Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! Cumhuriyet 3OO milyon önpeşinatla <— ^ EMLAKBANKASI 72. Y l SAYI 25681 / 2HO0 Tl (KDV ıçınde) KURUCUSU YUNUSMDİ(1924-1945)BAŞYAZARI NUtoHUİ (1945-1991) PAZAR KONUĞU 'Demokrasi, küresel bir rejimolamadı' • 8. Sayfada MİZAH Daral-Timsah, Öğreten Adam ve Oğlu 12. Sayfada İL İL SEÇİM Adana, Malatya, Denizli, Bilecik 4 ve 5. Sayfalarda FUTBOL Trabzon'u Fenerbahçe durdurdu MSpor'da Adaylar meydana çıktı ANAP ~CHP HADEP 'Allah, Türkiye'yi Refah'tan korusun'• DSP Genel Başkanı Bulent Ece\ıt seçım startinı Zonguldak'tan \erdı RP nın kadınları ınsan yerıne koymadığına dıkkat çeken Ece\ıt. "aklı başında butun hanımları, RP ye haddını bıldırmeye" çagırdı DSP lıderı ılk kez açık bır dılle. CHP'lılerı de DSPye çağırdı Istanbullu DSPİıler Ecevıt'ın adaylığını seçım konvovlarıyla kutladılar OSMAN AYDOâMTm haberi • 3. Sayfada SOYSAL, EKTİGİNİ BlÇtYOR «YDM BVGftl • 3. Sayfada Yılmaz'dan çözüm için 'erkek' sözü • ANAP lıden Yılmaz. Guneydoğu sorununa verdığı onemı gos>termek ıçın seçım gezılennı başlatma karan aldığı Mardın'de coşkulu \e kalabalık bır yurttaş grubuna hıtap ederek moral buldu "Odunç oy değıl. ınananlann ovunu" ıstedığını belırten Yılmaz. "Bıze 5 \ıl venrscnız butun sorunlannızı çozerız" dedı istanbuluakı "Ozürluler \e Gençler Meclıs'e" adlı yuruyuşe, ANAP ıkıncı bolge adayı Ozürluler Konfederasvonu Ba^kanı Faruk Oztımur da katı'ldı DÜROME KOCAOĞLlTnun habert • 3. Sayfada Siyasilerden F. Bahçe'ye ziyaret • Galatasaray Kulubu Başkanı Alp Yalman'ın DV P'den İstanbul 1 bolge mi!let\ekılı adayı olmasından sonra, CHP Istanbul 1 bolge mıllet\ckılı adaylan Mehmet Moğultay. Algan Hacaloğlu ve Hasan Aydın, Kadıkoy Beledıye Başkanı Selamı Ozturk ılc bırlıkte dun Fenerbahçe Kulubu'nu zıvaret ettıler. Başkan Alı Şen \e Asba^kan Veta Kuçuk ıle goruştuler Alı Şen. toplantıda. CHP'ye yeşıl ışık vaktı Şen, CHP'nın bu koalısvonla memleketın hasret olduğu butunluğu sağladığını belırttı • "". Sayfada 'Emek, özgürlük ve banş bloku' • Halkın Demokrası Partisi (HADEP) oncekı gece Abdı İpekçı Spor Salonu'nda duzenledığı coşkulu bır şenlıkle ;>eçım startı verdı HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak gece >aptığı konuşmada BSP. StP. DDP ıle "emek. banş, ozgurluk bloku' oluşturduklarını belırterek "Turkıye emekçılerı. ışçıler, aydınlar, demokratlar. hep bırlıkte akan kanı durduracağız Akan kandan kımlenn memnun olduğu bellı Kurtler. Alevıler. sosvalıstler, gerçek Muslumanlar. Turk \e Kurt analan rahatsız" dıye konuştu • 8. Sayfada AB Komisyonu Türkiye Temsilcisi Michael Lake'ten uyan 6 Giimrük birliğinde ilk 3 yü çok zor geçecek'• Avrupa Bırlığı(AB) Komısvonu Turkıye Temsilcisi Buvukelçı Michael Lake, Turkıye"nın A\rupa Bırlığı ( AB) ıle gumnık bırlığıne geçmesinın ardından ılk 2-3 yılın çok zor geçeceğını v urgulayarak. "Bazı Turk şırketlerı başansız olabılır. harta ıflas bıle edebılırler" dedı • Hukumetın, gumruk bırlığı nedenıyle Turkıye'nın gumruk \ergılennın kaldınlması \uzunden uğraşacağı zaran karşılamak ıçın venı ruketıcı \ergılerı kovacağım belırten Lake. 1 Öcak"lQ 96"dan ıtıbaren Turkıye'de "psıkolojık bır değışımın" yaşanacağını sa\ undu \NK\R.A (Cumhuri>et Bü- rosu)- A\rupa Bırlığı ( \B) K.o- mıs\onuTurkı\eTemsilcı;>ı Bu- yukelçı Michael Lake Turkı- ye'nın Avrupa Bırlığı (\B) ıle gumruk bırlığıne aeçmesinın ar- dından ılk 2-3 \ ılın çok zor ge- çeceğını \urgula\arak "Bazı TürtTşirketleri başansız olabilir, hatta iflas bile edebilirier'* dedı Hukumetın gumruk bırlığı ne- denıyle Turkıye'nın gumruk vergılennın kaldırılma-.ı juzunden uğrayacağı zaran karşılamak ıçın \enı ruketıcı vergılen koya- cağını belırten Lake 1 Ocak 1996'dan ıtı- barenTurkiNe'de^psikolojikbirdeğişinıin" yaşanacağını sa\undu Michael Lake Cumhurhet e yaptığı açıklamada gumruk bırlığımn "sokaktaki adam için" bırıncıl ekonomık etkısının sa- tın alınan mallardakı seçme olanağının art- ması olacağını \urguladı •*Avrupa"dan \a- Başbakan, gümrük birliği kozunu oynuyor Çiller: Kıbns ödünü verilmedi • Başbakan Tansu Çıller, gumruk bırlığımn ertelenmesı konusunda bazı iç ve dış güçlenn çalışmalar vaptıklanna dıkkat çekerek ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, RP Genel Başkanı Necmettın Erbakan ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevıt'ın gümrük bırlığıne karşı olduklannı savundu Çıller, Ankara'nın, Kıbns Rum yonetımıne, AB'ye tam üyelık takvımı venlmesıne razı olmasına karşın, gümrük bırlıği ıçm Kıbns polıtikasından ödün venlmedığını öne sürdü •7 . Sayfada pdan ithale > ılda 1.5mil\ardolarlıKbir>uk getiren toplu konut fonu gibi \ergilerin kai- dmlmasıyia, ithal edilen mal oranında bir artış olacak. Bu, kendisini bakkallarda, su- permarket raflannda, butiklerde. araba ga- terikrinde ve ev malzemelerinin satıldığı ma- ğazalardagosterecektir"dı>en Lake. huku- metın. kaldınlacak gumruk vergılerınden kaynaklanan kayıplan karşılamak ıçın venı tüketıcı vergılerı koyacağını bıldırdı Lake, şu goruşlen dıle getırdı "Hukıimet. gümrük vergilerinden kav- naklanan zarannı karşılamak için mallara veni tüketici vergisi koyacaktır. Bu, politik bir seçimdir. Ancak. veni vergilendirme it- hal ve veıii mal diye ayınmcı olmamalıdır. Tüketici vergjsL urun nerede uretilirse üre- tilsin aynı olmakdır. Nani ithal ve yerli mal- lar. flyat, kalite, kullanım suresine, dizaynı- na ve isminegore. pazarda eşit oranlarda re- • Arkası Sa. 7, Sü. 5'te ÖNCE HEYKELİ GELDİ - Ataturk Kultur Merkezi'nın bahçesıneyer- leştirik n bronz hev kel 3 metre 20 santım bov unda. ^ apıt Azeri hey kelö- raş Sait Rüstem'in imzasını taşıvor. (Fotoğraf TAR1K TINAZAY) Nâzım, rüzgâra karşıyürüyecek ANKARA (Cumhurivet Bürosu) -25Temmuz 195 Tde Bakanlar Ku- rulu karanvla alınan vurttaşlık hak- kı. vapılan butun gınşımlere karşın hâlâ ıade edılmeyen ozan Nâzım Hikmet'ın ılk he>kelı Ankara'da açıldı Kultur Bakanı Rkri Sağlar Ataturk Kultur Merkezı bahçesıne \erleştınlen "'Ruzgâra Karşı \ uru- ven Adam" adlı heykel ıçın "Boy- • Arkası Sa. 7, Sü. 1 'de TABU VE EFSANEffMM.BBMMOĞUrnn ya2W • 14. Sayfada Xeyla UşaklıgilH kaybettikİstanbul HaberServisi-Gazetemızın kurucu- su Vunus Nadi"nın kızı ve Cumhunyet \'akfı "VonetımKuruluu>e^ı Levla Uşaklıgil(84) te- da\ ı gorduğu Amerıkan Hastanesı'nde dun oğ- le saatlennde yaşamını vıtırdı Uşaklıgıl pazartesı gunu toprağa %erılecek Leyla Lşaklıgıl uzun vıllar Cumhurivet ga- zetesınde >onetım kurulu u>elığı de vapmiştı Zev nep Dşaklıgil \ e Emine L şaklıgil ın anne- sı Bu>ukelçı Bulend Lşaklıgifıneşıolan Ley- la Uşaklıgıl 1991 y ılında \ttirdigimiz Başyaza- rımız Nadir Nadi nın kuçuk kız kardeşı>dı Le>la Uşaklıgıl >ann Bebek Camıı nde kılına- cak oğle nama- zındansonra Aşı- van Mezarlığı'n- datopraâavenle- cek Ağabeyı Nadır Nadı nın olumu- nun ardından ga- zetemızde çıkan bır soyleşıde Levla Lşaklıgıl şunları sovlemış- tı "Istanbul işgal altındav dı. I tti- hatçılar tutukla- nıvordu. Babam orada burada saklanıvor. bazı akşamlar eve uğ- ruvordu. Çok zorgunlerdi, biz deçok küçüktük. O MİIarda ağabevim erken buvumek zorunda kaldı. Henuz sekiz-dokuz vaşlarındavdı. Ancak anneme çok buvuk destek oluvordu. Bizim so- rumluluğumuzu tamamen ustune almışh. Bize oğretmıştı; tıp dive işaret verince hiç kimseile hiçbirşev konuşmayacak, hiçbir şev soylemeye- cektik... Babam Bekir Ağaboluğundetutuklandığıza- man annemle ziyarete gittiğımizi hatırlıvorum. O gunlerde eğitimımizin sorumluluğunu ağabe- v im tamamen uzerine almıştı. Ev imizin bir oda- sı okul gibiydı. Karatahta bile \ardı...~ OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK GB'ye Doğru... Turkıye nın Avrupa Bırlığı (AB) ıle gumruk bırlığı (GB) an- laşması ımzalamasına ılışkın sureçte son donemece onu- nrıjzdekı hafta ulaşılıyor GB ye alınacak mıyız alın- mayacak mıyız'' Içerıkten yoksun, sadece çerçeveyı anlatan bır soru Turkıye 1963 yılında Ankara Anlaşması yla bır tercıh yaptı O donemdekı adıyla, Avru- pa Ekonomık Topluluğu na (AET) tam uye olunacak O gun başlayan sureç adım adırn devam edıyor Yanı konu ne Özal donemının ne de Çil- ler'ın başbakanlık donemının urunu Bugunku durumda AB, GB anlaşmasıyla Turkıye'ye şunu onerıyor "Mal dolaşımı serbest ol- sun, ınsan dolaşımı daha son- ra " Turkıye de buna "evet" dı- yor ve bu durumun çerçevesı oluşturulmaya çalışılıyor Bu çerçevenın ıçı nasıl do- lacak'? Yanıtı verılmesı gereken so- ru bu Turkıye, GB ıle ne kaza- nacak ne kaybedecek? Ne yazık kı kamuoyunda bu soru yerıne şunlar gundeme gelıyor - Gırersek kımın başarısı olur'' - Anlaşmanın altına kım ım- za atacak'? AB Komisyonu Turkıye Temsilcisi Michael Lake'ın Cumhuriyet e yaptığı değer- • • • • Arkası Sa. 7, Sü. 9'da B U U N Cumhuriyet'le birl i k t e PKK trene saldırdi: 3 şehit Sıvas'ın Dıvrığı ılçesınde yük trenıne ateş açan PKK'lı terorıstler, l astsubay ıle 2 erı şehıt ettı • 7. Sayfada Türk-İ$'te suçlamalar dorukta Savunma nıtelığındekı konuşmalar. Turk-Iş Genel Başkanı Ba\ram Meral ıle rakıbı olan Tes-tş Sendıkası Genel Başkanı Faruk Barufun lıstesınden ada> olan Turk-İş Genel Sekreten Şemsı Denızer \e Turk-lş Genel Malı Sekreten Enver Toçoğlu arasın- da, "gunah çıkartma" vanşına donuştu I Arka Sayfada Juppe'den greve karşı iian atağı "Sos\al guvenlıkte reform planı' dun Fransız gazetelerınde tam sayfa ılan venlerek yenıden tanıtıldı • 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA B4LBAY Gökyüzü Mavi Kaldı... Bırulusun kulturel zengınlığını, tarıhsel derınhğını cesa- retını ozguvenını sımgeleyen pek çok olçut vardır Ben bunların ılk sıralarına o ulusun "turkulerını" koyuyo- rum Son yıllarda genel beğenı kazanan şarkıların sozlerını dınledıkçe Anadolu turkulennın sozlerıyle karşılaştınp uzu- luyorum Deyımler sozluğunu al, sozlerı alt alta sırala . Işte sana şarkı sozu Emin Özdemir'ın Deyımler Sozluğu'nden rastgele bır • Arkası Sa. 7,Su.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog