Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

w 1ARALK 1995CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER RP, Anasol'dan rahatsc • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Refah Partisi"nin, seçım sorrasında kurulacak bırANAf-DSP formülünien rahatsızlık duyduğu ınlaşıldı. Refah Partısi Genel Başkan Yardımcıs Ahmet Tekdal, ANAP'ın8 yıllık hükümet dönemin(E yaptığı yolsuzlukardan aklanmadgını, DSP Genel Başkanı Eülent Ecevit'in de arkasındayokluklar nedenıyle "yağ ve mazot" sembolü hraktığını öne sürdü. Ötc yandan Süleymarcılann lideri Kemal Kaçar'ın torunu. hem RP hem de DYP'den aday göstenlen Arif Ahmet Denizolguı. RP'nın Antalya'daki liste başındaki adaylığı seçtı. Eski "Şeyhülis.am Ali Yiiksel" ıse RP'nir. ikincı sırasına alındı. RP'li adaylardan kurtuluş' depsi • İstanbvl Haber Servisi - Refah Panısı. Güngören'de düzenlenen toplantıyla Istanbul 3. seçım bölgesinde •seçim startınf verdı. RP'nin tstanbul 3. bölgeden millervekılı adayı avukat Ahmet Aydın, "Bazı gafiller I923'te Kurtuluş Savaşı'nın tamamlandığını sanmıştır. Bu, toprak kurtarmaktan ileriye gitmemıştir. Kurtuluş Savaşı kazanılmamıştır" dedı. RP'lıGiingören Belediye Başkanı Yahya Baş ıse '"Tansu'yu bu sefer yenecegiz" şeklinde konuştu. Toplantıya Güngörenlı RP'liler ilgi , gösterırken salonda ikı bayan basın mensubunun dışında kadına rastlanılmaması dikkat çekti. Bayraktar'a silahlı saldırı • İstanbul Haber Servisi - Işadamı Ihsan Bayraktar. silahla kolundan yaralandı. Sevil Hasancı ile 2 yıl birlikte yaşayan işadamı Ihsan Bayraktar (36), beraberlikleri bittikten sonra Sevil ve arkadaşı Kadriye Kurtalan'ın sık sık cep telefonundan arayarak kendini rahatsız ve tehdit etmesi üzerine, arkadaşı lokantacı Kemal Dadak (30) ile gece geç saatlerde Akatlar'daki eve gitti. Evde bulunan Oktay Özberk. çıkan tartışmada, silahını çekerek ateş eftiğı Ihsan Bayraktar'ı kolundan yaraladı. Sanayi kongresi başlıyor • ANKARA (Cumhurm* Bürosu) - Türkiye Mımar ve Mühendis Odalan Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen ve "Rant Ekonomisinden Üretim Ekonomisine" başlığını taşıyan Sanayi Kongresi - 95, bugün başlıyor. TMMOB tarafından düzenlenen \e bugün Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda başlayacak olan Sanayi Kongresi - 95'te ekonomık yapının toplumsal kökenleri, ekonominin gelişme perspektifi, ulusal teknolojinın yenıleme sistemleri konulan ele alınacak. HADEP Brüksel'de temsilcilik açtı • BRÜKSELflMPress)- Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) de kapatılan DEP gibi Brüksel'de Avrupa temsilciliği açtı. Dursun Aydemir'in yöneticiliğini yaptığı Rue de Ia Victore 30. 1060 Brüksel adresindeki HADEP bürosu, yayımladığı ilk bildıride, 24 aralık seçımlenne Batı dünyasından gözlemcı yollanmasını istedi. Ote yandan Almanya'nın Bavyera eyaletinde Içişleri Bakanlığı, Münih'teki bir Kürt derneğini. altı hafta önce bu dernek binasında PKK'nin üst düzey üç yöneticisini yakaladığı için kapattı. Sınırda oy verme işlemi • BO\N(IMPress)- Yüksek Seçim Kurulu. yurtdışmda yaşayan Türk yurttaşlannın 24 aralık genel seçimleri ıçin gümrük kapılannda oy verme işlemine ilışkın konulan açıkladı. Bonn Büyükelçiliği'nden verilen bilgiye göre, gümrük kapılannda oy verme işlemi 8 aralıkta başlayacak ve 24 aralıkta sona erecek. Oy kullanan yurttaşlann pasaportuna 'Oy kullamlmıştır' şerhi düşülecek. Dava sonunda 3 yıl ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalanna çarptınlan 13 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki görevini sürdürüyor ILKSAN^cılar lıâlâ görev başındaEMINE KAPLAN ANKARA - ILKSAN davası sonu- cunda 3 yıl ile 9 yıl arasında değişen ha- pıs cezalanna çarptınlan 12 kişi. Milli Eğıtım Bakanlığf ndakı görevlenni sür- dürüyor. Sanıklann yurtdışına çıktşlan ıçin yasak getınlmezken Mıllı Eğitim Bakanlığı yetkilılerı, sanıklann devlet memurluğundan çıkanlabılmesı ıçin mahkûmıyetlenn Yargıtay'da onanması gerektığini belirttiler. Eğitım-Sen Ba- sın-Yayın Sekreten Başyürek AJtın. mahkemenın lLKSAN'daki hırsızlık ve soygunculuğu tescil ettığinı bclırterek sanıklann bir an önce okullardakı gö- re\lerine son venlmesi gerektiğini söy- ledı. Altın, "Eğer diişünce suçuna ilis- kin bir dava otsa>dı daha mahkemebaş- lamadan insanlar görevlerinden alınır- dı" dedi. Ankara 6. Ağır Ceza Mahke- mesı'nde öncekı gün sonuçlandırılan İLKSAN davasında. 3 yıl ıle 9 yı! ara- sında hapis cezalanna çarptınlan sanık- lar, karara itiraz içın Yargıtay'ın yolunu tutarken Milli Eğitim Bakanlığı. sanık- lann eğıtım kurumlanndakı görevlerine son venlmesi için herhangı bir gınşım- de bulunmadı. Bakanlık yetkılileri. sa- nıklann cezalarının Yargıtay tarafından kesınleştırilmesinden sonra gereklı ış- lemlerin yapılacağını belirterek Devlet Personel Yasası gereği. 6 aydan fazla hapis cezası alan kışılenn de\ let me- murluğundan çıkanldığını belirttiler. fLKSAN sanıklan. ortaöğretım kurum- larındaki görev lennde "şimdilikv> kalır- ken sanıklann yurtdışına çıkışolasıhğı- na karşı da bir önlem alınmadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Nazmi Şarvan. ülkeyi terk etmelen olasılığı görülmedı- ğı ıçin sanıklara yurtdışı yasağı getinl- mediğını belınerek Yargıtay'ın kesin karanndan sonra. gerek duyulursa böy- le biryasağın getırılebıleceğinı söyledi. Yargılama sonucunda 9 vıi 9 a>r hapis ce- zasına çarptınlan eski İLKSAN Yöne- tım Kurulu Başkanı Bilal Büyükka- ya'nın Mıllı Eğıtım Bakanlığı llkögre- tım Genel Müdürlüğü Sube Müdürlüğü görev ınden, aynı cezaya çarptırılan yö- netim kurulu üyesi İrfan Oğuz'un da Aydın Mıllı Eğitim Müdür Yardımcılı- ğı görevinden emeklı olduğu bıldirildı. Diğersanıklann hapiscezalan vegörev yaptıklan yerler şöyle: Ahmet Özgür: (8 yıl 3 ay) Ankara Çızmecı Ilkokulu Müdürü. Sebahattin Karakaş: (3 yıl) Malatya Halk Eğıtım Merkezı Müdür Yardımcısı. İbrahim Şen: (5 yıl 3 ay) Bursa Tahirağa Ilkoku- lu öğretmeni. Mustafa Zor: (4 yıl 6 ay) Sıvas Eğitim Araçlan Donatım Merke- zi öğretmeni. YıınusKılınç: (3 yıl) Kah- ramanmaraş Halk Eğitim Merİcezi Mü- dürü. Esat Afşar: (3 yıl) Yozgat Akşam Sanat Okulu öğretmeni. Hidayet Sulak: (3 yıl) Selçuk Ünıversıtesi öğretım gö- rev lısı. Hulki Ömeroğlu: (3 yıl) Erzu- rum 50. Yıl flkokulu müdürü. Ahmet Yalçın: (3 yıl) Ankara Mehmet Akıf Er- soy Ilkokulu müdürü. Zeki Cüngör: (3 yıl) Muş Hürnyet Ilkokulu müdürü. Ce- mil Bacak:(3 yıl) Milli Eğıtım Bakanlı- ğı Araştırma. Planlama \e Koordinas- yon Kurul Başkanlığı Sube Müdürü. Ahmet Şiikrü Cömert: (3 yıl) Dın Öğ- retimı Genel Müdürlüğü Şube Müdürü. Eğıtım-Sen Basın-Y'ayın Sekreten Baş- yürek Altın. mahkemenın İLKSAN'da- kı yolsuzluğu ve hırsızlığı tescil ettiğı- nı belirterek sanıklann bıran önce okul- lardakı görevlerınden alınması gerektı- ğını sövledı. Altın, tLKSAN Ana Sta- tüsü'nün değıştırılerek çağdaş ve de- mokratık bir yapıya ka\ uşturulmasının zorunlu olduğunu vurgulavarak aksi takdırdemahkemelerin bırçok İLKSAN davasına bakmak zorunda kalacakları- nı sav undu Yayınları inceleniyor RTÜK'ten MED-TV girişimi • tngiliz kaynaklar. MED- TV'nin terörü teşvik edici programlar yayımlamamaya özen gösterdiğini belirterek "Kanıt getirsinler, kapatalım" dediler. ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK). Ingiliz yayın kuruluşu Bagımsız Televizyon Komisyonu (ITC) nezdınde öngirişimde bulunarak MED-TV nin kapatılmasını istediği belırtildi. Bir ülkeden yapılmakta olan ve diğer ülkelerden de izlenebilen televizyon yayınlan ile ilgılı kurallann Avrupa Sınırötesi Televizyon Yayınlan Sözleşmesi ıle hükme baglandığı öğrenildi. Almanya'da da MED- TV "nin bir büro açtığı öğrenildi. Cumhuriyefe bilgi veren Ingiliz kaynaklar, MED-TV'nın terörü teşv ik edici programlar yayımlamamaya özen gösterdiğini belirterek "Kamt gerirsinler, kapatalınrT dediler Aynı kaynaklar, MED-TV'nin güçlü avukatlan olduğunu vurgulayarak. ITC hükümlerine aykın yayın yapmadığını söylediler. Başbakan Tansu ÇİİIer'in, geçen hafta içinde Ingiltere'ye yaptığı ziyaret sırasında MED-TV yayınlannı ıçeren bir dosyayı tngiliz yetkililere verdiği bildirildi. Yetkililerin. söz konusu yayınlan yeniden inceleyecekleri, inceleme sonucuna göre MED- TV'nin geleceği hakkında karar verecegi belırtildi. RTÜK'ün girişiminden şimdiye kadarbir sonuç ahnamadığı belirtilirken. söz konusu sözleşmenin hükümlenne göre RTÜK'ün ITC ıle doğrudan temasta bulunması ve sözleşmeden kaynaklanan haklannı kullanmasi durumunun ortaya çıktığı kaydedildı. RTÜK'ün yeniden yazılı girişimlerde bulunduğu da bildirildi. PKK'nin güdümünde Londra'dan yayın yapan MED-TV ıki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine neden olmuştu. Türkiye. MED-TVnin PKKnin yayın örgütü olduğunu vurgulayarak kapatılmasını isterken, tngiltere. söz konusu yayın kuruluşunun ITC'ye aykın yayınlar yapmadığını ileri sürmüştü. Açıkhavada sobayakmayöntemijstanbul Haber Servisi-Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şu- besi tarafından, degişik tipteki sobalarda çeşıtli kömür cinslerini yakma yöntemleri hakkında bılgi verildi. Odanm İstanbul Şube Başkanı Mustafa AraU Okmeydanf nda halka açık olarak düzenlenen toplantıda, havadaki kirlilik oranının birazolsun düşürülmesi açısından vatandaşlan aydınlatmanındagö- revleri arasında olduğunu belirtti. Mustafa Aral. kokkömürü dışın- da sobalarda kullanılan bütün katı yakıtlann üstten yakılması ge- rektığini de kaydertı. Aral. sadece kokkömüriinün uçucu maddesi- nin alındığını belirterek diğer yakıtlann uçucu maddesi alınmadığı içın alttan yakıldığmda havayı kırleteceğinı söyledı. Aral, açık havada uygulamalı olarak sobaların ne şekilde yakıl- dıgınıngösterildiğitoplantılann.kışboyunca diğer semtlerde de sür- dürüleceğini belirtti. Menderes'e tepkiler sürüyor Eski DP'liler partinin açılmasmı yanlış buldu İstanbul Haber Servisi - De- mokrat Parti milletvekilleri, Ay- dın Alenderes'in partısiyle bir- likte Refah Partısfne katılması üzerine yaptıklan açıklamada. ~Bir zamanlar Türkiye o> lannın yüzde 57'sini toplamış olan efsa- nev i güce sahip bir si\ asi partinin bu hale düşürülmüş, olmasından derin üziintü duymonız 1 " dedi- ler. Demokrat Parti'nin eski 20 milletvekili tarafından yapılan açıklamada. kapatılışından 32 yıl sonra partinin tekraraçılmasının büvük bir yanlış olduğu dile ge- tınlerek "Demokrat Parti, mem- leketimize bü\ ük hi/metler \apa- raktopyekûn kalkınmayı başlat- mış. hâlkın sevgisini kazanmış, üç defa arka arkaya \e tek başına ik- tidar olmus, Türkhe'nin en güç- lü si\ asi kuruluşu idi. I)P >eniden siyasete girerse bu efsaneve a\ kı- n birtakım üzûcü olavlann vuku bulacağından endişe duyuyor- duk" dediler. Kapatılmış partilerin yeniden açılmasına fırsat tanıyan kanu- nun kabul edilmesiyle bazı arka- daşlannın siyasete devam karan aldıklannı belırten milletvekılle- n. açıklamalannı şöyle sürdür- düler: "Büyük hata işte bu aşamada işknmiştir. A> nca. DP kurulduk- tan sonra da ivi idare edilmedi. Bir sivasi partinin potansi\el m gücü ne derece büvük olursa oİ- sun. onun geliştirilmesi büyük gay ret ister; bu ga> ret gösteril me- di. DP'nin bu hale düşürülmüş olmasından büv ük üzüntü duv u- yor ve DP adının sorumluluğûnu taşıvan bugünkü yöneticilerden, bu adın artık daha fazla hırpa- lanmasına izin vermevecekJerini uınnıak isrivoruz." Maltepe Ekmek bazı semtlerde 11 bin lira oldu İstanbul Haber Servisi - tstan- bul'un bazı semtlennde ekmek fiyatları 11 bin lıraya yükseltildı. İstanbul Maltepe'de fınncılar, ekmek fiyatı artışı ile ıigıli bir basın toplantısı düzenledi. Top- lantıda söz alan Fınncılar Odası Başkanı Mustafa Özaydın. gırdi fiyatlannda yüzde 100'lere va- ran artışlar nedeniyle 250 gram ekmeğin fiyatını 1İ bin lıraya çı- kardıklannı ve uygulamaya ts- tanbul'un birçokilcesindebaşla- dıklannı söyledi. Maltepe Belediyesi'nin des- teklediği ve günde 80 bin ekmek üretim kapasitesı bulunan Okka- lar AS'nin. 300 gram ekmeği 6 bin lıradan satarak hamsız reka- betyaptığını iddiaeden Özaydın. sözlerinı şöyle sürdürdü: "Girdi fiyatlanna her gün ge- len zamlar nedeniyle kaçınılmaz olarak zam \aptik! Vatandaşlan- ıl. mıza biz de ucuz ekmek \edir- mek istiyoruz. Bunun için de hü- kümetin ekmek üreticilerine unu daha ucuza vermesi gerekir. Mal- tepe Beiediyesi'nin sübvanse etti- ği şirket nedeniv le ilçedeki birçok finn kapandı. Bu gkh'şe bir an ön- ce dur demek gerekiyor. Bu duru- mu protesto için Mahepe'de iki gün süreyle ekmek çıkarmav aca- **•" . '" Ekmek Sanayii lş\erenlen Odası Başkanvekili Muharrem Keçeli de ekmek fiyatının her ay belirlenmesı gerektiğini öne sür- dü. Üsküdar Ekmek Üretim ve Pa- zarlama Kooperatifi Başkanı Ahmet Zeki Saruhanda Maltepe Belediye Baskanı Bahriyar l'ya- nık'ın yaklaşan seçımlerde par- tisine oy kazandırmak içın ek- mek fıyatlarını kasıtlı olarak dü- şük tuttuğunu ilen sürdü. 12 kadın milletvekili aday adayını vetoya tepki RP'ırin kadına bakısı belli oldu HÜLYA KARABAĞLI HÜLYATOPCU Refah Partısi'nin 12 ka- dın milletvekili aday adayı- nı liste dışı bırakması, par- tinin kadınlara bakjş açısını gündeme getirdi. Laik çev- relerde "RP'nin maskesi düştü" yorumlan yapılırken ıl ve ilçelerde dolaşarak se- çim kampanyasını yürüten RP'lı kadınlar. genel mer- kezin aldığı karann şaşkın- lığını üzerlerinden atamadı- lar. RP Kadın Komisyonu üyelen ıse "Neolursa olsun çahşmalara devam" mesajı verdiler. RP'nin kadın adaylara listesinde yer vermemesi, demokratik kıtle örgütleri ve laik kesimler tarafından sert bir dille eleştırildi. Mor Çatı Kadın Sığınmaevi gö- nüllü danışmanı avukat Ay- şegül Kaya. partinin yalnız- ca •şiringöriinmek' ıçin ka- dınlan çahştırdığını savun- du. Marmara Üniversitesi öğretım üyesi sosyolog Ni- lüfer Naıiı ise RP'nin ka- dınlara asla birincil roller vermedifine dikkat çekti. Kadınlara verilen aktif gö- revlenn bile onlan ikinci plana ittiğini savunan Nar- İı, "Partinin güç kazanma- sında kadınlar, el ayak olu- yor. Kafalar ise her zaman erkek zihniyetini taşıyor. Cinsiyete dayalı bir hherar- şi söz konusu" diye konuş- tu. RP listesinde yer almayan RP millet\ekili aday aday- lanndan LeylaÇongar.adav gösterilmeyi umduğunu. a- day gösterilmemesi konu- sunda ise kendisıne henüz bir açıklama yapılmadığını söyledi. Çongar. partıde ka- dın ve erkeğın müşterek ça- lışması gerektiğini belirtir- ken "Bu görûşiiniizle MEKTEBI MULKIYE 136. YIL ETKİNÜKLERİ "21. YUZYILDA DUNYADA ve TURKIYEDE INSAN, TOPLUM ve YAŞAM" SEMİNERİ KONU Ekonomi Tarih Bllim-Teknoloji Bilim Felsefesi Müzik Genetik(Tıp) Bilişim Spor KONUŞMACI DrArilla KARAOSMANOGUJ Prof.Dr.Zafer TOPRAK Prof.Dr.Tosun TER2IOGLU Prof.Dr.Tuncer BULUTAY Evin ILYASOGLU Prof.Dr.Beyazıt ÇIRAKOGLU Prof.Dr.Ufuk ÇAGLAYAN Doğan KOLOGLU Fızik Prof DrYalçın SANALAN l.OTURUM: Ekonomi, FUlk, Genetlk, BlIlm, Spor (Saaf: IO.OO- I3.OOJ .OTURUM: Tarih, Müzlk. Bilişim (Saat: 14.00- 18.30} 2-ARALIK-1995, Cumartesi THE MARMARA OTELİ BALO SALONU RP'nin kadın adav göster- memesi çelişmiyor mu" so- rusu karşı sı nda suskun kal- dı Çongar, "Genel merkez böyle bir prensip karan al- mışsa bildikleri vardır. Biz seçim için kadınlar olarak çokçalıştık" demekle yetın- di. RP'nin diğer milletvekili aday adayı olan Emine Nal- bantoğlu ise genel merke- zin başörtülü kadınlann Meclis'e girmesınin prob- lem olacağını düşündüğü için bu yönde karar aldığını savundu. Meclıs'ın tüzüğünde ba- şörtünün olmadığını anım- satan Nalbantoğlu. "Parti- miz, iktidar >a da iktidar or- tağı olunması durumunda bizi en iy i görevlere getirece- ğisözünüverdi. Biz kadınlar olarak çokçalıştık. Kadınlar ada> olamadı. ama en a/ın- dan bir adım atılmış oldu" dedi. Hedeflerini kısa sürelı ya da belirli yer olarak kurma- dıklannı kaydeden RP Ka- dın Komisyonu üyelen ıse iktidara hazırlandıklarını, "hiçbir şey olmamıs gibi" çalışmalannı sürdürecekle- rini vurguladılar. TBMM Başkanvekili Ya- sin Hatipoglu da yaptığı açıklaınada. RP yönetimi- nin kadın adaylara karşı olumsuz bir tutum sergile- mediğini ileri sürerek ka- dınlann sıralamada öngörü- len koşullarda yeterli puan alamadıklannı sandığını bıldirdi. VEFAT Baromuzun 4840 sicil sayısında kayıtlı Avukat ERDOĞAN KÖKSAL vefat etmiştir. Aziz meslektaşımızın cenazesi 1.12.1995 Cuma günü (bugün) Şişli Camirnde kılınacak öğle namazını müteakip ebedi istirahatgâhına defnedilecektir. Merhuma Tann'dan rahmet. kederli ailesine ve meslektaşlanmıza başsağlığı dileriz. İSTANBUL BAROSL BAŞK4NLIĞI Yazar arkadaşımız, denemeci, çevirmen, eleştirmen dostumuz AZİZ ÇALIŞLAR'ı yitirmenin üzüntüsünü tüm Türkiyeli aydın dostlanyla paylaşınz. EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ'nde sizi, özlediğiniz sorumluluklar bekliyor. Tel.: 275 50 82 Pepşenbe'Guıı Gınsrtııl AU KOCATEPE MEPAKLİ OrtcMdof' Cod 6orK«(*r iokak. Somay Is Htkmz) f/B M»cıditf»*cög 274 97 tA • 272 09 90 3 bin davetiye gönderilmîşti Doğum kontrol seminerine erkekler ilgisiz İstanbul Haber Senisi - "Erkekler dogum kontro- lünü yalnız kadınlann om- /una yükıüy orlar \e doğum kontn>lüne. çok az 'kadın' ihtivaç dujTiyor." Bahçeli- evler Belediyesi ve Yaşam Hastanesi'nın ortaklaşa düzenlediği "Doğum Kontrolü ve Vöntemleri*' konulu ücretsız seminere, 3 bin davetiyeye karşın yal- nız az sayıda kadının gel- mesi. bu ızlenimi veriyor- du. Kadın hastalıklan ve do- ğum uzmanı operatördok- torSuna Basmacı. semine- re katılanların hepsınin ka- dın olması nedeniyle daha çok kadınlara yönelik do- ğum. doğum kontrolü ve kadın hastalıklan hakkın- da bilgi verdi. Basmacı. se- miner boyunca. Türk top- lumunda çocuk sahıbi ol- ma veya doğum kontrolün- de, bütün sorumlulugun kadınlann üzerinde olduğu önyargısının yaygın oldu- ğunu ve bu konuda erkek- lerin gözardı edildiğini be- lirtti. Basmacı. doğum kontrol ilaçlan, rahim içi araçlan. diyafram, prezervatif, tak- vim metodu ve kadınların ve erkeklerin amelıyat ol- ması gibi yöntemlerle do- ğum kohtrolünün sağlandı- gını anlattı. Bunlar arasın- da hiç çocuk olmamasını sağlayan ameliyatlann dı- şında, doğum kontrol ilaç- lan ve rahim içi araçlannın (spiral) yüzde 90-99 ora- nında etkıli yöntemler ol- duğunu söyleyen Basmacı, amelıyatlar ıçin kesin ka- rarlı olmak gerektiğini v ur- gulayarak "AncakTürker- kekleri bu ameliyatlardan hoşlanmazlar. Türkiyede o- nun için bu ameliyatlan hep kadınlar olur" dedi. Basmacı. doğum kontrol ilaçlannın uzun süreli kul- lanımda şişmanlık, damar tıkamkiığı ve başka birta- kım hastalıklara yol açabi- leceğıni söyledi. Bu yüzden doğum yap- mış kadınlar içın en uygun yöntemin rahim içi araçla- n olduğunu söyleyen Bas- macı. bu araçlann hiçbir yan etkisi olmadığını ve 3- 5 yıl koruma sağladığını kaydertı. Basmacı. bu araç- lan kullanmak isteyenlerin de özellıkle T şeklinde ve gümüş olanlarını tercih et- melen gerektiğini vurgula- yarak "Aynca bunun için hastaneler de i> i seçilnıeli- dir. Avrupa"dan ithal oldu- ğu söylenilen birçok araç sağlıksız olabiliyor" dedi. Basmacı. gebelikten önce mutlaka böbrek muayene- si olunması gerektığine de değindi. Boğazlar 'Rusya'nın önerisi destek görmedi' ANKARA (Cumhu- rivet Bürosu) - Ankara. Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO), Türk bogazfanndaki trafik ayınm şemalan- na ilişkin bir karan ka- bul ettiğini belirterek Rusya'nın söz konusu düzenlemelerle ilgili önerisinin destek gör- mediğinı bildirdi. Dışişleri Bakanlı- ğı'ndan dün yapilan yazılt açıklamada, IMO'nun 13-24 kasım tarihlerinde Londra'da gerçekleştirilen genel kurutunda. IDenizlerde Çatışmanın Önlenme- sine Daır Uluslararası Sözleşme'nin 10. mad- desi çerçevesınde Tür- kiye'nin tavsiyelerinın onaylandıgı bildirildi. KADIKÖY BELEDİYESİ KÜLTÜR ve SANAT MERKEZİ ARALIK'95 ETKİNLİKLERİ SERGİLER 1-15 ARALIK 1995 Ustanın Lstaları Sanatta l'4 ^ üzyıl DevrimERBİL 4TÖLYESİ " De\let Güzel Sanatlar Akademisi - Mimar Sinan Lniersitesi Mezunları. Öğretim İŞeleri, Yüksek l.isans Öğrencileri Sergisi 17-31 ARALIK 1995 KARMA GELENEKSEL TÜRK SİSLEME SANATLARI SERGİSİ GÖSTERİ - SÖYLEŞİ - PANEL - KONSER 2 Aralık'95 Cumartesi Saat: 15.00 PANEL • "ÇOCUK. TELEVİZYON \e REKLAM" Okan BAYÜLGEN - Zeki COŞKLN - Prof. Dr Unsal OSKAY - Figen YAMK - Güler YÜCEL 8 Aralık'95 Cuma Saat: 18.00 Dinlefi Anıl YEŞlLDAL \e ÖGRENCİLERİ Saat: 20J0 KSM FELSEFE TOPLANTILARI ANADOLL'DA AYDINLANMA (19) 9 Aralık'95 Cumartesi Saat: 15.00 Dia Gösterisi Doç Dr. Ahmet ÖZOL "FORMLARve ÇEVRE ZURICH" 12 Aralık'95 Salı Saat: 19.00 Oia Gösterimi Bengüç ÖZERDEM '"BARIŞA DOĞRLf 13 Arahk'95 Çarşamba Saat: 14.00 "KSM ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ" Klinık Psıkolog Mahpeyker KOCGUNDLZ "STRESLE NÂSIL BAŞA ÇIKABİLİRİZ >' 16 Aralık'95 Cumartesi Saat: 15.00 Şiir, Söyleşi, İmza. Müzik . '•SL'SKL'\ REStMLER SOKAĞI" Arife KALENDER ÖNEL - Hüse> ın ALEMDAR 19 Aralık'95 Salı Saat: 19.00 Dinleti Çigdem ALTAŞ EPİKMEN VİOLA SINIFI DİNLETİSI 22 Aralık'95 Cuma Saat: 20.30 KSM FELSEFE TOPLANTILARI "ANADOLU'DA AYDINLANMA" (20) 23 Aralık'95 Cumartesi Saat: 15.00 "I995'DE SANAT ve EDEBİYATTA KADIN" Derleyen. Yıldız İNA\Ç 26 Aralık'95 Salı Saat: 19.00 Dinleti Ebru YUNKUŞ KEMAN SIMH DİNLETİSİ KSM Bağdat Caddesi Haldun Taner Sokağı Caddebostan - İstanbul Tel: 360 90 95 Faks: 359 64 57 /
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog