Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 ARALIK 1995 PAZAR 8 PAZAR KONUGU tspanyol anayasa hukukçusu Prof. Eliseo Aja, gerçek demokrasiden ancak sınırlı sayıda insanın yararlandığını söyledi: Demokrasi, küresel bir rejim olamadıSUNUŞ Geçen hafta sonunda Türkiye Sosyal ve Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES), Alman Friedhch Ebert Vakfı 'yla ortaklaşa olaraktstanbul'da "Küreselleşme ve Ulus Devletler" komılu bir konferans düzenledi. Çeşitli ülkelerden ve Türkiye'denakademisyenler ve siyasilerin konuştuğıı konferansta işlenen ana tema, dünyanın büyük ölçüde iletişim teknolojisinin hızlı gelişimi nedeniyle küreselleşmeye doğnı gittiği. ulus-devletlerin ise yavaş yavaş "devri kapanmış kurumlar haline gelecekleri" idi. Bu küreselleşme akımımn hızla yaygınlaşmasına ilişkin olarak demokrasi ve insan haklan kavraınlanmn bütün boyutlarıyla tartışdabildiği ortamlann olııştuğu vurgıdamyordu. Bir göriişe göre de demokrasi hâlâ küresel bir rejim olamamıştı ve gerçek demokrasiden dünya yüzünde ancak çok sınırlı sayıda insanlar yararlanabiliyordu. Küreselleşmeyi, ulus-devletleri, Avrupa Birliği gibi bölgesel birlik örgütlerini ve Türkiye 'nin Avrupa Birliği tam üyeliğinden önce gümrük birliği anlaşması imzalama çabalanm, Katalonya kökenli tspanyol anayasa hukukçusu Prof. Eliseo Aja yla komıştuk. PAZAR KONUGU SÖYLEŞİ LEYLA TAVŞANOĞLU TÜSES'in geçen hafta sonu düzenle- diği sempozyuınun konusıı "Küreselleşme ve L'lus Devletler "di. Siz İspanya 'da yaşayan Ka- talan asıllı bir hukukçu olarak dünyada gittik- çe giiç kazanan küreselleşme kavramı karşı- sında yine dünyada hızla yayılan mikro-milli- yetçilik akımlannt nastl karşılıyorsunuz? AJA - Kültürel alanda küreselleşme kavramı çok daha eskilere dayanıyor. Bu. düşüncelerin evrenselleşmesi anlamına gelmektedir. Amaeko- nomik küreselleşme yıne düşûncelerin ev rensel- leşmesi anlamına gelırken burada siyasi senaryo- lara da ihtıyaç vardır. Bence düşüncelerin. fikirlerin evrenselleşme- sine en çok yardımcı olacak etken demokrasidir. Çünkü demokrasi siyasi çoğulculuk demektır ve özgür kültürü desteklemektedır. Size ispanya dan birörnek vereyim. ispanya'da azınlık toplumlan yaşamaktadır. Bunu herkes bi- liyor. • • ^ B Evet, siz de bu azınlık toplumlardan biri olan Katalanların bir ferdisiniz... AJA-E\et Ben Katalanım. Ispanya'dadörtdil konuşulur Bunlar Katalan, Bask. Galiçya ve Is- panyolca dilleridir. Tabii ki lspanyolca ülkenin resmı dıli. Bir ülkede azınlık loplumu ve azınlık dili var- sa, burada izlenecek en doğru yol o azınlık top- lumunu. kültürünü. dolayısıyla da azınlık dilini tanımak. benımsemektir. Bu dilin özgürce konu- şulması. eğitimde kullanılması, o dilde özgürce yayınlar yapılabilmesi. bu amaçla da vatandaş v e devlet ilişkilerinın düzenlenmesi gerekir Azın- lık dilı eğitimde. yayınlarda kullanılmadıgı za- man o dil ölmeye mahkûmdur. Bir dıli öldürme- ye de hiç kimsenın hakkı yoktur. Ben bir Katalonyalı olarak kamu kurumlann- da her zaman Katalan dilini konuşabilinm. Bu hakkı bana yasalar \eriyor. Bakın şimdi: lspan- yolca tabıi ki ülkenin resmı dili. Ama Bask. Ka- talonya \e Galiçya adlı özerk bölgelerimız var. Bu özerk bölgelerde kendi dillennı resmen kul- lanabiliyorlar. • • H Yaniistediğiniz diliseçme ve konuşma ö'zgürlüğüne sahipsiniz— AJA - Tam anlamıyla öyle. Örneğin Katalon- ya'da tspanyolcanın yanı sıra Katalan dilini. Bask'ta da Ispanyolcanın yanı sıra Bask dilini konuşabilinm. Buna hiçbir engel yoktur. Bence azınlık toplumlannın yaşadığı bir ülke- de banşa giden kapıy ı açacak olan anahtar fark- h dillerin özgürce konuşulmasım yasallaştırmak- tadır. H İ ^ H Bir Katalan olarak mikro-milliyetçi- lik akımlarını nasıl karşılıyorsunuz? AJA-Bencemilliyetçilik devletin tarihi bütün- selliğindeki zorlukların yansımasıdır İspanya çok merkezıyetçi bir devletti. ^^^•i Türkiye gibi mi? AJA-0 sizın ifadenız... General Franco'nun diktatörlüğü sırasında 40 yıl Katalan. Bask, Ga- liçya dilleri yasaklanmıştı Fakat bu arada sağdu- >u ağır bastı. Toplumun bir bölümü. azınlık top- İumlannın haklannı elde etmeleri için mücadele etti ve kazandı. Ama geçmişte yaşanan zorlukla- nn >ansımalannı gördük. Bugün her özerk bölgenın, diğer ulusal düz- lemdeki siyasi partılerle aynı haklara sahip olan partileri var. Örneğin Katalonya'da Katalan Ulu- sal Partisı. bölgede oyların yüzde 35'ine sahip. Sağcı bir ulusal parti. bir komünıst parti var. Ama bu partilerin hepsi Katalonya'nınözerkliğikonu- sunda temelsel görüş bırlığıne sahipler. Bizim partiler ıçinde c'ddi fanatik milliyetçi bir parti de var Bunun bir benzen Bask bölgesinde varlığını sürdürüyor. Bunlar küçük. tedhiş de ya- ratabilen gruplar. Biliyorsunuz terönst gruplarla sorunlan çözmek çok zordur Galiçya'da durum daha farklı. Çünkü bu böl- gede milliyetçi parti çok daha küçük ve zayıf. Örada muhafazakâr parti, oylann çoğunlugunu topluyor. İspanya'nın öbürbölgelenndeönemlı değişik- likler var. Kanarya Adalan örneğinı vermek isti- yorum. Kanarya Adalan'nda şimdilerde yeni bir milliyetçi parti kuruldu. Kanarya Adalan'nın her birinde örgütlendiği için kendıne "kanarya Ada- lan Koalisyonu" adını aldı. Yıne de görecelı olarak bütün bu partilerin ılımlı oldukfannı söyleyebilirim. Çünkü temelsel unsıırlarda görüş birliği hâkim. Yani sizce siyasi alanda rollerini oyna- yanlar hep ulus devletler mi? AJA-Hayır. Sadece devletler. Örneğin, İspan- ya çokuluslu bir devlet. Başka bir deyimle söv- lemek gerekirse tspanya bir ulus. ama çok top- lumlu bir ulus. Önemli olan da bu. Biz farklı top- lumlann özerkliğınin bulunduğu birlik içinde bir ulus yarattık. Bence Avrupa Birliği gelecekte bizim gibi ola- cak. Çok uluslu. tek Avrupa, tek devlet olacak. Bundan Avrupa Birliği üyesi bütün toplumların yararlanabileceğini düşünüyor musunuz? AJA - Evet. Kesınlikle. Bugün her toplumun ekonomik. kültürel çıkarlan var. Ama bu. her devlette de yaşanan bir gerçek. Türkiye'yi ele alalım. Farklı bölgelerin farklı çıkarlan var. Ama bu farklı bölgeler yasal olarak tanınmıyor. be- nımsenmiyor. Bence ulus-devlet devrini tamamlamış bir güç bıçımi. Yani bir bölücülük tehlikesi yok, öyle mı! AJA-Bilemiyorum... Ülkede bölücülük iste- yen sadece ıkı parti \ar Bunlardan binsi Kata- lonya"da. Adı "Katalan Cumhuriyetçi Sol Parti" Ama küçük bir örgüt ve gücü pek yok. Aslında terör yanlısı değiller. gayet de denıokratikler Ama Katalonya'nın bağımsızlığından yanalar. Ben hiçbir zaman böyle bir şeyi desteklemem Zaten Katalonya'dâ daha çok genç kusak ba- ğımsızlık ister. 25 yaşını geçtıkten sonra dadeli- kanlılık çağını geride bıraktıklan için eski aşın fikirlerinin üzerine sünger çekerler. Ayaklan ye- re basmaya başlar. Prof. Dr. ELİSEO AJA tspanya. Santander. 1946 doğumlu. Barse- lona Üniversitesi Hııkuk Fakültesi'ne 1969 yılında asistan olarakgirdi. Fransa, îtalya ve ABD'de hııkuk çalışmulanıu sürdiırdüktcn sonra l9H4'te Barselona Üniversitesi nde anayasa hukukıı pmfesöıii oldtı. 1991) da \'i- kanıgua claki genel seçimleri. BM gözleınci heyeti üyesi olarak izledi. Katalan asıllı; "Kamu Hukukıı Enstitiisü " tarafından yıldcı bir kezyayımlanan "Özerk Toplumlaıia Hgi- lı Rapor "un da direktörii. Peki sizce gelecekte dünyada ulus-de\'- letler kalmayacak ını? AJA - Bana göre kalmayacak. Çünkü Avrupa Bırliği perspektifi bundan çok daha değişiktir. Bu bağlamda size sormak istediğim bir soru var. Türkiye bir ulus-devlet. Avrupa Birliği üyesi olmak istiyor... ' AJA - Evet Ama Fransa da bir ulus de\ let ve \vrupa Birliği üyesi. Fransa da Türkiye'nin ya- ^adığı sorunlann benzerlerinı yaşıyor. Örneğin Sardunya Adası meselesi var. Tabıı ki Türki- ye'nin sorunlannın çok daha büyük ve derin ol- dugunu bilıyorum. Ama burada Türkiye"den söz etmek istemiyorum. İ^^^B Burada küreselleşmeyi konuşuyoruz... AJA- Evet, küreselleşmeden söz ederken Tür- kiye'nin sorunlanyla ilgılenme hakkını kendım- de bulabileceğimi bıliyorum. Türkiye'yleçok ıl- giliyim. Ama yeterince bilgı sahıbi değilım. Çok fazla bilgi sahıbi olmadığım konularda da fıkir yürütmek ıstemem. Çünkü ben bir bilim adamı- yım: anayasa hukuku profesörüy üm. • ^ M Peki, iletişim teknolojisindeki gelişme- ler sizce kültürel kimlik üzerinde nasıl etkiya- pıyor? AJA - Küreselleşme ve azınlıklann kültürel ispanya 'daki bu değişimi nasıl değer- lendiriyorsunuz? AJA - Tamamıyla desteklıyorum. Bu demok- rasidir Farklı kültürlenn. farklı dillerin benim- senmesi. tanınması, demokrasinin bir parçasıdır. İspanya gıbı bir ülkede, bu haklar tanınmadan demokrasinin sağlamlaştırılmaM. yerleştinlmesı düşünülemezdi bile. Bu olanaksız olurdu Tarihsel olarak da olanagı bulunamazdı. Çün- kü Katalonya, Bask. Galiçya gibi bölgeler çok önenılı boyutlara sahiptir. Ustelik, üç yıl kadar önce Avrupa Konseyi de. Avrupa Birliği de İspan- ya'da İspanyolca dışında üç avn dıl konuşulma- sını benimsedi. Avrupa Birliğı üyesi bırülke ola- rak bu. bizim için çok önemli. Böylece, İspan- ya'nın bütünlüğü de sağlamlaştınlmıs oluyor. En güçlü birlik, ülkede yaşayan bütün toplum- ların görüş birliği içinde olmasıdır. Otonter bir birlik nereye kadar yürüyebilir? Mutlaka bir yer- den bir çatlak olacaktır. Bizim devletin yapısı bıraz Federal Alman- ya'ya benziyor Ama fark. ayn dillerin konuşul- ması, ayn dillerde eğitim, yayınlar yapılabilme- sinde... Farklı kültürler. o ülkeye hoşluk. renk. çok boyutluluk getiriyor. l ^ ^ B Demokrasiyi küreselleşmeyle bir ara- da ele alırsak, demokrasinin küresel bir rejim olduğunu düşünür müsünüz? AJA - Bence küreselleşme dünyada daha çok teknolojik ve ekonomik alanlarda gerçekleşiyor. Siyasal alanda ise açık seçik bir biçimde hiçbir küreselleşme olmadığım görüyoruz Bugün ekonomide küreselleşme eğilimi kesin- dır. Ancak siyasi karar mercileri hâlâ ayn ayn, her bir devlete aittir. Bugün hâlâ sijasi alanda en önemli rol dev letindir. Gelecekte. Av rupa'da bü- yük v e tek bir dev lete sahip olmamızı diliyorum. Ama bu. bir yüzy ılda mı. yoksa iki yüzyılda mı gerçekleşir? Onu bilemeın. haklanarasındaçelişkilervar. Bunlararasındabir denge kurulması gerek. Örneğin. geçen yıl ben Avrupa Birliği"ninErasmusProgramı çerçevesin- de Barselona Üniversitesi'nde pek çok öğrenci- ye ders verdim. Ancak eğitim sırasında kullandı- ğım dil Katalancaydı. O nedenle de bazı sorun- Fanmız oldu. Size şöyle ızah edeyim. Bu program çerçeve- >inde her yıl üniversitemize öbür Av rupa ülkele- rinden lspanyolca bılen, ancak Katalancayı hiç anlamayan 20-25 kadar öğrenci gelir. Onlaraan- layacaklan dilden ders verilmesi zorunluluğu ol- duğu için bu yıl dersleri Katalanca degıl. İspan- yolca vermeye başladım. Denge sağlamak derken bunu kastediyordum. Katalonya bölgesinde ıki Katalanca. üç de ls- panyolca yayın yapan televizyon kanalı var. Ka- talanca yayın yapan bu ıki teİeviz>on kanalında Amerikan filmleri de Katalanca dublajla vayın- lanıyor. Çünkü Katalan kültürü ve Katalan dilini yaşatmak. ayakta tutmak lazım. Bu arada denge oluşturma> ı da unutmamak gerekiyor Zaten de- mokrasilerde her şey denge üzerine kurulu değil midir? Küresel olarak düşündüğünüz zaman iletişim teknolojisinde son yıllarda meydana gelen hızlı gelişme sizce neleri sağladı? .AJA- tletişim teknolojisindeki bu hızlı geliş- me tabii ki demokrasilen birbirine yaklaştırdı, ülkeleri yakınlaştırdı, bazı yerlerde bütünleşme- ler sağladı. Ancak bu teknolojiden hâlâ dünya yüzündeki milyonlarca insan yararlanamıyor Gerçek demokrasilen olan toplumlarda ileti- şim teknolojisinin bu hızlı gelişimi büyük ölçü- de azınlık toplumlanna yanyor tabii ki. Peki, gerçek demokratik rejimleri ol- mayan ülkelerde sizce ne oluyor? AJA - Gerçek demokratik rejimlere sahip ol- mayan ülkelerde hükumetler kolaylıkla isteme- dikleri televizyon kanallannı halklanna ızlettir- meyebiliyorlar. Bakın, Batı dünyasında yaşayan insanların ço- ğu kesınlikle Bosna Savaşı'nın bir an önce bıt- mesinı istiyordu. Ama bu savaşı bertaraf etmek ya da bir an önce bitırmek olanaksızdı. ^ • ^ Seden? .\JA - Çünkü karar alma noktasında bulunan- lar hâlâ siyasilerdır. Küreselleşme, ekonomik, teknolojik gelişmeyle kültürel ve siyasi düzey arasında hiçbir mekanik baglantı yok. Demokra- tik. ekonomik ve teknolojik gelişme aşamalan çok farklı. Bö> le bir mekanik bağ olsaydı yükseltilen du- varlarbelki de bırmanıvelayla indirilebilirdı. ^ ^ ^ ^ İspanya için özerk yönetimler ya dû özerk bölgeler neden bu kadar önemli sizce? .AJA - Bir kere, kamu sektöründe çalışanların 500 bini özerk bölgelerde görevli. Bu da. toplam kamu sektöründe çalışanlann yüzde 50'sinin mer- kezı yönetımin. yüzde 50'sınin de özerk yönetim- lenn bünyesınde olduğu anlamına gelıyor Kamu bütçesının vüzde 25"i özerk yönetimlerde. Bütun bunlar da 15 yıl önce başanldı ispanya Anayasası 1978'dekab'uledildi. 1980'deBaskve Katalonya'nın özerkliği kabul edildi Aslında şu anda Ispanya'da çok demokratik bir düzenımiz var. Sadece Bask'taki terör hareketlen arada bir başımızı ağntıyor. Şu andaTspanya pratıkte federal bir devlet. Sa- dece adı "federar değıl. Kültürel kimlikler ara- sındaki birliği sağlavarak böyle bir başan elde et- tik. Tabıi birde Avrupa Birliği üyesi olmamızbu süreçte bize çok yardım etti. Demokratik rejimın güçlenmesinde Avrupa Birliği üyesi olmamız önemli bir rol oynadı Ge- lecekte. Avrupa Birliği'nin boyutlan geni>ledik- çe üye devletlerin önemleri de daha azalacaktır. Buna karşılık bölgesel yönetimlerin önemleri ar- tacaktır. Maastricht Anlaşması'na göre Avrupa Birliği bünyesınde Bölgesel Yönetimler Komıtesi var. Bu Bölgesel Yönetimler Komıtesi açık bir bi- çimde banşçı gücü arttınyor Muhtemelen, gelecek yıl Maastricht'te yapıla- cak değişiklikle bu komite de artık bir danışma organı olmaktan çıkacak, kurumsallaşacak: Av- rupa Birliği'nin daımi bir kurumu haline gelecek. Bu bölge yönetimlerı aşama aşama güçlene- cek. Hicbirzaman.bualandabirdevrimolur.de- miyorum. Zaten Batı dünyasinda artık devnm ya da radıkal değişmeler olmaz. Avrupa Birliği'nden konıı açmışken size burada teknik bir soru sormak istiyorum. Türkiye'nin, Avrupa Birliği üyesi olmadan gümrük birliğine girme hazırlıklarım nasıl kar- şılıyorsıınuz? AJA- Bence yakın gelecekte küçük devletler önemli sorunlarİa karşı karşıya kalacaklar. Avru- pa Birliği gibi büyük bir güç ise bütün avantajla- ra sahip olacak. Bana göre Avrupa Birliğf ne üye olunması yo- lu çok önemli. Çünkü. bu bütün ülkelerin bir onu- rudur. • • ^ Evet, ama Türkiye'nin tam üyelikten önce gümrük birliğine girişini nastl karştlıyor- sunuz? AJA-Bilemiyorum. Önce Türkiye'nın koşul- larını. geleneklerini çok ıyi bilip öv le fıkir v ürüt- mem gerek. Her bır ülke için Avrupa Bırlığf ne tam üyelık farklı olmuştur. Genelde baktığınız zaman kural önce tam üye- lik. ardından da gümrük birliğine girmektir Bel- ki Türkiye için bu yol doğrudur. Onu bilemiyo- rum. Türk hükümeti yetkilileri ne düşünüyorsa... Ama çok açık konuşmamı istersenız normal prosedüriin uygulanması. yani önce Avrupa Bir- İiği'ne tam üyelik. ardından da gümrük birliğine geçiş bence her zaman daha doğrudur. HADEP seçim startı verdi fstanbul Haber Servisi - Halkın De- mokrasi Partisi (HADEP) önceki gece Abdi Ipekçi Spor Salonu'nda düzenle- diğı coşkulu bır şenlıkle seçim startı verdi. HADEP Genel Başkanı Murat Boz- lak gece yaptığı konuşmada BSP. SİP. DDP ile "emek, banş özgürlük bloku" oluşturduklannı belırterek "Türkiye emekçileri, işçiler, aydınlar, dcmokrat- lar, hep birlikte akan kanı durduraca- ğız. Akan kandan kimlerin memnıın ol- duğu belü. Kürtler. Aleviler,sos>alistler. gerçek Müslümanlar,Türkve Kürt ana- torı rahatsız" dıye konuştu. HADEP İstanbul 3 bölge adayı Ke- mal Parlak konuşmasında anaların ev- latsız kalmadıgı bir Türkiye istedıkle- rini ifade ederek "Türkanalan evlatla- nnıza sahip çıkmak için elinizi HA- DEP'e uzatın" dedi. Bağımsız Millet- vekıli Abdülmelik Fırat ise koııuşma- sında, "Bu ülkede hepimiz beraber ya- şavacağız. Çocuklanmızın kanı aknıa- sın, yeter diyeiim artık" dedi Gecede eskiDEP Milletvekıli Ahmet Türk. BSP, SİP ve DDP vöneticileri de birer konuşma yaptı. Turhal semah ekibinin de bir göste- ri yaptığı gecede salonda düzeni sağla- makla görevli partililerin çoğunluğu- nun kadın olmasi ilgi çekti. Geleneksel giysili ve HADEP gömlekli kadın gö- revliler salonda bir taşkınlık vaşanma- ması için çalışırken FerhatTunç ve Ga- ni Nar'ın türkülenne zaman zaman ha- lay çekerek eşlık ettiler. Şenlığe konuk olarak katılan Tom- ris Özden ve 1979'da uğradığı silahlı bir saldın sonucu yaşamını yitiren Ke- malTürkler'ineşi Sabahat f ürkler, sa- lonu dolduran HADEP'lılerden yoğun alkışaldı. Gecede aynca, önceki sabah Anka> yakınlarında geçirdiğı trafik kazasında hayatını kaybeden HADEP Küçükçek- mece llçe Başkanı ve Muş milletvekili adayı Mehmet Emin Fırat için bır da- kikalık saygı duruşunda bulunuldıı. Şenlık süresinde çevik kuvvet ckıplen- nın Abdı ipekçı Spor Salonu çevresın- de yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve dörtpolispanzerinin bekletildıği görül- dü. Saldırganlarm eşkâli belirlendli HADEP. önceki gece düzenlediği bir şenlikle seçim startı verdi. (Fotograf: HATlCETUNGER) İstanbul Haber Servisi - Esenyurtta devnye görevi yapan 3 jandarma erine kimliği belırlenemeyen üç kişı tarafından düzenlenen silahlı saldında 2 er şehit oldu, bir er yaralandı. İstanbul Emnıyet Müdürü OrhanTaşanlarile tl Jandarma Alay Komutani Baki Onurlubaş olay yerınde ıncelemelerde bulundu. Yetkılıler. soruşturmanın sürdüruldüğünü belirterek mılitanlann yakalanması için operasyonlann devam ettiğini bildirdi. Esenyurt Saadet Dere Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzennde buiunan trafo önünde saat 00.30 siralannda meydana gelen olay kısaca şöyle gelişti: Devriye görev ı yapan erler Satılmış Yıldınm, HüscvinÖzdemir ve Mustafa C|guz'a. kımliğı belirlenemeyen silahlı 3 kişi tarafından ateş açıldı. Saldında erler Saiılnıı> Yıklırım. Hüscvııı ! Özdemir ve Mustafa Oğuz ağır şekılde ' yaralandı Yıldınm ile Özdemir. Özel Avcılar Anadolu Hastanesı'nde • ya^amlannı vitırdıler. Saldında ağır şekılde varalanan Mustafa : Oğuz ıse İsianbııl UıııvL'rsıtesı I Cerrahpaşa Tıp F'akültesi Hastanesı'nde tedavi altınaalındı. Yaralı enn sağlık durumunun cıddiyetini koruduğu bildirildı. Oğuz'un güvenlik güçlerine olayla ilgili verdığı bılgilerde, saldından sonra kendısinın mılitanlardan binyle mücadele ettiğini ve çıkan boğuşmada saldırganlardan birinın Amenkan yapımı "Star" marka tabancasını almayı başardığını anlattığı öğrenildi.Saldın sonrası üç kişi yaya olarak Haramıdere istikametine kaçtı. Askerlere aıt bır adet uzun namlulu silahı da aldıklan kaydedılen militanlann. polis telsızinden yapılan anonslara göre binnın bıyıklı. beyaz takım kabanlı ve yeşil atkılı olduğu, saldırganlardan ikısının de kısa boylu olduklan belırtildı. Olaydan sonra İstanbul Emnıyet Müdüru Orhan Taşanlar ile il Jandarma Alay Komutanı Bakı Onurlubaş ola> yerinde ıncelemelerde bulundu. Taşanlar olaydan duyduğu üzüntüyü Onurlubaş'a ıletırken. Onurlubaş geçen hafta \vcilar Firuzköy'de polise vapılan •>jıldırıvı hatırlalarak "Gereken yapılacaktır" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog