Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye! Imtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yajın Yönetmenı Orhan Erinç# Dı» Haberler trgun Balcı • Lkonomı Biilent Genel Yayın Koordınatöru Hikmet kızanlık 0 Kultur Handan Şenköken #Spor Çetinkava 0 Yazıışlerı Mudurlerı Abdülkadir Yücelman 0 Makaleler Sami Ibrahim Vıldız (Sorumlul. Dinç Tajanç Karaören • Düzeltme Abdullah >, azıcı • 9 Haber Merkezı Müduru Hakan kara Fotograf Erdoğan Köseoğlu 0 Bılgı-Belge 0 Görsel Yonetmen Fikret Eser Edibe Buğra 0 Yurt Haberler Mehnıet Karaç \a>ın kurulu İlhan M-lçuk iBa>^-u Orhan Krinv. Okla> Kurtböke. Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner. ErgunBafo,DftrçTa\am;. Ibrahim Yıldız. Orhan Bursalı, Mastafa Balbat. Hakan Kara. Ankara Temsılcısı. Mustafa Ralba) 0 Haber Müdunı. Doğan Akın <\taturk Bulvan No 125. Kat 4. Bakanlıklar- \nkara Tel 4I9502U (7 hatl. Faks 4195027 0 tzmır Temsılcısı Serdar Kızık, H. Zıva BIv 1352 S 2 3 Tel 4411220. Faks 4419117 0 A.dana Temsılcısı• Çetm Yığenoğhı. Inonu Cd. 119 S. No I Kat 1. Tel. 3522550. Faks' 35225"U Muessese Muduru. Erol Erkut 0 Keordınator Ahmet korulsan 0 Muhasebe" Bülent Yener 0 Idare Hûse\inGQrer0Işletme Önder Çelik 0 Bılgi-tşlem ISail InaJ " MEDYAC:0Yöneıım Kurulu Baikanı-Genel Mudur Gulbin Erduran # Koordınator Reha lşıtmanOGene! Mudur Bılgisayar Sıstem Mûrü\etÇUer Yardımcısı Mine \kdağ MEDVA G : • Yonetım K.urulu Baskanı - Genel Mudur Üstün Akmen • Murahhas uye Bora Gonenç Tjrf , \e Batan: ^ enı Oun Haber Aıansı Basın \e \ auncıhk A Ş. ^ i-MI LjSaUı£lu34J14Kt PK 246 Isianbul Tel (0 2121 51205 05 (20 hatl Fak- | 212i 5İ3 <Î5 »5 10ARALIK. 1995 tmsak 5 39 Güneş 7 11 Öğle: 12.04 İkindi. 14.22 Akşaml6 43 Yatsı: 18.09 M E D Y A C T e l 514 07 53 - 513 95 80 - 513 84 60-61. Faks 5118466 Erciyes'te Çan hırstzlığı • kAYSERİ(Cumhuriyet)- Talas ılçesındekı bır kilısede uzun yıllar kullanılıktan sonra Ercıyes kayak merkezine konulan tanhi çan öncekı gece kımlığı henüz belırsiz kışilerce çalındı I9"'4 vılında da çalındıktan sonra boş bir tarlada bulunan !20yıllık çan oncekı gece Erciyes kayak merkezı bahçesınden sökülerek götürüldü. TİHV'ye yargılama • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Turkıye Insan Haklan Yakfı (TİHV) tarafından hazırlanan "Emil Gaüp Sandalcı'ya Armağan" adlı kitapla yer alan BalıkeMr Barosu Baskanı Turgut Inal'ın yazısı nedenıvle dava açıldı Da\ada. Yavuz Önen. Okan Alhan. Murat Yetkın. Mehmet \"ural. Haldun Özen. Yelı Lök. gazetemız yazan MahmutTali Ongoren. Şükran Akın ve Fe\zı Argun'un da yargılanacakları kaydedildi. Ankara Cumhurivet Başsavcılığı'nın ıddıanameMnde Turkıye Cumhuriyetı yasalarına ve TBMM've hâkaret edildigi veTlHV yönetıcilerinin de yazıyı kıtaba alarak suç ışlediklerı ilerı sürülerek 15 gün ıle 6 ay arasında hapis cezasına çarptınlmalan ıstendı. Türk sinema tarihi belgeseli • \NkARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tiirk sinema tarihını anlatan belgesele ılışkın protokol. Kültür Bakanı Fıkn Sağlar ve Türkiye Sinema Audiovisial Kültür Vakfı(TÜRSAK) Başkanı Müjde Ar tarafından ımzalandı. Imza törenınde konuşan Sağlar, söz konusu belgeselın Türk sineması üzerindeki olumsu; görüşleri ortadan kaldıracağını kaydetti. İnsan hakları paneli • Haber Merkezı - Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeği (ÇYDD) tarafından düzenlenen "tnsan hakları ve yurttaşlık bilincı" konulu panel. bugün saat 16.30'da Zeytınburnu Belediye Kültüt Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Panele konuşmacı olarak ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan \e Prof. Dr. Toktamış Ateş katılacaklar. Erağan'ın konferansı • Haber Merkezı- tstanbul Radyosu'nun eski başspiken ve tango uzmanı Nedim Erağan, salı günü "Kaybettiğimiz güzellikler" konulu bir konferans verecek. Türk Gençlığıne Hizmet Vakft'nın Beşiktaş'takı genel merkezınde gerçekleştirilecek konferans saat 18.00"de baslavacak. İnsan Haklan Günü'nde, Türkiye'de yasaklar, gözaltında kayıplar ve işkence sürüyor Banşahm, yaşayabm• tnsan Haklan Evrensel Bildirgesi'nın kabul edilişinin 47. yıldönümünde Türkiye"de hâlâ "'İnsan haklanyla ilgili bütün kurallar. bütün insanlar için geçerlidır" sözünü hayata geçirrne saYaşımı veriliyor. İstanbul Haber Servisi - Bu- aün "İnsan Haklan Günü'. 10 Aralık 1948"de Bırleşmış Mil- letler tnsan Haklan Komısvo- nu tarafından hazırlanan 'tn- san Hakları Evrensel Bildirge- si'nın kabul edilişinin 4 7 nci yıldönümü. Tanh boyunca insanlar. "tn- san haklanyta ilgili bütün ku- rallar, bütün insanlar için ge- çerlidir'" sözünü hayata geçir- mek için büyük bir savaşım ver- dı. Insan haklanndabüyük ıler- leme 19'uncuyüzyılınortasın- dan sonra yükselmeye başla- yan kıtle hareketleriyle belir- ginleşti Katı de\let anlayışı. yerini 'sosyal devlet'e bırakı- yordu. tkinci Dünya Sava- şı'ndan sonra bütün ınsanlığı kucaklayan uluslararası düzey- de antlaşmalar düzenlendi \e Birleşmış Mılletler'ın öncülü- gunde bu haklann uygulanma- sı ıçın üye ülkelere tavsiyeler- debulunuldu. Ülkemız ise ınsan haklan açı- sından ıç açıcı dönemler yaşa- madı Tek parti döneminın ar- dından. başlayan Demokrat Par- ti dönemınde 'dahaçokdemok- rasi' yerine de\let baskısı arttı ve şeriatçı güçlerdevlet ıçinde kendine yer buldu. Bu dönem. özellikle ögrenci başkaldınla- nnın etkısiyle 21 Mayıs 1960 ıhtılaliyle sonuçlandı. 1961 Anayasası demokratik haklar ıçeriyordu. ancak bu demokra- tik haklar. )2Mart 1971 muh- tırasını getirdi. Binlerce ınsan gözaltına alındı. \argılandı ve ışkencelerden geçırildı. 12 Eylül karanlığı Türkiye dokuz yıl sonra 12 Eylül darbesini de yaşamak zo- runda kaldı. Bu dönemde 650 bın kişi gözaltına alındı. bun- lann 210 bini hakkında dava açıldı. 6 bin 353'ü hakkında ıdam cezası istendi. 50"si idam edildi. 370 bin kişiye pasaport \erilmedi. 14 bin kişinin siya- sı haklan elinden alındı. Sorgu- su sırasında ölen 300 kişinin ölümü "kuşkulu'bulundu. 52 bın kı>ı çeşıtli hapis eezalanna çarptınldı. 937 fılm yasaklan- dı, 251 kitap yakıldı. 458 süre- lı yayın ıle 23 bin 667 dernek kapatıldı Yaşanan bu olaylar. 1987'de ABD Helsınkı Gözlem Komi- tesi'nın Türkiye ıle ilgili hazır- ladığı raporda. "Türkijeide iş- kencenin yaygmlığı korunuvor'" şeklındebelırtildi I989"da\ew York Barosu Uluslararası İn- san Haklan Komitesi'nin ya- yımladığı raporda ıse Türk hü- kümetınin *işkence>isonaerdir- mek için derhal önlem alınma- ETKİNLİKLER tstanbul Haber Servisi - tnsan Hakları Derneğı tara- fından Istanbul'da tnsan Haklan Haftası boyunca bir dızı etkınlik düzenlenecek. Program şöyle: Konu : Barış ve Yaşa- ma Hakkı Tarih: 11 Aralık 1995- Saat : 19.00-23.00-Yer : Yüksel Düğün Salonu ICatılımcılar: Seyit Nezır, Mehmet Çetın. Önder Kızıl- kaya. Kamber Erkoçak, Hü- sey ın Ocak. Şanar Yurdata- pan, Zugaşı Berepe, Koma Amed. Koma Agire Jiyan. Konu : Medya ve tnsan (Mim ve dia gösterisi) Hakları (Forum) Tanh : 12 Aralık 1995- Saat: 18.00-21.00- Yer: Al- man Kültür Merkezı Konu: Düşünce Özgür- lüğü (Panel) Tarıh 13 Aralık 1995- Saat: 18.00-21.00- Yer: Al- man Kültür Merkezı Katılımcılar: Çetin Özek, Hüseyın Akyol, thsan Çara- lan. Süleyman Çelık, Şanar Yardatapan, Eren Keskın. Konu : Banş ve Yaşam Hakkı (Şıir. dıa gösterisi) Tanh : 14 Aralık 1995- Saat 19.00- Yer : MED- KOM Konu : Cinselliğini Öz- gürce Yaşanta ve tnsan Hakları (Panel) Tanh 15 Aralık 1995- Saat : 20.00- Yer : Top- lumsal Araştırmalar ve Sa- nat İçin Vakıf Beyoğlu Şu- besi Katılımcılar: Cengiz Ay- naz, Demet Demir, Haluk Süzer. IskenderSayaşır, Mi- ne Yanak. Turan Özlüoğlu, Pınar tlkkarcan. Konu : Vicdani Ret Tanh: 16 Aralık 1995 Yer: Toplumsal Araştır- malar \e Sanat tçın Vakıf Kadıköy Şubesı Katılımcılar : Anf Hik- met tyıdogan. Ismail Tar- han. Saruhan Oluç. Yavuz Tan. İHDTemsilcisi Bu çığlığı duyunL. Anneler Galatasara>'da 29 haftadır ka>bolan çocuklannı anyor. Her hafta olduğu gibi kavıp aileleri. Galatasaray Lisesi'nin önünde dün de toplandılar. Bazen "Oğlumu bulun" diye fenat ederek bazen gözyaşı dökerek görmezlikten, bilmezlikten gelenlere şöyle seslendiler: "İnsan Hakları Evrensel BUdirgesi'nin onaylanarak imzalanışının yıldönümünde, sözleşmenin ihlal edildiğini. yaşam hakları ellerinden ahnan insanlanmıza sahip çıkarak, sesimi/i çoğaltarak bir kez daha haykıralım, kavıplan unutmayalımr (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) sı" gerektiğı vurgulandı. 1989"da ise Türkiye'nin AT"\e tam üye- lik başvurusuna 'bekle' yanıtı verildi. Altı yıl sonra gümrük bırliği girişimleri de aynı so- runla karşı karşıya kaldı Türkiye Insan Haklan Vakfı (TlHV)Tedavı ve Rehabılıtas- yon Merkezlen'ne 1994\ılın- da başvuran ve bu çalışma kap- samında değerlendirılen 446 kışıden252"sı 1994 vılında ış- kencegördüğünübıldırdi. Baş- vuruda bulunan kışılerin yüz- de 84.6'sı siyasal nedenlerden ötürü ışkenceye maruz bırakıl- dıklannı belirttıler. Raporda ay- nca gözaltında işkence yapılan yerlerarasında ıse yüzde 78 ile emniyet merkezlerinin başta geldiği vurgulandı Yüzde yüz 0 0 Oğrenim kredileri arttınldı\NKL\RA (Cumhurivet Bü- rosu) - Yuksekoğretim kurum- jrındakı lisans ve yüksek li- sansöğrencılennınöğrenım kre- dileri yüzde lOOoranındaarttı- rıldı. Buna göre. önlisans ve li- sans öğrencılen 1 5 mılyon. yük- sek lisans öğrencılerı 3 milyon. doktora öğrencılerı de 4 5 mıl- >on lıra aylık öğrenim kredısi .ılacak. Yükeköğrenım Kredi ve Yurt- ır Kurumu'nun (YURT-KUR) (i3. Olağan Genel Kurul'u dün vapıldı. Kurulda. kurumun 1995 vılı çalışma raporu. 1996 malı > ılı ıs programı ve bütçe tasan- sı ile yönetmelıkler kabul edi- lirken' 1995-1996 öğretım yılı ıçın kredi venlecek ögrenci sa- yısı ıle öğrenim kredılerındekı artış miktan da belırlendı Ku- rul, 292 bin 282 öğrencıye ve- rilecek kredi kontenjanınm. yüz- de 13.27'sinın sosyal bılımler. yüzde 20.69'unun eğitım bılım- lerı. yüzde 12.50"sinin ıktisat. yüzde 8.01'ının fen bılimlerı. \ üzde 16.21' inın teknik eğitim. >üzde 6.34'ünün tıp ve sağlık. > üzde 22.98"ının de meslekı eğı- tıme ayrılmasını kararlaştırdı. Iktisat bölümlerine aynlan kon- tenjanın yüzde 10"u da herhan- gı bır işte çalışmayan ve gelıri olmayan açıköğretim fakültesi oğrencılerine venlecek. Mıllı Eğitim Bakanı Turhan Tayan. toplantıda yaptığı ko- nuşmada, hayırsever vatandaş- lan yurt yaptırmaya çağırarak "Yatandaşlanmızın katkısıyla yurt sayımız artarsa bu, özel vurtlar ve belli maksadara yö- nelik yurtlann önlenmesi için favdalı olur" dedı. Tayan. ha- \ ırsever vatandaşlann yurt ya- pımına katkıda bulunmalan için Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel'den de yardım ıstediğını bildırdı. Farklılığın çekiciliği...CElMtL tPEKÇİ Merhaba,. Son yıllarda modada yaşanan karmaşayı, belirli bir biçimın. rengin olmayışımn nedenıni şımdi daha iyı anlıyorum şu karmakanşık düşüncelerin yaşandığı zor günlerde. Herkes yıllardır moda denilen. kişileri birbirine benzetme. aynılaştırma olgusundan nasıl sıkıldı ıse düşüncelerde de belirli birkalıba sokulmaktan. kendi farklılıklannı ıfade edememekten öyle sıkılmışlar göründüğü kadar. tnsanlar farklı olmak için bır yarışta adeta. giysilennden düşüncelerine kadar. Yenı çaga geçışın şekli olmalı herhalde farklı olmak ve bunu bir şekilde ifade etmek. Hatta düşüncelerinde bile kalıcılık sıkıcı geliyor insanlara bugün. Dünlerinden farklı olmak adına bugün tam tersi düşündüklerini görüyoruz çoğunluğunun. Bunun en somut ömeği günümüzdeki politikacılanmızda görülüyor. nerede ise her gün partı değiştirerek. Toplumumuz da onlann bugün kendilerine uygun inanış ve düşüncelerinin yann farklı bır ortama girip farklı bır biçıme dönüşmesinden seçimlerde ne yapacagını şaşırmış. geleceklerini belirleyecek oylannı askıya almış bekliyorlar. Hiçbir partıye ve kişiye oy vermeyeceği düşüncesi çoğalıyor bir çığ gibı. Dedim ya modada yaşanan karmaşa yaşamımızda da farklı degıl. Yalnız unutmamak gerekır ki bugün aldıgınız bır gıysıyı yann beğenmeyıp giymeyebılir ve dolaba tıkabilirsınız. Şu an size çok yakıştığını sandığınız bir rengin yann sizin rengınız olmadığınm farkına varabılirsıniz ama seçeceğinız düşünce kitlesine ve kişılere maalesef en azından dört sene katlanmak zorundasınız. Gönlünüzün rengi Giysıleriniz kadar kolay çıkanp atamazsınız. Onun için herkesın kendi gönlünün modasını dinlemesinı ve oyunu kendi gelecek günlennde görmek istediği rengin adına kullandıgının bilincine varmasını diliyorum. Artık kılık degiştirir gibi hükümet değiştirmenin ve her gün farklı ve hayali vaatler veren kışilere kanmamızın zamanmın durması gerektiğine inanıyorum. Gelecek bizlerin geleceği ve bunu beraberce kavgasız bır ortamda devam eftırmek olmalı yenı modamız. Oyiannızın gönlünüzün akhnızla birleştigi renkte olması dileğiyle iyi pazarlar. Suçlamalar dorukta9 hesaplaşma bugün Türk-İş Genel Kurulu'nda, yönetim, 3 yıllık icraatıyla ilgili günah çıkanrken, salonda sık sık tartışma ve kavga çıktı GÜNEŞGLRSON ,\NK\RA - 17 Türk-Iş Olağan Ge- nel Kurulu. oyiamaya 24 saat kala. mev - cut Türk-Iş yönetıminın 3 yıllık ıcraat dönemi konusunda biribirlerini suçlama- lanna, tartışmalara sahne oldu. Delege- lerin suçlamalannın ardından yapılan savunma nitelığındeki konuşmalar, Türk- Iş Genel Başkanı Bayram Meral ile ra- kıbı olan Tes-tş Sen'dıkası Genel Baş- kanı Farut Barut'un listesinden aday olan Turk-Iş Genel Sekreteri Şemsi De- nizer \e Türk-Iş Genel Mali Sekreten Enver Tocoğlu arasında. "günah çıkar- ma" yanşina dönüştü. Bağımsız olarak Türk-Iş Genel Sek- reterliği'ne adaylığını koyan Sağlık-lş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Ba- şoğlu, dün adaylıktan çekilirken; Li- man-lş, Hava-lş veTümtıssendıkalan- nın genel başkanları, Meral ve Barut"u "sendikal bürokrasinin adaylan" dıve nıtelendırerek. hiçbir gruba destek \ er- meyeceklerini açıkladı. Meral'ın teşkilatı olan Yol-lş Sendi- kası'na üye mevsimlik ışçilenn çalışma sürelerinın sona ermesı ve ücretlerin dondurulması konusunda basın açıkla- ması yapma ginşımı, polis tarafından en- gellendi. tşçilertartaklanarak veyerler- de sürüklenerek salondan uzaklaştın- lırken. gazetecilerin filmlerine el kon- du. Olayı görüntülemek ısteyen Hürri- yet gazetesı muhabiri Sülevman Demir- kan ıle Özgur Gelecek gazetesı muha- biri polıs tarafından tartaklandı. Meral. 4 gün bov unca kendisıne yöneltılen suç- lama ve eleştinlen yanıtlarken. şu an- da Barut'un lıstesınde aday olarak yer alan Toçoğlu ve Denizer'i desuçladı. Me- ral. "Bütün kusur, kabahat benim mi~ diye sordu. Genel kurulun **onur zedeleyid'" ol- masına üzüldüğünü ifade eden Meral. sadece yapılmayanlann eleştırildiğinı. olumlu ıcraatlann ise görmezden ge- lindığini ıleri sürdü.Denizer'i "kişisd hizmetetmek' \e "jaguam'". Toçoğlu'nu da "\<>lsuzluk>apmakla" suçlayan Me- ral. delegelere "Şimdi ben yargılanıyor muvnm" dıve sordu. Sağlık-lş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Başoğhı'na da sataşan Meral' in. genel sekreteri Denizer'i "jaguarcrdi- ye suçlaması, salonu kanştırdı. Meral'in daha sonra Toçoglu'nun SSK 'de zimmet suçundan yargılanmasına ılişkin mah- keme karannı okumaya başlaması üze- rine. iki tarafın delegeleri birbinne gir- di. Toçoglu'nun Meral'e. "Şerefsiz, al- çakadam" diye karşılık vermesi üzeri- ne. delegeler arasındaki tartışma, itışme \e vumruklaşmayadönüştü.Şemsi De- nizer, Meral'den önce yaptığı konuşma- da.jaguarolayinı savunarak. "Benimbir makam arabam obnayacak mıvdı? Ni- ye yazılıyordu. kim yazdınyordu? Bu önemli" dedi. 3 yıl boyunca yönetimle uyumlu çalışamadıklannı ve yeterince yararlı olamadığını vurgulayan Deni- zer. "Bu. bir ekip işkiir. Elim kolum bağ- landı"dedı Toçoğlu da konuşmasında, kendisıne yöneltilen zimmet suçlamalarının fi- yaskoyla sonuçlandığını. grevlerin er- telenmesinı istediği yolundakı haber- lenn de iftira olduğunu vurguladı. TURK-IŞ GENEL KURULinVDA ILKESIZLIK, DUZEYSIZLIK, KAVGA, ÇAMUR ATMA VE KUFLRLEŞME VARDI ŞÜKRANSONER ANKAR.\ - "Allah aşkına bitir şu ko- nuşmayı başkan. Bitsin bu iş. beni kurta- nnşurdan.rjürk-lş Genel Kurul Başka- nı Mustafa Ozbek gur sesı ıle mıkrofon- dan durmadan benzer cümlelerle bağırı- yor. Turk-Iş Genel Başkanı Bayram Me- ral ondan da daha yuksek sesle susmaya- cağını bıldiriyor. Bir yandan da kendisı- ne laf atan delegelere. sendika başkanla- nna söz yetiştırmeye çalışıyor. Kendi ta- raftarlan lehte sataşmalar \e göstenlerde, karşı taraftan söyledıklenne bağıra bağı- ra yann \ermeye çalışanlar, vuhlar. Her- kes ayakta, herkes küfrediyor, kımse kim- senın ne dedıgıni pek anlamıyor Delege- ler arasındaki meydan kavgası. sıraların engellemesı. aray a duvarörendığer dele- geler sayesınde büyüyemıyor. Genel kurulun ılk günüden başlayan gerilim. düzeysız ka\ ga. son günün hesap- laşmasının uygar bır ortamda geçmeye- ceğını göstermıştı. Ancak 30 yıllık gaze- tecilık yaşamımda, en çatışmalı genel ku- rullan izlemış bıri olarak hıç bu kadar dü- zeysiz. ılkesizsorunlarüzerindedeğil. kı- şiler. kişilikler, çamuratmalar. kırlenmıs,- lik üzenne olanına. saatlerle \apilan ha- karetler. küfurler. sataşmalar ^onrasi "Ne- yin kavgasını ettiler? Ne dediler?_"soru- İarına yanıt aranılanına tanık olmadım. Sabah genel kurula ginşte, kıy asıya sa- 'Beni kurtann şurdan'vaş yazılı metinlerle ba^lamıştı. Faruk Baruttaraftarlan. Bayram Meral'e ilişkin yolsuzluk. haksız servet suçlamalannı içe- ren kupürlerle dolu metinleri dağıtıvorlar- dı. Hemen arkasından Bayram Meral eki- binın söz konusu suçlamalara ılışkın. ga- zetelere gönderılmiş açıklamalann me- tinleri dağıtıldı Araya Faruk Barut'un Amenkanpasaportluolduğunailışkınbir de suçlama sıkıştınlmıştı. Arada yapılan kavganın ittıfakların ılkesizlığı. çirkınlı- ğı. ışçi sınıfı ve çıkarlannda kopukluğu kar- şısındaaday grupları arasında tercıh yap- mıyacaklarını söyleyen Hava-lş. Lıman- tş. Tümtıs'ın ortak açıklamast ile ılgıle- nilecek ortam yoktu. Bayram Meral kürsüden Enver Toçoğ- lu ıle ilgili mahkeme karannın tutanakla- rını okumaya kalkınca. iş çığınndan çıkı- yor,Toçoğlutaraftarlan Bayram Meral'in yolsuzluk suçlamalanna ilişkin kupürme- tınlennı havada sallayarak **hesapver"di- yetempotutuyorlardı. Mustafa Ozbek'ın kürsüden artık konuşma adabı anlamın- da hiçbir ölçüsü kalmamış ola\ları >atış- tırma. susturmagınşımlenyle delegeler ara- sında dolaşan çatışmalan önlemeyi gö- rev edınmış dığer grup delegelerin egemen olması ıle ortalık biraz yatışıyor. Benzer bır ışın çığınndan çıkması anı. Bayram Me- ralın Şemsi Denizer'ın Jaguar'ından söz etmeye kalkışması ile yaşanıyor. Delegeler. başkanlann adlan geçerek an- latılan olaylar. yapılan sasunmaların ko- nusunu. bunca yıl işin ıçinde olmakla bır- likte bazen ben bıle anlayamıyorum Ka- nıtlanmaya çalışılan kımın kimden daha ahlaksız. daha kalleş. daha çok ışçı hak- kı satışında suça ortak olduğu. Ama her nedense en önemli konular üzerınde, an- laşılır somut açıklamalar ya da ortaya çı- kanlmış kırlı çamaşırlara yönelık inandı- ncı savunmalar yerine. kurt sendıkacılı- gın usta taktıkleri ile amıgo delegelerin kar- şılıkla kapışmaya ginştıklen, tahnk edı- ci sataşmalar yeğleniyor. Bu arada. Yol-tş'ın 46 bın geçicı işçı- sinın ışıne son verme ile noktalanan pro- tokolün. çaresizlikten. politikacıların se- çimler oncesı ışçi alıp. seçim sonrası at- ma uygulamalarının sonucu ımzalanmak zorunda kalındığını öğreniyoruz. Toplu- sözleşmelerde gelinen olumsuz noktanın aslında bütün sendıkalar ve başkanlann, şu ya da bu aşamada sendikal ilkelere iha- net nitelığındeki davranışlannın önemli pa- yını bır kez daha algılamış bulunuyoruz. tşçı haklannda her anlamda geriye gi- dişin yaşandığı bır süreçte, sendikal ikti- darın. nimetlerinin her anlamda vazgeçi- lemez olduğu bir noktada. kırlı çamaşır- ları çok fazla ve hesabını vermiyecek ko- numdakı sendikacılar, üstün zekâ ve ye- teneklerı. sezgileri ıle çamura yatmayı, kavga çıkarmayı seçiyor. Bu taktiklerin- de gerçekten de çok başanlı oluyorlar. Geleceklen başkanlara endekslenmış. şube başkanlan. delegeler. genel kurul se- çım sonuçlannın gerçekten de ortada ol- duğu bu tabloda, lümpenleşmiş futbol ta- kımı taraftarlarına ne kadar da çok ben- ziyor. Bu arada sıkışıklık. çaresizlik, ateşli er- keklik gösterilerine de neden oluyor. Bay- ram Meral, kamu ışçilerinin toplusözleş- me farklan için kendi işçısının karla kap- lı karayolları çalışmasını durduracağını ilan ederek Faruk Barut'uelektriklen kes- meye, şalterlen indırmeye çağınyor. Fa- ruk Barut, başkanlar kurulu ne karar alır- sa. eksiksiz uygulayacaklarını ılan edi- yor. Bayram Meral hızını alamayarak hü- îcümetin işçı alacaklarının tamamını 24 aralıktan önce eksiksiz ödeyeceğinı ilan edıyor. Karşılıklı alkışlar. yuh sesleri, "geliyor geliyor Bayram Meral geliyor, Faruk Ba- rut geüyorT> gösterilen arasında bitmeye- ceği anlaşılan genel kurula, dıvan başİca- nı Mustafa Özbek el koyuyor. Bayram Meral'in konuşması asıl konuşulması ge- reken konuların hiçbirine gırmeden nok- talanıyor. Yönetim bircümle ıle ittifakla aklanıyor. Yeni aday konuşmalan yapıl- madan, bugün yapılacak seçımler günde- mi ıle genel kurul çalışması kapanıyor. Genel kurulda hiç dinleyemediğimız Bayram Meral'in karşısındaki aday Fa- ruk Barut'un genel kurul mesajını yapa- madığı konuşma metninden çıkarmaya çalışıyoruz. Faruk Barut yeniden yapılan- dırma grubu adına yapamadığı konuşma- sında kirlenmeye ağırlık vermış, bu konu- da özetle şunlan söylüyor: "Toplumsal krUenmeyekarşı mücadeiede hareket nok- tası önce kendi mutfağını temizlemekten geçecektir. l nutmamalıyız ki Ankara'da Türk-İş vardır sözünün sövlendiği tarih- lerde imajı tartışılmayan bir örgüt degil- di. Çalışmalannı yeteıii bulanlar olduğu gibi yetersiz bulanlar da vardı. Ama biryö- nü, en güçlü yönü tartışmasızdı. Temiz bir örgüt olması... Türk-Iş bö>le kalabilrdi. Bövle kalmalıvdı. Yeniden yapılandırma grubunun önceliklerinden biri,>akın tarihin bu onurlu imajını yeniden kazanmak >« kazandırmak olacaktır."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog