Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

10ARALIK1995PAZAR CUMHURİYET SAYFA 13 KIM KIME Dl M DOL4 BEMÇAK Tei: 0.212.512 05 05 Fo*s: 0.212.512 44 97 Kamu kaynakları nasıl kullanılıyor? Y ine başladılar... Seçim öncesi, kamu kaynaklarından reklam yağmuruna başladılar... Halk Bankası biryandan Özelleştir- me Idaresi öte yandan milyarlar akıtı- yorlar... Özelleştirme'nın başında sankı birı varmış gibı... Şu üç-beş gün içinde sanki ülkenın bir tesisini daha peşkeş çekeceklermiş gibi... Peşkeş çekmek deyince... Antalya Esnaf ve Sanatkârtar Odala- n Birliği, "Küçük Işletme" adında aylık birdergi çıkartıyor... Nitelikli biryayın... Derginin yönetmeni avukat Nazım Tural. Halk Bankası Genel Müdürlü- ğü'ne başvurup dergiye destek ama- cıyla ilan istiyor... Öyle ya Halk Bankası, özellikle esnaf ve sanatkârtara hizmet veren bir kamu bankası... Geri dönmeyen kredileri 4.4 trilyon li- rayı bulan. geçen yıl medyaya yarım trilyon liraya yakın reklam veren Halk Bankası'nm reklam ve tanıtımdan so- rumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Beyefendi, bu başvuruya yanıt verme gereğint bıle duymuyor... Bunun üzerine derginin yönetmeni, Halk Bankası Genel Müdürii Yenal An- sen'e bir mektup yazıyor. Mektubun en can alıcı yerinde aynen şöyle diyor: "Gözlemlediğimiz kadarıyla, banka- nız tanıtım ve reklam fonlannın harcan- masında objektif davranılmamakta, sübjektıf değerlendirmeler ve birtakım kişısel ilişkilerle bu fon kullanılmakta- dır" Ağırbırsuçlama... • Devam ediyor: "Bir kamu ışletmesi olan bankanızın. öncelikli kuruluş amacı olan esnaf ve sanatkârlara yönelik aktivite ve nitelik- li yayınlara öncelik tanıyan objektif kri- terlerle yürütülecek bir düzenleme ile tanıtım ve reklam verme ilkelerinın be- lirlenerek kamuoyuna duyurulması, hem tanıtım fonlannın amaca uygun harcanmasına yardımcı olacak, hem de kamuoyunda banka aleyhindeki spekülasyonlara son verecektir." Ve kısa süre sonra Halk Banka- sı'ndan yanıt geliyor... Hayır, Halk Bankası teessüflerini bil- dirmiyor. Kelimesi kelimesine şu yanıt verili- yor: "Bankamız reklamının Küçük Işlet- me isimli dergide, KDV hariç 20 milyon lira ücret karşılığında yayınlanmasını, yayını müteakip dergiden iki adedinin gönderilmesini rica ederiz." SESSÎZ SEDASIZ NURİKURTCEBE İstihare R efahlılar Paşabahçe'de caminin yanına bir pankart asmış. Pankart şöyle: "Ok battı, an sokiu, at tepti, artık canımıza yetti." Pankartın altına da "RP istihare Heyeti" yazmışlar... Gündüz niyetine, hayırdır inşallah! istihare, bir işin hayırlı olup olmadığını rüyadan anlamaya çalışmak gibi inanç dünyasının bir olgusu... Abdest alıp, iki rekat namaz kılıp, göreceği riiyaya göre karar vermek üzere uykuya yatarlar... Buna da istihareye yatmak denir... Yok eğer "danışma" anlamında "istişare" sözcüğünü, yanlış yazmamış ve gerçekten "istihare heyeti" kurmuşlarsa diyecek fazla bir şey yok: lyi uykular, tatlı rüyalar... Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Dokuz kapının ipini çekti, onuncu kapı otomatikti, çarptı. Kamuoyu var mı ki, kamuoyu araştırmaları yapılıyor! s eçim öncesi kamuoyu araş- tırmalanna getirilen yayın ya- sağı nedeniyle millet biraz ol- sun rahat etti... Bir ara bazı gazeteler işi, "işte seçim sonuçlan"na kadar vardırmıştı. Maksat, çıkar ilişki- si içinde olduklan partinin propagan- dasıydı... L Cihan Demirci den -Q A F O R İ Z M A L A K 1996 Nasrettın Hoca Yılı yani "Mizah Yılı" ılan edildı. Ancak kımileri %"yı seçim sonrası "Kara Mizah Yılı" yapmak niyetinde! Her kamuoyu araştırması. sonucu hezimet de olsa, bir şekilde kılıfına uy- durulup, "en doğru tahmin" diye yut- turuluyordu... Sonra da kamuoyu şirketleri arala- rında kavgaya tutuşuyordu... Bu seçimde ortalık sakin... Ama, Hürya Tüfan ortalığı karıştıra- cak bir çalışmaya imzasını atmış... Toplumsal araştırmalarda otorıte sayı- lan beş Fransız yazarı bir araya getire- rek, "Kamuoyu Kimın Oyu?" kitabını hazıriamış... Kesıt Yayıncılık'tan yeni çıkan bu ki- tapta, Pierre Bourdieu, "Kamuoyu yoktur' derken, kamuoyu araştırmala- rına ilişkın ilginç bir saptama yapıyor: "Sorulduğu kişilerin çıkarlanna göre yenıden yorumlanmayan soru yoktur." Bourdieu, "kamuoyu yoktur"u kitap- ta geniş bıçimde açıklıyor... Hülya Tufan'ın yaklaşımı ise şöyle: "Yeter ki, 'araştırma', 'kamuoyu araştırmaian' ne demokrasinin olmaz- sa olmaz araçları, kurumlarından biri olma gibi gereksiz bir misyonla yükle- nıp. ne de topyekün sahteciliğin, siya- sal manipülasyonun arracı olarak gö- rülsün. Yeter ki 'araştırma'nın araştınl- masına daha çok zaman aynlsın, da- ha çok çaba gösterilsin." Yasaklar iticidir... Fakat, iyi ki seçim sonuçlanna ilişkın kamuoyu araştırma- larına yasak getirildi... Çeşmeydi Istanbulun göbeğınde koruma kapsamında tarihi bir çeşme... Nişanca'daki Horasan Çeşme... Belediyenin döktüğü asfaltlarta zaten bir metrelik kısmı toprağın altında kalmışken, üstünü de bir yıl önce belediyenin kamyonu çarpıp yıkmış... Şımdilerde gelen geçen, bir parçasını kopanp gidiyor. Yakında tarihi çeşmeden eser kalmayacak. Nasıl olsa bizde bunlardan çok vari (Fotoğraf: Ipek YEZDANI) \ufus artışının hızlı oldağu ülkelerde insan değerinin dâşük olması, arz-talep kuralımıı sonuou nıudur? Enver itaif Tan. Ibrbalı-İzmtr Amerikan şirketi, Türkiye'nin ulusal günlerini unutunca [ tatürkçüDüşünceDerneğiIs- mızırenklebelirtilirken,ulusalbayram- " -•- • -••• A tanbul Şubesi Başkanı Bilge lar sıradan gün gibi gösterilmış... Bilgiç, bilgisayar dergisi PC Herhalde, bayramlar içın bir ayrım VVorld'un bu ay okurlanna ar yapılmamışderken... Şeker ve Kurban Bayramlannın, tatil günü olarak kırmı- zıyla vurgulandığını görmüş Bilgiç... Acaba neden sorusuna yanıt bulmak için Microsoft'a telefon etmış. "Yanlış- gç, g y g VVorld'un bu ay okurlanna ar- mağan ettiği 1996 yıiı takviminde bir gariplik sezmiş... Microsoft desteğiyle hazırlanan tak- vimde cumartesi ve pazar günleri kır- Cumhupiyet okurlarımn buluşması1 I adıköy'den Erol Geyran'ın Tabiı ki Istanbul'la sınıriı değil... K çağnsıyla geçen hafta bir ara- ya gelen Cumhurıyet okurları, bugünyinetoplanıyor... Istan- bul'daki okurlar, Turing'ın Fenerbah- çe'deki Camlı Köşkü'nde (Romantika) saat 19.00"dan itibaren yeni dostlukla- ra "merhaba" diyecek... Fiyatlaryüzde 50 indirimli, herkes kendı kesesinden... Bu arada yurdun dört bir yanından Vaziyet'e gelen telefonlarda, fakslarda böyle bir toplantının neden Istanbul'la sınırlı tutulduğu soruluyor... Ama bu buluşmayla gazetemizın herhangi bir ilişkisı yok... Okurlar kendi aralarında, kendileri toplanıyor... Vaziyet'ın yaptığı ise bunu duyur- mak! Ankara'daki, Muş'taki, Adana'daki, Edirne'deki, Samsun'daki, Bursa'da- ki, Muğla'daki, Konya'daki, Trab- zon'daki, Izmir'deki, Antalya'daki, Er- zurum'dakı okurlardan biri buluşma çağrısı yaptı da duyurmadık mı? lıkolmuştur. Zaten burası bir Amerikan şirketi..." gibisinden bir yanıt almış... iyı güzel de... fakvimi, Türkiye'deki müşterilerine armağan ediyor olsa da Amerikan şır- ketini 29 Ekim, 30 Ağustos. 23 Nisan ilgılendirmeyebilır.. Peki... Türkiye'deki dini bayramlar Amerıkalıları neden enterese eder? Bu sorunun yanıtını almak ise Vazi- yet'e düştü... Microsoft'taki ilgilinin yanıtı. "Bana sormayın" oldu. llgili, bu konuyu yet- kili kişiye yansıtacağını söyledi... Yanıt PC VVorld dergisınden geldi. Vedat Çakmak aradı: "Bu, tamamen bilgı işlemle uğraşan arkadaşımızın teknik hatası. Ortada gerçekten hiçbir kötü niyet yok...'' Çakmak'ın söylediğine göre, PC VVorld, gelecek sayısında, bu teknik hata nedeniyle okurlarından özür dile- yecek... Şimdiden teşekkürler... Büyüyen su kıtlığımn, artuıı toprak kaymalanmn nedeni erozyon sonucu çölle$nıedir. T.E.M.A. Türkiye Erozyonla Mücadele. Ağaçlandırma \c Doğal Varlıklan Koruma Vakfı Tel.: (0212) 281 10 27- 268 09 85 ÇIZGILIK KÂMİL MASAR.İCI 1 HARBİ SEMİH pomn GADDAR DAVUT MRIKIRTCEBE Eai G/T/yj/'şı ea. /L EG/~, /LEBÎ ki7 fkTİ OTaAS tGAT'f %siz?r*' CA//O4C zpppEL ÖfZNEĞf... ' BSSİ, &EAJZBB/ 7 S z BULUT BEBEK Kafası bozukken dıkkatli bonumu, içindekiyîe be.ra.bcr , _ . atafe///r MIRxMIRLAR IĞIRDIRAK TARİHTE BUGUN m MTAZ ARIKU* lOAralüi SUtAATRA "PRINCEOF WALES VE'REPULSS^BAITU. 194-1 'DE SUĞÜM, İKİ /NGIUZ SAVAf GEM/SI, JAPONUM 7XgA FINOAN GÜNEy ÇİN DENIZİ'NDE BATIRtLtt. E- DÜNYA SAI/A'- Şl İÇİNDE, JAPONYA'NfN üZt/CDOĞü'/U/ŞĞAL PLAN/ SERÇEKLEŞMEYE 8AÇIAMIÇTI. İNGİLTSRE'N/N YÖNe- TIMtNPE BULVHAN MAIAYA YAI?tMA£>A£l'NDAN AŞA- Ğı DO&RU INEN -TAPON zuuvertEK/], SINGAPUK AOAStNA PAYANMŞTt. SONUM ÜZ£RİNe, SÖL6EPEKI SAVUNMAYA YABDtMC/ OCMASt rÇ/fJ, İKİ IM6İLİZ SA- IfAŞ GEMlSt, "Pe/A/CE OF WALE£ "(PfZıNS OF VEYLS) PE "KEPUL£E"(ietf>Al£), SlNGAPUR'A GÖNDERİL- Mİ$rİ. &ÛA/EY Ç/AJ DENİZ.I V£" AÇILARAIC JAPON OE- AJIZ KUVVETLERl 'M/AI SALDlRfS/HI BEÂCLEyEN 6E- MİLEK, JHPOM SAl/Af OÇAKtAg/AHM AfJİ BOM- BAHDIMAMNA ÜĞRAYIP BATM/ÇTt /. Solda, ofayr aç/k/ayan hanfa şöro/üç/or
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog