Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

10 ARALİK 1995 PAZAR Seçim ortamı sislipusluSERDAR KIZIK DENİZLİ-Sabahınılk saatlenne Sarayköv ova- sına çöken sıs. görüş ala- nını daraltıyor. l milyar dolarlık ihracatla%4 ekono- mik dev"olan. ancak sesi soluğu çıkmayan kentte de seçim açısın- dan görüş alanı sınırlı. Seçnıen öniinü go- remiyor... Yuzlerce fabnka. atölye \e işyeriyle kabuğunu çatlatan bir kentin sancılan sinmiş çevreje Kara para aklama ope- rasvonlan. matŞa cınayetlen. batan şır- ketler ve ısadamlan. kent manzarasını da- hada karartıvor. Sermaye bınkimı giderek büyürken emekçılerin sayısı da artıvor. Ama ser- maye örgütlü Temsılcilerini, partılerin secilebılecek sıralanna sokuyorlar. Emek kesımi ıse kötü iş koşullarında. yaşam pahaiılığının cenderesmde sıkışıyor... tnat uğıuna behrlenen seçim tanhı. zaman yetersızliği. partı ıçı sorunlar. ihanetler. aforoz edılenler derken hal- kın önüne paldur küldür getinlen oy san- dığında. kım ne yapacak'.' Seçim ortamı bö> lesıne karmaşık. sis- li-puslu olunca partılenn öniinü görme- sigüçanlaşilan.Gerçıadavlarvevıllan- mış partililere sorsan en iyileri kendile- ri de, şöyle başbaşa kalrp, aralannda mu- hasebe yapmaya gelınce işin rengı de- gışıyor. Parti binalarında "Dışanyarenkver- me, kendi içinde uğraşdur" anla> ışı yay- gın... ANAP'ta I. sırada Grup Başkan Ve- kilı Hasan Korkma/can 2 sıradn eski il başkanı Ali Acar. Ardından, Denizli'ninçıkardıgı 2.ba- kan MuzafFer Ancı Bınada 40-50 kışılık partıli grubu. Korkmazcan seçim stratejisıni anlatıyor Partililerden birkaçı fısıldaşıyor. Denızlı AytJoı ( Denizli )~-j A - ^ ı # Tavas \ Btnkır taııpayam» y 1 • Milletvekili yıant sayısı: 1991 Genel Partiler ANAP SHP-HEP DSP DYP RP-MHP-IDP SP Oy 87712 76474 40052 127283 26033 2045 1991:6 ıgı rnıııeı # Milletvekili sayısı Seçimleri | 24.4 21.3 11.1 35.4 7.2 0.6 M.Vek. 2 1 0 3 0 0 1994 Partiler ANAP-BBP CHP-SHP DSP DYP RP-DP İP SBP MHP MP YDP YDH YP 1995:7 \ İl Genel Oy 92418 95419 39365 124434 36161 1346 1419 20152 1560 2628 an / Meclisî Oy(%)M.Vek.( 22 23 9 30 9 0 0 5 0 1 I *) 2 2 3 0 0 (') 24 Aralık'ta yapılacak genel seçimlere katılacak sıyasal partılerin 27 Mart 1994 il Genel Meclısı seçim sonuçlanna göre bara/srz d'Hondt sıstemtyle çıkaracaklan milletvekili sayısı MHP'nin yuzde 10 ulke bara/ını aşacağı varsayılarak hesaplanmıştır. "Erken bitirse de maça >etişsek...~ ANAP. lıste sıralaması açısından so- runsuzbirdönemgeçirmiş. Yalnız. yak- laşık l()>ildıraralıklariailbaşkanlıgıya- pan Acarile biralt sıradaki Ancı arasm- daki uzıın dönem "küslüğûn" getirdiği bir hesaplaşma \ar. Hesap, geçen seçim- lerdeki *sıralamakavgasıT "nadayanıyor. Daha yenı banşmışlar. Acar. "Politîka- da ustamdır. kiislük geri kaldı~dese de Ancı soğuk duruyor. Geçen seçımlerde yüzde 25 tercıh oyu alan Ancı. öğle yemeğinde partılılerle pı- de yiyor Kıymalı. üstü yumurtalı. Yumurtası DYP'denmiş. Çünkü "berbat" bir liste yapmış Doğru Yol. Tam ANAP'ın ağzı- na göre' Meclıs Malvarlıklannı Araş- tırma Komisyonu Başkanı ve örgütün listesınde sıralamaya giremeyen Haluk Müftüler'jnDYP'detepeyeyerleşrırilme- sı. pek sev indırmı^ Ancı 'y ı Acar da ay- nı görüşte. "Allah razmbunÇiHer'den" divor ANAP"lılaria bırlıkte stada gıdiyoruz. Çünkü bütün siyasiler maçta. Devre ara- sı. DYP'nın 1. sıraadayı Haluk Müftü- ler'le konuşuyoruz. "DYPörgütüsizilis- teye bile sokmamış. Anlaşılan komisyon- dâki çabalannızdan ötiirü Çüler'den tak- dir görmüş de I. sıraya gelmişsini/~de- meye kalmadan Mıiftüler gürlüyor "Kjm çıkanyor hunlan? Teşkilatın lis- tesini kim görmüş ki? Ne malum beninı olmadığını. Biz tabii üstümüze diişeni yapanz. Başbakanımı/ı savunmavacak mıydık?" Denızli'de partılenn yaptıgı bir hesap da tarikat oyları üzenne. Süleymancılar ağırlıkta. Kımı 10. kımi de 20 binlik o\ potansiyellennin olduğunu söylüyor. Nı- tekim bu anlamda DYP'nin 2. sıradaki adayı MehmetGözIükaya'nın şansından sözedilıvor Gerçi ANAP'lı Ancı'yagö- re tarikatlar eskısı gibı bir partive ya da adaya önceden destek vennev ip son ana kadar beklıvorlar. ama her partinın he- sabındabıröncellık varSülevmancılar- la ilgilı. Müftüler bunu açık açık söyle- mekten de çekinmiyor. Süleymancılar- la ticari alanda birlikte çalıştıklannı. ge- çen belediye seçımlerinde kendilennı desteklediklerini anlatıyor. Ona göre bu seçimlerde de aynısı olacak. Tarikat oy- ları Dogru Yol "a akacak. Anla>ılan 3 mılletvekilliği yanşı. D^ P ile ANAP arasında geçecek. Bu arada MHP'nin ithal adayı DPT uzmanı Nebi Çubukçu ile RP'nın sevilen ismi eski müftü Ramazan Yenidede'nin getirece- ğı oylar saödakı dengelen etkileyecek. Ancak her ıkı partinin de milletvekili çıkarma ijansı bulıınmııyor Pekı gerıye kalan 4 sandalye kimin olacak? CHP'ye bakarsan 2 garantı. Çün- kü onlann bakanı var: Adnan Keskin... Merkezvoklamasında 1. Keskin SHP kökenlı Selahattin Koçdemir. 2. sırada "*2 millehekiUiğimi/ kesin"diyor il baş- kanı Niyazi Oguzlar. Ona göre oylarda bırenmeolmayacak. kımseDSP'yegıt- meyecek. Oğuzlar için asıl mesele. RP Bu tehlıkeye karşı en emin kale CHR Ho^- nut olmayan. bazı sıkıntılar çeken C'HP seçmenleri de gidip. altı oka mühürü ba- sacak Oğuzlar'a göre. DSP'ye gelınce. İşler bıraz karışık. Yıllardır kentte partınin neferliğini yap- mış, çalışmalanyla Ecevıtlerın takdırı- ni görerek PM'ye getinlnıış Halil Deri- ci"nin ilk sırada aday gösterılmemesı. DSP'lıleri şaşırtmış. Ancak birinci sırada KOSGEP Genei Müdürlüğü'nden ıstifa ederek seçıme katılan Hilmi Dewü'nın bulunması, tep- kileri biraz dındırmiş. "Tabii bira/ ü/üldük, ama artık sıra tartışmasını aştık. Türki>« genelindeki tır- manışımız. Denızli'de de göriinüyor. Şu anda vüzde 2.Vlerde bir o\ potansheii- miz var. 2 v a da 3 çıkarabilirû. ( HP. tür- kiye barajını a^amayacağı için Deniz- K'den milletvekili çıkaramav acak" diyor Derici. Denizli'de Alevilenn bagımsız adayı yok. HADEP'te buluşan ittifakın ada>- lan ise "Jthal". İşçı Partısi"negelince:sı- kı birköy çalışmasına girmişler. Kentin çevresindeki ızbe atölyelerdeki ışçilen de örgütlüyorlar. Herşey 1 milletvekıl- ligi için planlanmış. 1. sırada Mustafa Güleç. 2 sırada ÇHP'den aynlıp gelen Dr \lustafa Zeytindalı yogun bırçalış- ma temposunda. ÇHP \e DSP'den umu- du yıtirenlerin İP'de buluşacaklarını sa- vunuyorlar... Kalın bir sistabakasıylaörtülen kent- te seçim için önünü görmek. yönünü seçmek. birçoklan için güç olacak son günleredeğin Bu yoğun sis ortamında. bizim, biraz da el yordamıyla görebıldik- lenmize gelınce, ANAP ve DYP 2"şer mıllet\ekilligini alacak. 3. mılletvekil- lıgı bu ıki partiden binnin olacak. Yanı toplumun büyük bolumünü oluşturan emek kesimi. yine semıaye partılerine oy verecek. Geriye kalan 2 sandalye için de 1 ÇHP. 1 DSPgörünüyor. MIKRO DİrVÇ TAYANÇ Suç ve Ceza CHR DYP'nin arkasından ikinci milletvekilliğini almak için seferber olmuş Bilecik'te Refah'ın adı yok Partilere 1.1 trilyon yardım GÜNPt'Z tMŞİR BİLECtK - Kent merkezındeyiz. 24 Aralık seçımını çağnştıracak her- hangı bir iz arıyoruz. Gıttığimiz kah- velerde masalarda konuşulanlara ku- lak kabartıyoruz. Seçımden ne ses ne seda.. İlk kez boylesıne hevecan nok- sanı bir seçim atmosferiyle karşı kar- şıyayız. Yaklaşık I20 bın seçmenın oy kul- lanacafı veikımıllehekilıçıkaracak olan kentte ilk durağımız CHP ıl bı- nası. Partılılerı «oba başında çavları- nı yudumlarketı buluyoruz. Gezı tu- runda olduğuınuzu ıfade ettikten son- ra sohbete dalıyoruz Aynı zamanda merkez ılçebaşkanlıgı görevını vûriı- ten YaşarTüzün. bu seçımde ıddıalı olduklarını belırterek ^öze başlı\or: "Bizim ilk sıra adav ımı/ Meral De- mirsov. Bilecikliler tarafından çok se- vilen bir kişi. Particiliği bir >ana ha- nımlarla kurduğu diyalog ve vapısın- daki yardımseverlik bize bu sccimde Seçmen sayısı:114.5 71 Çıkaracağı milletvekili sayısı: 2 • Milletvekili sayısı 1991: 2 1991 Genel Seçimleri Partiler Oy 0y(%| M.Vek. ANAP SHP-HEP DSP DYP RP-MHP-IDP SP 24317 20034 8737 31027 9637 297 25.9 21.3 9.3 33.1 10.3 0.3 1 0 0 1 0 0 1994 II Genel Meclisi Partiler Oy Oy(%)M.Vek.(*) ANAP-BBP 23279 23 CHP-SHP 22395 22 DSP DYP RP-DP İP SBP MHP MP YDP 3587 4 32718 32 11676 12 291 327 6506 143 237 maliyeti 3 trilyon güç verivor. D\ P'den sonra ikinci mil- lervekilini mutlaka bi/ çıkaracağız." Bılecık DYP ıse belkı de seçımin en hareketlı partısı olarak dıkkat çe- kıyor. Bızı kariilayan partılıler "Di- ğer arkadaşlanmız ilçelere dağıldı" dıycrlar. Seçimı etkileyecek diger ıl- çeler oraMnda baştı merkez ilçe olmak üzere Osmanelı. Sögüt, Gölpazarı ıl- çelen gelıyor. Son genel seçımler ırdelendıgınde hemen hemen bütün ılçelerde DYP- ANAP ile CHP'nın ilk sıralan aldığı görülüvor. lşınılginçvanı.RP'nınbu ılde yok denecek kadar az oya sahip olması. ANAP'ta ıse Türkıye Millet- vekili olarak ılan edilen Mehmet Se- ven'in. bu uygulamanın ortadan kalk- nıasından sonra yenıden Bilecik'te bi- rincı sıraya yerleştınlmesi partılıler arasında üzüntûyle karşılanmış. ANKARA (CumhurivetBü- rosu) - 24 aralıkta vapılacak mılletvekıh erken genel seçı- mının devlete maliyeti, parti- lere vapılacak sıyası yardım- larla bırlıkte 3 trilyon lıra do- lay ında gerçekleşecek. Edınilen bılgıye göre. se- çıınde görev alacaklaraödene- cekgündelıklenntutarı. I tril- yon 150 mılvar lıra olarak be- lırlendı. Ilçe seçim kurulu baş- kan ve üvelerı ile görevlılere seçımler nedeniyle ödenecek gündelık tutarının % mılvar 550 mılvon lira. dışarıdan ça- lıştınlacaklara yapılacak öde- menın de 33 milyar lıra oldu- ğu öğrenilırken seçim boya- sının malıyetinın 65 mılyar lı- ra, oy pusulalarının basımın- da kullanılan kâğıt ve dığer malzemelerının karşılığının 150 milyar lirayı bulacağı kay- dedıldı. Sıyasi partilere ödenen seçim yılı yardımının da 1.1 trilyon lıravı aşacağı kayde- dıldı. YSK'nm. milletvekillennın sıyası partilere v e bağımsızla- ra nasıl dagıtılacağına ilışkın belırledığı esaslar Resmı Ga- zete'nın dünkü sayısında >a- v ımlandı. Buna göre. gümrük kapılannda kullanılan oylar. ilgilı seçim çevresine >ansı- tıldıktan sonra sıyasi partıle- nn ve bagımsızlann aldıkiarı geçerli oylarbehrlenecek. Da- ha sonra gene! barajı geçen si- vası pjrtılerle varsa bagımsız adaylann geçerli o> lan, o böl- genin çıkaracağı milletvekılı sayısına kadar bölünecek. El- de edilecek rakamlar, büyük- lük sırasına göre bölünecek. kalan rakamlar. büyüklük sı- rasına göre dızılecek. "Anayasa bir kere delinmekle bir şey olmaz" dıye- bilen bir "kafa"nın cumhurbaşkanlığı yaptığı bir ülke- de; anayasaya karşı suç işlemek de yol oluyor... Kimı çıkıp iktidann kendisine, kendısinin de yakın çev- resine "sunacağı" çıkarlar adına, anayasaya aykırı özelleştirmelere girişıyor; kimi çıkıp, ıktidarında bir dö- nem daha kalabilmek uğruna. anayasaya aykırı seçim yasası çıkartmaya kalkışıyor... Anayasayı korumaya karartı insanlann çabalan ve Ana- yasa Mahkemesfm oluşturan aydınlanmacı yargıçla- rın kararlarıyla bu tür gırişim ve kalkışmalar boşa çıkı- yor. Çıkıyor ama, bir yandan toplum, onca yaşamsal sorunu varken, günler boyu bu konuyla uğraşıp zaman yrtiriyor; bir yandan da başka birileri, çıkıp "devletin te- meline dinamıt koyma" ile eşdeğerii kalkışmalar için cüret bulmaya başlryor. "Adıl(!) Duzen" maskesi. seçimlere adım adım yak- laşılan her gün biraz daha duşen köktendıncı bir par- ti. anayasanın 4. maddesini değiştirmeye yelteniyor. Çünkü, bu maddeyı değiştirmekle, anayasanın "cfe- ğiştihlemez ve değiştirilmesi teklif edilemez" nitelik- teki ilk üç maddesini değiştirmek. dahası ortadan kal- dıımak ortamını yakalamayı amaçhyor Anayasanın "devletin şekli". "Cumhurıyetin nitelik- len" ve "devletin bütünlüğü. resmı dıli, bayrağı, milli marşı ve başkenti"ri\ belirleyen ilk uç madde değiştı- rılir ya da kaldınlırsa, adil düzen maskesinın altından köktendincılıği. onun da altından şeriatçı yobazlığı sı- rıtan partiye gün doğacak! Doğaldır ki. ış bununla da kalmayacak ve Islamı mezhep ve tarıkatlara bolerek çanaklanm dolduran çakallann ulumaları da daha bir yükselecek! (Olur, görursek söylerız...) Adamlann gözü öylesine dönmüş ve öylesine din sö- mürüsüne dayalı oy patlaması hırsına burunuyor ki, te- mel maddelerı değiştirmekle kalmayıp, anayasada yer alsın almasın ıçınde Atatürk adı geçen her türlü ku- rum ve kuruluşu da yok etmeyı tasarlıyorlar... Bu görüş(!) ve duşüncelerıni(!) de "Anayasa Değişik- liğı İçin Uzlaşma Teklıfi" adı altında bastırmış, yayıyor- lar... Gene çıkıyor karşımıza şu "uzlaşma" masalı! Sürünün anlamadığı. anlamayı "örûmceğinden"bı- le geçiremediğı şey, bu devletin adının Turkiye Cum- hurıyetı ve kurucusunun da Mustafa Kemal Atatürk olduğu! Bunu kavrayamadıklan için Türkıye Cumhu- riyetinın "demokratik, laıkvesosyalbirhukukdevle- ti" olduğunu hiç mi hiç kavrayamıyorlar. Oysa, Atatürk ün kurduğu Türkıye Cumhuriyeti'nın "demokratik" yapısına sığınarak ortalıkta salınabiliyor; "/a//c"liğınden yaraıianarak dınsel ya da dinselmiş gi- bi göstermeye çabaladıkları etkınlıklerini sürdürebili- yor ve "sosyal" olma özelliğıni kullanarak orgütlene- biliyor: dahası, "insan" yerine koyuluyorlar. Türkiye Cumhuriyeti "hukukdevleti" olduğu içındır ki tüm ummiiiklerıyle karalamalar çiziktirebılıyor, kelam herzeleyebiliyor. hatta; kafalarını hukukun yargısına vuruncaya dek, işı tehdide, sözlü ya da fıziksel saldı- rıya denlı vardırabılıyorlar. Içlerine sindiremediklerı de bu "kafalarını hukuka ve yargıya çarpmak" zaten! Bu nedenle, işi sılah zoruna vardırıyorlar. Biri bile. tüm cemaatlenne bedel aydın- ları bu yüzden öldüruyorlar. Kuşkusuz, salt bir tek partınin çatısı altında toplan- mış değil bu sürü. Tumü de Türkıye Cumhuriyeti'nin anayasal güvencesı altında kurulan ve yasal olan her sağ partinın içınde ellen, ayakları, uzantıları var. Sağ partileri yöneten(!) politikacılar(!) bunlann hocaefendi- lerine, şeyhlerine ve de bilmemnelenne "tavafettıkçe", yoksul ve cahil halk kitleleri kent varoşlanna yığılıp iş- sizlikten dıne sanlmaya terk edıldıkçe ve şeriatın kara parayla beslenmesine göz yumuldukça daha da güç- leneceklerı kuşkusuz... Ana fikir: Sol solu yemeyi sürdürdükçe, sağın yük- selmesı kaçınılmazdır. Tehdit altında olunduğunu bile bile bütunleşmeye yanaşmayan sol, sol değıldir... Ana fikrin ana fikri: Sol partiler birleşıp bütünleşe- mıyorsa, emekçiler bırleşip bütünleşmek ve bunlardan yalnızca bırine yaşama olanağı tanımak yükümlülüğü altındadır. Dip not: Hakaret ve tehdit, yanrtını yalnızca yargıda alacak suçlardır. Basın toplantısı düzenledi Sezgin: Yasama reformu gerekliANKARA (Cumhurivet Biirbsu)-TBMM Başkanı Ismet Sezgin. 19. yasama dönemınin çok yoğun geç- tiğini söyleyerek 599 yasa ta- sansından 209'unuıi yasa- laştıöını kaydettı. Sezgin. TBMM 19. Yasa- ma Dönemi nın sona erme- si nedeniyle dün Meclis Tö- ren Salonu'nda düzenledı- ği basın toplantısmda, "Tür- kıye'de yasama reformu ya- pıİması gerektigine inanıyo- rum" dedi Sezgin. parla- mentonun ulusal egemenlı- ğin şekillendiğı bir kurunı olduguna işaret ederek Mec- lis'in yara almasının demok- ratik rejimın zarar görmesı anlamına geldığini belintı Yasama organı çalışmaları- na yenı bir hız. ivme. ve- rimlılik ve etkmlık kazandı- rılması gerektığıni kavde- den Sezgin. "Parlamenter- lerin sKteme vabancılaşma- sının da önüne gecilmelidir" dıve konuştu. Sezgin. yasa- ma organı reformu anlamı- na gelecek v eni bir yapılan- nıanın zorunluluk olduğunu vurgulayarak Meclıs komis- yon çalışmalarının. yokla- ma süreçlerının. görüşme ve oylamaya ilışkin kural. süreç. koşul \ e yöntemlen- nın de yenılenmesini iste- di. Meclıs'tekı karar alma koşullannın ıçtüzükte yete- nncedüzenlenmedığinı söy- leyen Sezgin. "Gerek wk- lamalann gerekseoytamala- nn anlamsız yere uzatılma- sı. TBMM'nin verimüKgini azamyor" görüşünü dıle ge- tirdı Sezgin, Meclis araş- tırma v e soruşturma komis- vonıı raporlannm güvence altına alınmasını önererek yazılı ve >özlü. elektronik oy v erme ve yoklama ile sı- yasal partı ve milletvekili damşmanlığı sıstemlerinin de değiştirilmesi gerektiği- ni kavderti. Erbakan, Türkiye'nin 70 yıldır Batı zihniyetiyle yönetildiğini söyledi 'Iskarta kadrolardan kurtıılacağız^ CHP, gümrük birliği rüzgârma güveniyor Ahınet Vefik Alp'in açıklaınası Haber Merkezi - Hazırla- dıklan anayasa taslağıyla la- ik cumhuriyeti ve Atatürk devrimlerinı güvence altına alan anayasanın temel mad- delerinin kaldınlmasını öne- ren Refah Partisi'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan, bu kez 'cumhuriyet'ın temel- lerimn atıldığı Sıvas'ta 'cum- hurhet tarihini' hedef aldı. Erbakan, Türkiye'nin 70 yıl- dır Batı zihniyetiyle yöne- tildiğini savunarak "Bizim kadmlarımız. namaz kılan. oruçtutan, Kuran okuvan. pı- nl pınl kadrolar. Bizim iman- lı kadroianmız, iktidara ge- lecektir. Bunlar, cumhuriye- tin ıskarta kadrolandır. Bu kadrolardan kurtulmaınıza a/kaldı" dcdı RP lıderi Necmettin Erba- kan. partisince Sıvas'ta dü- zenlenen mıtıngde yaptığı konuşmada. Refah Partisi nin tek başına iktidara gelecegi- ni öne sürerek DYP ve ANAP'a verilen oylann. CHP ile DSP'ye gıdeceğini savundu. Başbakan Çiller'in. halka 2 anahtar sözu verdi- ğını anımsatan Erbakan. bu söze güvenenlerden bazıla- rının ıntihar ettiğini iddia ederek şoyle konuştu: "Bun- lar. mevdanlara çıkıp2 anah- tar vereceklerini sö\ lemişler- di. Nerede bu anahtariar? Çiller'e güvenip döv izle ara- ba alanlar, ev alanlar intihar etti Kimsee\ini alamaduetin- deki evinden de oldu. Veşil kart dediler. O da fos çıkn. Ye- şil kartla hastanev e gidenler, mihımlarca liralık iatura ödü- yorW." Erbakan, konuşmasında, Türkiye'nin 70 yıldır Batı zihniyetiyle yönetildiğini sa- % unarak "Arük bu zihniyet- ten kurtulmamız lazım. Bi- zim kadrolanmız, namaz kı- lan. oruç tutan. Kuran oku- yan, pınl pınl kadrolar. Bizim imanlı kadrolanmız. iktida- ra gelecektir. Bunlar. cum- huriyet'in ıskarta kadrolan- dır. Bu kadrolardan kurtul- mamıza az kaldı" şeklinde konuştu. Başbakan Tansu Çiller'in "Tarini degiştireceğiz' dıye- rekov peşinde olduğunu one süren Erbakan. "Senin tari- hi değiştirmeve gücün yeter mi? Artık kaçacak yeriniz kahnadı. Refah geliyor. Fa- tıh. İstanbulsuriannadavan- dığında Bizans nasıl papa- dan yardım istednse Çiller Hanım da Batı'va koşarak yardım istiyor. "Aman geüyor- İar" diyor" şeklinde konuştu. Necmettin Erbakan, DYP ve ANAP'a verilen oylann. sol kesime gittiğini savun- duğu konuşmasına şöyle de- v am etti: "Şimdi sonıyorum size: Kime oy vereceksiniz? Refah Partisi'ne o> \erme- yip de' Ezanı Türkçe okuta- cağız" diyenlere mi o> vereceksiniz?" diye konuş- tu. ANKARA(ANK.A)-CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal'ın gümrük birlığı temas- ları nedeniyle yurtdışında bulunması yüzünden seçim kampanyasında istedikleri harekethligı saglayamayan CHP'liler. kampanvanın hız- landırılması için Baykal'ı bekJiyor Baykal'ı Ankara'ya dönüşünde kalabalık bir kon- voy ile karşılamay ı planlayan CHP yönetimi. gümrük bir- lığı rüzgânnı ova dönüştür- mek için gazete ilanlanvia destekledıklerı birkampan- ya başlatacaklar Seçim kampanyası çerçe- vesınde "veterli kaynaklan olmadığı' ıçın gazete ılanla- ny la desteklenen bir propa- ganda yöntemı kullanama- yan CHP'liler. sınırlı kay- naklannı da yıne CHP'nın gümrük birliğindekı başan- sını vurgulamak için kulla- nacaklar. Gümrük birliği karannın açıklanmasının hemen ön- cesınde ve sonrasında gaze- te ilanlan verme hazırlıkla- nnı sürdüren CHP'liler. bu ilanlar için 3 milyar lirayı gözden çıkardı. MHP Merkez vürütme Kurulu üyesi Ahmet Vefik Alp, gazetemizin 7 aralık- ta "Nusret Demiral Mey- dan Okudu" başlığıyla ya- yımlanan sözleriyle ilgilı bir açıklama yaptı. Ahmet Vefik Alp, MHP'nin seçi- me hazırlıksız yakalandığı yönündeki sözlerin aslına uygun yayımlanmadığını. bazı partı yönetıcilerinin partiye ihanet ettiğini bildi- ren sözlerin ise kendisi ta- rafından söylenmediğini belirtti. Alp, şöyle dedi: "-Partiierarası itrifak go- riişmelcri. adav tcspitleri SH rasında son dakikava ka- dar devam etmiş. Anayasa Mahkemesi millerv ekiii lis- teleri hazırlandığı sırada bölge barajlannı değiştir- miş. bu hızlı süreç içerisin- de tüm siyasi partilerde ol- duğu üzere MHP'de de lis- telerin nazırianjnasında zor- luklar ve sıkıntılar yaşan- mıştır. Zamanın fevkalade azolması sebebiy le aday lis* teleri, diğer partilerde de olduğu gibi MHP'de de ye- terince irdelenmeden veot- gunlaştinlmadan kesinleş- miştir. Beninı nıillcrvekili aday lığından çekilme sebe- bim. bu keyfiyetin sonucudur." Pahalılıktan yanıp tutuşan nıutfagına giremeyen; veresiye defteri gün geçtikçe kabaraıı... "pahalıya malolanlara" karşı çıkmak için ANAP'a EVET diyecek EVKADINLARIARANIYOR! Kozakçıoğhı söz verdi İstanbul Haber Servisi - Eski Olağanüstü Hal Bölgesı ve Istanbul'un Valisi, DYP'nin yenı milletvekili adayı Hayri Kozakçıoğlu, dün Bakırköy'de seçim çalışmalannı sürdürdü. Bir süre Bakırköy'deki Cumartesi Pazan'nda dolaşan Kozakçıoğlu, Galleria'ya gitmek için Özgürlük Meydam'ndan geçti. Kozakçıoğlu kendisiyle aynı bölgede 14. sıradan milletvekili adayı olan Kamfl Karabekvan, eşî Sabira Kozakçıoğlu ve kızı ile bırlıkte Bakırköylülerle selamlaştı. Özgürlük Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan ve saygı duruşunda bulunan Kozakçıoğlu her türlü dın, dil. vicdan ve düşünce özgürlüğünden yana olduklannı kaydettı ve "Yeniden iktidar olursak bu konudaki eksiklerimizi gidereceğiz" dedi. ANAP'A OYVER MACERAYA SON VER PARTİSİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog