Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 ARALIK 1995 PAZAR 12 DIZIYAZI Mizah devlerinden "ŞOK" açıklamalar^ S ö y l e ş i i e r : M e t i n H a k y e r i Cadde çocuğu Timsah ve Daral Oğlan Salon, ambiance houseparty ve darbe çocuklarıAdl: Timsah ?" - Cerçek Adi: Aituğ DoğUITI Yeri: Lımon Doğum Ylll: 1989 Tabiyeti: TC Medeiiİ Halİ: Çıkiyo Nüfusa kayıtlı olduğu Leman Adl Daral DOğUm Yeri: Lımon DOğum Ylll: 1989 Tabiyeti: TC Medeni Hali: Evlılığı düşünüyo Nüfusa kayıtlı olduğu Leman - Timsah Bev sizin için 'Cadde çocuğu. ak- lı flkri şevinde, koşe nasıl donerim hesapla- nnda' dı\orlar. Doğru mu? TIMSAH- Bak ^ınıdı hocam. kafamın uç kere tasını attırdın Bınncısı cadde çocuğu dedın Neotınercı talangıbı mı vanı^Cad- devı bır kere duzeltelım »alon, ambiance. house parrv falan gıbı hanı ne bılııım 0 Ço- cugu da kaldıralım adam ınsan gıbı bırşey (Uft*A*ı' SAMA BURCto CUAN BfTCSİIlg IIÖIK Î vapalım eşşek kadar adam oldukçocukmu kaldı tutsana %unu hıhaha1 Çok ozur dı- lenm pardon Aklı fıkn şeyınde mı O da ne yaaa' Ha- yır, hayır gerçekten bılen bır ınsan değılım gerçekten' Koş.e meselesıne gelınce. ben hesap va- pan bır ınsan değılım Sağolsun koşede Da- ral'la karşılaştım, >olumuzu buluyoruz ış- te Haa 1 Lnal Da>ı var. Daral'ın ba- bası Onun ov le hesaplan var ger- çekten. adam acaıp pıntı, fabnka- tör ama pıntı O olunce fabnkalar Daral'a kalacak. halıyle bıraz da- ha rahatlıvcaaz - 80 sonrası sizin gibi cadde ço- cuklannın sayısında bir patlama oldu. Neden acaba.' TİMS\H- \e o v aaa 9 80 sonra- sı kım patlamış. 80 sonrası ne° Ya hocam ne acaıp sorular soru- yorsun, ben »enı paparazzı faian sanmıştım. gerçekten çok zor so- rular soruvorsun - Siz ne divvrsunuz Daral Bev, bu konuda? DARAL- Bovle bırşey yok Timsah la bız çok ıvı dostuz. üç- kâğıt nasıl olabılır kı Havıranla- mıyorum Timsah çok ıvı bır ın- san sız onu tanımıvorsunuz kı Kalbi ovle temız kı Önemlı olan bu' Kalbının temız olması Memleket meselelen. gerçekten bu konuda çok haklısınız mılletçe çokduvarsızızdeğıl mı bakınRe- fah gelıvobızkılımızı kıpırdatmı- yoruz Timsah a soyluyorum gel bır partıve kayıt olalım ne bılıım pankart asanz, partıve kav nak ıçın kı>afet balolan duzenlenz. mese- la geçenlerde cadılar bayramı par- tısı yaptık. gelmnı bağış vapabı- lırdık mesela Ama Timsah pek yanaşmayınca tek kaldım, o hep seks partısı falan, aklı orda Saplantılı yanı' \ynca oy ıçın kutuğe vazılmamız gerekı- yodu \ma bız son gecenın bır on- cesı kutuk gıbı sarhoştuk v e ak^am uyandık 'Vkşamları muhtarlar açık olamaz mı mesela Ve YAPAY'M.. S6N OTUtK tRAZ PSNLEN OSHSL6B. İÇAAÇK HAOI »İTlOEUM SİKU-OIMART»* B6N HA2IBIM- SEV^/KE YAPMAYA FAU»N.. DdN OANA YÜZÜNU •• HAYİİR AVHnıH /, COK UTANIVO BEBFrtfM YANUŞ FAıAN YOK C*HA FEN CE^AP V6R.. BUNU Î>-K SSNLE SENIN YÛNUÇIN YOtı _Ş BEMCEVOt FAKAT. VOHA c^i>» Bltt YANtJ$ MI YAPT1/A V YAKUt. , N E R ' oleı CI»N - Py*MUK ! VE GOCU SASOt ViAVBUCUÖUAA ÖANA StiNU T T S A A POKUNAN Oğreten Adam, kendî oğlu tipindeki çocukları steril çocuklar' olarak tanımlıyor Dünya, ÖzaljenerasyonununumumndadeğilAdl: Mı Soyadl: Oğretenoğlu Doğum Tarihi: 1956 ama \aşmı kuçultmüş DOğum Yeri: Istanbul SorumlUSU: Kaan Ertem Nüfusa kayıtlı olduğu yer: Leman Medeni Hali: E\ lı, bır oğlu var Ingıhzce bılmıyor. -Kendınızı eğitim oğretime adadınız. Milli eğıtimin duru- munu nasıl bulu\orsunuz? OĞRETEN \D\\\- Zanne- dersem benım oğluma ^nduğum eğıtım lurune pedagoııde dogal eğıtım adını vernorlar Llkemde >aşanan Viıllı Eğıtım kepazelığı- nıgordukçe bovle bır v ol seçme- \ ı daha doğru buldum Mıllı eğı- tım sorunlannabırçok vondenba- kıvorum Bırıncısı oğretmenler ıçın " Oğretmen konusunda uz- man bır kışı olmalıdır denır ya pekı sen eğıtım fakultelennden bu ınsanlara nasıl bır eğıtım \en\or- sun kı oniardan ışık saçmalannı beklıvorsun Ikmcisi vaşam->atan- dartı Sen bu adama mezıın ol- duktan sonra nasıl bır hayat stan- dartı sunuyorsun kı' Oğretmen- ler Turkıve de en du^uk maa:> alan ınsanlar kategonsindedır -\darn okul çıkı^ı ucuz ekmek kuyru- ğunda oğrencısıne rastlıvorsa, nevın eğıtımınden nevın oğretı- mınden bah>edı\oruz kı1 Uçun- cusu siitem Sen koskoca eğıtım sıstemını \ok kredıvmış >okbıl- mem nevmış turunden deneme tahtasina çe\ınvorian bu ış bıt- nııştır Bır ba^ka onemlı konu da- ha var O da as.ırı dınu akımlann cn çok odaklandığı fakultelerın eğıtım fakultelen olması Bunun vorumunu sıze bırakıvorum lşte butun bu çarpıklıklardan oturu oğlumu okula gondermnorum protesto edıvorum ona altematıf bır eğıtım uvguluvorum - V ÖK'e karşı olduğunuzu bı- li\oruz. Sizce harçlar >asal mı? OĞRETEN ADA1Vİ- YOK e karşıvım evet Unı\ersıte bılım yuvasıdır orada araştırma vapılır ozgur olmalıdır Ancak sen kos- koca profesorunu. nufus daıresı muduru tnbıne sokarsan ondan nasıl bır performans bekleyebılır- sın kı 0 Yuksek oğretım kurumla- n apayn bır dunyadır. orta oğre- tım gıbı merkezden ıdare etmeye kalkışırsan bın turlu saçmalıkla karşılaşırsın <\ynca senhersene oğrencınden harç adı altında bır yığın para alıp ondan tozun top- rağın ıçınde. turlu olanıksızlıkla- ra rağmen bılım vapmasını ı>.tı- >orsan bu ışte bırçarpıklık varde- mektır Profesorden oğrencıve hıçkımse. okuldakı kalonfenn bo- zukluğu va da odenek^ızlık gıbı konularla ılgılenmeve zorlanma- malı - Sızin ıçın memleketın her \erı neredevsebırdersane Her- şe>den bir ders konusu çıkarı- vorsunu/. Sizce bu ahali adam olur mu? ÖĞRETEIN ADAM- Bu aha- lıyı duzeltmek. degıştırmek. ya da onlara bır mesaj v ermek turunden bır kavgı ta>ımıyorum Kıssadan hısse orneğınden ne anlıvorsan ne çıkartıyorsan benım soyledık- lenmdeodur Ben oğluma ha>a- tı oğretıvorum. vanı bıze hıç oğ- retılmeven ve hep deneme yanıl- ma vontemıvle oğrenmeye çalış- tığımız hayatı Oğlum bu a\an- tajının farkında değıl, çunku. 80 sonrası Ozal jenerasyonu çocuk- ların tıpık bır temsılcısı Bunun elının altında tuketebıleceğı her- şey var Doygunluğu had safhada Kısacası dunya umrunda değıl be- nım sevgılı oğlumun Benım oğ- lanın tıpındekı çocuklara 'stenl çocuklar' tanımlamasını daha uv- gun buluvorum Bunlar gelecek- te kuçuk ışadamı fılan olacaklar Eee ne de olsa lıberal ekonomıy- U>K«*CX» TA«PICB( VMMN le doğup bu\uduler onun nımet- lennden vararlansınlar ovle değıl mı' Bu ahalının adam olup ol- mavacağı konusuna gelınce. bu ulkedekı ınsanlar bovle yaşı>or vuzyıllardır Ortada gozle goru- len pratık zekanın one çıktığı a- ma kendımı kurtaravım relsefesı- nın her zaman "ın olduğu bır ya- şayış tarzı var Buna bır de medya tarafından Avrupa ve Amenkan yaşam tarzınm pompalanmaya ça- lışılması da eklenınce orta>a çok komık durumlarçıkıvor Haa. bu saatten sonra değışır mı, duzelır mı onun bılemem Benım gorduğum yaşadığım bu Bız de bu vatamn evladıvız sonuçta1 -Memleketin bu hali bıraz da eğitimsizlikten mı kavnaklanı- >or? ÖĞRETEN \DAM- Eğıtım sorunu bana gore bır ulkedekı en onemlı sorundur Eğıtme kulture. bu kadar az v atınm yapılması. ge- lır ayrılması gelecekte çocukları- mrzın başına kalacak bır tatura gı- bı gorunuvor Bunda resmı vone- tım kadar medyanın da suçu var Camlı plazalardan TEM karavo- lunabakıp, "Pınlpırıl bırgençlık gelıvor'" naralan armak kolay ta- bıı Sen nereden bıleceksın kı abonmanbıletı ^atıpokumayaça- lışan ganban ınsanın durumunu Bırarkadaş anlattı Anadolu'dabır kovde. sırt kuponlar ıçın gazete- lere abone oluyormu^ ınsanlar Avrıca gazete dağıtıcisinın oğlu daelındemakas ucretkarşılığıbu kupon kesme ışlemını >apıyor- mui Kuponlar kesıldıkten sonra gazeteler sopa' Bunun vebalı buy uk. gelecekte bu vebalın altın- dan kalkacak ınsanlar çıkacak mıdır onu da bılemem Yarın: Ceviz AN Hududi ANKARA NOTLARI >IUSTAFA EK31EKÇİ İlyas Seçkinle Söyleşi Sevda Cenap And Muzık Vakfı nın geleneksel Attın OnurÖdulu, bu yıl Hılton- Sa Otelı'nde duzenlenen bır baloda, Cemal Reşıt Rey'e verıldı On yıl once olen Cemal Reşıt Rey adına odulu, Istanbul Devlet Senfonı Orkestrası yonetıcısı Mükerrem Berk aldı Torende odulu Meclıs Başkanı Ismet Sezgın verdı Azerbaycanlı Elnara Kerımova nın yonettığı TRT Ankara Radyosu Çoksesiı Korosu, Cemal Reşıt Rey ın yapıtlannı seslendırdı Bunlar, ' Tıpır Tıpır Yurursun ' "Tinı Mını Hanım ' "Kupelı Horoz" ıle "10 Yıl Mar- ş;"ydı 10 Yıl Marşı sanatçılara ıkı kez soyletıldı buna dınleyıcıler de katıldı Dınletıden sonrakı ıçkılı soyleşı- ler sırasında bol bol polıtıka konuşuldu Murat Kara- yalçın'la Mümtaz Soysal da oradaydı Telefonla uzun yıllardır Istanbul da oturan eskı Ba- yındırtık Bakanlanndan İlyas Seçkin'ı aradım Telefo- nunu Mehmed Kemal'den almıştım İlyas Bey 79 ya- şındaymış Ismet Paşa gıbı "Hadı hadı gençlıgının kıy- metını bıl" dedım, guluştuk ilyas Bey'ı neden mı aradım? Cemal Reşıt Rey'den geldı usuma aslında Rey", "oy" demek, oy da polıtı- ka' - İlyas Bey, Bulent Ecevrt 1965 e degın Ankara mıl- letvekılıydı 1955 te, Zonguldak'a grttı Zonguldak mıl- letvekılı oldu, bu nasıl oldu? Yoksa, Ankara da aday bol- luğu vardı da ayağı mı kaydırıldı o yana? - Hayır hayır, olay şu Ecevıi Çalışma Bakanlığı'nda bılıyorsun çok başanlı, Türkıye nın çalışma yaşamına yenı duzenlemeler, çağdaş şeyler getırdı Kendısı de- dı kı "Zonguldak ışçı muhıtı, ışçı seçmenı yuzde sek- sen, ben de ışçılere bu kadar haklar tanıdım, yasalar çıkardım fılan 1961 seçımlennde bızım Zongul- dak tan uçmılletvekılımız vardı, Bulent "Ben oradan a- day olursam dorde çıkarırız" dedı Merkez Yonetım Kurulu 'ndaydı, ben de Merkez Yonetım Kurulu uyesıy- dım Hıçbır zaman "Ankara'dan gıt" lafı olmadı Ayrı- ca O'nu başımıza taçyaptık Bu, gıttı Zonguldak a, bı- zım uç mılletvekılı ıkıye ındı1 Bllıyor musun sen onu? - Hayır, bılmıyordum1 - Bulent bundan fevkalade uzuldu sıkıldı duş kırık- lığına uğradı 1965 seçımlennden sonra on sırada ıkı- mız oturuyoruz, Bulent'le Yanımızdakı sırada da Ke- malSatır/a, Ismet Paşa oturuyor Bulent bırıstıfa mek- tubuyazdı, Meclıs Başkanlığı'na ' Meclıs'ten çekıhyo- rum" dıye - Yok canım' - Yaaa, "yav Bulent Bey delı mısın sen dedım bu sosyolojıkolaylar fızıkkımyaolayları gıbı değıl zaman- la gelışecek, senın bu hızmetlerın anlaşılacak "de- dım Parlamentodan çekılıyordu ıstıfa etmıştı 1965 seçımlennden bır hafta sonra Ondan sonra hareket- ler oldu, genel başkan oldu başbakan oldu, herkesı unuttu 1 Yalnız kendını sandı Sana bır şey soyleyeyım 1974'te, başbakan olduğu vakıt,' Sen başbakan oldun partıyı ıktıdara getırdın, doğru Sen yuz kılo ter doktuy- sen etrafında bır yuz kışı var kı bıner kılo ter doktuler Hattasenden çok ter doktuler Sen bunları şımdı ıtıyor- sun, uzaklaştırıyorsun, ne ıdığu belırsız adamlan top- luyorsun yol değıl bu senınkı" dedım Sana bır şey daha anlatayım 1974 yılının Mayıs ayı- nın ya 10 u, ya 11'/, Başbakanlık Konutu na çağırdı, Merkez Yonetım Kurjlu'nda çok sert eleştınler yapılı- yorhukumete "Süleyman Demırel ın hazırladığı 1974 lcra Programı'nı aynen uygulamaya devam edıyorsun bızım seçım bıldırgemıze savunduğumuzfıkırlereters- tır bu, ıcra programı uç aydan ben başbakansın Ma- lıye Hazıne Planlama Musteşarlan Merkez Bankast Başkanı Suleyman'ın ekonomık ve sosyal pohtıkaları- nı uygulamakla meşguller Sen boyle brteceksın de- dım "Bunlarda geç kalıyorsun, ben sana demıyorum kı 'şu genel muduru değıştır', ama bıze ınanmış ınsan- lan bu ışlenn başına getınrsen "dedım "oyle yapma- yacağız da kendı programımıza gore uygulayacagız" yanıtını verdı "Eee. yıllık programların da aeğıştırılme- sı.yapılmasındakıusuletabı oylekeyfıolmazbuış da- ha kotu olur" dedım, ekledım "Sen yarın TV'ye çık, 'uç aydan ben başbakanlıkyapıyorum Turkıye 'nın ekono- mık, sosyalpolıtıkalannı vannıyoğunu ınceledım, sap- tadım, bınncı oncelık Fıratprojelenndedır, GAP tır 150 mılyon dolarlık makıneyı ıkı aya kadaryığacağım, Ata- turk Barajı'na başlayacağım" de Turkıye'nın 500 yıllık kadennı değıştırırsın Mustafa Kemal'den sonra 500 yıl sen anılırsın" dedım Eskı Bayındırlık Bakanıyım, ben bunu bılıyorum 1 Ne dedı bılıyor musun 7 - Ne dedı 9 - Bu sene Urfa da yeraltı şularından 30 bın donum arazı sulayacağız dedı Cahit Kayra soylemış Eee dedım, 30 bın donum arazıyı 300 metre derınlıkten su- yu çıkanp sulamak on mılyon donumu sulamaktan zordur 30 bın donumu sulayamayacaksın, uyma bu laf- lara 1 " Boyle, baktı gıttı O kadar - Şımdıkı durumu nasıl goruyorsunuz' ? Bulent Bey ın bır ruzgân var gorunuyor - Var gorunuyor Dunya sıyasal partıler tarıhının en guçlu, en orgutlu partısını elıne teslım ettık sıfıra ın- dırdı Ne çıkar yanı 7 Yüzde 18 oy almış da getırmış Meclıse seksen mılletvekılı Ne çıkar ondan7 Hepsını dağıtacak' - Hepsını dağıtacak mı^ - Tabıı' Denenen denenmez bır daha Bulent'ı ılk destekleyen, teşvık eden beş kışıden bın benım1 Öburlen arasındaTuran Güneş, Ibrahım Öktem de varmış Ibrahım Oktem 1973 seçımlen oncesınde kan- serden amelıyat olmuş yoklamalarabılegırememış İl- yas Seçkın, "Şunumılletvekılıyapalım"demış Bulent Bey reddetmış1 "Bulent Bey, fevkalade vefasızdır" dıyor ilyas Seçkın BULMACA SOLD\ISS4G4: 1/ Sığır budunun en arka bolümun- dekı etlerden ya- pılan pastırma 2/ •\nlann çıkardığı bırtürbalgı Me- zopotamva da ku- rulmuş eskı bır uygarlık 3/Bırıç- kı Sarpgeçıt 4/ Indıvum elemen- tının simgesı Doğanın neden olduğu >ıkım 5/ Kaçak e>va 6/ Aşırılık. taşkınlık Kat kat çakıl ve kumdan olus.muş >erkıvnmı 7/Bırpamuktu- ru lspanvollann sevınç so- zü 8/ Bal koymava varavan kuçuk tekne Horoz va da hındının tepesınde bulunan kırmızı den 9/Akıl hastalı- 8' YlıKARIDAN l/\urekh vığıt Orta Avru- pa "dakı dag sırası 2/ Ur Adale 3/ "Yaşadığım dunya- v! sevıyorum —tutmak benım harcım değıl" (NecatıCu- malı) Ses çıkaıma >etenegı ka>bolmadığı halde ıstenılen sozu bulup soyle>ememehastalığı 4/Koca Irıvetombul kucak çocuğu 5/ Harman yenndekı tahılın ta> \e toprakla kanşıkkahntısı 6/AşılmaMçokguçdoğalengel Kalınbu- kulmuşsıcım 7/Akdenız Bolgesı ndebırakarsu Bolmelı goçebeçadm 8/Tann Kalınbağırsakıltıhabı 9/Halkdılın- de babanın kız kardeşıne venlen ad Evlerın onune otuı- mak ıçın taş \e çamurdan vapılan •>et \r 4 Ü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog