Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 ARALIK 1995 PAZAR 10 DIŞ HABERLER Kazakistan'da seçimlep • ALMATl(AA)- Kazakistan'da dün yapılan milletvekılı seçımlenne katılım beklenenın üzenndeoldu Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev "'Sovvetler Birliği dönemınde olduğu gıbı. hıç kımseyi oy kullanmaya zorlayamayız" dedı. Avrupa Parlamentosu. AGIT gibı uluslararası örgütlerin temsilcilen ve ülkedeki yabancı dıplomatlann yanı sıra Türkıye'den de dört milletvekilınin gözlemcı olarak bulunduğu seçimlerde, 67 milletvekilliğı için 285 aday yanştı. Kazakistan'da agustos a> ı sonunda referandum sonucu kabul edılen yenı Kazakıstan Anayasası uyannca milletvekılı olabılmek ıçın yüzde 51 "lik oy barajını aşmak gerekiyor. Bangladeş'te kanfigrev • DAKKA(AA)- Bangladeş'te muhalefetın ilan ettiğı 3 gunlük genel grev başlarken öncekı gece ülkc çapında çıkan olaylarda en az 50 kışı yaralandı Polıs kaynaklan, grevcılenn ülkenin güneyındekı lıman kentı Çıttagong'da seçım komısyonu bınasını ateşe verdıklennı. taş ve sopalarla gü\enlık güçleriyle çatıştıklannı bildirdi Başkent Dakka'nın çeşıtli semtlerinde de taş \e molotof kokteylı kullanan göstencılerle polıs arasında çatışmalar çıktığı belirtildı. G. Kore'de lider skandalları • SELL(AA)-Güney Kore"de eskı Dev let Başkanı Roh Tae-Woo'nun görevdeyken yaklaşık 20 tnlyon TL tutannda rüşvet aldığını itıraf etmesinin ardından selefi. asken darbeyle ışbaşına gelen General Chun Doo- Whan'ın da en az 390 mılyon dolar (yaklaşık 22 tnlyon TL) ruşvet aldıgı açıklandı. Güney Kore resmı haber ajansı Yonhap ve gazeteler savcılığın. General Chun Doo- Whan'ın devlet başkanlığı yaptığı 1980-1988 yıllarf arasında ışadamlarından aldığı 390 mılyon dolar ıçin açtığı gızlı 10 banka hesabının ortaya çıkanldığını belirterek ülkenin önde gelen 50 büyük şirketinin sorumlulannın sorgulanmasına başTandığını kaydettiler. Eski Başkan Chun Doo- Whan. geçen hafta 1979 askerı darbesindekı rolü nedeniyle tutuklanmıştı Başbakan Juppe,'reform planı'nı dün Fransız gazetelerinde tam sayfa ilan vererek yeniden tanıttı Greve karşı ilaıı atağı MİŞEL PERLMAN R\RlS - Fransa"daki grev 3. haftaya gı- rerken hükümet, ülkenin tüm günlük bası- nında dün "Juppe planını bilivor musu- nuz?" başlıklı. tam sayfa bır resmı ilan ya- yımladı. Juppe'nın "sosyalsigortayı kurtar- ma planı"nın halka 8 soru 8 yanıt şeklınde tanıtıldığı bu ilan 61 ulusal \e bölgesel ga- zetede jayımlanırken günlük sporgazetesı rEquipe ıle ılanı reddeden Komünıst Par- tfnın resmi organı I'Humanite gazetcesı söz konusu tanıtma kampanyasının dışında kaldı. Büyük puntolu sözcüklerle sunulan belgede, reformlann aılelen ve işçileri na- sıl etkıleyeceğı. emeklılık haklan \e sağlık hızmetlenne ilışkın 8 temel sorunun yanıt- ları verilıyor "Sosyal güvenlik sisteminde büyük reform" şeklınde tanımlanan plan "Gelirteri arttıncı en başanlı sistem, emek- lilik haklannı daha da sağlamlaştırıcı bir mekanizma ve herkesin tıbbi gelişmelerden geiecekte deyararlanabilmesi için bir garan- ti" şeklınde açıklanıvor llanın Fransız halkı üzennde ne kadar et- kili olup olmayacağı tartışılırken muhalefet- tekı SosyalıstPartieskilıderi HenriEmma- nuelli ilan kampanyasını "Juppe'nin yeni bir tahrik metodu" dıyerek eleştirdı Em- manuellı. hükümetı sosyal huzursuzluğu di- le getıren grevı kırmak ıçın halkın ödediği vergıleri ilanlara harcamakla suçladı. Öte yandan, gerek hükümet gerekse ışçı sendı- kalan konfederasyonlan. çözüme ulaşabi- lecek vollan ararken kimı spekülasyonlar önümuzdekı gıinlerde sosyal bunalımın peyderpey giderilerek 'dözfüğe çıkılabile- ceğT şeklinde Demiryolları çalışanlarının belırlı bır sorunu. arabulucu Jean Matteoli- ıle sendıka konfederasyonlan arasında tar- tışılıyor. Bunun yanı sıra da Sosyal işlerveÇalış- ma Bakanı Jacques Barrot da aynı sendıka- lann temsılcilenvle sosyal sigorta konusu- nu görüştü. Aynca yarın sabah. ülkenin ağır basan ekonomik orgütlerinden, Fransız Tş- \erenler Ulusal Konseyı (CNPF) temsilcı- leriyle buluşacak Bu arada. önceden çarşamba gunu ımza- lanması kararlaştırılmış. 1996-2000 plan sözleşmesimn. Matteoli'nın demıryolan ça- lişanlan\lagörüşmelerde bulunduğu bir »ı- rada hükümet tarafından ertelenmesı. bır ıvinıvetaöbtensıaıbialaılandı Ötevandan. başbakanın, planına soktuğu de\ let memur- ları emekhlik sandığı tasarısını zımmen ke- nara itmesı de olumlu bır sinyal olarak de- ğerlendınliyor. Bütün bu gelışmelere rağmen FO Sen- dıka Konfederasyonu. bızzat başbakan Jup- pe ile görüşmeler üstündeki ısrarlı da\ ranı- şından vazgeçmiyor. Tüm ışçi sendikalan biraz *a>dınlanan'duruma karşın salı günü \ enıden düzenlenecek protesto yüniyüşüne hazırlanmakta. Ulusal Istatıstık Enstitüsü INSEE. ekim- de yaptığı bir araştırmada Fransızlar" ın mo- ralınin "sıfır'a düştüğünü açıklamış bulu- nuvor Yanı grevlerden once başlamış kötu havaya rağmen Fransızlann bırbölumü yi- ne de Noel ıle \ ılbaşı bayramlannı gelenek- sel şekılde kutlamava hazırlanıyor Çeçenya'da seçim gerginligi arüyor Dış Haberter Servisi - Çe- çenya'da 17 aralıkta yapıla- cak de\ let başkanlığı seçımi- nın güçlü ısmı Ruslan Hasbu- lato\ adaylıktan çekıldı.Çe- çenya'nın başkentı Groznıde bir basın toplantısı düzenle- yen Hasbulatov. seçımlerın Çeçenya'yı yeniden kan gö- lüne sürükleyebileceğıni be- lirtti. Mosko\a"nın destekledıği Çeçen Hükümetinin Başba- kanı Doku Zavgayev karşısın- daki en güçlü aday olarak gösterilen Hasbulatov. aday- Iığını koyarken de seçımlerın ertelenmesını ıstemış, "an- cak ertelenmese de zorunlu olarak aday kalacağım" de- mıştı. Çeçen lider Cahar Duda- >ev de seçimlere karşı çıkı- yor Moskova desteklı hükü- metin ılk başbakanı Hacı>ev de seçimlenn 17 aralıkta ya- pılmasının mümkün olmadı- ğını açıklamıştı. Dudayev. kendıleri ıle mutabakat sağ- lanmadan gıdılen bu seçıme karşı çıkarken dığer seçım muhaliflen de seçmen lıstele- nnın olmaması, kımin oy kul- lanacagının bellı olmaması. Çeçen halkı arasında seçım konusunda tam bir mutaba- kat sağlanmamaM gıbi yeter- sizliklen dile getınyorlar Hasbulatov"un adaylığını çektiğını açıklamasımn ar- dından Rus\a Devlet Başka- nı Boris Veltsin dun bır bildı- n aracılığıyla Çeçen halkını 17 aralık tanhinde düzenlen- mesı planlanan seçimlerde ov kullanmaya çağırdı. Yeltsin. Çeçen halkına hitap eden bil- dınsınde "Mantığın ve dağ halklanna özgü geleneksel biigeliğin üstün geleceğine ve secimlerin onurlu bir şekilde gerçekleştirileceğine inanıyo- rum"dedı "Çeçenleri şiddetten \ e >-a- sadışı eylemlerden korumak için mümkün olanherşeyiya- pacağını" belırten Yeltsin. banşı bozmaya çalışan Çeçen direnışçılere karşı önlem alı- nacağı uyarısında bulundu Çeçen direnışçıleri "soğuk- kanlı bir şekilde masum in- sanlanökJürmekle" suçlayan Rusya Devlet Başkanı. •'Sa- \aşı yaşam biçimi, çıkar kay- nağı olarak kabul edenlere karşı gereken önlemleri hiç acımadan alacağımı burada kesin olarak hildiriyorum" dedı Rus askerlcri. Ç eçem'a'da yapılacak seçimler için şimdidcn sıkj ^üvenh'könlemleri ahnayabaşladdar. (REUTERS) Rusya MiLslümaıılan birbirine girdi H.\KA> AKSA^ MOSKOVA - Rusya Müslümanlan. 17 aralık parlamento seçimleri arifesinde sı- yasal örgutlenme çabalannı yoğunlaştırdı. Bırbınne rakıp durumdakı bırkaç grup ha- lındefaaliyetgösteren Müslümanlardanbır kısmı. 'Nur' adı altında parlamento seçım- lenne katılıyor. 'Rusya Müslümanlar Birli- gi'(RMB) adındakı örgüt ıse gereklı yasal formalitelen tamamlayamadığı için seçım- lere katılma ıznı alamadı Liderlığını Halit Yahin'in yaptığı Nur Müslüman hareketi. daha çok Tatanstan'da. Başkıristan'da \e Müslümanlann yaşadıgı ötekı bölgelerde propaganda çalışmalan yürütüyor Ancak hareketin yüzde 5"lik se- çım barajını aşması oldukçazorgörünüyor. Bunda Müslümanlann bölünmüş olması- nın payı bü\uk. Geçen günlerde biraçıklama yapan RMB yönetımi, parlamento seçımlerinde Başba- kan Vlktor Çernomırdin'ın 'Yurdumuz Rusya' adlı seçim blokunu destekleme ka- ranaldı. Lıderliğini AhmetHaütov'unyap- tığı RMB. Rusya Komünıst Partisi'yle ve bazı sol güçlerle ıvı ılışkiler içınde olduk- larını. ancak **70 yıllık gerçekliğin* unutul- maması gerektigını düşündüklen ıçın bun- lan desteklemenın söz konusu olamayaca- ğını açıkladı. Genel olarak refornı sürecı- nindevametmesınden yanaolduklannı vur- gulayan RMB. ülkedeki en gü\emlir re- formcu gücun Yurdumuz Rusya olduğunu sav unuyor. RMB yönetıminın bu tavn, Rusya Müs- lumanlan arasındakı aynmı ve mücadeleyı daha da keskinleştırecege benzıvor Çiinkü Müslümanlar. Çeçen savaşında Rusya ıktı- dannı sonımlu tutuvorlar. Her ne kadar bır dönem savaşın durdurulması için gayret göstermiş olsa da son aylarda Çernomır- din'in de sertlık politikasına yaklaştığı ka- nısı ya\gın RMB Başkanı Halitov, geçmışte Lıberal Demokratik Parti'de milliyetçi lider Vladi- mir Jirinovski'nın en güvenılıryardımcıla- nndan bınydı. Halitov, bazen demokrasiyi \e laiklıği. bazen de şeriatı sa\unan çeşıtli açıklamalar yapıyor. Rusya Müslümanlan'nın en yoğun yaşa- üığı cumhunyet olan Tatanstan"da Devlet Başkanı Menrimer Şaymiy«\ ıse "dini te- melde örgütlenmeve*' karşı çıkıyor ve var olan Müslüman örgütlerin cıddı güce sahip olmadıklan görüşünü savunuyor. DENİZİ StVtNLLRE İLGİNÇ ÖYKÜLER.TEKNİK KONLLAR ", .4 ARALIK 1995 SAYI: 140 BEDENSEL * KIŞLIK ÖZÜRLÜLER 5 MOTOR İÇİNTEKNE BAKIMI GÖKOVA'DABİR DENİZKIZI Demırolef Srtesı 8 CaöOe No 71 Zeytırbunu ISTANBUL Tel 664 16 94 510 28 71 -aKs 558 67 85 GEREDE KADASTRO MAHKEMESİ Sayı: 1979 79 Davacı Bolu ıli Gerede ılçesi Yakakaya Köyü halkından Ahmet Özcin tarafın- dan davalı aynı köy halkından Şerife Filiz aleyhıne Bolu ilı Gerede ilçesi Yaka- kaya Köyü, 239 parsel hakkında açılan kadastro tespitıne itıraz davasının mah- kememizde yapılan açık yargılaması sırasında \erlilen ara kararı gereğince; Davacı Ahmet Özcın'in ölümü ile geride bıraktığı mırasçıları Nezaket Özcin, Zeynetı Özcin ve Lütfiye Özcın'in davaya katılmalan ıçin adlanna çıkanlan teb- ligatlan adreste tanınmadıklarından bila tebliğ iade olunmakJa bu şahıslar hak- kında yapılan adres araştırmasında da tanınmadıklanndan açık adreslerinın sap- tanamadığı ve bu şahıslann taraf teşkilinın sağlanması açısından gazete yolu ile ilan yapılarak davaya katılmalarının sağlanmasına karar verilmış olmakla; Davacı Ahmet Özcin tarafından davalı aleyhıne niza konusu Bolu ıli Gerede ilçesi Yakakaya Köyü. 239 parsel hakkında açılan kadastro tespitıne itiraz dava- sına muris babalannın ölümü ile bu davayı takipedip etmeyecekleri, bu dava hak- kında tüm delıllerini, tanık, senet, \s. gibi hususlan > azılı olarak duruşmanın atı- lı bulunduğu 30.1.1996 gününe kadar bildirebilecekien gibi duruşmada da ha- zır bulunarak sözlü beyanda bulunabılecekleri. gerek yazılı ve> a gerekse duruş- mada hazırbulunmadıklan takdirde işbu davadan \azgeçmişsayılacaklan ve tes- pitın kendileri yönünden kesinleşeceği ve davanın reddı ile niza konusu taşın- mazın tespıt gıbı tesciline karar v erilecegı hususu ilanen tebliğ olunur. 28.11.1995 Basın: 60641 BİSMİL KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1978/288 Bısmil ilçesi Kazancı köyünde kain (308) nolu parsele da\acı tarafından da- valılar aleyhıne mahkememıze açılan kadastro tespitine itiraz davasının yapılan açık yargılaması sırasında; Tespıt malıkleri olan Mehmet kızı Medo Saruhan. Hasan oğlu Fettah. Hasan oğlu Halıl, Saruhan oğlu Hasan, Saruhan oğlu Alı, Saruhan kızı Sultan. Mah- mut oğlu Fethi Saruhan, Yusuf kızı sultan Saruhan ve Ahmet oğlu Mahmut Sa- ruhan'ın kanunı mirasçılannın kımler olduğu ve adreslen tespit edilemediğin- den 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve devamı maddeleri uyannca davaya dahil edılmeleri için dunışmanın atılı bulunduğu 20.2.1996 günü saat 09.00'da bu şahıslann mirasçılannın mahkemede bizzat hazır bulunmalan veya kendıle- nni bir vekille temsil ettirmeleri, aksı takdirde yokluklarında karar verileceği da- vetıyeyerinegeçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28.11.1995 Basın:~60635 1961-1993 Bılıyorunı, kolay değil yaşamak; Ama işte Bir ölünün hdlâ yatağı sıcak, Birinin saati işliyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler. Ölmekîe değil; Kolay değil bu dünyadan aynlmak Sevgili dostumuz, ortaâımız M.ŞADİ KARAKURT'u ölümünün 2. yılında saygı ile anıyoruz. T. BÜLENT MANZAK YILDIRAY ÖZMEN EMES ELEKTRİK LTD. ŞTİ. TOKTAMIŞ ATEŞ ' BENHEP BURADAYDIM *...Bu arada çok sık duyduğum bir sorıı da, "Hocam siz Şİmdiue kadar ncrekrdeydiniz?" sorusu ohıyor. Vehep aynı yanth veriyorum "BEN HEP BURADAYD1M". Gerçekten Jıep bitradaydım. Yazarak, konuşarak, larhşarak, der> vererek. BEN HEP BURADAYDIM.., Toktarruş Ateş cemfö yayınevı \JFG e n e l D.ı.yıtım: D . u i ı : I p e k Sk It! !3ovnğlu.'I>t Tt-1: (Z:d) 2 4 - " ! lO l.-ık-, l212 24^' 44 4^' Insan. \ctalı gerçek dostlannın ktmler olckı^unı: anh.ak acı'ı. zor günlerde aniıvcr Babanı KEMAL SC'LKER'ın De>ın LanamaM geçınp 'clı, oldıiS'i \W^> vılından son eünune dek onu terk elmeşen Sn.Doğu PERINÇEK t; \e Işcı PanıİHÛm arkada^lara. Sn. \vn'i ER,AKALI\'a. Sn. Abbas CILCA'va \e habamın \enıden saülıûına kavuunıaM içırı olaûanuaiu ^aha>ını csırgenıeven Sn. Doç. Dr. Cnal K l İ G l Va. SB. Dr. Irfan G Ö k Ç V\ a "Böyk du^un enıekçılcrıne sahıp çıkıiması gerek d^erek pek v^k ı*iüun doslunun unutluğu bır gerı,eĞı anımsavıp duyariılıkla ılgı gosleren iıi'.nt hıle bllmedıĞım $t^lı Ellai Ha^tanesı 3 Dahtlı\e Sem^l'nin o jent, jokloruııa a>nı dusüncevle babamın bakınıını uvllencn Şemtettın e ınsan olnıa onurunu yaşattıklan K'n îukran İK>rçluvurn _ Acımızı nazık Ieli!raflan\la pa>laı>an Sn. Erdal iNÖNÛ. S«. Drniz BAYKAL. Sn. tsmail CEVİ. Sn. Sophi KARAVUM I ıle dıger doMlara zıyareltmıze gelen \e îeletbnla ara>"an luın «e\er.lenr.c ıçlen Ee>ckkürler Her î«\e rağmen DİSk !ı ve T^ S 'ı ark^da^lar da sağoiiunlar Kızı Tanzer YILMAZ Sahir ERMAN-Çetin OZEK CEZA HUKLKU ÖZEL BÖLÜM KAMUNLN SELAMETİNE KARŞI IŞLENENSUÇLAR (TCK. 369-413) XVIII+348 sahıfe 700.000.- TL+KDV KİTAPÇ1LARDA İLAN T.C. GEREDE KADASTRO MAHKEMESİ 1968/562 Davacı Nazıf Arslan. Hacer Arslan. Muharrem Arslan, Kemal A'slan, Fahn Arslan tarafından davalılar Sadık Arslan vearkadaşlan aleyhıne Bolu ıli Gerede ilçesi Dag- kara Köyü 487, 571,615, 876. 1100, 1131, i 132 parsel sayılı tdşınmazlaralevhıne mahkememize açılan kadast- ro tespitıne itiraz davasının verılen ara kararı gereğince. Davacı Nazıf Arslan'm ölümü ıle geride bıraktığı mı- rasçılan Kemal Arslan, Hacer Arslan. Ahmet Arslan. Fahn Arslan. Münev\erÇevık. Ibazel Arslan. Muharrem Arslan ve Hacer Onlü'nün davaya katılmalan ıçin adla- nna çıkanlan teblıgatlann köyde tanınmadıklanndan ba- hısle bila tebliğ ıade olunduğu, bu şahıslar hakkında za- bıtaca yapılan adres araştırmalarında da kö\de tanınma- dıklanndan bahisle bu şahıslann açık adreslennin sapta- namadığı ve taraf teşkilinın ilanen tebliğ yolu ile yapıl- masına karar verılmış olmakla: Bolu ıli Gerede ilçesi Dağkara Köyü hudutlan dahı- lınde kaın 487. 571,615. 876. 1100. 1131, 1132 parsel sayılı taşınmaz hakkında muns Nazıf Arslan tarafından açılan davaya iştırak edıp etmedığinız, bu dava hakkın- dakı tüm tanık, senet ve delıllennızı duruşmanın atılı bu- lunduğu 2 7 .2.1996 tanhıne kadar yazılı olarak bıldırece- gıniz gıbı duruşmaya da gelerek sözlü olarak beyanda bu- lunabıleceğınız. yukanda yazılı hususlar ıçın tarafınıza duruşma tanhıne kadar süre venldığı. venlen süre ıçen- sınde bu hususları yerıne getırmedığinız veya duruşma- ya da gelmedığınız takdirde davanızın açılmamış sayıl- masına karar verileceği ve tespıtın sızın yönünüzden ke- sinleşeceği hususu ilanen teblıg olunur 28.11.1995 Basın 60644 BOSNA KONFERAJNSI Dd Fransız pilot için iütimatom • Dayton banş anlaşmasının 14 aralıkta Paris'teki imza töreni Bosnalı Sırplann elinde olduğu sanılan pilotlar yüzünden tenlikeye girdi. Londra'daki Bosna konferansında temsilciler Fransa'yı destekledi. Dtş Haberter Servisi- Londra'da dun sona eren Bosna'da Banşın Uygulanması konferansının son günü. kayıp iki Fransız pıîotun iadesı ıçin uluslararası haykınşa dönüştü. 30 agustos günü uçaklan düşürülen Fransız pılotlann Bos- nalı Sırplann elinde olduğu sanılı>or. Pilotlardan şimdi- ye kadar hıçbır haber alınamamıştı Fransız Dışışleri Bakanı Herve de Charette, Sırp lıder Slobodan MUose\iç"e pılotlan ıade etmesı ıçın bugün ak- şama kadar süre tanımıştı. De Gharerte, Fransa'nm bu ta- lebi yerine getınlmedığı takdirde cıddı sonuçlar doğabi- leceğıni söylemiştı Fransız bakanın sözlerine Ingıltere ve ABD hemen destek venrken konferansa katılan vak- laşık 50 ülke ile uluslarara- sı kuruluşun temsilcılennin buy uk çoğunluğu da Fran- sa'da yana tavır koydular. Bosna banşının mımarı olarak bilınen ABD Dışışle- ri Bakan Yardımcısı Ric- hard Holbrooke da Belg- rad"da Sırbıstan Dev let baş- kanı Slobodan Mıloseviç'Ie yaptığı göruşmeden sonra ikı Fransız pılotun mümkün olan en erken kısa sürede salıvenlmesı çağnsını yine- ledı Görüşmeden sonra gaze- tecılere bir demeç veren Holbrooke, "İlk olarak ABD ve Fransa adına bu olaya \erdigimizönemin al- tmı çizdik. Bosnalı Sırplann elindeki iki Fransız pilotun derhal salıverilmesini iste- dik ve bu konuda bilgi talep ettik" dedı. Fransız pilotlar ıade edil- mediğı takdirde, Dayton ba- nş anlaşmasının 14 aralıkta Paris'te yapılacak resmi im- za töreninin tehlikeye ginp gınnediği ^orulduğunda ıse Holbrooke. "Görüşmenin ay nntılanna girmek istemi- yorum. Ancak bu konuya büvük önem verdigimi/i vurgulamak isterim" dedi Bu arada Bosna-Hersek Dışışlen Bakanı Muham- med Şakirbey Milosev ıç' ı n ıkı Fransız pılot hakkında bilgı edınebileceğinden emin olduğunu söyledı. Şa- kırbey. "Miloseviç'in bu ko- nuda bir şeyler yapabilece- ğinden eminim, çiinkü tüm Sırp askeri güçlerin kontro- liinü elinde bulunduruyor" dedı. Londra'daki konfe- ransta Türkıye'yi Dışişlen Bakanı ve Başbakan Yardımcısn Deniz Bavkal başkanlı- ğında bir heyet temsil ettı. Konferansta Bosna'nın yeni- den ımannın sıvıl eşgüdümünü yürütecek olan Yüksek Temsılci seçımi de yapıldı ve Isveçli Cari Bildt'in bu gö- reve atanması onaylandı. Kapanış konuşmasını Ingıltere Dışışlen Bakanı Mal- colm Rifkind'in yaptığı konferans ortak bıldirinin yayım- lanmasıyla sona erdı. Bu arada Bosna'da Banşı Uygulama Gücü IFOR ıçin öncü birliklerin başlattıgı hazırlıklar sürüyor Amerikan öncü askerlen Tuzla çev resinde asken karargâh kurma ça- lışmalannı yürütürken birbaşka grup Amerikalı asken uz- man da transit havaalanı ve İojistık merkez kurmak üze- re Macanstan'a gıttı. Basarısızlık 'Rusya, Bosııa'da çöktü' Dış Haberter Senia- Diplomatık gözlemciler, Rusya'nın komünizmin çöküşünden sonra en büyük diplomahk başansıziığı Bosna'da yaşadıgına ınanıyor. Bosna'dakı nıhai durumun. Avrupa'da gelecekteki güç dengelerinı dennden etkileyeceği tüm uzmanlar tdrafından kabul ediliyor. Rusya'nın "bu boyuttaki bir düzenlemeyı NATO'nun yapmasına izin vererek adeta sahneyi terk ettiği söyleniyor. Moskova'daki Carnegıe Araştırma Merkezi'nde analist Sergei Markov; "Bosna sorunu. hiç kuşkusuz Moskova için bir yenilgidir~ dedı. Markov. artık kimsenin Rusya'yı bir süpergüç olarak görmedigini söyledi. Rakamlann da bu savı doğruiadığını belirten Markov. Bosna'ya Rusya'nın 3 bin asker göndereceğini. buna karşılık ABD'nın 20 bin askerle banşı koruyacagını kaydedıyor. PROF. FEYZIOGLU KARDEŞLER V4KFI FEYZİ FEYZİOGLU tNCELEME ÖDÜLÜ 1995-1996 İNCELEME KONUSU TÜRK HUKUKUNDA ŞUF'A (ÖN ALIM) HAKKI onı r.jiHisı ODl'LLER Prof. Dr. Avdın Ayba> Birineilik Odülü 25.000.000 Prof. Dr. Halit Kemal Erbil İkincilik Ödulü 15.000.000 Prof. Dr. Kenan Tunçomağ İ vüncülük Ödülü 10.000.000 Prof. Dr. Özer Seliçi Mansivonlar 3.000.000 Prof. Dr. Cumhur Özakman k V I I I \ l \ K O S I I I \KI Yanşmaya, Hukuk, Sıyasal Bılgıler ve tktisadı ve tdari Bılımler Fakültelen Araştırma Görevlılen ve öğrencılen (1995 yılı mezunlan dahıl) ile Hakim ve Avukat stajyerleri katılabılırler. Incelemeler, 25 daktılo sayfasını geçme>ecek bıçımde, çıft aralıklı yazılmış olacaktır. Incelemeler. yazarlann kısa yaşamöykülenv le bırlıkte 7 nüsha olarak. 1 Mart 1996 tanhıne kadar aşağıdakı adrese ulaştınlmalıdır. Prof. Bedi ve Prof. Feyzi FE\ ZİOĞLL K.\RDEŞLER \AKFI Istıklal Cad 230 K 5 S0050. Bevoâlu-lstanbul Tel (212) 244 13 67 - 245 21 57Fa\ 249 34 1? 1<>")6I(:IMIK U:iKI..\\V<:\KI'IK MATURE Eğıtim & Aıle Danışmaniığı Merkezı 0-3 yaşa tam ve yanm gun. 6-12 yaşa yanm gun Bilimsel Bakım ve Eğıtim vermek uzere yetıştınlecek EVÖ6RETMENUERİARAN1Y0R 3 Bebek ve çocukları seven 3 Sevgı dolu bır ortamcia çalışmak ısteyen 3 Güleryüzlu. enerjı dolu. kendıne guvenerı 3 Atakoy, Etıler ve ıstedığı semtte çalışacak 3 Ümversite veya lıse mezunu, eğıtıme açık 3 20-45 yaş arasında sıgara ıçmeyen bayanlar Liitten bızi anyınız 10216) 33S 04 62/41S 28 94
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog