Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 ARALIK 1995 PAZAR HABERLER Başbakan Tansu Çiller'in, şeriatçılar için devreye gireceği savlarına askeri kesimden tepki: 'TSK, gerici faaüyete izfaı vermez' VTSUFÖZKAN ANKARA - Yuksek Askeri Şûranın (YAŞ) yann yapılacak yılhk 2 olağan top- lantısın'da. Başbakan Tansu ÇUIer'ın. şerı- atçı faalıyetlen saptanan 43 kışmın ordu- dan atılmaması ıçın gırışımde bulu-nacağı savlan. asken kesımlenn tepkısıne yol aç- tı Edınılen bılgıye gore, gencı akımlann TSK"ye sızma gırışımlerınden rahatsız olan komuta kademesı, şenatçı faalıvetlere katılan 43 TSK. mensubunun ordudan anl- masına onay \erdı Başbakan Çıller ve Mıllı Savunma Bakanı \efa Tanır'ın yanı sıra 14 orgeneral ve oramıralın katılacağı YAŞ toplantisinda, buyuk bolumu "Fet- ıullah Gülen vandaşı" oldugu belırtılen 43 vişının askenveşle ılı^ığının kesılebıleceğı • Yüksek Asken Şûra'nın yannkı toplantısında, büyük bölumu "Fethullah Gülen vandaşı" ofduğu behrtilen 43 kişinin askenyeyle ılışiğınin kesılebıleceğı bildinldı. Başbakan Çiller'in ise seçımde. tankat ve cemaatlerden gelecek oyların etkilenmemesi için. şeriatçı subaylann ordudan atılmaması yönünde mücadele vereceği öne sürüldu bildinldı \urculugun onde gelen ısımle- nnden Fclhullah Güfcn"e vakjnlığıyla bılı- nen Başbakan Çıller \e e$ı Özer l'çuran Çiller'in. 24 aralık seçımınde. Gülen ve grubu ıle dıger cemaat ve tankatlann des- tegını alabılmek ıçın ordudakı şenatçı su- baylann atılmaması amacıyla yogun çaba harcadıkları soylentılen. yannkı YAŞ top- lantisi oncesınde yoğunluk kazandı Başbakan Çiller'in. 24 aralıkta yapıla- cak seçımde. tankat ve cemaatlerden partı- sıne gelecek oyların etkilenmemesi ıçın >annkı YAŞ toplantısında, şenatçı subay- lann ordudan atılmaması vonunde müca- dele vereceği öne suruldu Çıller'ın. atıl- malan engelleyememesı durumunda, TSK'den ıhraç karannın seçim sonrasında uygulamaya konması ıçın bastıracağı sav- landı Gülen'ın, azınlık hükûmetının güvenoy- laması oncesınde, Çıller'e destek amacıyla yaptığı yorumlarına neden olan "orduda baa suba>lann muhtıra hazırhğı içinde ol- dıtklan" açıklaması. asken kesımın tepkı- sıne neden olmuştu Başbakan'ın. bu dö- nemde TSK. ıçınde başlatılan "şeriatçı ope- ras>onu" sonucu ordudan atılmaları gun- deme gelen kışıler ıçın devTeye gırdığı öne sürülmuştu. Çıller'ın, Kara Harp Okulu Komutanı Korgeneral Yaşar Biı>ükanıt'ı arayarak şenatçı operasvonunun durdurul- ması ıçın ncada bulundugu yolundakı ha- berler valanlanmamıştı Askeri kaynaklar, bu yöndekı savlan tepkıvle karşıladılar Cumhurivete bılgı veren bır asken kavnak. TŞK'nın Atatürk ılke ve devnmlenne bağlı olduğunu belır- terek ordu ıçındekı hıçbır gencı faalıyete göz yumulmayacağını soyledı Mıllı Sa- vunma Bakanı Vefa Tanır da şûrada, Çıl- lere karşı askeri vetkılılenn yanında yer alacağı yolundakı haberlerle ılgılı sorulara. "Bu haberleri henüz okunıadım. Onun için bir değeriendirme vapamam*" yanıtını ver- dı MHP, seçim bildirgesinde dini ön plana çıkaracak Her ilçeye imam-haûp HAZAL ATEŞ ANKARA - Eskı Ankara Devlet Guven- hk Mahkemesı (DGM) Başsavcısı ve MHP Ankara 1 bolge mılletvekılı adavı Nusrrt Demiral'ı ezanın Turkçe okunmasi ıstemı- ne ılışkın sozlennden dolayı ihraç etme gı- nşımınde bulunan MHP, seçım bıldırgesın- de dını motıflere ver vermeye ozen goster- dı. Bütun mezheplere kucak açma sozü ve- ren MHP; her ilçeye bır ımam-hatıp lısesı vaadınde bulunurken "Demokratik rejimin bekası için laikliği temd araçlardan biri ola- rak kabul edıyoruz* goruşünü de sav undu Nusret Demıral'ın Turkçe ezana ılışkın sözlen üzenne yoğunlaşan mıllervekılı hs- tesı tartışmalanna sahne olan MHP, genel seçımlerde dını de on plana çıkaracak MHP'nın dun tamamlanan seçım bıldınsın- de. devlet denetımtnde olan butun camı ve Kuran kurslanna vakıf tüzelkışılığı kazan- dınlacağı belirtılerek dını eğıtım program- lannı da ımam ve müezzınlenn hazırlaya- cağı bildinldı Bıldırıde, MHP nın bütun Islamı mez- heplere kucak açtığı belınılerek partının Is- lam dınının temel es3slarına dayalı bır dın hızmetı vereceği ıfade edıldı Her ilçeye bır ımam-liatıp lısesı vaadınde bulunulan bıldırıde, ımam-hatıp lısesı öğ- retmenlennın "özel bir hizmet için*" eğıtım- den geçınlecegıne ılışkııı hedef dıkkat çek- tı MHP bıldırisinde. şu coruşlere ver venl- dı "Türk milli eğirim poiirtkasının uvgulan- masında. yetiştirilecek insanın: milli kültü- rünu tanıma. inannıa \e >aşama, dinine, ge- leneklerine milletini uıceltmevi ilke olarak benimsemiş. ^ahsivctlı, miliivetçi. ülkücü. Müsluman-1 urk avdını denebilecek özellik- iene sahip olnıası gerekhor." KIMO?Cumartesı, Pazar 16 28 18 Kasım - 24 Aralık NAZ ERAYDA Kum,Pan,Ya. KUMPANYA SAHNESI ISM, TARLABAŞI 235 54 57 UDilek Türker TıyâtroAyna In ryı kadın oywncu, En ROSA LUXEMBURG YAZAN: ftSKİN TIKtOY YÖNKTtMt V. KINAN |fIK Yoğvn İMtmlc Oxmrln+ so#ı 6 oyvn 9 16 Aralık Cumartesl 15,3O 21 OO 10 17 Aroltk Pazar 15,3O KÜCÜKUHM ATIAS PASAJI / •rYOfeU Tfl U I M »7 5EÇKİN SANATÇILAR |1 ÇAPKin 24 Aralık'a kadar biletler tükenmek üzere Pl 21 M Cu 21 00 Cl 15 00 m 21 M PJ 15 N w 1» 0* SISU GONUL UIKU CAZANFEK OZCAN IITATHOSU • Rezervasyon: (0.212) 230 16 18 TeMon: (0.216) 41S 66 50 GftUPUM ÖĞRfNCI VE töRETMEHURE HER SEAKS1A INDHVIII OTVtM MMHJUVMODMI TlUUHmWAII İÇHIUH MWTmg Çocuklarla Sanat" Çocuklar yaşamda ~ hakettiklerine ulaşmalılar. Özgür Mutlu Katılımcı Yaratıcı Paylaşabilen\ ; > > i o - ^ *• Uretken birey olmak hakları. Çocuklarınızı sanatla tanıştırın Atölye Programı: Dans, Müzik, Plastik Sanatlar, Tiyatro etkinliklerinden oluşturulmuştur. Cumartesi ve Pazar günleri, 6 - 11 ve 12 - 15 yaş grupları için ayrı atölyelerde düzenlenen program Ocak ayında başlayacaktır. Başvuruların Ocak ayı başına kadar yapılması rica olunur. AKADEMİ İ S T A N B U L Şehıt Muhtar Caddesı 69 Taksım - İSTANBUL Tel (0212)238 00 07 Fax-(0212) 238 00 08 savaş oyunları bılsık tıyslro her p«zir 19:30 alolyesı p i Z l r t e s i 20:00 Blletler Vakkorama vc Roxy'de satılmakcadır Bilsak tel 243 28 79 - 99 KEINT OYUINCULARI 246 35 89-247 36 34 LUTFEN KIZIMLA EVLENİR MİSİNİZ? 7 Aralık Perşemke 21.00 8 Aratık Cuma 21.00 9XralikC.tesi15.00 SALİHACAR Resim Seralsi 28 Kasım-30 Aralık 1995 Osmanbey halaskargazı Cad SaksıSok 212 Tel 0212 232 09 20 233 45 11 B U L U N M A Z KULTUR MERKEZİ Her yaştan insana TİYATRO KURSU Istiklal Cad. Aznavur Fsj. 212, 8 Gjlalıurav Tel.: !1] 74 31 - 251 15 23 Komedi 10 Araiık Paıar 15.00 Neil Simon ALICANDAS • V E R E L ı N ı BROADWAY ALKENTACTUELART A -ent A şverış Mefnez. Tecec:^ YoljF3-1SEWerTeH 257-6 84 ORTAOYUNCULAR Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN Cumartesi-Pazar 15.30 Cumartesı 21.00 Pazar 18.30 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Cuma 21.00 11OO. OYUN Ferhan Şensoy ÜÇ KURŞUNLUK OPERA Çarşamba-Perşembe 21.00 Bilet Sıtış Yerltri: SES-1885 Orlaoyuncular Tel: 25118 65-66 Tın V.HKORİMA Mağazaları.ÇARSI MasUk-Bakırkoy-Capıtot Magazaiarı OTOGARGARA Yılın Müzikali yine kapalı gişe DEMETAKBAĞ SİNAN BENGIER YILMAZ ERDOĞAN V E 2 5 K İ Ş İ L İ K K A O R O — FOTOGRAFEVI-n YILBAŞI 6EZILERİ 19 Artlık - I Oetk ı 1 | t *»'»lî" I I Ege Bölgesı nın I Kapadokyayıyenıden |p a t ikal«rınd« doğ.nın I Ikejfetmenın heyecanını • iı^ınden tarıhe yürüyü} lyasıyacataınız 6 500000_Jp| «pıyoruz 6 500 000 Tpj | 1l.«,.^^ı | Eh*. MHt(, Hüm, M * M • | otantık yaşam, dıpsız . Yenı yila Tûrtcrye'nın en I ı mağaralar, Anadolu'rvun ıl» ön«mlı arkeolojık | . manastırtan. doruktakı I parkurlarında gmyoruz j ' antık lcentler bu gezının | I 7 500 000 TP j l_koniBU_6 500 000 TP_ J Zambak Sokak, 15/4, Beyoğlu, Istanbul (0 212)25105 66/245 40 08 HALE ARPACIOGLU Resim Sergisi 5-31 Aralık'95 Düzenleyen: Yahşi Baraz Auturk Külrur Merkezı Taksim-Ist. Tel: 251 56 00 SANATODASI EROL DENEÇ ResimSergisi 9-31 Arahk'95 "Sergi Süresince Hergun 11.00-19.00 (Pazar dahil)" General Necm«ttın Oktem Sok No:13,1 Erenköy «(0216) 355 35 87 i k l f I I 1 I 12 Aralık 1995 - 12 Ocak 1996 JALE YILMABAŞAR IDOLLER ALT KAT ERGİN İNAN ZEKİ FAİK İZER YAVUZ TANYELİ ÖMCP ULUÇ BURHAN UYGUR ŞENOL YOROZLU YAĞLJ BOYA, PASTEL, DESE.V, OZGÜN BASKILAR HEYKELLER USTICAT MEHMET AKSOY NUfiRULLAH 6ERK SABAİ BERKEL CİHAT BURAK ŞÛKRİYE DİKMEN HAMİT Pazar Haric Hergün 12.00 • 18.30 Arosı Alıye Sk ' 2/2 TBJ/ nye 30200 I5TAN&UL Tel 247 48 78 240 44 48 •M-KN Y l M A Z ERDOĞAN -O*TLN TURGAY KANTURK SEANSUK PEHSEMM: 2 : : CUMA: 21 .' CUMARTESİ: 153C/1 OC PAZAR: 530 :«ÛC BEŞİKTAŞ K Ü I T Ü R M E R K E Z İ NAMASTE Özean YurdaU* - HMitfın 6«tl Htfltrı { • r !• İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESI CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU TAM: -:; ooo TL M E R K E Z İ HALKGÜNÜ: 300 OOOTL 2 6 9 1 1 5 6 Dagıtım. PAPIRUS Tel 528 56 15 527 01 53 Fax 526 85 07 Burma'da Gözyaşları Mukemmel bır polıtık sınema örneğı olan lılmde otaylar 1988 yıhnda Bırmanya'da geçıyor Kadın muhalefet lıden Aung San Suu Kyı'nın lıdertığtndekı demokrası hareketı asken cunta tarafından kanlı bw şekılde bastınlır Kocası ve çocuğu oldurüldukten sonra anılardan uzaklaşmak ıçın talıle çıkan Laura Boyyman. bu strada Bırmanya'c'îdır Pasaportunu kaybettığı ıçın ûlkeden çıkamayan Laura. burada yaşamında derın ızler bırakacak korkunç olaylarla karşılaşır ~^B Kbtu hava kofullan neöeniyh iki kez gösteıileri ertelenen üniii Rut ^rm S MOSKOVA OBRAZTSOV "S MOSKOVA OBRAZTSOV _ S KUKLA TİYATROSU " 13 Aralık 1995 Çorjombo Saav 15.00 re (9.30'do yörten/erini sunacokloniır. 26 Kasım tarihi için bı/efJen olanlar, oynı bıletlerle gostenyı ız/ejrebıfirfcr. Bılet Fıyatfan: 300.000-200.000 TL 23S M 30-Î31 S4 96 AKH Konur Otşmı » 1 56 00 AKMBKEZ D—>»« 2(2 01 70 CAPTTOL Munlrad» 3 9 1 1 9 » CAROUSEL S«n« CHlll MufcAy 570 t* M.-M2 Satonumuzurı fc TC KU.7tfi SAKANUSI ÜF.ST İSTANBUL DEVLET TİYATROSU Toplusaüş: (0-212) 25156 00/261 AKM OdaTiyatrosu (0-212) 251 56 00/254 ılafta ıcı: 19.30. Cumartesı: 15.00-19.30,Pazar: 15.00 Melih Cevdet Anday İÇERDEKİLER Yoneten: Zekaı Muftüoğlu 12,13,14, İS, 16,17,19,20,21,22, 23 Aralık 1995 Aziz Nesin Sahnesi (0-212) 251 56 00/ Haftaıçı: 19.30, Cumartesı: 15.00-19.30 J. Lawrance, R. Lee MAYMUN DAVASI Yoneten: Alev Sezer 12,13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 Aralık 1995 AKM Büyük Salon (0-212) 25156 00 / 254 Pazar: :4.00-19.30 Turan Oflazoğln IV. MURAT Yoneten: Raık Alnıaçık 17 Aralık 1995 AKM B ü y ü k Salon (0-212) 251E5 ca / 25-î Pazar: 14.00-19.30 Aziz Nesin YAŞAR NE YAŞAR NEYAŞAMAZ Yoneten:Y. Kenan Işık 10 Aralık 1995 Efes Pilsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. Dede Efendi BesteYarışması Istanbul Buyukşehır Beledıye Başkanlığı TanburîCemil Saz Eseri Yarışması O&münun 150•}&Münastbetıyte Öfumünûn #0 'ytfı'MünascBetnde KonuveAmaç * Istantu Buyuk^ehr Böedryea Kulur işien Dare B^fcrtğ, buyuk Turt besle- UnHammamizadelsmaiDedeEtentfnm^777 1846)otjmonun 150 y*toıımu rrunaset>ai)tebrbesleyanşmasıSBentefnşar Vanşma twyuk beslekann otjm suz şahsıyet ve azelHenyte bağdaşır nneifle yenı nusfc eseflerm reper tıafimcza kazantMnasn amaçbmaHadn Yanşmaabnla Armaok Ş**r * Yanşma Tjrtgye Curnhunyetı vaandaşı bLHjn bestecfenrraze açda» * X r jyeten «e organeasyonunda çpre. ala-ar (bmo deracede atmtsbn OahO yanşmava katılafiadar Yanşmaya Göndenleoek Beststem NaeBderi * Yarşmaya t * * r lazla eseıie ka»lmso*r * Vanşmaya gonderitecek eserietde DedeBendnnvesanatçevresnJejetışn 3 yenikp beslekar III Sekm n bulduğu aşağıda adan ^«nlen murelOıep rnakam- lar kulanılacattır Acenveusaüt. Nevâ-Buse». Nev esa Sabâ-Bus*. Sıitarrye- gah Suachara Şe^etzi » Yanşmaya gondentecak esenetde Besie Agır sema; Ymuteemaı. Şaıfa Tjr kj Koçefcçe fornıön kubrıılat*KeK:ı ıKâr Kar-ı Naıık ve Me*tevı Ayt» fomlan yanşma Itapsan (tşmdadif) * Yanşmaya gondeifcoek eserter Ş«ydGat)dentXJ ranaKlas* .eyaçagdâşşa nem (soz yazanan degl! laciian aruz veznyle cartrıış şvlennden bestefenmç aacak» * i'anşma konusu eseriem daha once hemangı Dtf yanşmaya «aaimamış c*nas' şarilır * Kös* veya anmmış bestefcartar aaimctan beslelenmş gultelenjen ,apılan vaı. eserier yanşma konusu dçındacfa Ööûl 1 OdU »tmyon 2 OcU SOmlyon 3 Ctti aomlyoi Manavon (5 adef) lOmiyon * Ûdulenıinlen esener Efam 1996 da duzentanecelc tamser* seslerefcıtecetot * Saaetenen »ertern ^jllesı yaşayan şarlere anse esenn odute layık gon*nesı hamde odU şarie beaea arasmda %50 oranmda paybşteaUr * Ûdufendrien * 3 esarm leff hakkı \SOttti Büyı*ş«hr Baac^esı ne an otacak vanşmaya oonderlen esener lade ecMmeyeceMr Aiaeddin Yanaca, m rm v BtUrSıdkıSezgin »« Srthaddin Içü m TOt ıç<m up» M H Atan âllan (Egt Umvstes 7MOK oğream jfesı ortutl Des&ir) • Esater Mgsayar veya daHJo ıle yaz*nış ozel runnnlu bt zart çmde 8er adet dmak ısere W»nbui BûyükŞBhir Befcdtyes KOHûr I ş M D m B^kaHıgı Dtde Ekndl B M » Yarışm» Yert Getm Sok. No 24 DüdKsş • Beştklaş 6T*M8UL,fl»n«m»Se<refertÇj M.LOWŞ«nTel 0(212)2273390 270 Fm 0 (212) 227 33 94 adresra 31 Marı 199$ tanhme kadar maşmış oöcak şek ktelaanftıijotaraksonderlecek^atıuolrjonıestnıeıcllecek» Buzartmpneayn ca, üsfinde sadece rumu2 çnde ee nıntız sahbrm adı aç* adresı ve taetcrı numarası bıiunan kapak t» aıf daha tonulacattr * Yarışma sanuçlan M ^ B * 9 6 9owıda ıpHenacaK odilorer» se 14 Haaran 1996 geeea. "Büjî* Oede Elendl Konsea nden ânce gerçeMeşlrterel» KonuveAmaç * taartul Buyjkşcr BeledıyeSJ Kulur Işlerı Dare Başkanlıgı tarahntian "ırk sazmusteıdahısı'anbur C«nW8eyın(IS7 i lîl6ja*jmunun80 yrttmunn, mjnasebetyte br Saı Es«n Yarışmas duzentenmştır Bu yarışmayla. dal> sanaüıann ofumsuz sar.s^et .e ozelMdenyle bagoaş • :ae<He yen saz T,S*. s esenemn raperiuarımıza karand.nması amâçlanna«aıjr Varşmaototfe Annacak Şattiar • Yanşma T urtwe Cumfıurver «andaşı tnAjn besieatennıze aç*t» • Ju ^ve«fi ve argajicasyonjnrja gorev aönlar &nn& derecede afeabaiarı dahıfl varşrnaya ka! amaziar Yanşmaya GonöeıaecekBes^emNıteBĞen * Yanşmaya brtjen "azla eserle katıiınabılr • Yanşmaya gonaeriecek eserler ıçr lamamen onşıal ve yanşmacıya ozgu otması dışnda. makam usul iorm ve sure yonjnden nç tnr sınır veya Ksıtta mayoku • Yanşma torusu eserler klas* TurtraLsmısıses SBIemne gore ve klas* Tjrk musiusı sazlanyla cra erJDecek şekHe bestelenecekn (Klavyei vd tampere musK aleflen konu dışnjrl • Eserterm makamı (varsa parçanın adı neya taşJgı) toTOj 'tnınen tormlar Oışında olabfcı usulu ve ıvarsal usûteuz bdumien netronomu ve bulun iL,ars çareüen eteiotz olarak yaztacaktr * Parça bek br saz çm scio esen se ozekş otar pasater ıpn besıea ctjSLnrJuaj en uygur duateyı yazabılecekir Ödül 1 OdJ 8Cı**yon 2 Ooj 50miyon 3 Odd 3OnKyon 'teısıycr ı5 abel tOrmyon » OrJutenoMen eserler Kasm '996da duzertenece* konsatieseslendMe ceklr * Oduleodırtefift3 esenn ıe« nakkı bianbul Bj/ijkşet»r BeteOıyea re aıf oıaca* vanşmaya gonrjenen eserter âde ecHmeyecekır Yanşma Jurisi Cahıt Gozkan tits ve «ao txx& M y m S a y ı n r ^ ^ijr* İAj^sı D^ı« KcrsenMjA oğreamjoes- naynn-ûeslek* Nd Yavuz Öaolûn ımj ruCKc&em .«s. EserTestnn * Notalann beslea koşesıne seplecek ozel rumuz yazıöcak. eserlen muMev zartm çne aynca öışında sadece rumuzu çnde se yanşmacının adı açık ad- re» ve tBlekm numarast tmkjnan ayrı bt kaoab zart konulacakiır * Yanşmaya gonderteek eserter SernJ3tıaolnal' ..-?& Istanbul Buyuk^a- I» B e M y n i KüMr Işlen Darre Başkanlıaı Tanbun Cemı! Bey Saz Ese- n Yanşm»», Yenl Gefcl Sok. No 24 D*ıWas Beşıktaş BTAN8UL VJnşmS(*ı«to«^:M.LutflŞenTel 0(212)227 33 90 270F«t 0(212) 227 33 94 aoresne 31 Man 1996 tanhme kadar ıılaşmış olacak jeNıoe laaft hutlu olarak gordertms »eya ekten leslım ednmç dacaklır 4 Yarışma sonuçlan Mayıs 96 sonunda xjKtana&k oAJ lorenı se 15 Hazran 1996gec«sı Cemal fisş» Hey Konser Salorunda Tanhuri Cem* Bey Kon- sen'nden once gerçeWeş«nlec8k»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog