Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

10 ARALIK t995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER DSP Bülent Ecevit Adapazarı 'nda nıiting düzenlevecek ANAP Mesut Yılmaz Izmir 'de aday larını tanıtacak. CHP Baykal, Conrad Oteli 'nde seçim bildirgesini açıklayacak. DYP Tansıı Çıller, Konya, Nığde ve Aksaray'da konuşacak Iiderler seçim turundaZonguldak'ta RP'ye yüklenen DSP lideri 'Kadınlar Refah'a haddini bildirsin' dedi OSMANAYDOĞ4N ZONGl LDAk- DSP Genel Başkanı Bulent Ecevit RP \ı ağırbırdılleeleştı- rerek "\llahTurkrye'viRefahiktidann- danesirgesin"aedı RP nın. kadınlart ın- sanyennekoymadığını Turkıye'yışen- atla >onetılen Pakıstan \e Bangladeş'ın de gensıne goturebıleceğıne dıkkat çe- ken Ece\ ıt. "aklı başuida bütün hanım- lan. RP'ye haddini bildirmeye** çağırdı DSP Iıderı ılk kez açık bır dılle. CHP'Iı- lerı de DSP ye (.ağırdı DSP lıden'Bulent Ece\ ıt. 24 aralık er- ken seçim muınglennı, 30 yıldır mıllet- vekılı seçıldığı \eyerını Prof Dr Mıım- tazSoysai a bıraktığı Zonguidak ta baş- lattı Zonguidak ta "Halkçı Ecevit** slo- ganlan \e "Madenci unutmaz. Ecevitsiz yapamaz". "İşçi. kovlu. memur aç. Ka- raoğlan geliyor. kaç Tansu kaç**ve "Biz senin adını yerin 600 metre altına yaz- dık"pankartlan\ la karşılanan DSP lıde- n. saganak yağmura karşın. coşkulu bır kalabalıga seslendı konuşmasına Mumtaz Sovsal'ı tanıtarakbaşlayan Ece- \ ıt, ay n partılerde okalarda, bırlıkte mu- cadele ettıklennı \e bundan Mjnra daha guçlu olarak mucadeleyı surdurmeyı amavladıklannı soyledı DSP nın artık ıktıdar aday ı ya da ola- sı bır koalısyonun agırlıklı ortagı olaca- ğını savunan Ece\ ıt "24aralıktan sonra Turkiye'de demokrasi iktıdan donemi başlayacak. Demokratik Sol Turkıye'de artık iktklara hazır. DSP iktidara hazır" dedı CHP"lılere açık olarak ılk kez çağnda bulunan Ece\ ıt "CHP'lilerin de artık gerçekyuvalannın DSPoMuğunu dıişiın- dukleri inancındavım. Kollanmız demokratik sol doğrultn- suna inanan CHP ve diğer partilerden gelecek tum arkadaşlarımıza açıktır** dı- ye konuştu R.onuşması sık sık "yalancı iktidar" sloganlanyla kesılen Ecevit. Başbakan Tansu Çillerın aklına estığı gıbı konuş- tuğunuveK.arabuk"un Zonguldak'ınso- runlannı bılmevecek kadar yabancı ol- duğunu ılen surdu DSP Iıden yağmura ve ncasına kar- şın alanı boşaltmayan topluluğa yonelık konuşmasının buyuk bolümunu RP'yı eleştırmeye ay ırdı DSP'nın "hakça dü- zen" vaadıne karşılık. RP"nın "adildiı- zen" vaat ettıgını. ancak bu vaatlenn çe- lışkılerle dolu olduğunu ıfade ettı RP'nın seçim bıldırgesınde Avrupa Bır- lığı ıle ıyı ılışkıler ve gumruk bırlığine gırmenın mıllı polıtıka oldugunun vur- gulandığını ancak Necmettın Erba- Bûknt Ecevit'in ilk kez İstanbul'dan milletvekili adayı olması partililerce oluşturulan konvoyla kutlandı. kan'ın •*Gumrukbirlı0negirmek.ga>u- runuşağıoiınaktır*'dedığın anlatan Ece- \ ıt "Erbakan, RP bildirgesine gore ga- vurun uşağı mı oldu.'" dıye konuştu RP'nın kadınlara karşı tutumunu eleştı- ren Ecevit. sozlennı şoyle surdurdu "Genç hanımlan, geceyanlanna ka- dar kapı kapı dolaştınp. sırtından ov top- lavan RP. aday listelerındekı tutunıuvla, onlan ınsan >erine kov madığını gosterdi. •Başortusu olay olur'dediler. Başortüsü mucadeiesini hastanede. mahkemede ve- riyorsunu/, bu mucadelenin en guzel ye- ri Vleclis değil mi .' Aslında mazeret an- yorlar." RP ın yayın organı konumundakı Mıl- lı Gazetede vayımlanan bır yazıyı oku- yan Ecevit yazıda. "Devletidaresikadı- na verilemez. Erkeğin y uzunde sakal, bı- yık bitmesi bile mukemmellik gösterge- sidir. Işler kadınlann elindey se, olmek ya- şamaktan iyidir**tumcelenne yer venl- dığıne ışaret ederek, şenatla yonetılen ve başbakanlan kadın olan Pakıstan ve Bangladeş'ı ornek gosterdi Ecevit, **RP, Ttırkiye'yi Pakistan ve Bangladeş'ten bi- le genve goturecek denıek kı. \llah, Tur- kiye'yı RP ıktıdanndan esırgesın. Aklı başında butun hanımlan, RP've haddini bildirmeye çağnıyonım" dedı Zonguidak notları Mümtaz Soysal, ektiğini biçiyorA1DI\ E\Gİ\ ZONCULDAk - Zonguidak car- şısına vagmur çıselıyor Tıpkı Nâ- nın ın şıınndekı gıbı Alanda coş- kulu mu bılgılı mı voksa sadece meraklı mı olup olmadığını henuz kestıremedığımbırkalabalık Mı- tıngın orgutlenmesınden sorumlu oldugu anlaşılan verel vonetıcının coşturma çabalan nafıle Susuvor Avrırnıları bo^ venn SonraEce- vit'jn ^eçım otohusu alana gırdı Kalabalık hareketlendı Neredeyse 20 yıldır Ankara ya yolladıkİan Ecev ıt seı,ım kampanyasını bır kez daha Zonguldak'tan ba^latacak Haylı kalabalık bır medva ordusu otobusun übtünde alana egemen bınalann çatısmda mevzılenmış KameralarEcevit edonuk Oylete- pelerde. çatılarda degıl de bızcıle- yın halkın arasında dolananlar da- ha Ecev ıt konu>maya başlamadan bır "farklılığın" farkındalar Kame- ralar Ece\ ıt e gozler otobusun u»- tundekı bır başka adama vönelık - O değil mi lan o? - Heee. ovallahi. Ecev ıt Zonguldaklılan selamla- varakkonuşmasınabaşlıyor Alkış alkış Bıraz acemı. ama ıçten Kı- sa bır selamlamadan sonra. DSP Zonguidak bınncı sıraadayırutanı- tıyor - Sızlere bu topraklarda dogup. buyiımuş, DSP adavinız Prof. Mumtaz Sovsal'ı geürdim. Alan patladı Yanıbaşımdakı emeklı madenci 40 y ıllık ahbabıymışınuasına durt- tü - Buhocavarvabu Mumtaz Ho- ca, o oimayaydı bu meydandaküer hem açü. hem de ışsiz. Az ötede ıkı kadın Bırıgençve modern. ötekı yaşlıca ve şalvarlı Gozyaşlannı bırakıvermişler Ya>- lıcası yeldırmesmın ucuyla once gözlennı, sonra burnunusıldı Ace- mıce hatta becenksizce haykırdı - Hoca. hoca. seni herkes unutsa Zonguidak unutmaz. Bu mılıngde benım gorevıra ha- ber yazmak değil 'havayı aktar- mak'. Buvrun aktanyorum Büyuk coşkulardan, dev kalaba- lıklardansozetmıyorum Ecevit'in konuşmasında deneyımlı gozler- den kaçmayan kımı ozel vurgulan bıryanabırakıyorum Dün Zongul- dak'ta ünlu 'işçi aruü'nın onündekı alanda bır şükran torenı vardı Bu TV kameralanna yansımayacak Fotograflarda da görmeveceksınız Otobusun ustundekı Ecevit ve hat- ta belkı Soysal da fark etmemıştır bu havay ı Ama yanılmadığımı sa- nıvorum Alanı dolduran çoğunlu- gu maden IŞÇIM buvücek bır kala- balık, 'özeUeşnrmedunıeni'altında halkın ekmeğme ve aşma göz ko- yanlara karşı handıvse tek tabanca savaşan Sovsal'a ftsıltılarla. kendı aralannda konuşarak, arada bır el- lerını uzatarak ^allayarak bırbır- lenne gostererek teşekkur ettı Bu yazıvı okuyanlar özelleştır- meyı zorunlu bulabılırler amansız düşmanı olabıhrler ara formullen yeğleyebılırler Ama DSP bınncı sıra adayı Mumtaz Sovsal'la Zon- guldaklılar arasında olup bıtenler dun bövlevdı Ece\ ıt yagmur altında uzun ko- nuşmadı Onu 19 7 4'ten ben ızle- mış bırgazetecı olarak epev coşku- suz. hatta formsuz bıle olduğunu soyleyebılınm Bırkaç etkılı anek- dotla Refah'a vurdu ve ıyı vurdu Ozellıkle kadın adavlar İconusun- dakı ıkıvuzlulugunu ıyı yakaladı ve anlaşılan s*çım kampanyası boyun- ca da ıyı kullanacak • • • Ecev ıt konuşmasını bıtırdı ve o- nun mıtınglerınde alışmadıgımız bır davranışla mıkrofonu Mumtaz Soy sal a aktardı 1974'ten ben bır mıtıngde Ecevit'in yanı sıra ılk kez ıkıncı bır konu^macıy a tanık oluyo- rum Bır meydan mıtıngınde ko- nuşmacı olmaya ne seMyle ne de uslubuyla hıç de yatkın olmayan Mumtaz Soy sal "MerhabaZongul- dak" dıye başladı alkışlar arasın- da "Creten Turkiye"dıye bıtırdı Lretenlerın beldesı Zonguldak'ta en çok alkışlanan da zaten Soy- şal'ın "Biz satnı değil. kurucusu- vuz. Turkhe'nin kavnaklanru Zoo- guldak tüketivormuş divorlar. Bu ülkenın sanayiının temelinde Zon- guldak'ın kömürü var. Zongul- dak'ın Turkive've değiL Türki- ye'nin Zonguldak'a borcu var*"cûmlesı oldu Mümtaz Sovsal'la ıkıncı sırada- kı DS P aday ı Hasan Gemiri ye TB- MM yolu açılmışa benzıyor Gen kalan 4 ıskemleyı de sırasıyla •\NAP RP ve D\'P alacak gıbı CHP mı' Mıtıngden önce de sonra da tam 4 kez ıl merkezlenne gıttım Kımseler yoktu Dukkân kapalı aıbı Yılmaz'dan, çözüm için erkek' sözü ANAP Mardin'de moral bulduDURDANE KOCAOĞLL M.\RDI> - <\\ A.P Genel Başkanı Mesut Yrimaz. Gunevdogu sorununa verdıgı önemı gostermek ıçın ->e(,ım gezılennı başlatma ka- ran aldıgı Mardın de voşkulu ve kalabalık bır yurttaş grubuna hıtap ederek moral buldu "Odunc ov değil. ınananlann ovunu" ıatedı- ğını behrtcn Yılmaz "BizeŞvılvenrsenizbü- tün sorımlannı/j çozenz. Benın sozum baba. bacı so7unt ben/emcz. Ben sıze erkek sozu > e- riyorum** dedı *ı ılmaz "çakıl taşı Oe değfl, Guncvdoğu ınsanıyla ilgilı olduklannı" 8 CumhurbaşkanıTurgutOzal lozledıgını ık- tıdara hazırlıksiz gelen hukumetlenn Turkı- ye ye vuk olduğunu anlattı Eşi Berna Y ılmaz ve bolge mılletvekılle- ny le dun vaat 11 OO'de Dıvarbakır a gelen Yıl- maz buradanda vaklaşik600araçlıkbır kon- vov eşlıgınde -.eçım gezılennı başlatmak uze- re Mardın e geçtı Yılmaz oncelu gun Baş- bakan TansuÇiller ın konuştuğuCumhunyet Mevdanı nda, vaklavik 5 bın kjşıhk bır kala- balıgı seslendı Turkıve'nın bugün en önem- lı sorunun Gunevdogu sorunu olduğunu be- lırten Mesut Yılmaz bu sorunu ancak partı- sının çözeceğını savunarak şovle dedı "Bugünku iktidar ile ve bugunku politika- lar ıle Gunevdoğu sorunu çözulemez. Hıç şup- heniz olmasın kL Turkıve'nın dığer mesekle- ri gibı bu meseleyi de ancak biz çözeriz. Bizim Günevdogupoliükamızıntenıelıınsandır. Biz çakıl taşiany la değil. Gunev doğu ınsamyia il- güniz. Terörist ve masum halkı birbirinden ayırt edemevenler Gunevdogu meselesıni çö- zemez. Biz bu sorunu bır kez daha değfl, kö- kfinden çozeceğiz. Taahhüdumüz namus sö- zudur.** ANAP Iıden Yılmaz. Turkıve'nın enflas- von pahalılık teror, ışsızlık gıbı çok önemlı sorunlannın bulundugunu kayderken de "Bi- ze 5 yıl vcrirseniz bütün sorunlannızı çözeriz. Benin sozum baba. bacı sozune benzemez. Ben size erkek sozu veriyorum** dedı iktidara kırmızı kart Yılmaz 1991 seçımlennde mevdaniarda "2 anahtar ve yeşil kart" sözu verenlenn bu sozlennı tutmadıklannı belırterek kendısını ızleven vatanda^lara *" 15 günsonrasizbuik- tidara negostereceksiniz?** dıye sordu Bunun uzenne. meydandakı kalabalık. telev ızyon ka- meralanna ellenndekı kırmızı kartlan goster- di ler "Bumemlekeftnsahibisizsinız.Oyalan- cıiar, verdığı sözu tutmavanlar değil" dıyen > ılmaz "Başbakan 19%'da seçımolacakde- dL Ben bu yıl sandığı onunuze gerireceğimı soy ledım. Işte 1995 sandık onunuze geldi. Ben sozümıı tutiıp sandığı onunuze getirdım. Bu sandıkta bunlara ders verme görevi sizin. Gü- nah benden gıtti" dıye konuştu "ÖzaTı özlflyonım" Yılmaz, dun akşam Kanai 6da yayınlanan demecınde de, hazırlıksiz olarak iktidara ge- len hukumetlenn Türkıyeye yük olduklannı vurguladı 8 Cumhurbaşkanı Ozal ıle aynı hükümette bulundukJan sırada bazı konular- da ters duştuklennı anlatan Yılmaz "Ben rahmetü Özal'ı her zaman ozlüyonım*' dedı ANAP Iıden devletın ekonomık olarak Guneydoğu'da bulunmadıgını, bolgeyı terket- tıgını behrtırken sorunun. ekonomık. ıdan. sıyası ve kulturel onlemlenn bırlıkte uygulan- masıyla çozûlebıleceğını vurguladı ÇtZMEDEN \T1L4RI / MUSA KART Türkeş: Parti içi demokrasi gerçek anlamda sadece MHP'de var. Enflasyonu UPURGITSIN HAFTAY4 BAKIŞ AHMET TANER KlgLALI RP Gelir mi? Gelirse Ne Olur?.. Korku aklın duşmanıdır Korkan ınsan soğukkanlı duşünemez Insan once -olabıldığınce- soğukkanlı bır bıçımde duşunmelı Kor- ku gelecekse, o akıl yurutmenın sonunda gelmelı Önunde değil' RP ıle îlgılı sorular bellı Bana gore yanrtlan da çok açık • • • RP nıçın yukselryor^ Bu sorunun bır orgutsel, bır toplumsal, bır de dev- letsel yanı var RP'nın yukselışındekı bır neden, çok parasının ve o paranın da destekledığı çok ıyı bır orgutunun olması- dır Imam okullan ve camılerce desteklenen bır 'mılı- tan ordusu'na sahıp bulunması ıse ona devletın bır ar- mağanıdır Ama eğer toplumsal ortam uygun olmasaydı, o pa- rasal-orgutsel guç ve devletın etkın desteğı bıle, RP'nın bu hızlı tırmanışını sağlayamazdı Özalcı ekonomı polıtıkalan, toplumsal dengelerı yık- tı Uçurumlan ve çarpıklıklan buyuttu Parayı 'en yuce değer', durustluğu 'enayılık' ahlaksızlığı çağdaşlık' yaptı Yalnızlaşan, çaresızleşen, duzenın dışladığı ınsan- lara da sadece 'ote dunya' umudu kaldı Ve sol 'hak- ça duzen' bayrağını taşıyamayacak kadar tutarsızla- şıp guçsuzleştıkçe, 'adıl duzen'safsatası 'umut' oldu • • • RP iktidara gelebılır mı? Yayımlanan ve yayımlanmayan kamuoyu yoklama- ları, RP'nın yuzde 20-25 arasında bır oy şansı bulun- dugunu gosterıyor Oylann dağılımına gore bu bırıncı partı olmasına yetebılır Ama değil yuzde 25, yuzde 30 oyla ve en uygun oy dağılımında bıle, tek başına ikti- dar olmasına yetmez Oyleyse bır ortak hukumette yer alabılır mı'? ANAP ve DSP, RP ıle ortaklık kurmayacaklarını 'ke- sın' bır dılle açıkladılar CHP ıçın de bunun boyle ol- maması duşunulemez Gerıye kalıyor DYP Sayın ÇHIer'ın -ıktıdarda kalabılmek ıçın- her şeyı ya- pabıleceğı açıktır Kendısı başbakan kalmak kaydıy- la. RP ıle de hukumet kurabılır Ama RP bınncı partı olursa -ve dolayısıyla başbakanlıgı alırsa- kuçuk bır DYP'nın boyle bır ortaklığa yanaşması çok daha zor- laşır • • • RP'yı iktidara ortak etmek doğru mu, yanlış mı'' Bır kere, 'RPkafası' zaten 1950'den ben iktidara or- tak Bugun -ordu dışında- devletın ıçınde, her yerde var Oyleyse soruyu şoyle anlamak gerekır RP hukume- te gırerse mı daha guçlenır, dışarda kalırsa mı? Huku- mette mı yıpranır, yoksa dışarda kalıp da 'ebedı mu- halefet'e mahkûm bır goruntu kazanırsa mı? İktidar olmak, elbette kı yıpratır Hele koşullar zor ıse ve sız de 'olçusuz vaatler'de bulunmuşsanız Ama 'sureklı muhalefet' olmak da bıktınr. Umutla- rı kırar Tıpkı, Batı Avrupa'nın komunıst partılerı gıbı' Muhalefete mahkûm' partı, ya -dışlanmışlıktan kur- tulmak ıçın- gıderek ılımlılaşır Avrupa komunızmı 'nde olduğu gıbı demokratıkleşır, katı bırsınıf yadaıdeolo- jı partısı olmaktan uzaklaşarak kıtte partfeı olmaya y6- nelır Ya da gıderek gudukleşır 1 • • • RP iktidara gelse ne olur? Benım ıçınde bulunduğum CHP, 1970'lerın sonlann- da, yuzde 42 oy ıle 'hakça duzen 'ı kurabıldı mı kı şım- dı RP yuzde 20'lerle 'devletın temelı'ru değıştırebılsın 1 En kotumser olasılıkla, her dort kışıden bırı RP'yı desteklerken her dort kışıden uçu de RP ye karşı Us- telık RP'ye oy verenler, acaba laık demokrasıyı yıkıp, bır 'dın devletı' kurması ıçın mı oy venyorlar? Bır buçuk yıl kadar once yapılan 'bılımsel' bır araş- tırma, RP'ye yerel seçımlerde verılmış olan yuzde 19 oydan sadece yuzde 8'ının 'şenatçı' olduğunu ortaya koymuştu Gen kalan yuzde 11 ıse 'tepkı oyu ıdı RP buyuyebılmek ıçın ılımlılaşmak zorunda kalıyor llımlılaştıkçada 'dıncı 'lenn ağırtığı azalırken 'dındar'\a- nnkıartıyor 'Kofcre/7d/naWc'genlerken, 'muhafazakâr- lık' one çıkıyor Turkler -Islamdan once de- Iranlılardan ve Araplar- dan çok farklıydılar Bu farklılık Islamdan sonra da surdu Ve tum o geçmışın ustune, bır de Kemalıst dev- nm eklendı 1 Çok oncelen yazmıştım "Anadolu 'da Humeyni ol- maz, olsa olsa Erbakan olur'" dıye KISA... KISA... • tşçı Partısı (IP) Genel Başkanı Dogu Pennçek ışadamı Sakıp Sabancı'ya. fabnkalannın kamulaştınlabılecegı uyansında bulundu Oncekı akşam Dıyarbakır'dan gerçekleştınlen "Sıyaset Meydanı" programına katılan Pennçek, Guneydoğu'da yaşanan sorunun temelinde emperyahst ulkelerın, ozellıkle ^BD nın petrol çıkarlannın onemlı rolu olduğunu soyledı • \eni Demokrasi Hareketi (Y DH) lideri Cem Bovner, Dıvarbakır ve Tekirdağ gezisinden sonra bugun kendı seçim bolgesi İstanbul'da seçim otobusuvle gezecek, bildiri dağıtacak. Boyner'in Bakırkoy Özgurlük Meydanı'ndan başlayacak gezisi, İstiklal Caddesi'ndeki yuruyüşten sonra Kadıkoy'de devam edecek. Bovner. İstanbul adaylarıvla birlikte Altıyol ve Bahariye'de esnaf ziyaretleri de vapacak. • konak Meydanı'nda, partısınce duzenlenen mıtıngde konuşan MHP Genel Başkanı Mpaslan Turkeş. Turkıye nın en buyuk sorunlanndan bınnın teror. dığennın ıse ekonomı olduğunu belırterek "24 Aralık seçımlennde halkımızdan yetkı beklıyoruz Cunku iktidara geldığımızde 6 ay gıbı kısa surede bunlann ustesınden geleceğız Bunu taahhut edıyorum Teroru bıtırdığımız gıbı en az onun kadar tehlıkelı olan ekonomı terorünu de bıtıreceğız' dedı TEMIZLİĞE PARTİSİ 1383 GUN KALDI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog