avrupa nın Turkıye ınsanına hayır Turkıye pazarına evet demesı deyım yenndeyse bır kışıyle mırası ıçınev- lenmek gıbı 'ahlaksızca", buna evet demek de ahmakça Dünya Sağhk Orgütü'ne göre alkolün aza daha iyi ANkARA (Cumhurhet Burosu) -Dun>aSağlıkÖrgutu(WHO) al- kolle mucadele konusunda venı stratejılerbelırledı 'Alkol: XD da- ha iyidir' iloganı ıle surdurulecek mucadele kapsamında alkolun saglık sorunlan ıle ılgısıne dıkkat çekılecek VVHO \aü\eulkelerden 'Avrupa \lkol Sozteşraesı'ne des- tek vermesı ıstenecek Fransa nın başkentı Pans te bugun başlavacak uluslararası konferansta, alkol ıle mucadele konusunda saptanan \e- nı stratejıler goruşulecek Kamu sağlığı konusunda dunvada ılk kez bakanlar duzeyınde toplanacak p Sağhk Toplum \e AJkol Konferansı nda ^0 u>e ülke tem- sılcılerınden 5 maddelık *\vnıpa \lkol Sozleşmesi'ne destek \ erme- len ıstenecek Sözle^mede şu nok- talara dıkkat çekılı\or - Buriin insanlanru ailelerin. top- luluklann. alkol kuUanımından ka\naklanacak kaza. şıddet >e olumsuz sonuçlardan korunma hakkı \ardır - Butun ınsanların alkol kullanı- mının sağhk toplum \e aıle üzen- ne olan olumsuz etkılerı hakkında vansız bılgı \e eğıtım alma hakkı \ardır - Butun çocuk \c gençlerin gu- \enlı bır çe> rede \ etışme. alkol kul- lanımında doğacak olumsuz koşul- lardan uzakta olma ve alkollu içki- lenn reklamından korunma hakkı vardır. \\ HO bunyesınde düzenlenen konteransta alkolle mucadele kap- samında \enı strateııler de goruşu- lecek Avrupa 4lkol Kontratı çerçe- veMndehazırlanan^tratejılersovle sıralanı\or 1- \lkol tuketmenin topluma. sağlığa \e aıle\eolan olumsuz so- nuçlarından ınsanların bılgilen- dırılmesı. Alkolden kav naklanan zararların en aza ındınlmesı \e- \a tamamen ortadan kaldırılma- sı ıçın etkılı olcutlerın kullanılma- sı En önemli sorumluluk medva organlan ile eğıtım kuruluşlarına diişmcktcdır. 2- Alkol kullanımının neden ol- duğu olumsuz sonuçlardan korun- muş kamu ozel \e çalı^ma çevre- lennın mıktarının arttınlması 3 - Alkollu araç kullanımını azal- tacak \asalann oluştıırulması \c desteklenmesı Soz konusu \asala- nn vururluğe sokulması ile alkollu araç kullanmaktan kavnaklanan trafik kazalannın mıktan \uzde30 oranında azalblabılır. 4-\ikolluıçkılennfı\atının \er- gılendırme \olu ıle arttınlması \e alkol tuketme oranının duşurulme- sı lçkıfı\atlanndavuzde 10'luk bır artı^ bıra tuketımınde \uzde 5'hk >arap tuketımınde vuzde V s hk bır du>u> getırmıştır 5- Kan denetım mekanızması u\- gulanarak. doğrudan \e%a dolavlı vapılan alkollu madde reklamlan- nın\asaklanması Rt'klamlann \a- saklanması \olu ıle alkol tuketimın- de \e alkolle ıhntılı kazalarda bır duşuş gozlendi. 6 Eğıtımlı personel sayesınde etkılı tedavı ve rehabılıtasvon Ner vıslennde tehhkelı bovııtlarda al kol tuketen ınsanlar ve aılelerıne hızmet vcrılmesı 7- \lkollu ıçkı pazaıia> ıcılan \e satıcılanna. ahlakı \e vasal sorum- luluklannın ışlenmesı. urun «ııven- lıği konusunda katı denetım meka- nızmalannın gelıştınlmesı SanaM- leşmemış ulkelerdeki saldırgan reklamlar, alkol tuketımını arttıra- bılır. S- Sağhk sosval refah eğıtım vargı gıbı taıklı mesleklerden ın^n lann egıtımı ve toplumun alkol ıle mucadele kdpasıtCMnın arttınlması GELİN ZİRAAT'E CANLANSIN MER AL AR... SER AL AR ... BU GÜZELÎM TOPRAKLAR... Ziraat Bankası Kredileriyle Türkiye'de hayvancılık yeniden canlanıyor. Ziraat Bankası geçimini hayvancılıkla sağlayan köylümüzün yanında, yarınında. En sağlıklı koşullarda hayvancılık yapılabilmesi için gerekli olan krediyi bekletmeden veriyor. Gerekli bilgiyi ve desteği en kısa zamanda sağlıyor. Hay\'ancılığımızın verimlilik ve kârlılığını artıracak geliştirme projelerini teşvik ediyor, destekliyor. Ziraat Bankası her türlü bü\öik ve küçük baş hay\'an, kümes hayvanları, deniz ve tatlı su ürünlerinin yetiştirilmesi, bunlardan lde edilecek ürünlerin değerlendirilmesi konusunda verdiği krediler ve yaptığı ışmalarla Türkiye'de hayvancılığı yeniden canlandırıyor. Ziraat Bankası Kredileriyle seralara güneş, seracıya gün doğuyor. Ziraat Bankası Türkiye'de seracılığın önemini biliyor, çiftçiye, köylüye destek oluyor, her türlü desteği sağlıyor. Sağlıklı, modern örtü altı tarımı (seracılık) için ihtiyaç duyıılan krediyi bekletmeden, yağmurlar doluya, kara çevirmeden veriyor. Ziraat Bankası'nın amacı yılın değişik zamanlarında bir >çok sebze ve mey\^a türünün kaliteli ve \öiksek verimli bir şekılde üretimine imkan veren modern tesislerin yapı- mını ve düzenli çalışmasını sağlayacak yatırımları gerçekleştirmek ve tarımsal ürünlerin ihracatını artırmaya yardımcj olmaktır. Ziraat Bankası desteği ile Türkiye'de seracılık yeniden doğuyor. Ziraat Bankası Kredileriyle ^ ^ Türkiye'de toprağın verimi, bereketi artıyor. Ziraat Bankası Türkiye'de toprağm verimini artırmak, tarımı teşvik etmek amacıyla çiftçimize, köylümüze kimye\i gübre, zirai ilaç, tarımsal sulama kredileri veriyor. Eğer tarlanızdan beklediğiniz^ ürünü alamıyor, "Bu toprak verimsiz" diyorsanız, Ziraat Bankası'na bir danışın. Gerekli olan gübre ve tohum kredisini beklemeden alın, toprağınızın verimini, bereketini artırın. Tarlaya bereket bir gökten, bir de topraktan gelir. İyi toprak için de iyi tohum, doğru sulama, yeterli kimyevi gübre gerekir. Buna ihtiyaç duyduğunuz anda da Ziraat Bankası hızır gibi yetişir. T.C. ZİRAAT BANKASI Z i r a a t ' s i z b i r T ü r k i y e d ü ş ü n ü l e m e z
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog