Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! 7L Y l SAYI2BB3S / 28000 TL (KDV içinde) Cumhuriye 3OO milyon önpeşinatJa EMLAK BANKAS! i• p j i i i U r £-* • • • • Va 4 a . - I , KURUCUSU. Y1MU*IU0İ (1924-1945) BAŞYAZARI: NMfc NMİ (7945-1991' 12MUUM89SMU İL İL SEÇİM Hatay, Yozgat, Isparta ve Sakarya I 4. ve 5. Sayfalarda CHP NOTLARI Baykal'ın gözü kararsızlarda ORHAN BdNÇIn yaz» • Z Sayfada MİZAH Ökkeş'in annesi ve Erdener Abi • 12. Sayfada BORSA PA CÜMRÜK BİRLİCİNİ BEKLİYOR Hedef Avrupa Birliği • 8. Sayfada BORSA Dun 41.356.93 öncekı 39.953.29 DOLAR ÛDun 56.200 öncekı 56.100 MARK ÛDun 38.950 Öncekı 38.800 ALT1N ÛDun 705.500 Öncekı 704.000 Avrupa Parlamentosu Dış îlişkiler Komisyonu, Türkiye'nin GB'ye girişini büyük çoğunlukla onayladı Cümrük birliği yohıaçddı Avrupah Olmak?.. Türkiye, 1949'da Avrupa Konsey i'ne girdL Zamanın ik- tidan. bu olayı bir iç politika yatınmı olarak kullanmayı düşünmedi. 1952de NATO üyesi olduk. Ne iktidar, ne de muhalefet bu konuyu seçim yatınmına dö- nüştürmek hevesine kapıldı. 1963 Ankara \nlaşması'yla Ortak Pazar'a (bugunkiı adjy- la Av rupa Birliği) ortak iiye ol- duk. Siyaset yaşamında bu o- lay daşişirilmedi. Türkiye'nin dış politikasındaki doğal tarih- sel akışın sonucu sayıkh. Peki Av rupa Gümrük Birli- ği konusunda kopanlan yay- garanın anlamı ne?_ • Gerçekten gümrük birliği- ne girişimizi büv ütmenin hiç- bir gerekçesi bulunamaz; bel- ki de utanç verici bir >anı ol- duğu sö>lenebilir. Çünkü Tür- kiye, AB'den dışlanarak GB'ye (gümrük biıiiği) ah- nan tek ülkedir. Artık herkesin bildiği ger- çekleri bir kez daha özetieye- Ihn: Gümrük birliği AB'nin üyek'ri arasında geçerü bir ol- gudur; GB'ye ilişkin kararlar AB'de alınır: Türkiye, karar kademesinde bulunmadığı bir örgütün gümrük biriiğine liit- fen kabul ediliyor; 60 milyon nüfusa sahip bir ülke, bu onur kıncı statüye kavuşabilmek için yalvar yakar oluyor. Bu olaya, iç politika sözlü- günde 'zafer' adını yakıştır- maya çalışan politikacılanmı- za şaşmak gerekir. Naşanan o- lay. ciddiyetini yitirmiş. özün- den kopmuş. gerçekliğinden uzaklaşmıştır. Siyasal içeriği boşaltılan bir gümrük birliğinin Turkhe'ye ekonomik açıdan kazandıra- cagı nedir?.. Bu sorunun yanıtlan henüz aydınük degildir; çünkü ilk kez uygulamaya konuyor. Şimdiye değin. bir devlet ön- ce AB'ye üye olmuş, sonra yü- lar süren aşamalı bir prog- ramla gümrük biriiğine geçişi sağlanmıştir. GB'ye geçişi "makul" bir siıreç içinde ger- çekleştirilen Avrupa Biıiiği üyesine. ekonomisinde uyıım saglamak, kurumlannı ve yurttaşlannı korumak için olanaklar tanınmış, maddi destekler sunulnıuştur. Türki- ye ise GB'ye giriş için her tür- lü pazarlığı bir yana itip. boy- nunu büktüğünden. AB'den ödün istey eceğine her istenene evet demekzorunda kalmıştır. İlk kez Türkiye'de sınanan kendine özgü bir denemenin önceden bilinmeyenlerini ya- şayarak öğrenmek zorunda- yız. • Ne y azık kL Ankara'daki si- yasal iktidan bir aşağılık duy- gusu güdülüyor; gümrük bir- iiğine giriş kamuoyuna, AVTU- palı olmakla eşdeğern" ve eşan- lamlı gosteriliyor. Kendine gü- \enini yitirmiş Türkiye'nin bu yoklaki şaşkınlığı ilginçtir. Av- rupa Konseyi'ne girnıiş; ama AvTupalı sayılmamış bir Tür- kiye, "Avrupa BırlıgYnin dı- şında tutulup gümrük birtiği- ne alınarak mı Avrupalı oto- cak? Bu kadar çelişkiii bir oi- guyuiç politikada "zafer" diye sunup. seçim sandığında "ov 'a dönüştürmek isteyen kafaıun 'alaturka"lıgı sıntmıyor mu? • Gümrük biriiğine girmek ya da girememek önemli değil- dir. Türkiye, çağdaş uygarlı- gın değer yargılannı bir gün önce benimseyip demokrasiyi bir yaşam biçimine dönüştüre- bilirse. sorun çözülmüş ola- caktır. Avrupa kavramı, ne bir kı- ta. ne bir coğrafya, ne bir ör- giîttür: çağdaş uygarlıgın kül- türünü benimseyen her ülke A> rupalı sayılır. Cumhuriyet 42 evet 13 hayır 4 çekimser Avrupa Parlamentosu Dış Ihşkiler Komisyonu'nda dün akşam yapılan oylama sonucunda Avrupa Birliği ıle Türkiye arasındakı gümrük birliği anlaşması kabul edıldi. Oylamada 42 evet, 13 hayır. 4 çekimser oy çıkması ile genel kurulda yapılacak oylamanın da sadece "sembolık" olacağı kesınlik kazandı. Avrupa Parlamentosu'nun 217 üyesı ile en kalabalık grubunu oluşturan sosyalıstler. Türk hükümetinden gelen tepkiler üzerine yazılı bir açıklama yapmak zorunda kalarak Türkiye'nin toprak bütünlüğüne riayet ettıklerinı bıldirdiler. • 10. Sayfada CBde PKK kuşkusu Başbakan Tansu Çıller, Avrupa Parlamentosu"ndaki sosyalist ve Hınstiyan demokratlann Dış îlişkiler Komitesi'ne, PKK ıle masaya oturulmasına ılişkın sundugu karar tasansı hakkında bir bilgisi olmadığını söyledi. Başbakan Yardımcısı ve Dışışlerı Bakanı Deniz Baykal da Avrupa başkentlenndekı temaslan sırasında böyle bir konunun gündeme gelmediğını öne sürdü. Ancak Dışışleri Bakanhğı'ndan "Deniz Baykal, söz konusu duyumun ahnması üzerine, Brüksel'de şahsen gerekh ginşimlerde bulunmuştur" ıçenkli bir açıklama yapıldı. Kabul edilemez durum Dışışleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçı Ömer Akbel, Avrupa Parlamentosu'ndakı sosyalist ve Hıristiyan demokrat gruplann üzennde anlaştığı tasan ıle ılgılı ilk du>Tamlann ahnması üzenne AP'nın ilgili organlan nezdınde gereklı girişimlerde bulunulduğunu belırtti. AP'nin geçmışte de "kabul edilemez nitehkte" tasan ve tavsiyeler kabul ettiğinı anımsatan Akbel, "Tasan hakkında yorum yapmak ıçın henüz erken. Ancak konuyla ılgılı haberlerin doğru çıkması halınde Ankara açısından kabul edilemez bir durum doğacaktır" dedı. • 10. Sayfada Erbakan açıkoturumdankaçü'Kaynaklarımı açıkladım' Başbakan Tansu Çiller. "Ben kaynaklanmı açıkladım. Aynı şekılde Saym Yılmaz'ın da tüm kaynaklannı açıklamasını istiyorum" dedi. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı "Teröru sırtımıza bırakarak kaçıp gıttı" dıye suçlayan Tansu Çıller, ANAP'ın içinde RP uzantısı ve eskı MSP'lilenn yer aldığmı söyledi. Şikâyete hakları yok' Bavkal, Refah Partisı'nden şikâyet etmeye ne ANAP'ın ne de DYP'nin hakları olmadığını savundu Her iki partınm de zaman zaman RP'yle ortak hareket ettiğine dikkat çeken Baykal, halkın sıyasetçiye güveninı sarsan yolsuzluk savlannın üzerine gidilmesı ve aydınlatılması gerektiğni söyledi çiller aklanmalıydı' Yılmaz, ülkenın kaynaklannı kullanan ınsanlann kendi hesaplannı vermeleri gerektiğini belirterek "Başbakan aklanmadan bu seçime gıremez" dedi. Yılmaz, GB konusunda izlenen yanlış politiklar yüzünden Türkiye'nin olabilecek en kötü koşullarda bırliğe girdığini vurgulayarak "Kıbns'ı sattınız" dedi. Terör, tırmanışa geçtl' GB için Kıbrıs konusunda verilen tav izlenn affedılemez olduğunu vurgulayan Ecevıt. enflasyona gerekçe olarak terörü gösteren Çıller'e "G Doğu'dakı terör. Körfez Savaşı'nın ardından K. Irak'ta yaratılan otonte boşluğu üzenne tırmanışa geçmıştır" dedı. Erbakan ıse liderlerle açıkoturuma katılmadı. • 6. Sayfada 50 subay ordudan atılclı Çocuklar, savaşla doğup büyüyor ve ölüyor Birieşmiş Milletler Çocuk Fonu(LMCEF), dünyada son lOyılda savaşlar sırasında 2 milyon çocuğun yaşamını yitirdiğini, 5 milyon çocuğun sakat kaidığını, 10 milyon çocuğun da ruhsal çöküntü yaşadığını açıkladı. UMCEF'in "Dünya Çocuklannın Durumu" adlı raporuna göre, bu süre içinde evsiz kalan çocuk sayısı 12 milyon. ailelerinden ayrılan çocuklann sayisı ise 1 milyonu aşıyor. ÜNICEF'in belirlemelerine göre, Bosna- Hersek'te yaşanan savaş sırasında 20 bin Müslüman kadın tecavüze uğradı, sadece Saraybosna'da dört çocuktan biri yaralandı. I Arka Sayfada • Yüksek Asken Şûra'nın yıllık 2. olağan toplantısı dün Başbakan Tansu Çiller'ın başkanlığında yapıldı. Çıller, Genelkurmay Karargâhı'na gelişınde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismail Hakkı Karadayı tarafından karşılandı. • Yüksek Asken Şûra'nın, vıllık 2. olağan toplantısında, Türk Sılahlı Kuvvetlen'nde (TSK) bir süre önce başlatılan kapsamh şerıatçı operasyonu sonucunda, gencı faalıyetlen saptanan 2'sı GATA'da, büyük bölümü de Hava Kuvvetlen'nde görevlı 43 subay ve astsubay ordudan atıldı • Bazı sol örgütlerle ihşkisı saptanan ve yabancı uyruklu kadınlarla evlenen toplam 7 subay ve astsubaym da TSK'den ilişiği kesildi. • 3. Sayfada Bursa'da şeriatçı operasyonu • Gazetecı yazar Çetın Emeç, Turan Dursun, lran uyruklu Alı Akbar Gorbani ve Sinan Ercan'ın öldürülmesinden sorumlu tutulan lslami Hareket Örgütü'ne yönelik Bursa'da gerçekleştınlen operasyonlarda örgütün Bursa sorumlusunun da bulunduğu 7 kişı vakalandı. • 5. Sayfada Seçim bürolanna sıkı öıüemler Silahlı saldın ve bombalama eylemlerindeki artış üzerine, seçim bürolanndaki güvenlik önlemleri arttınldı tstanbul Haber Servisi - CHP seçim burosuna molotofkokteylı ıle yapılan saldın, DYP Gazıosmanpaşa Seçim Irtıbat Bürosu'nun taranması ve seçim mıdıbüsünun altına bırakılan bombanın patlaması olaylannın ardından öncekı gece de RP Bahçelıevler Seçim Irtıbat Bûrosu ve Beyoğlu'nda bir pastaneye bomba atıldı. Sılahlı saldın ve bombalama eylemlerindeki artış üzenne, seçim bürolanndakı güvenlik önlemlen arttınldı. Öncekı gece yansı Bahçelıevler. Soğanlı Mahallesı, Mustafa Kemalpaşa Caddesı, Feray Sokak 107 numarada bulunan RP seçim burosuna kımlığı henüz belırlenemeyen 3 kışı tarafından. 3 adet molotofkokteylı atıldı Saldında ırtıbat bürosunun camlan kırıldı. ölen ya da yaralanan olmadı. Aynı gece Beyoğlu'nda, Kulaksız, Pıyalepaşa Caddesı uzennde bulunan 'Güven Unlu Mamulleri Pastanesi'ne saat 02 30 sıralarında 2 adet bomba atıldı. Atılan bombalardan bınnın pastaneye, dığerının de yan tarafta park halınde bulunan 34 JVM 98 plakalı mınıbusıün lastıklenne ısabet etmesı sonucu. maddı hasar meydana geldı Bomba ımha ekıplen. saldın sırasında karşı kaldtnma duşen ve patlamayan aynı tıpte 2 adet bombayı da etkısız hale getırdıler Yetkılıler, olayda kullanılan bombaların "fitil ateşlemeli, parça tesirii ve el yaptnu" olduğunu belırttıler Emnıvetten alınan bılgılere göre, son günlerde yoğunlaşan saldırılara karşı bütun bolgelerde devnyeler arttırılırken ozellıkle krıtık seçim bolgelennde sıkı önlemler alınacak tstanbul Emmnıyet Mudurlüğü Basın Protokol ve Halkla Îlişkiler §ube Müduru Tayfiın Bora. öncekı akşam DYP Gazıosmanpaşa Seçim Irtıbat Burosu'na yapılan sılahlı saldırıdan sonra bütun ılçe emnıyet müdurlüklennde bu tür saldınlara yönelik önlemlenn arttınlması kararının alındığını belırtttı DYP Gazıosmanpaşa Seçim Irtıbat Bürosu' nun taranması ve DYP seçim mıdıbüsunün altına bomba konması olaylanyla ılgılı soruşturmanın başladığı belırtıldı Bu arada DYP burosuna yapılan saldınyı. DHKC Sezgın Engın Sılahlı Propaganda Birliği üstlendı ÜNİVERSlTEDE GERGİNLİK • Z Sayfada Cumhurbaşkanı Demirel: Yeni iktidann sorunu G. Doğu • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türk Sanayici ve Işadamlan Derneği heyetini Çankaya Köşkü'nde kabulü sırasında, 1980 sonrasındaki bunalımın ardından en özgür seçimin gerçekleştırileceğini belirterek "Bunun neticesıne katlanacağız" dedi. • Cumhurbaşkanı Demirel. seçim sonrasındaki iktidann baş sorununun "Güneydoğu'nun restorasyonu" olacağına dikkat çekerek "Sanıyorum oralarda piyasa ekonomısinin katı şartlanyla bir yere varmak o kadar kolay değil. Yine devlet bir mıktar sübvansiyon yapmaya devam edecektir" dedi. • 7. Sayfada Leyla Uşaklıgil toprağa verildi Cumhuriyet V'akli Yönetim Kurulu üyesi Leyla Uşakhgü, dün Bebek Camü'nde kılınan öğk namazından sonra Aşi- yan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. L şakJıgil'in cenazesine, gazetemiz imtiyaz sahibi ve Cum- huriyet Vakfi Onur Başkanı Berin Nadi, UşakhgUMn kızla- n Emine Uşaklıgil ve Zeynep Uşaklıgil Lange He gazetemi- zin yönetki ve yazarlan kanldılar. Törende Uşaklıgil'in ya- kınları. sanat ve edebiyat dünvasının çeşitli isimleri de haar bulundular. (Fotoğraf: UĞUR GÜNYUZ) GUNDEM MUSTAFA BALBAY GB: Gönüllü Bağımlılık... Uluslararası ılışkılerde yenı bir yontemın önculüğunu ya- pıyoruz: "önce anlaşmayı ımzalayalım, ne getınp götürdüğünü sonra tartışalım." Bir diğer deyışle once "evet" dıyoruz, sonra soruyoruz: "Neye evet demıştık?" Bu davranışları sergıleyen bir kışıye halk arasında ne de- nır? Adını sız koyun. Avrupa Bırtığı (AB) ıle ımzalanacak gümrük birliği (GB) an- laşması surecınde bu mantığın ızlerını goruyoruz. • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog