Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

10 ARALIK 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA KULTUR 15 Kazan'a Berlin'den onıır ödülü• Fılm ajanslanndan gelen flaş haberlerden bın de şubat ayında başlayacak Berlın Film Festıvali'yle ılgıli. Festıvalde bu yıl Altın Ayı onur ödülü Elıa Kazan'a venlecek. Geçen hafta Italyan basınına yansıyan demecmde Kazan, "Ege'nın Öteki Yakası" adlı romanını çekmeye gücünün yetmeyeceğini, 86 yaşındakı bin ıçın konunun fazla hareketlı olduğunu açıkladı. Kiıltür Servisi- 1995'te son dırenen kale Asya pazannın da buyuk bolumunu ele geçıren Hollyvvo- od, fılm uretımını yenıden hızlandırdı Kuçuk şır- ketlenn durumu \ ıne pek parlak değıl. ancak çoku- luslu buyukler ıddıalı vapımlarpeşındeler Örneğtn VValtDfene} EdgarRiceBurroughs'nun unlu Tarzan'ını uzun metrajlı çızgı film yapmaya hazirlanıyor Aladdin ve Pocahontasda yardımcı yonetmenlığı yuklenen Chris Buck ve Kevin Li- nua. Tarzan'ı bırlıkte vonetecekler Buyukbutçelı fılmlerarasında Zemeckis ın (For- rest Gump) Contact adlı yenı çalışması dıkkat çe- kıyor Oscarlı yonetmen Zemeckis, Jodie Foster ve Ralph Rennes'la uzay lı yaratıklarla baglantı kuran bır astronotun oyküsunu anlatıyor Claude ve Paloma Pkasso'nun buyuk muhalefe- tıne karşın James Ivor> venı tılmı Pıcasso'yu bıtır- meyı başardı Unlu tspanyol ressamı 58 yaşındakı \nthonv Hopkins'ın canlandırdiğı fılmde Pıcas- so'nun e^lennden bınnı genç yıldız Natasha McEl- hone oynuyor Dığer fılmlere de goz atalım Mervl Streep ve Bette Midler 1974'te olen unlu yazar JacqueHne Susann'ınbıyografısı lsn'tSheGreat'de(yon And- revv Bergman) rol alıyorlar John Carpenter 1981 de buyuk olay yaratan New York'tan Kaçıs'ın devamı Escape From Los Angeles ın son hazırlık- lan> la meşgul Yenı fîlmde başrolde >ıne Kurt Russeü ola- cak IsabeUe Adjani ıle Sharon Stone. Pennsylva- nıa'da çekılen The Friends'ın başrollennı pavlaşı- yorlar Henri Ceorges Clozout'nun Diabolikının yenı versıyonu olan fılm ocak ayına yetıştınlmeye çalı- şılıyor 78 yaşındakı Kirk Dougias oğlu Mıcha- el'la ılkbaharda ABD ve Israıl'de çekılecek ASong For David adlı filmde oynayacak Mıchael Doug- ias bu projeden once Val Kilmer'la Güney Afrı- ka'da The Ghostof Darkness adlı fılmde çalışacak Fılm ajanslanndan gelen flas haberlerden bın de şubat ayında başlavacak Beıiin Fılm Festivali'yle ılgıli Festıvalde bu yıl Altın Ayı onur odulu Elia Ka- zan'a venlecek Geçen hafta Italyan basınına yan- sıyan demecınde Kazan. Ege'nin Öteki Yakası adlı romanını çekmeye gucunun yetmeyeceğini. 86 ya- şındakı bın ıçın konunun fazla hareketlı olduğunu açıkladı 68 Oscar odullen programı açıklandı 13 şubat- ta Akademı uyelenne ve dunyaya çeşıtlı dallardakı beş adav. ın adlan bıldınlecek \\hoopiGoldberg'ın Oscar'da en ivi yabancı film dalında Ciuseppe Tornatore de İtaha adına yanşacak. Elia Kazan bu >d AJtın Ayı onur ödülünü alacak. sunacağı odül gecesı ıse 25 martta Los Angeles"da duzenlenecek Buyıl ttalyavetspanyavabancı film Oscan ıçın ıkı onemlı yönetmenın yapıtını seçtı Gl- useppe Tornatore. L'uomo Delle Stelle Pedro Almo- dovar La Flor de Mi Secreto ıle ada> oldular Sınemayı estetık açıdan değerlendırme modası Avrupa'ya da sıçradı Batı basınında hergun oyun- culann plastık ozellıklenyle ılgıli bırçok araştırma yayımlanıyor Son olarak ttalyanlann yuksek tıraj- lı sinemadergısı Primissimayıldızlann hangı Fılm- de daha seksı olduklannı bıranketle saptadı Işte lıs- teden bırkaç ısım Rkhard Gere (Amenkan Jıgo- lo). Daniel Day-Lewis (Son Mohıkan). Marİon Brandot Rıhtımlar Uzennde). Sharon Stone (Temel lçgudul.Rita Hayvvorth (Gılda). James Dean (Ası GençlıkhMelGibson (Gelıbolu). Catherine Dene- uve (Gunduz Guzelı), Kevin Costner (Duşler Tar- lası) RobertDeNiıtKTaksı Şöförü). Kim Basingcr (9.5 Hafta), Hugh Grantl Dort Nıkâh BırCenaze) Son olarak yonetmenlenn çektıklen fılmlen to- parlayalım CostaGavras. Rasputin'ı. Claude Le- louch Hommes, Femmes, Mode D'Empkıi ı, James Cameron.Tîtanic'ı, VolkerSchlöndorff. L'Orcoyu, Marcos Zurinaga. Garcıa Lorca'nın olumunu an- latan DeathinGranada'vı. \ndrej\\ajda,\lissNo- bodvı Barrv Sonnenfeİd. Men ın Black'ı çekıyor- lar " " Pkasso'nun hayatının anlatildığı fîlmde ressamı 58 vaşındaki Anthonv Hopkins canlandınyor. "tnsan Hakları" albümü iki dildeyayımlandı Kültur Servisi- Turhan Selçuk'un "İnsan HaklarT başlıklı kankatur albumu Turkçe ve Ingılızce olarak Kulrur Bakanlığı Yayınlan'nda yayımlandı -\vnca Guldıken'ın Tuıhan Selçuk ozel sayısının da tngılızcesi çıktı Turhan Selçuk'un "İnsan Haklan" konulu sergısı Turk Dışışlen Bakanlığı Kultur Daıresı'nın onensı uzenne 1992"de Strasburg'da ^vrupa Konsevı bınasında açıldı ve Avrupa'nın buyuk kentlennde dolaşmava başladı 160 sav fadan oluşan "İnsan Haklan" başlıklı albumde. Turhan Selçuk'un 1941 "den bugune degın ya> ımlanmış çalışmalanndan seçılenyapıtlaryeralıyor İlhan Selçuk aİbumde yer aian "Karikatünin Ay'dınbğı" baslıklı vazısında "Turhan Selçuk'un karikaturü, İkinci Dünya Savaşı ertesinden başlavarak 21'inci yüzyıla yaklaşnğunız vıllara dek insanı çiziyor-dıvor ve sanatçının bır kankaturunu ornek venyor "Turhan'ın bir karikaturûnde. yoksul bir insan. elını uzatmış. zeytın dalının ustündekı zeytin tanelcrinı yıyerek açhğını gidermeve çabalıvor. Çağımızda evrenselliğin bırtnci koşulu bu karikaturde vurgulanryor: Açlığın. voksulluğun ve adaietsizJiğin vavgınlaştığı gezegenimizde, insanın insanlığını koruması çok güçtür. İnsan haklannı dıınyanan en bakımlı bahçesinde vaşavan bir avuç \merikah için değiî, beş kıtada vaşavanlar arasında ırk, soj, ulus, cins, sınıfi farkı gözetmeden tüm insanlık için diişünmeliviz.*' Çagımızın kankaturünun insan haklanyla bırlıkte boy verdıgını belırten tlhan Selçuk. insan haklannın tam anlamında gerçekleşmesı ıçın sanatın gızemlı gucünu kullandığına degınerek, "Bu amaca ulaşıldıği gun Turhan'ın kankanjrlenndeki ınsanlar el ele tutuşarak zaferi kudavacaklar" dıyor Erotik çizgi filmler revaçtaKulttır Servisi - Erotık sanatın tanhı eskı- lere uzanıyor. ama Japonlar, televızyonlan ve ıntemetı ışgal eden erotık çızgı fılmlenyle bu alana yenı bır boyut katti Senaryo aynı, kız uzaylı canavarlarla savaş- maktadır Ama bır farkı var bu yenı çızgı film- lenn Kahraman kızımız oldukça gençtır ve uzayhlar kızın elbıselennı çıkarmış, bacakla- nnın arasını ıncelıyorlardır Japonya. teknolojınm gelışmesıyle uluslara- rası kültürel etkıleşımın en önemlı araçları ha- lıne gelen CD-romlarla ınternet agıy la ve film- lenyle Batı"ya suşı barlanndan sonrakı en bu- yük erotık ıhracatını gerçekleştınyor Japon- ya'nın erotık çızgı fılm ıhracatı son beş yıl ı<,ın- de büyük boyutlara ulaştı Eskıden öğütler vc ren ahlaksal masallan Japonca'dan aktaran çe- vırmenler. artık genç kızlara tecavüz eden ca- navarları.canavarlarakarşımücadeleedenma- sum bakırenın maceralanyla uğraşıyorlar In- gılız televızyonlannda kırmızı noktalı cumaı- tesı gecelen çızgı filmler gostenlıyor Tabıı sansür kurulunun hışmından kurtulan kısımla- n Ikıncı Dünya Savaşı'nda Amenkan bomba- lanyla yerle bır edılen Japonya. önce teknolo- jıyleçıktı Batı'nın karşısına veotomobıl. elekı- ronık eşya denınce akla Japonya gelmeye baş- ladı Ardından çızgı filmler Amenkalılann hâ- kımıyetınden kurtuldu ve Japon uvruğuna geç- tıler Artık Batıda çocLklar okullarda Japon Haı- Ku'lannı ezberlıyorlar, televızyonlarda Japon çızgı fılmlen ızlıyorlar Büyukler de Ja- pon erotık çızgı filmlennı Modern Japon erotık çızımlennın kaynağı Japonlann özlemle andıklan. 17 yüzyıl Edo donemıgevşavesamurayresımlen Japonvada geyşalann aşk sanatının anlatan klasık erotık yapıtlar canlandınlarak erotık çızgı fılmlere donuşturülüyor Erotık çızımlenn bır sektore dönuşn-ıesıyle. önce çızgı roman dergılen be- iırdı Kızlarokulunda yaşananlar. maskelı ama çıplak amazonlar bu dergılerde çızılmeye baş- landı 1991 yılında ıse ılk uzun metraj erotık Japon çızgı fılmı Ingıltere'debelırdı Katsuhi- ro Otoraa'nın "'Vkira" fıimı Batı'da en tanı- nan erotık çızgı fılm yapımcısı Otoma. Japon- va'nın en önemlı çızerlennden ve savaş sonra- si yıllarda yaptıgı "Pamuk Prenses Hiroşi- ma'da" gıbı filmlerle Japonlan en etkıleyen çızgı film yapımcılardan bınsı olmuştu Ero- tık çızgı fılm sektorunun oluşması>la ılgınç kulturel yapılardaçıktı ortaya K.ötülerlesava- şan ıv ı Dianey karakterlen geleneksel Japon kulturuj le bırleşınce kocaman gozlû kımono- lu kızlar ya da ı,ekık gözlü beyzbol takımlan çıktı ortaya Psıkolojık olarak ıse Batı'nın guç- lu kadınları yenne Japon çızgı fılmennde ka- dınlarbolbolyardım ısteyen güçsüz tıplerola- rak belırdı Bu kadar genış şekılde uretılmesı- ne ragmen erotık çızgı filmler. Japonva'da pek ızlenmıyoryadabırtakımdeğışıklıklerlesunu- luyor tutucu Japon halkına Bu filmler Avru- pa'da Japonva'da olduğundan daha çok alıcı buluyor En çok da gızlı gızlı satılan Ingıltere ve Irlanda'da Bu fılmlenn açıktan satılması dığer Avrupa ulkelennde değıl, ama Ingıltere ve Irlanda'da >asaklanmı> durumda Çızgı lerle erotızm Batı sana tında Rönesans donemıne kadar uzanıyor O donemde sanatçı- lar, sadece kendı koruyucu patronlan ıçın ero- tık resımler çızerlerdı Bu donemın sembolık resımlennden sonra yüzyılın başında Avustur- yalı sanatçı Egon Schieİe'nın resımlerı erotık sanatın yaygınla^masında rol oynadı Erotıkçı- zımlerın oncülennden bınsı de \lberto Vargas adlı ressam 1920'lerde yaptığı posterler Ikıncı Dunya Savaşı sıralannda bırçok askenn dolabının vaz- geçılmez eşyalan arasında yer aldı Vargas'ın savaş sonrasında Playboy dergısı ıçın >aptığı uzun bacaklı ıdeal kız tıplemelen de onun ta- kıpçısı Olhia de Bernardini tarafindan halen sürdürülmekte Fakat elbette pornografı ıçın en büyük adım fotoğraf makınelennın ıcadıy- la atıldı Çocuklar ıçın yapılan çızgı filmler ıse uzurr sure erotızmın el atmadıgı bır alan olarak kal- dı Fakat RobertZemeclds'ın 1988 yapımı çız- gı fılmı "H ho Framed Roger Rabbit?" te dık- katler Roger'ın şarkıcı kansı Jessıca'nın uzun karton bacaklan üzennde toplandı Bu filmın başansı. ardından Kim Bassinger'm gerçeğın- den de seksı çtzımlen Hollyvvood'ungelecegı- nın kurşun kalemlenn ucunun açılmasına bağ- lı olduğunu gosterdı Bu gelışmeler ınternetın de başlangıçta hıç duşunulmeyen rolunü ortaya çıkardı Insanla- nn fantezılennı gerçekleştırmek ^menka'da daha sonra kapatılan serv ısler belırdı Bılgısa- yar ekranlarında Alaaddın ve sıhırlı lambası- nın erotık maceralan ızlenmeye başlandı Italya terorizmi tartışıyor CUMHUR CANBAZOGLU ROMA-~Biramaçveinançuğ- runa işlenen cinavet masum mu- dur?" ltalyanlar son bır aydır bu sorunun vanıtını tartışıyorlar Tartışmanın kaynagı, ba^rolunu ve yapımcılıgını Nanni Moret- ti'nın yuklendıgı, vıdeo klıplerle ve kısa metrajlılarla unlenmış Mimmo Calopresti'nın yönettıgı "La Seconda \'olta" (tkıncı Kez) adlı film Öykü kısaca şöyle. Tonno'da F1AT tesıslennde yonetıcılık ya- pan Alberto Sajevo (Nanni Moret- ti) Kızıl Tugaylar'ın saldınsına ug- ramıştır Lzunsüretedavıgorduk- ten sonra kurtulmuştur ama kafa- tasına saplanan kurşunla yaşamı- nı sürdurmektedır Kendısıne ateş eden Lısa Ventun (Valeria Bruni Tedeshi) adlı genç kız yakalanıp 30 yıl hapse mahkûm olmuştur Alberto Sajevo on ıkı yıl sonra tesadufen yolda Ventun'yle karşı- laşır Hapıste olması gereken terö- nst kız dışanda elını kolunu salla- yarak gezmektedır Onu takıp eder, trafikte, yemek- fıi i MÜ - ftMf 'tkinci Kez" filminde başrolde Nanni Moretti var. te >olda Ventun bırtur ıslah prog- ramı yardımıyla gündüz bır şırke- tın bılgısa>ar bölumünde çalış- makta, gece hapıshaneye dönmek- tedırGünler sonra dayanamayıp kızın karşısına çıkar Ventun kur- banını tanımaz 18 yaşında sılahı- nı dogrulttuğu Sajevo onun ıçın bır bıreyden çok genel bır duşman fi- gurüdur Bu durum kurbanı daha da çıleden çıkanr Ventun, hatasını anlamıştır, yal- nızveyalnızdeğışmek ıstemekte- dır Ancak karşısında^edenben" dıyen, bansa yanaşmayan. döne- mın moda sloganı "Yuzkrcesini eğitmek için birini vur"u lanetle- >en bın vardır Ventun hapıshane- ye "kaçar" ve çıkmaz Kendını orada daha guvenlı hıssetmekte- dır La Seconda Voha gerek Ital- yan basınını. gerek düşünürlen ıkı- ye bolmüş durumda Bır taraf fil- mın, banşın olanaksız olduğu me- sapnı verdıgını söylerken dıger ta- raf konunun kurbanını hıç kolla- madıgını. teronzme pnm verdıgı- nı ıddıa edıyor Bu arada Nanni Monerti'nın 25 ekım tarıhlı La Stampa'da çıkan "Teröristier çe- nelerini kapasınlar" şeklındekı sozlen ortalığı daha da karıştırdı Aslında polemıgın büyumesm- de filmın boyle ılgınç bır konuyu lyıyansıtamamasınınpayıvar Nı- yet lyı ama sonuç kötû Türk seyır- cının tstanbul Festıvah'nde ve TV'de yayımlanan Bianca'da tanı- dıgı Nanni Moretti lyı oynu>or. an- cak teronzmın ne oldugunun lyı v urgulanmaması, yüzeysellıgının göstenlememesı, 18 yaşındakı bır kızın nasıl düz mantıkla düşundu- günün yansıtılamaması sonucu büyük bır anlatım eksıklıgı var fılmde Güncel yaşamı ya da ha- ben aktarmakta bellı bır guçluk çe- ken sınemanın açmazı gıbı görüle- bılır yönetmenın eksıklıgı Calop- resti, bugunun gençlıgıne terorız- mı bır anlama. değerlendırme ve ammsama filmı kazandırmak ıs- tedıgını söylüyor Ingılız basınına kadar yansıyan La Seconda Volta ıse bırçok ba- kımdan 8O'lı yıllarda Marado- na'yla.ozel TV'ylebuyuyengenç- lığegeçmışı kenandan köşesınden anlatma dışında başka bır ış başa- ramıyor PENALTI MEMET BA1DLR Louis Malle Yapımı Louis Malle'ın sınemasını kolayca ıkı bolume ayı- rabılırız. Malle'ın bızım basınımızda sozu edılmeyen çok onemlı bır yonu de belgesel fılmlerınde saklıdır Sessız Dunya ıle ve genç yaşında ılk fılmıyle (uste- lık bır belgesel ıle) once Altın Palmıye'yı. sonra onem- sız bır odul olan Oscar'ı aldı Malle 1962 yılında un- lu bır yonetmenken Fransa Bısıklet Turu ustune ne- fıs bır belgesel yapıyor. Yaşasın Tur Izlenımcı bır gozle Fransa Turu'nun seyırcılenne, turu ızleyen ba- sın mensuplarına yarışçılara bakıyor bu filminde Malle 1964 yılında Bangkok'tan Opucuklerle adlı bu kentın gunluk yaşamını anlatan belgeselı çekıyor. Derken 1968-1969 yılları arasında kendı yapıtı ıçın- de en değer verdığı ıkı belgesel başyapıt gelıyor Bı- nncı filmın adı Kalkuta Batı Bengal boigesının baş- kentı uzenne 105 dakıkalık bır fılm Neler yok kı ıçın- de bu filmın- Mumınler, dılencıler, soluk aldırmaz de- recede kalabalık sokaklar, trenler O yıllarda orfi ıda- re var Hındıstan'da Gostenler, yuruyuşler yapılıyor. Rahıbe Teresa'nın çalıştığı hastaneye gıdılıyor, der- ken dını bır bayramın gosterışh toren hazırlıkları in- gılız hayranı Hınt burjuvazısının devam ettığı bır golf kulubunun duvarları dışında sokaklarda yatan ço- cuklar, sefalet ıçınde ınsanlar Solcu oğrencılerın Mao dıye bağırdığı bır yuruyuş on bın asker ve polıs ıle durdurulmaya çalışılırken dı- nı bır grup geçsın dıye ıkı tarafın da ışlennı bırakıp beklemelerı' Cuzzamlı Kalkutalılar Bırlığı'nın temsıl- cısı, toplum ıçındekı konumlarını ızah edıyor Cam- bazlar, ateşbazlar, perendebazlar Aylarca toplan- mayan çopler Kurumuş hayvan pıslıklennın şehırde yakıt olarak kullanılması Fılm, gozunu kırpmadan kameraya bakan sokak çocuklannın goruntusuyle bıtıyor. Bu belgeselın hemen ardından Hayalet Hın- dıstan başlığı altında yedı boiumluk, toplam 378 da- kıkalık buyuk belgeselını çekıyor Louis Malle 1974 yılında yıne ıkı belgesel yapıyor "Insanca, Çok in- sanca" pek ınsanca olmayan bır fabrıka ışınde in- san gıbı çahşan bır obek insanı gozluyor Rennes kentındekı Cıtroen otomobıl fabnkasının ınsanlan, ışçılen. Cumhunyet Meydanı adlı belgesel ıse adı geçen meydanda ınsanlarla soyleşılerden murekkep 1976 yılında "Yakın Çekım" adlı 26 da- kıkalık fılmde model, oyuncu. yıldız Dominique Sanda'nın portresı çızılıyor Muzık Eric Satıe. (Lo- uis Maile'ın fılm muzıklen ayn bır yazının konusu) 1986 yılında yıne olağanustu bır belgesel, "Tannnın Memleketı" gelıyor perde- ye Beş bın nufuslu bır Amenkan ka- sabasını dı- dıklıyor Malle bu belgesel- de Onun he- men ardından "MutlulukPe- şınde" adlı belgeselı ya- pıyor. Amen- kan sembollerınden bırının, Ozgurluk Anıtı'nın yu- zuncu yılında goçmenlerle konuşuyor. Kamboçya- lılar, Stanıslavskı Metodunu oğreten bır Rus aktor, Flonda'dakı Kubalı goçmenler Kalıfornıya'dakı vlet- namlılar, 1977 yılında Amerıkan vatandaşı olmuş La- tın kokenlı bır astronot, Nebraska'da Yunan asıllı bır goçmenı tedavı eden Vıetnamlı bır goçmen doktor, Los Angeles'ta Arap terorıstı sanılmaktan şıkâyetçı Mısırlı goçmenler. eskı Nıkaragua dıktatoru Somo- za'nın Mıamı'de luks hayat yaşayan oğlu Yuzyıl başında Amerıka'ya goçen ınsanların uçte bın ulke- lenne gen donmuşler Louis Malle'ın belgesellerı ış- te boyle öte yandan belgesel olmayan fılmlenn yonetme- nı, buyuk usta Malle da var Cehenneme Asansor'de hemen belırlenen bır dolu ızleğı hayatının sonuna ka- dar surmuş bır sanat adamı Nedır bu ızlekler? Orta sınıfın ıkıyuzlu, çıkarcı tav- nna alaycı, nefret dolu, meraklı bır bakış Caz muzı- ğı. intıhar Fazlasıyla masum çocuk gozlenyle buyuk- lenn evrenıne bakmak Kahramanlarının davranışla- nnda belıren ve çerçevelenen polıtık bır yaklaşım. Rastlant, tuzaklarına duşmuş bıreyler Cınsel tutku- nun yıkıcı gucu Başkaldınyı ve hoşnutsuzluğu yu- celten yaklaşımlar Genel geçer ahlaksal yargılara duyulan guvensızhk Muzık, buyuk ve belırleyıcı bırtutkudur Loıs Mal- le ıçın Bır soyleşıde "Çabucak Beethoven'den Lo- uis Armstrong'a, oradan da Charlıe Parker'ageç- tım on dort, on beş yaşımda Edebıyat elbette mu- zık kadar onemlıydı aynı yaşlarda. Yurek Çarpıntısı fılmındekı çocuk gıbı benım hayatım da ıkı yıllık bır kesıntıye uğradı on don yaşımda Bır yurek çarpın- tısı yüzunden okuldan alındım, oğrenıme evde de- vam ettım Fazla hareket etmem yasaktı, ben de otu- rup okumaya başladım Hemen her şeyı okudum, Nietzsche'y/ bıle okumuştum on dordumde! Reza- let dı mı?" Louis Malle'ın ardında bıraktığı yapıta bakınca hayır rezalet değıl, çok lyı dıyesı gelıyor ın- sanın Cehenneme Asansor'ün muzığı Miles Davis'ın- dır. 1957 yılında br gece boyunca çalınmış bır caz eserı Tenor saksofonu Barney Wilen çalar o filmın muzığınde ama bu da başka bır yazının konusu. Louis Malle. Ketendere'de Yaşam Kultür Servisi - Tulın Dızdaroglu nun Ketendere'de Yaşam' adlı fotoğraf sergisi bugun İFSAK seraı salonunda açılıyor 31 aralık tarıhıne kadar ızlenebılecek olan sergının açılışında bır dıa go^tcrısı de sunulacak Sergı, Mılas'ın anlık Karva kentı vakınlarındakı Ketcndere kovundekı yorüklenn va^arnını anlatan 3S renklı ve sıyah- beyaz foîoğVaftan olu^uvor Halen Istanbııl'da kımya oğretmenlığı )apan Dızdaroglu Kadın Eserlen Kutuphanesı'nın açtıgı "Kadın Gozüvle Kadın adlı yanşmada uçunculuk AFS\D ın arabe^k " konulu fotoğraf yarışmasında \nkara Sanat Kurumu Odulu. Bılsak'ın düzenledığı Sokaklar" konulu Vdrı^mada lunı Özel Odulu. OğretmenlerGunu ı«,ın duzenlenen >arı^mada uçunculuk ve mansıyon aldı 1992 IFS'V.K Fotoğraf Gunlen kapsamında duzenlenen karma seraıve katılan Dızdaroglu 1993 ve 1994 "8 Mart Dunya Kadmlar Gunü" nde kı^ı->el ^ergıler açtı "Kısasa Kısas" Diyarbakır'da DlYARBAKlR(Cumhurı>et)-\V Slıakespeare ın " Kısasa Kısas" adlı ovunu Dıvarbakır Devlet Tıyatrosu'nda Turkıye promıvennı yapıvor Zeynep Avcı'nın çevırıp uvarladığı, l^ıl Kasapoğlu nun >onettığı oyun. bırey devlet. dın çatışmasını îilıvor Lzun bır sure Dıyarbakır ızleyıtısının karşısma <,ıkacak olan ovunun ızleyıcıden olumlu eleştırı alması beklenıvor Shakespeare'ın "Vlatbeth" ve 12 Gece" adlı oyunlanndan sonra, "Kısasa Kısas" adlı ovun da Dıyarbakır ızleyıusıvle bulustu 7 aralıkta sahnelenme>e başlanan oyunun vönetmen vardımcılığını Hakan Çımenser, ışık tasanmını Izzettın Bıçer>aparken dekor ve kostum tasanmı ise Gurel Yontjn a aıt O>unda Vetkııı Dıkıncıler. Zeynep ^'asa, Erdal Beşıkçıoglu Nejat •\rmutcu Tulay Ç ıınenser Tolga Tuncer Levent Şenbav, Elvan Karmdnoglu Llvın Besıkçıoğlu. Ercan Eker. Sanlı Baykent, Nermın Lâur Orhan Ozyığıt. Okan Turkoren ve Umut Karadağ rol alıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog