Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

10 ARALIK1995 PAZAR Ol'de 1'inci sınıfadaylarİmren Aykut, Sırn Sakık, Erol Çevikçe, Halit Dağlı ve Alparslan Türkeş karşı karşıya gelecek L'FUKTEKIN ADANA-Aday lis- telen açıklandığı gün gazetecilerin yüreğine sanki kordüştü. Nasıl düşmesin kı... Türki- ye'nin yakından tanı- dıgı siyasetçilerin bir bölümu Adana'dan adaydı. MHP'nin "Başbuğu" Alparslan Tüfkeş: terör örgütüne destek vermek- le suçlanan, bu yüzden de millervekilli- ği düşürülen Muşlu Sırn Sakık'la aynı cephede \ c karşı karşıya "çarpışacakrT. Dahası var: "Çilter'in sağkolu". '"miiz- min millervekili" Halit Dağlı DYP'den. ANAP'ın "liberalkadınr ImrenAykut, birincı sıradan adaydılar. Bıtmedi... Bay- kal'ın yakın \e kadim dostu. eski iş ar- kadaşı. CHP'nin "ağırtopu". örgütün so- rumlusu Erol Çevikçe de tercıhinı Ada- na birincı siradan yapmıştı. Ne demeli: "Ol'de 1. sınıf adaylar." "Kıran kırana bir miicadelenin ha- bercisi olan bu > ıldızlar listesi"nde parti olarak ön sıralarda gözükeni ANAP. Ba- zılanna göre tabii. Oyuçoktu ANAP'ın son seçimde: ama ""ov getirsin*" diye ge- tirilen "ithalada>" BBP'li Orhan Kavun- cu'nun "götiireceği"" söyleniyor \e par- ti ileri gelenleri "Niyesırtınuzdataşıya- hm kPdiye soruyorlar. ANAP"ın. Ada- na "dan çıkacak l 7 milletvekilinden 2- 3'ünü rahatlıkla çıkaracağı konusunda he- men herkes hemfıkır. Pekı sonrası? Bu- nu önümüzdeki günler gösterecek. DYP'de kırgınlar. küskünler. bozuklar "gırlarydı 1 *. Sıra kiiskünü Bekir Sami Da- çe, DYP'den aynlmakla kalmayıp siya- sete de veda ettı: partisını suçlamadı. "Sizleri yordum. teşekkürler ederim" dediği gazetecilerin de gönlünü almayı başardı. CHPdeyken DYP'ye yanaşan, ama umduğunu kaybeden "eski devTİm- ciCemil Eniirek-ten bakan Cevheri'nin eski il başkanı oğlu Cevher Cevheri'ye. kardeşi Veli Can Durak'a " 4 sıra terfi- si"yaptırabilmek içın "annesinin desö- zûneuvarak" ANAP'tan aynlıp DYP'ye geçen Adana Anakent Beîediye Başka- Adana \Ankara J- ^ \ . 1 Konya) \ f n c— K Kayseri / v/Tuianbeyiı • Saımbeyl ( ^ ~ ( 4 e > K.Maraş \ Kozan / «Pozantı ^ Adana ^ " J< Karataş*~^ Du2iqı • > ^ Seçmen sayısı: 1.181.407 Çıkaracağı miUetvekili sayısı: 17 • MiUetvekili sayısı: 1991: 14 1991 Partıler ANAP SHP-HEP DSP DYP Genel Oy 169175 176264 93119 239377 RP-MHP-IDP117303 SP 3155 Seçimleri 0y(%) 21 22 12 30 15 0 M.Vek. 1 3 0 10 0 0 1994 Partiler ANAP-BBP CHP-SHP DSP DYP RP-DP İP SBP MHP MP YDP YDH YP İl Genel Oy 198139 179519 97501 155572 111687 3105 3021 168075 4108 1489 Meclisi 0y|%) M.Vek.( 21 19 11 17 12 0 0 18 0 0 •) 4 3 2 3 2 3 0 0 D 24 Aralık'ta yapılacak genel seçimlere katılacak sıyasal partılerin 27 Mart 1994 İl Genel Meclisi seçim sonuçlarına göre barajsız d'Hondt sıstemiyle çıkaracaklan miUetvekili sayısı MHP'nin yuzde 10 ulke barajını aşacağı varsayılarak hesaptanmıştır. nı A\taç Durak'a kadar birçok kişiye tepki var gibiydi. Sular duruldu sonun- da. Çoklanna göre "aman aman bir lis- te"değil DYP'ninki.ama 10. sıradaki ka- dın aday avukat Ükaz Şahin'e sorarsa- nız "En Adanalı üste DYP'ninki". Üste- lik, adaylan hem Atatürkçü hem çağdaş \e hem de laiklermiş. Ne diyelim; -amin"! MHP'de kavga, gürültü Öteden ben ülkücu \ atağı Adana. Ama gelın görün ki "bozkurtlarvuvası'*ndan ka\ ga-gürültü ve patırtılar yükscliyor. Liste sancısını en fazla çeken partı MHP. Genel Başkan Yardımcısı Salih Gök- çe'nin 2. sırada aday oluşuna eski yenı il başkanlan. örgüt sorumlulan. A'dan Z've herkes tepki gösterdı. Gün geçmi- yor kı "Bizbu listeyeoy vermeyiz*' diyen birilerı çıkıp da basın toplantısı düzen- lemesin MHP'de. "Örgütüngörüşüalın- maımştır" dediŞi için MHP İl Başkanı Mehmet Fatih Zorba'nın Ankara'ya gı- dişinde tartaklandığı konuşuluyor Ada- na'da. MHP. örgütsel çalkantı nedeniy- le. Ersin koçak'ın tekrar ANAP'a gecı- şi y üzünden belki biraz gönülsüz çalışa- cak seçimde ve hatta ov bıle kaptırabı- lecek. Ancak güçlü tabanı göz önüne alındığmdaTürkeşin arkasındakı biriki ülkûcünün de parlamenter secilmesi - bizcede- kesin gıbı. Listesinde "seçmen için" olsun tek bir tanınmış adayı yok DSP'nin. Cstelik start verilmeden üç beş gün önce yöne- timleri görevden alarak örgüt içinde "*iç- ten içe kaynamaya"neden olunmuş bir an- laşılmaz polıtika da söz konusu. Ama DSP yine de kıpır kıpır. CHP'deki istifalann arkaMndan yapılan "eriyor" yonımunu işleyen "Ecevitçi kadrolar", "Oylar bo- şa gitnıesin. bölünnıesin (!)" diye propa- gandaNapıyorlar. Nedemeli. "NeoMum dememcli. ne olacağım diye düşiinmeli" başkaları. İlk sıradaki aday biraz sessiz. az tanınıyon ama bilenlere göre "mükem- mel insan 1 " ve "çok düriist" biri. Meh- met Büyükyılmazbırdış hekimi. Ikinci sıradaki ada> ınakıne mühendisi Ya\nz Bildikaz da olsa sesli ve çahşkan. Sıcak bir insan. Üçüncii sırada "gençbirMiil- kiyeli".TuncayKaraytuğ\ar. Etnikden- geler gözetildiğinde iyi bir sıralama. Dördüncü sırada işletmecil ama gerçek- ten) Arif Sezer var ki ilçelerde ikinci tu- ra başlamış bile. Sezer, çok eski SHP'li adav C'c\han \c vörcsindesevilivor. Ka- raytug. hiçbir adayın iş. aş \aat etmedi- ğini belirtrikten sonra U CHP laikliği na- sıl koruyacak ki. İşte dört yıl ortada. Şe- riat hiç bu denli güçlenmiş miydi" diye sorup ekliyor: "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz." CHP rüzgân "CHP, SHPden devraldıgı blok o>la- n tutabilecek mi? İstifalarla birlikte baş- layan "eriyor muyuz' sorusu yerinde mi? Değilse bu moralsizlik ni> e? Erol Çe\ ik- çe'ye tepki biraz fazla degil mi? CHP riizgâr estirebilecek mi? \bksa DSP'ye mi yönelsek, İP olamaz mı?"Adana sol tabanda konuşulanlar özetle böyle. Herkes biliyor ki CHP liderinin bir süre önce bir riafta kadar ülkede estirdi- gi riizgâr yok şimdi. Dahası moral bo- zukluğu söz konusu. 1980'denöncekon- tenjandanaday olup miller\ekilı seçilen Çevikçe içın "Niye yine Adana? Onu seçmeye mecbur mu>Tiz" sorulan çokça soruluyor partide. Ikinci sıradaki eski Çukobirlik Genel Müdürü Sedat Doğan'a küçük bir gru- bun dışında fazla tepki yok. Ancak lis- tede önlerde olması beklenen -gereken- Hüseyin Hoşceylan ve Saim Ozsaydıgi- bi sevilen isimlerin çok gerilerde kal- ması çalışma "şe>'kini""azaltmışdurum- da. Muhammed Kaymak harıç Timur- çin Savaş ıle İbrahim Özdiş'in •'Ben sı- ramı istedün. vermediler" diyerek istifa etmeleri ve DSP'ye geçmeleri neredey- se hiç etkilememiş CHP'yi Ama görü- nen o ki CHP'nin işi zor. Bir atak. daha- sı rüzgâr. hatta fırtmaya ihtiyacı var CHP'nin. "5ahnz'"diyorlaramaneken- dileriinanıyorbuna. nededinleyenlerin çoğu. Adana. Mersin'den de fazla oranda Güneydogu göçü alan bir ıl. Hem kent merkezinde böyle bu hem de Osmaniye ve Ceyhan gibi ilçelerde. İşte HADEPe can veren. örneğin 2. sıra adayı Musta- fa Çampınan bir hayli iddialı konuştu- ran da bu. Seçmen kütüklerine Güney- doğululann kayıtlan sırasında çok sı- kıntılaryasadıklannıanlatıyorÇampına- n. "Ama" diyor, "3 kesin, 4 büyük ola- sılık, 5 olabilir". Türkeş faktöründen faz- la etkilenmişebenzemiyorHADER Dog- ruyu söylemek gerekirse bırkaç yüz te- lefonla on binlen toplayabilecek bir ör- gütlenme söz konusu HADEP'te \e söy- lenenler "yabana atüır gibi değil" (biz- cede). RP. ne denirse densin en örgütlü par- ti. En dinamik, en yılmaz. "en ber şeyi yapabilecek parti". Listenin başındaki "dilbaz Yakup Budak" bu sefer miUet- vekili olacak gibi gözüküyor. Osmani- ye ve Saimbeyli'deki tarikatçı kadrolaş- manın ürünleri 24 Aralık'ta sandıklarda toplanırsa Budak'ın arkasındaki adayın da secilmesi hiç zor olmaz. IP, bazı sendikacılann, bir kesim ay- dinın desteklediği parti olmanın ötesine taşabilecek mı? Buna şımdiden yanıt vermek güç. Ancak eski oyunu en az ikiye katîayacağı kesin. Bir milyon ka- dar seçmenin oy kullanacağı Adana'da henüz hiçbir partinin rüzgân esmiyor. Fırtına ise sanki hiç kopmayacak eibi. DYP'nin 199ldeoldugugibi lOmillet- vekili çıkartamayacağını söylemek kâhin- likdeğil.Tıpkı MHP'nin yelkeninin şiş- tiğini. DSP'nin rüzgârının da esmeye başladığını belirtmek gibi. İmam aday, DYP'li liberalleri kızdırdı Munisa DYP'de Gördes Beîediye Başkanlığı'ndan önce cami imamlığı ve Kluran hocalığı yapan Yahya Uslu'nun üst sıralarda aday gösterilmesi partideki liberalleri kızdırmış dururnda. Bu arada DYP'nin ağır toplanndan ÜmitCanuyarın ada> bıle gösterilmemesi. Canuyar ekib.inin seçimler için çalışmayacağı söylentilerine neden oldu. Yine ağır toplardan Siimer Oral'ın ANAP'tan aday olmasıyla partide seçim için çalışacak kimsenin kalmadığı görüşü oluştu. Eski heyecandan eser bulunmavan partide. bütün küskünleri bir tarafa ayırınca seçim için çalışacak yalnızca Rıza Akçalı ekibi kalıyor. ANAP'lılar ise bundan oldukça memnunlar. ANAP'lılar. Manisa'daki en koyu DYP'lılerın bile yerel tele% ızyon kanallannda açık açık. kendilerinin bıle kullanmadıgı ıfadelerle partilerini suçladıklarını. seçimlerde DYP'ye oy \ermeyeceklerini dile getirdikJerini söylüyorlar KULÎS MHP'den ihraç oldu demokrat kesildi MHP'den ihraç edılen eski İzmır tl Başkanı Naşit Birgüvi'nın yeni il yöneticilerini suçladığı basın toplantısında "demokrasiden" söz etmesi dikkat çekti. "Siyasi partiler demokrasinin yaşaması içın kuruluyorîarsa önce kendi içlerınde demokrasiyi yerleştırmelen gerekir"diyen Birgüvi. parti içinde çokseslilikten. demokrasiden yana olduğunu söyledi. Birgüvi, partiden ihraç edilmesinın verdiğı kızgınlıkla demokrasiden söz ederken iki yıl önce Cumhuriyet Alanı'nda gereciliği protesto için ailesiyle birlikte oturma eylemi yapan sanatçı Sua\i'yi yumrukladığını unutmuş gözüküyordu. Öte yandan Birgüvin. MHP'deki imaj değişikliğine olan katkısından da söz etmeden durmadı. Birgüvi. partideki birçok tabuyu kırmakla kalmamış. 'Milliyetçi Hareket Partisi'nin şeytan fırçasıyla çizildiği söv lenen kaba yapısını" da düzeltmiş. Kim daha çok Muğlalı? B.ir yandan ANAP'ın adayı Lale Aytaman diğer yanda DYP'nin adayı Yalım Erez**Muğlalılık" yanşındalar. Partilerin bu iki ıthal adayı. "tlle de Muğlalı ada> diyen seçmeni ikna etmeye çalışıyoıiar. Lale Aytaman sık sık kentte 4.5 yıldır \ali olarak çalıştığını \ urgulayor. "Ben en azından 4.5 yıldır Muğlalıyım ya Yalım Erez" diye soruyor. Erez ise "Asıl olan, kente yatınmlann gelmesidir. Siz bundan sonra görün Muğta'ya ne yatınmlar yağacak" diye puan toplamaya çalışıvor İthal' aday ev arıyor Uşak ANAP. birinci »ırada aday olan eski DPT Müsteşan Yıldınm Aktürk'ü kabul ettirme telaşını yaşıyor. Kentte ithal adaya sıcak bakılmadığını daha öncekı tecrübeleriyle bilen ANAP'lılar bu konuda büyük sıkıntı içinde. Aktürk'ü köy köy dolaştırarak tanıtım çalışması yapan ANAP'lılar. en son olarak milletvekıli adaylanna Uşak'ta e\ bulma karan aldılar Malatya'da partiler seçimi bırakmış, öncelikle aday listelerinin yaralannı sarmaya uğraşıyor 4 Genç Refahlılar' grubu listeye karşı Malatya Sivas 1-/" SKJIteraf [>og3 S îKimha' 1 -» ) Darenae [ s. Malatya • ı \ Tuncelı ^ ^ Bazığ PûtafDeTV-—- Seçmen sayısı: 3 73.358 Çıkaracağı miUetvekili sayısı: 7 • MiUetvekili sayısı: 1991: 6 1991 Partiler ANAP SHP-HEP DSP DYP Genel Oy 109169 69520 7832 17434 RP-MHP-IDP 60431 SP 1164 Seçimleri Oy {%) M.Vek 41.2 26.6 30 6.6 22.8 0.4 4 1 0 0 1 n 1994 Partiler ANAP-BBP CHP-SHP DSP DYP RP-DP İP SBP MHP MP YDP YDH YP II Genel Oy 78887 66037 3302 32156 98257 720 0 15079 3381 2256 Meclisi 0y(%) M.Vek. 26 22 1 11 32 0 0 5 1 1 *) 2 ? 0 3 0 0 C) 24 Aralık'ta yapılacak genel seçimlere katılacak siyasal partilerin 27 Mart 1994 İl Genel Meclisi seçim sonuçlarına göre barajsız d'Honüt sistemıyle çıkaracaklan milletvekıli savısı MHP'nin yüzde 10 Cılke barajını aşacaği varsayılarak hesaplanmıştır. SELAHATTİN GÖKATALAY MALATYA-Erken ge- nel seçimde 7 milletve- killığuıin çıkanlacağı Ma- latya'da partıler, Türki- venın hemen her yerinde olduğu gibi açıklanan aday listelerinin. örgütte ve ta- banda yarattığı huzursuzluau, sıkıntıyı gi- dermeye çalışıyorlar. Anayasa Mahkemesı'nin il barajını ip- tal etmesıne sevinmeyen tek parti belki de Malatya'da birinci parti olmayı ve barajı aşa- mayacak partıler sa>esınde mılletvekilı sa- yisının arttırmayı düşünen RP'ydi. 1994 ye- rel seçımlennde 96 bin oyla birincı parti olan. bu seçimde de ov miktannı arttırma hesabı yapan RP'hler. yerel seçımden bu- güne seçmen sayısınm 23 bın fazlalaştıgi- nı belirtiyor \e "Bu artış gösteren seçme- nin yüzde 80'ibizim" dı>orlar. RP lıstesi- nin ılk iki sırasında partinin ağır topları bu- lunuyor. Genel Sekreter. Malatya MiUet- vekili Oğuzhan Asiltürk ıle Malatyalı Ge- nel Başkan Yardımcısı Recai Kutan. Lis- tenin 5. sırasında ANAP milleu ekılı olan. ancak bu dönem aday göstenlmeyen Mü- nirDoğanOuneztoprak'ın ağabeyı KuatCM- meztoprak \er alıyor. Kadiri tarikatına mensup olduğu öne sürülen Ölmeztop- rak'ın adayhğına ilk günlerde göstenlen tep- kı durulmuş görünüyor. Uç adaya tepki RP adaylanmn tanıtımı amacıyla Atatürk Spor Salonu'nda yapılan gecede. bu par- tinin daha önce düzenlediği toplantılarda görülen yoğun ılgi ve izdihamın yaşanma- ması. adav listelerine tepki diyedeğerlen- dıriliyor. Bazı yerel gazetelere "Genç Re- fahhlar'imzasıyla gönderilen mektuplarda da özellıkle listenin ilk üç sırasında yer alanlann partıye hiçbırşey vermedıklen ile- n sürülüyor Turgut Özal faktörü nedeniyle 1983- 1984arasındaki süre içinde Malatya'da bi- rincı parti olan ANAP'ta. 1991 seçimlerin- de tercıh oylanyla mılletvekılı seçilen Mü- nir Uoğan Öuneztoprak ıle Gazi Banıt'un. bu seçimde aday gösterilmemesi şaşkınlık yarattı. Ancak ilk iki siraya eski bakanlardan Malatya Milletvekıli Metin Emiroğlu ile il başkanı Miraç Akdoğan'ın konulrnası. ör- güt tarafından olumlu karşılandı. Lçüncü sıra adayı Talat Zengin'e bazı partilerden tepki var. 1983-87 döneminde ANAP Malatya Milletvekilhği yapan. partiden kopmala- nn başlamasıyla kurulan Yenı Partı'yege- çerek Genel Ba^kan Yardımcısı olan. bir süre önce tekrar ANAP'a dönen Zengın içın "ANAP'ı daha düne kadar kadar sert dil- le eleştiren. yerel seçimlerde partinin oş kaybı için çaba gösteren kişi nasıl aday gös- terilir"'denilıyor. !99I seçımlennde 6 mil- Ietvekilliğinin4'ünükazanan ANAP. yine 1. parti oîma hesabı yapıyor. DenizBaykal'ın genel başkanlığa seçil- mesının ardından istifalarla çalkalanan CHP'de de sıkıntı yaşanıyor. CHP'nin 'Alevfleri dışlama' düşünce- sınde olduğu. partiden istifa ederek DSP veya DYP'ye geçen Alevı kökenlı millet- vekılleri bulunmasının bu düşünceyi doğ- ruladığı savlanıyor. CHP'deki Alevı oyla- nnın. Demokratik Banş Hareketf nekaya- bileceği de öne sürülüyor. Alevi kökenli Malatya Millervekili Mus- tafa Yümaz'ın CHP'den aynlıp DSP'ye geçmesi ve bu parti- den aday gösterilme- sının de CHP'de oy kaybına yol açabilece- gı belirtilıyor. Ancak partıliler. Yıl- maz'ın parlamentoda yeterince çalışmadığı- nı. başka partıye geç- mesinın fazla bir oy kaybı yaratmayacagını kay dedıyorlar. Bu ara- da. lıstedeki yerlerıni beğenmeyen eski il başkanı Niyazi Ergen Gökçe ile eski yöne- tım kurulu üyesı Abu- zer Altun. "Önseçim yapdmaması büyük bir hataydrdiyorlar. İl barajının kaldırıl- ması, milletvekıli sa- yısınm 6'dan 7'ye yük- selmesıy le bir milletv e- kili çıkarma hesabı ya- pan DYP'de ise işler oldukça kanşık. Birin- ci sırada aday gösten- len Abdurrahman Ya- vuz'a, Yalım Erez'ın adayı olarak bakılıyor. Aday listesine tepki gösteren il ve nıerkez ilçe örgütleri görevden alınıp özellikte Yavuz yanlısı yönetim atandı. Listenin ilk sırasına CHP'den istifaedipgelen milletvekiliMus- tafa Yılmaz'ı yerleştiren DSP de büyük patlama yapacağı savında. MHP de bara- jın kalkmasıyla bir mıllenekilı çıkarma- nın hesabını yapıyor. Yarın: K. Maraş-Bolu-Afyon- Amasya-Eskişehir İTİ ÜGUPOLİTİKA GUNLÜGU HİKJV1ET ÇETİNKAYA 'Düşlerin Yüreği../ Beyaz maviyle buluştu bir sabah o bilinmeyen 'düş- ler ülkesi'nde... Kirpiklerınde güz sabahlarınm beyaz aydınlığı sak- lıydı. Kirpiklerinde kurşun kalemlerleçizilmişresimler paramparçaydı... İşte o sabah uyandığında hiç tanımadığı birisine soluk soluğa seslenmeye karar vermişti: "Bazen bir şiirle gelirsin/Bazen bir sevdayla baş- kasına ait/Yüreğimi ısıtır sözlerin/Kuş olur kanatlanır yüreğim/Senin geldiğin denizlere doğru/Senin bin- diûin vapurlara binmek isterim" İçinde zaman zaman fırtınalar kopardı. içindeki ço- cuksu yüreği kırk yaşın biraz ötesinde hüzünle bulu- şurdu. Zaman güneşe yenik düşmüş sokaklarda kaybo- lur, yüreği meydanlarda toplanan yığınlarla buluşur- du... Metin Demirtaş 'Vietnamlı Çocuğu' anlatırdı Ak- deniz güneşi portakal bahçelerinde güleç yüzlü genç kızların saçlarına dokunurken... Derdi ki: "Bu çocuk/Bu napalma artığı bir damlacık/yaşar- sa/tükürecek hepimizin suratına/Şimdiyanık vücuduy- la/Sızlanıyoranacığın koynunda/HıçkınkJanyla üç/Çek- tikleriyle yüz yaşında" Bilir miydi Vietnam halkının lideri Ho Chi Minh. Me- tin'in böyle şiır yazdığım, şimdılerde yaşasaydı... Yaşasaydı eğer 'Ho Amca', şöyle derdi Metin'e: "Neyler mapushanede içkisiz ve çıçeksiz insan/bu hoş zamanda, bu tatlı gecede/lnsan seyrederayın gü- zelliğini oturmuş pencerede/Ay bakar şaire demirler arasından" • • • Gece yalnızlığa vurur ay ise hüzne... Sevdalar böyle doğar, böyle boyverir 'yorgun ak- şamüstleri'nüe... Bir ses duyulur ansızın: "Bırakıp gittin beni kapılardan, bütün çöllerde tek başıma kodun beni..." Bu: yalnızlığın, terk edilmişliğin o içten gelen bir haykırışın çığlığıdır... Aragon'un "Bırakıp gittin" diye başlayan dizeleri so- ğuk Budapeşte gecelerinde Endre Ady'nın kendi düşsel zenginliğini yakalar: "Bir tek daha öpüşsek şöyle kana kana/rahat öle- biliriz/Ateş çağınyorbak, gitmek lazım o yana/Neden daha acaba bız vakit geçirmekteyiz." Beyaz maviyle buluştu bir sabah o bilinmeyen 'düş- ler ülkesi'nde. Bir kadın ya da bir erkek hiç farkına va- ramadıkları yaşamın hoşnutsuzluğunu iliklerinde his- settiler... Hani fener bekçilerı vardır 'sessızsevdalan' devşi- rirler geceler boyu. Hani bir tuhaf dokunuşu tadar ka- dınlar denize açık pencerelerden. Hani çocuklar ka- patılır kapılar ardına çığlık çığlığa geçen gemilerın gü- vertelerini görmemeîeri için... Ay ışığında böyle bir hoşnutsuzluğun rüzgârına ka- pılır insan. Ay ışığında demir kapılar ardından sevda- lar çekilir 'umut den/z/'nden... Mevsim aralıktır, karfırtınası dinmiştir. Birmasalan- latılır bizlere hem uzak hem yakın... Bu sırada Paul Valery dokunur o kapkara kirpikle- re, uzun yollar boyunca beraber olanlar bir bir düşü- nülür. Eli elindedir, yan yana, ama sessiz. Çevrede 'ka- ranlık çiçekler' açmıştır, yapayalnızdır kırda, o yeşil ge- cede. Birisi hiç durmadan sorar 'karanlık çiçekleri'n ne ol- duğunu: "Ve öldük yosunlar üzerinde/Uzakta, yalnız. o mı- nltılı./O dost ormanın gölgelerinde" Bir 'sevda ormanı' büyür açılmamış denizlerde... Gece karanlık. hani ay ışığı nerede? Akdeniz'e akşam iner, kıyı meyhaneleri dolar... Mihail Lermontov mu çıkıp geldi 'Sıren Kayalıkla- n'ndan, şu yürüyen dilber Iyonyalı mı yoksa?.. Usulca konuşur. kımseler duymasın ister... "Geceledi altın bir bulutçuk/Dev bir kayanın üstün- de/Ve sabah erkenden aynlıp gitti./Neşeyle oynaya- rak mavilıkte Fakat nemli bir iz kaldı/lhtiyar kayanın kınşıklığın- da./Yapayalnız. derin bir düşünceye daldı/Şimdi o. ve sessizce ağlıyor ıssızlıkta." • • • Bir perde kapanır, bir perde açılır hiç farkına varıl- madan... Hava soğur akşama doğru.. Kadın konuşur tam bu sırada: "Gel elimin içini iç/lç elimin kanım bahannkine ben- zeyen/Tut elimi tut beyaz kolumu/AI dar omuzlarım- dan taşan isteğimı..." Uzun geceler biter ay hep oracıktadır... Bir ses duyulur yine ansızın... Beyaz maviyle buluşmaya hazırdır o 'düşler ülke- s/'nde... Kirpiklerinle uyanır güz akşamları bilir misin? Bekleyen ya kadındır ya erkek hiç fark etmez... Hıçkırıklarla buluşur adım. adınız. adlarımız... Denır kı: "Her yerde bırakıp gittin beni gözlerinle; düşlehn yüreğiyle bırakıp gittin beni..." En sağlıksız koşullarda sağlık hizmeti verirken sağlıgını kaybeden, bu sağlıksız gidişi durdurmak için ANAP'a EVET diyecek DOKTORLARARANIYOR! ANAP'A OY VER MACERAYASONVER PARTİSİ 1983
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog