Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 ARALIK 1995 CUMA HABERLER Kelepçelerini Claudia Roth, 13 aralıktaki oylamada olumlu karar çıkması olasılığının çok güçlü olduğunu söyledi göremeyen düşünce suçlusu Istanbul Haber Servisi - tnsan Haklan Derneği'nin düzenledıği bır toplantıda yaptıklan konuşma nedeni\ le "de>letin bütünlüğü alevhine propaganda vapmak" suçundan TMY'nin 8. maddesınden hapis cezasına çarptınlan Av Eşber Yağmurdereli \ e eski Hava- Iş Genel Başkanı Arüa> Ayçin'ın 8 maddedeki değişiklige göre yargılanmalanna dün devam edildı. Mahkeme heyetı. tutuklu yargılanan Eşber Yağmurdereli'nın duruşmalara katılmaması durumunda da karar verilecegı karanna \ardı. Yağmurdereli beraat etmezse daha once şanlı tahliye edildigı bir da\a nedeniyle 2018 yılına kadar hapıs yatacak. 8tylül 1991'delnsan Haklan Derneği- nin düzcnledifii Tenıel Hak ve Özgürlüklcr konıılu toplantıda vaptıklan konuşma nedeniyle **de>letin biitiinliiğii ale> hine propaganda yapmak su(,iaması\la~ TMY'nın S 1 maddesınden yargılanan \e 1 >ıl 8 a\ hapib cezası ile 41 ınılyon para cezasina çarptınlan A\. Eşber Yağmurdereli ve Atilav Ayçın'in TMY'de yapılan değiijikük uyarınca yargılanmalarına devam edildı. l.stanbul Devlet Güvenlik Mahkemesı"nde göriilen davanın dünkü duru!>masında sanık avukatlan. yasadaki degışıklik nedeniyle ınfazın derhal durdurulmasını istedıler. Yağmurdereli duruşmadaki savunmasında. yargılanına.Miıa neden olan 1991'de yaptıgı konuşmada öngördügü her ^eyin gerçekleştığini. ülkenın şiddet toplumu olduğunu söyledi. Hapıs cezası ıle korkutulmaya çalı^ıldığını ifade eden S'aömurdereli düşüncelerinin değışmedıöinı söyledi. Mahkeme heyetı 15 aralık gününe ertelenen da\ada Yağmurdereli duruşmalara katılnıasada karar verileceğinı bıldirdi. Samsun Ağır Ceza Mahkemesı'nce 197S yılında "müebbtf hapse" mahkûın edilen \e TMY uyannca şartlı tahliyesine karar \enlen Yağmurdereli. bu da\adan beraat etmediöı takdırde 2018 yılına kadar hapis yatacak GB için AP'ye büyük baslaHaber Merkezi - A\ rupa Parla- mentosu Ye^ıller Grubu Başkanı Claudia Roth, "birçok çe^renin bas- kısına uğrayan \\rupa Parlamento- su'nun 13 aralıkta Türkiye'nin gümrük biıiiğine girişine onay ver- nıesi olasılıgının çok güçlendiğini'" belirttı. Roth. dün Türk basın mensuplan ile düzenledıği sohbet toplantısında. Türkiye-AB gümrük birliği konu- sunda görüşlerini bildirırken Yeşil- ler Grubu'nun son ana kadar ortak tavır belirlemeyeceğinı. bugünkü durumda grup içinde gümrük birli- ğine *e\ef dıyecek \eya çekimser kalacak üvelerin bulunduüunu bil- dirdi. Roth. "Avrupa Partamentosu üyeteri üzerinde müthiş bir baskı ol- duğunu" belirterek "NATO'dan, ABD'den. tüm AB üyesi ülkelerin hükümetlerinden. hatta sosyalist parti başkanlanndan baskılar geli- yor" dedı. Roth. "ABD'nin AB nez- dindeki büvükelçisi ilk defa benimle görüştü ve bu konuyu işledi" diye konuştu. Gümrük birligi konusunda tered- dütlü ve çelişkilı fikirler savunan Claudia Roth, önümûzdeki hafta başında Çırağan Sarayı'nda düzen- leyecekleri bir seminer kapsamında Türkiye'deki kuruluş ve kişilerin görüşlerini alacaklarını. bundan sonra tavır belirleyeceklerinı bıldir- di. "Biz, Türkler ile doğrudan ve gerçek bir temas kurmadan olumlu veya olumsuz bir tavır belirlemek is- temiyoruz" diye konuşan Roth. "Gümrük biıiiğine evet demediği- miz takdirde aşırı sağcılarla veya aşın dincilerle aynı tarafta yer alaca- ğımızı biliyorum. Gerekirse bu du- rumun nedenlerini ve görüşlerimizi anlafınz" dedi. Yeşiller Grubu"nun 4-5 aralık tarihlerinde Istanbul'da düzenleyeceği seminere katılanlar arasında İK.V. TÜSİAD. DİSK. MÜStAD gibi kuruluşlann temsil- cileri ile Ahnıet Türk, Ercan Kanar, Toktamış Ateş, Ertuğrul Kürkçü. Mehmet Metiner gibi isımler yer alıyor. Türkıye-AB Karma Parla- mento Komisyonunun AB kanadı- nın bugün Türkiye'de yapacağı te- maslar kapsamında Ankara'ya gele- cek olan Roth. saat 08.00'd'e Leyla Zana'yı ziyaret edeceklenni bildir- di. Roth. Avrupa Parlamentosu'nun. Saharov Ödülü verdiğı Zana'nın bu ödülünü aralık ayındaki oturumda teslim etmemesini ve bu konuda tö- reni ertelemesini de bir 'skandal' olarak yorumladı. Öte yandan TtSK Başkanı Refık Baydur'un gümrük birlıği konusun- daki mektubunu yanıtlayan Avrupa Parlamentosu Dış llişkiler Komis- yonu Başkanı Abel Matutes. güm- rük birliği oylaması konusunda elle- nnden geleni yapacaklannı bildirdi. Matutes. mektubunda şöyie dedi: "Bu anlaşmanın, Türkiye için ifade ettiği önemin bilincindeyiz \e A\ ru- pa Parlamentosu'nun 13 aralık tari- hinde yapılacak oylamasından olumlu bir sonuç alınması için eli- mizden geleni yapacağız." Baydur. geçen 13 kasımda başta AP Dış tlişkiler Komisyonu Başka- nı Matutes olmak üzere bütün par- lamento üyelerine birer mektup göndererek Türkiye'nin gümrük birliğine girmesi için desteklerini beklediğinı bıldırmiştı 550 adaydan 84'ü kadın En çok kadm aday ÎP'den gösterildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Işçı Partısı'nde (İP). kadın millenekılı ada\larının sayısının tüm partılerden fazla olduğu bıl- dırıldı. İP'nin. Türkıye ge- nelındeki 550 adayından 84'ünün kadın olduğu. bu adaylann 4 ılde lıste başı. 8 ılde hbte 2.'sı, 8. sırada da liste 3.'sü olduğu belırlendi. İP Genel Sekreten Mehmet Bedri Güitekin. meydanlar- da "ana-bacı" edebiyatı \a- panların. lıstelerınde kadın adaylara yer vermediğını belirterek "İP, kadın ile er- kek arasındaki eşitsizliklere. kadın ü/crindeki baskılara, dayağa \e cinsel tacize karşı kapsamlı bir mücadele yü- rütmektedir" dedı. İP. Adanada Tekel ışçisi Seher Kaplan. Antalya'da tekstıl IŞÇIM Fadime Yalçın. Çanakkale'de a\ukat Bin- nur Zuhat Lzun \e Şanlıur- fa'da da esnaf Gülşen Bü- yükdağlı'ya millet\ekılhğı aday lıstesının ılk >ırasında ver \erdı. tP'nın kadın adaylan 8 ılde hste 2."si. 8 ılde de lıste 3."sü olarak yer aldı. 550 aday arasında 84'ünün kadın olduğu İP'de. bu oran yüzde 15.2 olarak saptandı. İP Genel Sekreten Gülte- kın. 1991 seçımlerınde de dığer partılerın tümünün kadın adayı toplamından fazla kadın aday gösterdık- lerını \urgulayarak "Çünkü kadınların partisi. IP'dir. Kadınların İP'ye yönelişi anlamlıdır. Serbest piyasa sistemi. oy için kadın a\cıiı- ğına çıkıyor. kadın,rejimta- rafından bir kez daha aşağı- lanıyor \e kullanılıyor. Tıpkı kadın başbakan reklamı ya- pıldığı gibi" dedi Güitekin, bözlerını >öşle sürdürdü: "Düzen partikri. özelleş- tirme ve işçi kıyımmın par- tileridir. Ozelleştirme. en başta kadın emekçileri \u- ruyor. İP, erkek ile kadın arasındaki eşitsizliklere, ka- dın üzerindeki baskılara, karşı her alanda mücadele > ürütmektedir." Nesim Malki toprağa verildiİSTANBUL/Bl RSA (Cumhuriyet) - Bursada uğradığı silahlı saldın sonucu yaşamını yitiren işadamı Nesim Vlalki dün topraga verildi. Büyük Hendek Neve Şalom Sınago- gıı'nda yapılan cenaze törenıne Malki"nin eşi Meri Malki, kızları Melisa ve Florit Malki'nin yanı sıra DYP Istanbul milletvekili adayı Cefi Kamhi ve Malki'nin çok sayıda ak- rabası ve yakınları katıldı. Malki daha sonra Arna\utköy 1. Musevi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cinayetle ılgilı araş- tırmayı sürdüren Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Şamer. gelişme olmadığını söyledi. Şanver "Jandarma gerekli ça- lışmayı yapıyor'" demekle yetinirken jandarma yetkilileri. vurulma anını gören en az 20 kişi olmasına karşın hıç kim- senin bilgi vermeye yanaşmadığtndan yakınıyorlar. Ote yandan Devlet Bakanı Cavit Çağlar, Malkı ile iş or- tağı olmadığını söyledi. Çağlar. Malki'yle ortaklık iddıala- nnı reddederek şöyle konuştu. "INesim Malki benim işorta- ğım ya da finansörüm değildi. Sifaş \e Polyien'de ortakhğı \ardı. Bu şirketler halka açık şirketlerdir. Hcrkes ortak ola- bilir. Benim parasal gücüm bana yeter." (Fotoğraf: KEREM ILGAZ) En cok universite mezunu Refah Partisi'nde Adaylann mesleki profiliANK-\R\ (Cumhuriyet Bürosu) - Partilerin ınılletvekılı aday adaylarının mesieklerı ınce- lendığinde. DYP'nın mühendıs. CHP'nın hu- kukçu. ANAP'ın çıftçı. RP'nın mühendıs, iP'nin gazetecı ve ışçi. DSP'nin ıse sendikacı- larda bınncı olduğu dıkkatı çektı. DYP'de 67. ANAP'ta 47. DSP'de 49. RP'de 63. CHP'de ıse 99 hukukçu milletvekili adayı- nın olduğu saptandı. Partilerin mesleklere göre dagılımı şöyle: D\P: 67 hukukçu. 58 ekonomist, 79 mühen- dis. 114 serbest meslek. 20 öğretim üyesi, 17 çıftçı. 4 sendıkacı, 5 gazeteci. ANAP: 47 hukukçu. 29 ekonomist. 80 mü- hendıs. 84 serbest meslek. 3 öğretim üyesi, 19 çıftçi. 2 sendıkacı. 6 gazeteci. CHP: 99 hukukçu, 10 ekonomist. 68 mühen- dıs. 92 serbest meslek. 5 öğretim üyesi, 10 çfft- çı. 9 sendıkacı, 5 gazeteci. DSP: 49 hukukçu. 5 ekonomist. 80 mühen- dis. 107 serbest meslek, 8 öğretim üyesi. 11 çıftçı. 10 sendıkacı. 12 gazeteci. RP: 63 hukukçu. 13 ekonomist. 83 mühen- dis. 66 serbest meslek. 13 öğretim üyesi. 12 çıftçı. 3 sendikacı, 4 gazeteci. İP: 225 işçı. 8 sendıkacı, 30 aydın. 10 esnaf. öçiftçi. 18 gazeteci. 451 ünıversıte mezunuyla bınncı sırada yer alan RP'yi. 424 universite mezunu adayla DYP izledı. Yasadışı TKEP/L 13 Mart CKB örgütü üstlendi Lıse oğrencısı oldurulduIstanbul Haber Senisi - Bağcılar'da bır lıse son sınıf öğrencisı. kafasından tabancayla vuru- larak öldürûldü. Ola\ı yasadışı TK'EP'L* 13 Mart GKB örgütü üstlendi. Bağcılar Barbaros Lisesi'nin girişinde nöbet- çi olan son sınıf öğrencisı E.K. ( P ) . dün saat 11.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde gasp edilen 34 VKZ 27 plakalı otomobılle gelen 3 kışı tarafından dışan çağrıldı. E.K/nin kafasına tabancayla tek el ateş eden 17-18 yaşlanndakı saldırganlar. olay yennden kaçtılar. Kafasından aldığı kurşun yarasıvla ağır şekılde yaralanan E.K.. öğretmenlerı tarafından İG Çapa Tıp Fa- kültesı'ne kaldırıldı. E.K., tüm çabaîara karşın saat 17.00 sıralarında kurtanlamayarak yaşamı- nı yıtirdı. Saldırganlann kullandıkları otomobil. daha sonra Kocasınan Sogârilık Caddesi Koç Sokak üzerınde güvenlik kuvvetlerınce durdu- ruldu. Otomobılı kullanan ve saldırganlan silah zoruyla götürmek zorunda kaldığını söyieyen bır kişı gözaltına alınırken araçtan ınen ikı kişi yaya olarak kaçtı. Aynı okulda 7 Kasım 1995 günü lısenın gıri- şıne pankart asan gruptan 14 yaşındaki E.Ö. ad- lı kız ara sokaklardan bınnde güvenlik kuvvet- lerınce bacağından vurularak yakalanmıştı. Sözkonusu olayda polise ihbarda bulunanın E.K. olduğunu ve polısle ışbırlıği yaptığını öne süren yasadışı TKEP, L 13 Mart GKB örgürü, gazetelen arayarak saldırıyı üstlendi. Mustafa Kul 'Sendikacılar: siyasete : girmeli' • Hak-İş'in Ankara'da başlayan 8. olağan genel kuru- luna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul, RP Genel Başkanı Necmettın Erbakan \ e YDH lıderi Cem Boyner katıldı. ANK.\H\ (Cumhuriyet Bürosu) - Hak-lş Konfederasyonu 8. olağan genel kurulu. dün çalışmalarına başladı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul. Türkiye'de çalışma yaşamının son dört yıl içinde uluslararası düzeye çıkanlması için önemlı adımlar atıldığını bıldirerek sendikacılann politikaya girmelerinin zorunlu olduğunu söyledi. Eski Hak-U Genel Başkanı ÎNecati Çeük ise Türkiye'de "kuvvetler ayrıhğıw ılkesinin çalıştırılmadığını j belirterek "Geleneksel klasik " sendikacıhk. yerini hizmet ve çağdaş sendikacılığa bıraknıalıdır" dedi Hak- İş'ın dün Ankara'da başlayan 8. olağan* genel kurulunda bır konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ' Kul. Türkiye'de çalışma yaşamının ' Uluslararası İş Örgütü (ILO) standartlarına çıkanlması için çalıştıklannı bildirdi Özgürve güçlü sendıkalann. demokratık rejımin vazgeçilmez unsurlan olduğunu vurgulayan Kul. anayasada yapılan değişiklıkler ile sendikalara sıyaset yasağının kaldırıldığını anımsattı. Kul. sendikacılann politikaya girmesinın ve sıyası partilennin ' yönetım organlannda gorev almasının ' bir zorunluluk olduğunu belirterek "Küreselleşen dünyada sendikalar, programlarını yeniden gözden geçirmeli \e yenilemelidirler" dedi Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan. Türkiye'yı bugüne kadar yönetenlerın 22 milvon işgücünden 10 milyonunu işsız bıraktığını savlayarak son 1 yılda çeşitlı ışyerlerinin kapanmasıyla I milyondan fazla kişinin işsiz kaldığını bildirdi. "İ'lkemizde çalışanlara. Batı ülkelerinde çalışanların yüzde 10'u kadar ücret \eriliyor. Önemli olan, çalışan insana hak ettiğini vermek ve onu kuyudan çıkarmaktır" diye konuşan Erbakan. ıktıdara gelmelen durumunda çalışanların ücretinden vergı alınmayacağını. asgari ücretin de net ödeneceğini kaydetti. Necati Çelik de sendikaların baskı ' gücü olmaktan çıkarıldığını ifade edcrek bundan sonra daha çok siyasete' ağırlık \ereceklerini söyledi. Çelik. Hak-İş'ın kurulduğu günden bu yana sürekli gelışerek ücret sendikacılığını ' bir kenara bıraktığını, çağdaş sendikacıhk yapmaya çalıştığını da vurguladı. Toplantıya katılan Yenı / Demokrasi Hareketi Genel Başkanı / Cem Boyner ise gerçek sendıkacılığın özel sektör ile yapılan sendikacıhk olduğunu kaydetti. Boyner. parti olarak, özelleştırmeyi savunduklannı. ancak • "işletmelerin peşkeş çekilmemesi'* • serektiöını anlattı. ÜUFETVERDA TERAZİ Resim Sergisi 26 Kasım - 15 Aralık 95' ıd fcrvbev V No 293/3 » Tr1 lOllb' 411 35 0i KARMA RESİM SERGİSİ 30 Kasım - 30 Araljk Cihat Aral Avni Arbaş Ahmet Umurdeniz Neş'e Erdok Eren Eyüboğlu Nuri İyem Fikret Mualla Nedret Sekban Ercüment Tarhan Sabahattin Tuncer Burhan Uygur IsketeCd Salhae* \<r lQ0rakw î ' Faı 26186 6^ yazan.Suzanne Schneider ELVEDA SARAYBOSNA yöneten:Hülya Karakaş Oynayanlar: Çiçek Dilligil - Murat Garibağaoğlu Kasım ve Araltk'da Cuma-C.tesi sjal: 20.00 Tıventv Cub/Taiındune Tel 235 61V7 Abdulhakhamıl Cad No 63/75 Taksun Resim ve Heykel Müzeleri Derneği KULTUR ETKINLIKLERI PREHISTORYA, MlSlR, MLZOPOTAMYA, PlRS -Sedat Göksu- I Aralıktan itibaren Cuma günleri: 13.00- 16.00 Basvuru Tel: 259 47 İ9 KIMO?Cumartesi, Pazar 16.28 18 Kasım - 24 Aralık NAZ ERAYDA Kum,Pan,Ya. KUMPANYA SAHNESİ / ISM, TARLABAŞI / 235 54 57 KENT OYUNCULARI 246 35 89-247 36 34 LÜTFEN KIZIMLA EVLENİR MİSİNİZ? DiısaK tiyatro atölyesi savaş oyunları yazan: •dw*rd bond her pazar 19:30 - pazartesi 20:00 1 Aralık Cuma 21.00 2 Aralık Cumatesi 15.00-21.00 7 Aralık Perşembe 21.00 B Aralık Cuma 21.00 9 Aralık C.tesi 15.00 Bıletler Vakkorama ve Roxy'de satılmaktadır. rezervasyon t e l : (0-212) 243 28 79 - 99 I p /•"vLTJ'Vİ sıraselvıier. arslanyatagı sokak. taksım | t \ V ^ M I I t ei (0-2 I 2) 249 48 39 ' C Kultu- Bakan ıg MDileKTurkerJüvtfroAyna En tyı kadtn oyuncu. En İyi yönetm«n odüllu ROSA LUXEMBURG Yoğun îsfelt üzerine son oyunlar ?. 9 16 Arohk Cumoftesı 15 30 21 OO 3 IO \7 Aralık Pazar 15 3O T.C KÜLTÜ* IAKANUĞI VI Utİlll*!' < I N KATKILARI İLE Kültür Sanat ilanlarınız için: 293 89 78 (3 hat) | 'm, s s i;>> ,s 'a, ŞEHIR TIYATROLARI HARBIYE MUHSIN ERTUĞRUL SAHNESİ (240 77 20) NlKOlAY GOGOL PALTO •"•^m USUSAMCJ V:Cİ CBMI.SUKTİ (2».¥ltASlM!,l3AMlJK) HEINR.CH BOLL / DENZ UYGJ\ER BIRLIKTE OYNAYALIM 'CtiTÎS DENtZUYGUNtH 2.3 ARA1JK ı M 00) KERKEZİ «ÖT0K SALOM Komedi 3 Aralık Panr 15.00 10 Aralık P j u r 15.00 Neil Simon ^VER ELıNı BROADWAY ORTAOYUNCULAR Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN Cumartesi-Pazar 15.30 Cumartesi 21.00 Pazar 18.30 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Cuma 21.00 1099. OYUN Ferhan Şensoy ÜÇ KURŞUNLUK OPERA Çarsamba-Perşembe 21.00 Bilel Satıs Yerleri: SES-1885 Ortaoyuıcular Tel: 25116 65-66 Tüm VAKKORAMA Mağauları.ÇARSI Mastak-Bakıritöy-Capitol Mağazaları OTOGARGARAİGENÇ crru F A T I H RESAT N U R İ S A H N E S İ (526 53 80) ADAIET AĞAOĞLU Y ı l ı n M i i z i k a l i y i n e k a p a l ı g i ş e DEMETAKBAG SINAN BENGIER YILMAZ ERDOĞAN V E 2 5 K İ Ş İ L İ K K A D R O 12. VII KUTLRMfl G€C€Sİ 2 Anılık '95 Cumartesi Saıt: 19.00 İ.T.Ö. SOSYAL TESİSLBd BÜYÖKSALOM î f (0212) 243 24 74 ÇATIDAKİ ÇATLAK EHÖNUIUOA4 (29.30 KASIM I. Z 3 ARADK) BÜYÜLÜ GÖL . ÜUtDOĞAN USKUDAR MUZAHIPZADE CELAL SAHNESİ (333 03 97) EMMANUa ROBLES BIR UMUT İÇİN EROLKBIÜN F <RET TERZ1 AKILLI SOYTARI •C4ETPJ KHlZUYGUNtR 13ARAUKIİIJ0) •^A-YILMAZ ERDOĞAN votiE ı TURGAy KANTURK StANSLAR PERŞEMIE:2I 00 CUMA: 21.00 CUMARTESİ: 21 00 PAZAR: 1530 - 1900 TAM: 400.000 TL ÖĞRENCİ: 250.000 T L HALK GÜNÜ: 250.000 TL BEŞİKTAŞ K Ü L T Ü R M E R K E Z İ B U L U N M A Z KÜLTÜR MERKEZİ Her yaştan insana TİYATRO KURSU Istiklal Cad. Aznavur Psj. 212 / 8 I Gjlatasjr.» Tel.: 513 74 31 • 25115 23 KADIKOV H A L D U N TANER SAHNESİ (349 04 63) FERENCHr (ÇAfilNTHY PEYNİRLİ YUMURTÂ" VÛr*T9J CANOOON (2).30KASHU)AMJ() W SHAKESPEARE BİR GECE MASALI NEŞE aÇETİM l ] ARAJC (1100) GAZIOSMANPAŞA SAHNESİ (578 60 67) French Kiss 5G'!erın Audrey Hepburn'lü romantık komedılerıne günumüz teknolO]isıyle bır dö- nuş olarak nıtelendifilen bu duygusal komedı fılmı. tamamıyla Fransa'da bırbi'in- den etkıleyıcı mekanlarda çekılmış. Başından sonuna kadar zekıce, espırilı ve suratlı bır romantık eğlenceiık olan fılm, gunljk hayatıri yorucu temposuna rag- men v r e de romantızmın her zaman varolduğunu vurguluyor. RECEP BILGNER GAZETECİDEN DOST YCSETPJ ENGINGUKHtN (».»KA9IİI. 2.3AMLJK) K WAECHTER SOYTARILAR OKULU 2.3 ARAUC (1100) HARBIYE CEP TİYATROSU (240 77 20) FRANCA R/VME - DARtO FO EVLİLİK YO.ETEN MAZLUM K1PER 30 KASIM. I ARALIK (SAAT 15 00) OTUN CUNLEHI ÇA* IS M. 10 J0 PEK 30 30 CUMA. 10 30 C.TESİ !!M, 20 30 PAZAKIS 00.18 10 BILETLEII. ŞEHIR TIYATKOLAKI GISELEHIIU KACIKOT HALOUN T»NE« (MEHKEZ GIŞESIV-d« SATILMAKTADI» müzik-drama 1 perde > Şeü: Aleıander SANDER'Sahneyc Koyan: Giaı-Carlo DEL MONACO 2 Aralık Cumartesi saat 15.30 14AraMcPtrşemtesaaia.00n9 Aralık Salı saat 20.00 F. Lehar ŞEN DUL operet 3 perde Ortestra Şeff: Serdar YÂLaHSatıneye Koyan- Aydın GİM 5 Aralık 5alı saat 20.00 A. I. Haçaturyan „ bale 3 perde Koreograti n Sahncye KoysnıYouri Vamos Orkesira Şefi: Elsad BAGIROV 6-13 Aralık Çarşamba saat 20.00 Istanbul Devlet Opera ve Balesi 35. YIL KUTLAMASI 7 Aralık Perşembe 20.00 KONSER SALONU CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1 Aralık 1995 Cuma Saat: 19.30 SADİ YAVER ATAMAN'I ANMA GECESİ Bılet Fryaöan. 200.000-100 000 TL * * * * * 1. ULUSLARARASI CEMAL REŞİT REY PİYANO FESTİVALİ (2- 10Ard*1995) "Açıhş konseri" 2 Aralık 1995 Cmartesi Saat: 1930 DÜŞTEN DE GÜZEL şiir ve müzik 2 bölûm Müzik Y6netm«ıi' Nurten T. KOLCAKŞıir Düzenlemesi: Atilia BİRKİYE Sahra Düzenlemesı: Yılmaz OS : AY. 1-8-15 Aralık Cuma saat 19.00 G. Rossini KÜLKEDİSİ çocuk müzikali 2 perde Sahneyc Koyan: Sûmeray ARIMAfi Müzik Yönetımni: Aydın KARLIBEL 2-9-16-23-30 Aralık Cumarlesı saal 11 00 KADIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ BALEDE YENI RENKLER VESAÎRE ÇELİŞKİ DÜŞLER bal» 1 perde bale 1 perde bale 1 perda Koreografi ve Sahneye Koyan: Eıdal UĞURLUSbel KASAPOĞLU'NİI BERKAN 3-10-17-24 Aralık saat 20 30 Bıletler Ataturk Kultur Merkezî gi;elerindc. Altunızadc Capitol Danıjma da satılmaktadır A K.M. Gife Tel: |02l2| J5I 10 23 / 2SI St 00 |7 Hal| 2S4 CapiMI TH. |021*| )«t 1* 20 (10 hat| BILKENT SENFONI ORKESTRASI Selist: İDİL BİRET Şef: Peler Marchbank Beethoven, Chopin Bılet Fıyatlarr 400 000-300.000 TL * * * * * 3 Aralık 1995 Pazar Saat: 19.30 RAMZI YASSA (Mısır) Piyano Resitali P. A. Soler, Bach-Busoni, Schubert, A. Abdd-ftehim, Chapin, Lisıt Bilet Fıyatları. 300.000-200 000 TL CBH Konser SalOnu: 232 96 30-231 54 98 R*'*-v*4o«jınn!/ kıj>u! «lıkr ) AKM KOTMf Gi?*sı 251 55 00 AKMEHKE2 Danıjma: 282 01 70 CAPfTOL Altunizade: 391 19 30 CAROUSEL Sanal Glf«sl EMtır1t6y: 570 84 34712 SalonynHizun tum tıyal kademe4enode oğretmen öğrenoeraeklı ve Büyükşetnr Beledtyesı mensuplaıma % 50. en az 30 kcşilık ^uplara % 20 ın<*r»n yapılmakiad» Tanıtım Sponsoru
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog