Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

12ARALIK1995SALI CUMHURİYET SAYFA 13 H A R B İ SEMİH POROY Tet: 0.2I2J12 05 05 Foks: 0.212.512 44 97 Aydın Ayaydın'ın kravat çekme talimatıYP'den mılletvekılliğıne soyu- nan Aydın Ayaydın, Emlak Bankası genel müdürüyken, tüm personelden bankanın geleceğıne ilişkin önerilerini istemışti. Birincı seçilecek önerinin sahibine de şu ödül verilecekti: Aydın Ayaydın'la tanışma! Önerilerini yazıp. böylesi bir ödülü eleştıren Emlak Bankası istanbul Uy- gulama Başmüdür Yardımcısı Erdal Aktulga da kendini Izmir'de bulmuş- tu... Bu tayınin gerekçesine ilişkin Aydın Ayaydın'dan bir açıklama gelmedi... Arıcak Ayaydın'ın yanıtlaması istemiy- le başka sorular geldi... Ayaydın, bankadayken çevresine. "Müteahhitlenn kravatlannı çekerek iş yaptıracaksınız" dermiş. Soru kravat çekmeyle ilgili: "Ataşehır Anatepe 34 ada 2431 par- seldeki 154 daireyi inşa eden müteah- hidin kravatını Ayaydın neden çekme- di?" Site yönetim kurulu adına Süleyman Balkan'ın sıraladığı sorunlara bakılırsa, "mutluluğa açılan kapı"nın ardında re- zalet yaşanıyor: Sitenin suyu yollardan fışkırıyor, or- tak anten çalışmıyor, ıstinat duvarı ol- madığı için topraklar binaların üstüne kayıyor, asansörler çalışmıyor. proje- deki havuz ortada yok, kapı zilleri çal- mıyor, kaloriferter bir alem. bahçe ve çevre düzenlemesi komedi, bahçe su- lama tesisatı yarım bırakılmış, çevre- den toplanıp gelen yağmur sularına karşı önlem alınmamış, pis su giderle- rinin çoğunda rögar bağlantısı yapıl- SESSÎZSEDASÎZ mamış, atık su tesisatı olmadığı ıçin kanalizasyon yandaki dereye veriliyor, hidroforlann çoğu anzalı, dış kapı oto- matiklerı çalışmıyor, parkelerden zıft fışkırıyor, mutfak dolapları elde kalı- yor... Sorunlar uzayıp gidiyor. Emlak Bankası'nın ilgili birimlerine başvuran sıte sakinleri ise pinpon to- pu gıbi ortalıkta dolaştınlıyor... Ayaydın şımdilerde Tansu Çilter'm yanında dolaşıp, vatandaşın oyunu ıs- tiyor... Çağdaş bir yaşam içın Emlak Bankası'ndan konut alanlar ise oyuna gelmenin acısını yaşıyor... DYP iktidarı sürerse. Çiller'in Ayay- dın'la birlikte milletin yuvasını nasıl ya- pacağını Ataşehir Anatepe 34 ada 2431 parseldeki 154 daire sahibi çok iyi bilıyor! Alaaddin Yurdu onya'da Alaaddin Yurdu.... Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurt Selçuk Üniversitesi kampusunda... 2 bin kişilik... Yurtta ülkücülerin borusu ötüyor... MHP'liler sabah-akşam uluyor! idare de bunlara çanak tutuyor... Geçenlerde MHP'den Servet Turgut başkanlığında bir heyet yurt kantininde toplantı yaptı. MHP'liler, öğrencileri topladılar ve onlara seçimlerde ne yapmaları gerektiğini anlattılar... Yurt yönetimini bu toplantıda müdür yardımcısı Ahmet Yıldınr temsil etti! Toplantıyı izlemek zorunda bırakılan bir öğrencinin izlemi şöyle oldu: "Yurtta, Atatürkçülük bile devletten bu kadar destek görmüyor..." Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Asansör dostlukları ikı kat arasıyla sınııiıdır. Cumhuriyet okurları, Türkiye'de yeni bir ufuk açarken adıköy'den Erol Geyran ın çağrısıyla bir araya gelen Cumhuriyet okurları, pazar günü Fenerbahçe'deki Turing tesisindeydi... Bu ikıncı buluşmada, bu kez Camlı Koşk'ün tümü Cumhuriyet okurlanna L Cihan Demirci Hen ry A F O R İ Z M A L A 1 V Mükerrer oy kullanacak Hidayet Bey'ın bahanesı hazır: "Bu kadar alelacele yapılacak seçımde ıkı oyumuz bir sandığa cıdecektirelbet!" ayrılmıştı ve masalartümüyle dolduğu gibi çok kişi ayakta kaldı... Ortada bir mıkrofon vardı... Bırçok okur içıni döktü... Ülke sorunlarına kar- şı, yurttaş ınisıyatifı ile çözüm yolları arandı... Birlıktelikten söz edildi... Ör- gütlü toplum olmanın gereği üzerinde duruldu... Gazeteye ilişkin dılekler sı- ralandı... Bu arada, Erol Geyran'ın okurlardan aldığı "bilgi formları"nın bilgisayara ge- çilmesi ve okullar arası iletişim ağı ku- rulması kararlaştırıldı. Yeni toplantılar düzenlenerek, okur grubunun temel bir amaç saptaması ve bu doğrultuda etkinliklere girişilme- sı üzerinde duruldu. Böyle bir toplan- tıyı duyurma görevi de yine Vazıyet'e verildi... Fenerbahçe'deki toplantıya yurdun dört bıryanındaki okurlardan mesajlar gönderilmişti.. Daha geniş bir birlikte- likaranıyordu... Mesajla göndermekle yetinmeyen bir okur Antalya'dan, bir başkası Bo- lu'dan kalkıpgelmişti... Yakında Antal- ya ve Bolu'dakı okurların da buluşaca- ğını söyledıler... Dostluk ve duygu yüklü Cumhuriyet okurları, Türkiye'de yeni bir ufuk açma- nın mutluluğu ıçindeydi... Medya "bizi izlemeye devam edin" diyor ya, bundan sonra Cumhuriyet okurlannı izlesınler! Tttrk-tş parti kurarsa adı Lîberal tşçi Partisi nti olur? Türkgenç Baha Kıvanç, kardeşi Taha'mn Suriye aman yazarı Tana Kıvanç'ın, ' ' ' Siyah Beyaz gazetesınde kö- şe yazarlığına başlayan ağa- beyi Baha Kıvanç çok ilginç açıklamalar yapıyor. Baha Kıvanç, dünkü yazısında kardeşi Taha Kı- vanç'ın Suriye ıle olan ilişkilerini gün- deme getirdi. Taha Kıvanç, iki yıl Şam'da kalmış ve eğitim görmüş. Uzun süredir küçük kardeşıyle görüşmeyen Baha Kıvanç, "Yarabbim, bu oğlan bizden neleri giz- lemiş neler" diyor. Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan öteki kardeşi Vaha Kıvanç'tan aldığı bilgıye göre Taha Kıvanç. halen her ay Anka- ra'daki Suriye Büyükelçisı ile buluşu- yormuş... Baha Kıvanç, kardeşi Taha Kıvanç'ın 1992 yılında yazdığı Güneydoğu ve te- rör konulu bir kitaptan söz ederek Su- riye ilişkilerıne ışık tutmaya çahşıyor: "Bizim birader Taha'nın kitabında, PKK'nin ardındaki 'bütün güçler' tek tek anlatılıyor. Taha'ya göre PKK'nin arkasında Çekiç Güç, ABD, Masonlar, Özel Harp Dairesi, Mossad, Barzani, CIA, Sovyetler Birliği, ne ararsan var. Ona kalırsa dünya üzerinde PKK'ye destek olmayan yok. Ama 250 sayfalık kitabın içinde bir tek satır Suriye geçmiyor. Allah sizi inandırsın, bir tek yerde. tek bir kelime olarak bile rastlayama- dım. PKK'yle ilgili 250 sayfalık kitap yaz, Surıye'den. terörün hamisi Esat'tan tek kelime söz etme. Olacak ış değil vallahi. Meğer bu kitabı da siparişle yazdır- mışlar. Taha, rahmetli babamın mensubu ol- ilişkisini açıklıyorduğu şerefli Türk Sılahli Kuvvetlen'nm PKK'ye yönelik operasyonlarını yerden yere vurduğu kitabında, Türkıye güne- yindeki Müslüman ülkelerle sınırlarının tahkim edilmesi tekliflerini 'anlamsız tedbırler' olarak niletiyor. Türkıye sınırlarını boydan boya as- kerie korumak yerine. tamamen açma- nın peşındeolmalıymış. Sınırmefhumu ortadan kaldınlmalıymış. işte bu satırları okuduğumda içime bir şey oturdu. Nasıl bir duygu bu, anlatamam. Kardeşiniz ırticacı olabılir, sağcı ola- bilir, solcu olabılir. Bu ülkenin vatanda- şıdır. tartışırsınız. kavga edersınız ama bu olay vatan haınlıği kokuyor. Vatan hainliği! Vallahi tadım kaçtı." Nasıl kaçmasın... Allah. kimsenin ba- şına böyle kardeş vermesin! NAKLİYE İLANI SEKA AFYON MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÇAY/AFYON Müessesemızce 1996 \ılı içinde naklıvesı vaptınlacak. 1- 8 000 ton sudkostığın İzmıt. Dalaman ve IzmırAlıağa'dan. 2- 400 ton sülfiinkasıtın Bandırma"dan. 3- 400 ton hıdroklonkasıtın İzmıt'ten. 4- 43.300 ton selülozun tzmıt. Dalaman ve Kastamonu">a. 5- 7.000 ton tüplü klor gazının lzınıt. Dalaman ve tzmir Alıağa'dan Mueisesemıze naklıvesi. bo^alacak 3 500 ton boş tüpün de a>nı yerlere naklıvesı. 6-3.700 ton sodyum sülfatın Konya Cıhanbeylf den, 7- 500 ton eski (hurda) kâğıdın İzmıt \e Dalaman'a. 8- 1.500 ton toz kırecın Seka Balıkesır Müesscsesıne. 9- 2.000 ton toz kırecın Seka Kastamomı Müessesesıne. Naklıyesı ı^len, ymnamelerı esaslarında kapalı zarf usulü teklıf almak su- retı>le ayn ayn ihale cdılecektır. Bu ışlere aıt sartnameler. bedelsiz olarak aşaSıdaki adreslerden temin edi- lcbıhr. - Seka Afyon MLessesesı. Çay-Afyon. - Seka Genel Müdürlüğü (Hamd Ted. ve Nakl. Müd.) izmıt. - Seka istanbul •Mım Sâtım Müd. Halkalı Cad. Muhmutbey/tstanbul, - Seka Ankara Alım Satım Müd Selanık Cad. No 5 Kızılay'Ankara. - Seka Izmir Alım Satım Müdûrlüğü. Gumrük lşham. Kat: 3 K.onak Iz- mır. - Seka Genel Müdurlüğü'ne bağlı dığer müesseseleri. a) Yukarıda 9 kalemde belırtılen naklıyelenn son teklif verme günu. 1. 2. 3 vc 4. maddelerde belırtılen nakliyeler ıcın 03 01 19% minü saat l2.00\e. 5. 6. 7. S ve 9. maddelerde belırtılen naklıyeler leın 04.01.19% uünu •sa- at I2.00'\e kadardır. b) Teklıf mcktuplan verıldıkleri gün saat !4.()<)"te açılacaktır. c(Teklıflopljm tutan u/erınden LVCICI tenıınat °ı>5. keMn temınjt"aI O"dıır d) Tclcfon. telgraf. tele\. fax ıle teklılte bulunulamayacağı gıbı postadakı gecıkmeler dıkkate alınmayaeaktır elMue>seNenıız2SShsavılı İhale ^ jsjM'na b.ığlı olm.ıyıp. tluMcri >apıp \apmamakta. bolmckıe, sıcıı bırakmaku \e dıledıûıne \crtnekk- -erlicMtır Ba.sın: fıl P s İSTANBUL ÜNİV ERSİTESİ İŞLETME \ ÖNETİMİ VE MUHASEBE AR.AŞTIRMA MERKEZİ \ E ULUSLAR.ARASI İŞLETMECİLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI TEK DÜZEN HESAP PLAMNA UYGUN TEMEL MUHASEBE VE VERGİ UY GULAMALARI KURSU 60. Dönem. hafta sonu: 6Ocak 19%-4 Şııbat 19% 61. Dönem. hafta ıçı: 8 Ocak 1996-2 Şubat 1996 "Tek düzen muhasebe sıstemıne" uygun olarak hazır- lanan kurs, temel muhabebe eğıtıminı ve genel muhase- be ıle ilgili paket programldrının kulldnımını gerçek bel- gelerle u\gulamalı olarak ıkı aşamada öğretmeyı ve ge- lıştırmevıamaçlaınaktadır. K.ursumuz. lisemezunlannave bukonularla ılgılenenhukukçulara.mühendı^lere. muha- sebe elemanlanna ve bu konularla ilgılenen kışılere >ö- nelıktır. Temel muhasebe ve vergı uygulamalan kursunda. yev- mıye, deften kebır. emanter ve kasa defterlen kayıtları. malı tablolar, ücret bordrolan. gelır vergısı ve katma de- ğer vergısı me\zuatları. SSK. Bagkur. ış kanunu nıe\zu- atları ve bunlarla ilgili belgelerın düzenlenmesı uygula- malı olarak gösterilecektır. 60. Dönem hafta ;>onu prog- ramı: 6 Ocak-4 Şubat 1996 tarıhleri arasında toplam 60 saat olup, hafta sonu cumartesı-pazar giinlerı 10.00-17.00 saatlerı arasında >apılacaktır. 61. Dönem lıafu ıti prog- raını: 8 Oeak-2 Şubat 1996 tarıhlcri ara-ında lopl.mı 60 saat olup. hatta ıçın her gün 16.(R)-19.IK) saatlerı ara^ııı- da yapılacaktır. İştırakcı saviM sınırlı olup. başanlı kuısıverlere "ser- tıfıka" verıleeektır Tel: 241 43 39 - 247 02 62 Tel: 520 90 87 - 52S 08 42 Halaskârgazı Cad No: 243. kat 3. \;\-an İş \1erkezi. Ck- manbev BaMn 6| |37 o o GADDAR DA\XT MRÎKIRTCEBE BU TA//S/tfgfJ ÎZ. ASLIMCA. '. 8f VBSy 3AOİP &~3L.. PBTBOL İ4A&, SLJİ . BOB.C PAtZA , ESGMZ,EB0fAJ LSG. kMPiM,KiZ.. CB*£fC GÜC NE ABABSAN •VAR .'.. BILUT BEBEK MR\YÇİFTÇ! Çabbuk in gelirsem *$. raya MIRMIRLAR IĞIRDIRAK TARİHTE Bl Gl N MIMTIZ UUKA\ 12 iralık MOTEL: MOTOR-OTEL.. 1S25'T£ BUGUH, CAUFO£fiJtA'0A(A8D'), OÜNyANlN İİX MOTELİ AÇJL£>I.ELl£WOfZm MILTOU £7?İTLER(ji8&3 -1323) AOU IŞAOAMININ ÖNCÜÜJĞÜUDE, 13OS~'TBH SOÜRA, AMERltZA'DA OTEL ZiNCİRLBfZİ ÇOĞALMAYA BAÇLAMlÇTf. TEKNıĞIM BUYUK AŞAMA GÖSTECJ>(Ğİ BU YUZYILDA, OTOMOBfLLEGlU O&TAyA ÇlKMASl, Y 0.ÖZÛMLBH GEIZEICTı&YORDU. A ILE OTO- MOglUYCB YOULUUJK.,ÖNEtu1Ü glg OL6UYPU OTBLLGg İÇİfJ.. ANA YOLLAR. UZEIS.IME KLlRU- LAM OTSLLER, MOTOÜLU ARAÇLAg. İÇiM (JY- PASK YERLee.1 AYI&MAK DU&UMUM- PAYPI. BU GBRBKSlNİU, *MC7DK-CT£L=A4O- TEL " Fı*J2lNl DOĞUfSDU. YlklE DE, MOTSLLER A£IL GEUÇIMLBZİAJI 1950'LeS.OE ĞOSTE/ZB- Solda,19(,0'tcrm £./~/wo/e GEREDE KADASTRO MAHKEMESI Sayı: 1985/6 Davacılar Bolu ili Gerede ilçesine bağlı Mürdükler köyü halkından Yakup Devrim. Fahrettın Evcım, Abdülhalim Da- nışman. Kcmalettin E\cim. Osman Cavar. Alı Osman Evcimen. Sıpkat Doğan. Şaban Aydemır. Vahip Dayanç. Zekaı Da- yanç. Vlehmet \e Osman Devrim tarafından davalılar Osman Danışman ve arkadasları aleyhine mahkememize açılan Bo- İu ilı Gerede ilçesi Mürdükler kövü 850 parsel sayılı taşınma hakkındaki Kadastro tesbıtirie itiraz davasının 28.11 I995 ta- rıhli duruşmasında \erilen ara karan gereğince; Davacılardan bir kısmınını ölünıü ile mirasçıian tespit edilerek adlarına duruşma gününü bildirir ihtarlı davetiyeler çıkartılmış ancak bu şahıslara adreste tanınmadıklanndan da\ctiyelere tebliğ edilememiş ve gerek zabıta marıfetı ile yapılan adres araştımıalannda da bu şahısların açık adresleri saptanamadığından taraf teşkilıne gazete volu ile ilanen teblığine karar \erılmİ!> olmakla: A^ağıda ısimleri ve tesbit olunan son adresleri yazı- lı da\acı mirasçılarının duru^manın atılı bulunduğu 23.1.1996 tarihine kadar da\aya karşı di>eceklerini ve tüm delillerinı ve tanık listelerini \azılı olarak sunabileceklen gibi durusma günü de mahkemede hazır bulunarak sözlü beyanda buluna- bileceklen gerek yazılı ve gerekse duruşmaya gelip sözlü beyanda bulunmadıklan takdirde tesbitin kendileri yönünden ke- sinles.mış olacağı ve \azgeçmış sayılacaklan hususu ilanen tebliğ olunur. 28.11.1995. \dıSo\adı Baba adı D.Tarihi Adresi •\li Osman Evcimen Reeep Demır Nebahat Ünaldı Hatice Aydemir Miinevver Ajdemir Nurgül Avdemir \luradiye Aydemir Nurper Aydemir L'mut Avdemır Selime E\cım Kemalettın Evcimen >akup Devrim Fahrettın Evcım Kemalettın E\cim Zekaı Davanç Osman Evcım Mehmet Cevar Ismail Cevar Ahmet C'e\ar ümetıtllah \\dın Fatma \dalı Raif Lütfi Lütfi Lütfi Lütfi Lütfi Osman Ismail Ismail Şakir Ismail Osman Osman Osman Osman Osman 1953 1977 1975 1978 1978 1985 1338 1334 1934 1926 1928 Basın: 60639 Mürdükler köyü Gerede-Bolu Mürdükler köyü Gerede-Bolu Mürdükler köyü Gerede-Bolu Muratfakı köyü Gerede-Bolu Muratfakı köyü Gerede-Bolu Muratfakı köyü Gerede-Bolu Muratfakı köyü Gerede-Bolu Muratfakı köyü Gerede-Bolu Muratfakı köyü Gerede-Bolu Muratfakı köyü Gerede-Bolu Muratfakı köyü Gerede-Bolu Muratfakı köyü Gerede-Bolu Muratfakı köyü Gerede-Bolu Muratfakı köyü Gerede-Bolu Muratfakı köyü Gerede-Bolu Muratfakı köyü Gerede-Bolu Muratfakı köyü Gerede-Bolu Muratfakı kö\ü Gerede-Bolu Muratfakı kövü Gerede-Bolu Muratfakı köyü Gerede-Bolu Muratfakı kövü Gerede-Bolu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog