Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

ARALIK1995CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER MHP küçük kurultayı • AMCVRA (Cumhuriyet Bün>su)-\1HP kıiçük kurultayı, Atatürk Kapalı Spor Salonunda dün gerçekleştirildı. Kurultaya katılımın az olması nedeniyle MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş salona iki saat geç geldi. Türkeş, milletvekili adaylanna seslenerek, "Buradan sonra hepiniz illerinize, seçim t>ölgelerinize dönecek ve seçim çalışmalannıza hız vereceksiniz" dedi. MHP'den aday olan eski De\let Güvenlik Mahkemesi Başkanı Nusret Demiral. kurultayda - Hukukun üstünlüğünü MHP içinde arayacaöim" dedi. YDH: Türkiye'nin umuduyuz • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu)-Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) Genel Başkan Yardımcısı Hakan Aksu. partisinin. Türkiye'nin umudu elduğunu belirterek siyasetteki kirlenmeye karşı kadınlarla ve gençlerle el ele iıererek. mücadele çdeceklerinı bildirdi. Aksu, yaptığı vazılı açıklamada. "YDH.'Türkiye"yi21. yüz>ıla ta^ıyacak partidir" dedi. Otoyol davası kitabı tamtıldı • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu)-Eski Bayındırlık bakanlan Cengiz Altınkaya ve Sefa Giray'ın görevlerini kötüye kullanmak suçundan Vüce Divan'da yargılanma sürecini anlatan kitap. dün basına tamtıldı. Cengiz Altınkaya, bazı çevrelerin Yüce Divan'ın delil yetersizliğinden beraat karan \erdigi yolunda kamuoyunu yanlış bir şekilde bilgilendirmeye çalıştığını ilerı sürerek, "Yüce Divan bizleri 'delil yetersizliği veya zamanaşımr gibi gerekçelerle değil, "görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suçlan sabit görülmediğinden" beraat ettinniştir" dedi. CHP'li Koç'un adaylıgına iptal • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Ankara 11 Seçim Kurulu. Cumhuriyet Halk Partisi"nin (CHP)'Ankara 2 flumaralı seçim bölgesi dördüncü sıradaki milletvekili adayı Celalettin Koç'un adaylığını iptal etti. ll seçim kurulunun milletvekili aday listeleri üzerinde yaptığı inceleme sırasmda. Koç'un, hem CHP'nin. hem de bağımsız adaylann arasında bulunduğu belirlendi. Konuyla ilgili yetkililer. Koç'un bağımsız adaylıktan 29 kasımda istifa ettiğini ancak. süresi içerisinde olmadığı için dikkate alınmadığını kaydettiler. Uğurluoğlu istifa etti • ANKARA (Cumhurnet Bürosu) - İnterstar televizyonu ve Rumeli Holding Ankara Temsilcisi Orhan Uğurluoğlu. dün görevinden istifa etti. Yeni Tanin ve Günaydın gazetelerinde çalışan Uğurluoğlu. 1989yılında Interstar Ankara Temsilciliği görevine getirildi. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirleri Demeğinin(CBMD)de kurucusu olan Uğurluoğlu. 6 yıldır derneğin genel başkanlığı göre%ini de sürdürüyor. Uğurluoğlu. aynı zamanda CBMD'nin aylıkyavımladığı "Genç jÇalemler" dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapıyor. Tekinay toprağa verildi • İSTANBUL (AA)- lstanbul'da önceki gün ölen tstanbul Barosu eski başkanlarından Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay"ın cenazesi Levent Camiı'nde kılınan namazdan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda foprağa verildi. Tekinay için tstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen törende konuşan tstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel Çeliker. Prof. Dr. Tekinay'ın uzun yıllar fakültelerine hizmet ettiğini ve hukuk dalında saygın bir fcişifiği olduğunu belirtti. 24 Aralık'taki seçimi engellemek için ittifak kuran imzacı milletvekili sayısı 117'ye ulaştı DYPTilerin isyanı büyüyorERGÜN AKSOY ANKARA - TBMM'yı olağanüstü toplantıv a çağı- np seçim tanhıni erteleme- ye çalışan küskün mılletve- killennin topladığı imza sa- yısı H7 'ye ulaşırken seçı- mi ertelemeginşimine. Dev- let Bakanı Coşkun Kırca dan sonra. Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel'e yakınlı- ğıyla bilınen Devlet Baka- nı ıMünif İslamoğlu'nun da destek verdiğı bıldırildi. Ba- ki Tuğ başkanlığındaki bir grup kûskün DYP'li. dün akşam Cumhurbaşkanı De- mirel'le görüştü. TBMM'nın olağanüstü top- lanması ile ılgılı girişimi en- gelleyeceğı öne sürülen Baş- bakan Tansu Çiller'ın. TBMM Başkanı İsmetSez- giıfiarayarak "Meclis'i top- lamayın. Eğer Meclis'i top- larsanız bu hepimizin sonu olur. Hem sizin başkanlığı- nızın. hem de benim Başba- kanhğımın sonu olur* de- dıği bildırıldı. Sezgin'ın ıse "Benim başkanlığımın öne- mi yok. Önenıli olan. sizin Başbakanlığınız" yanıtını verdiğı. kulislerde dile ge- tiriliyor. Devlet Bakanı Coşkun Kırca'dan sonra. Cumhur- başkanı Süleyman Demi- rel"e yakınhğıyla bilınen De\let Bakanı Münıf İsla- moğlu'nun da 24 aralık se- çimlerinın ertelenmesi ile ilgili gınşime destek verdı- gi bıldırildi. Isyancı DYP'lı- lerin sözcüsü konumunda olan Ankara Milletvekili Ba- kiTuğ, dün TBMM Başka- nı Sezgin'ızıvaretetti. Yak- laşık 20 dakıka süren görüşmeden sinırlı bir şekilde ayrılan Tug. gazetecılerin sorularına. "Göreceksiniz neler yapacağız" yanıtını ver- di. Tuğ. elındeki anayasa kitabını sallayarak "Anayasanın hükümlerini \erinegetirecek" de- di. Tekırdağ Mılletvekıli Muhtar Mahramlı da "Anavasanın hükümleri açık. 90 imza \e- terii. anayasal hakkınıızı kullanıvoruz" diye konuştu. DYP Grup Başkanvekillen Nevzat Ercan. İhsan Saraçlar \e Mıllı Eğitım Baka- nı Turhan Tayan ile Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğİu.,dün akşam Sezgın'i ziyaret ertıler. Görüşmenin içeriği konusunda bilgi ve- rilmezken DYP'lılerin Meclis'in toplanmama- sı yönünde Sezgın'e görüş bıldırdiklerı ögre- ÇİZMEDEN YUKARI nıldi. Görü^melerden "bunaldığı" sövlenen Sezgin"ı. daha sonra küskün DYP'lıleryeni- den ziyaret etti. DYP'liler. görüşmede Sezgin'in Meclis'i toplayacagı yönünde bir izlenim edindiklennı savundular. Küskün DYP'lılerın sözcüsü konumunda olan Ankara Mılletvekı- lı Bakı Tuğ. mılletvekıllen Abdullah l lutürk, Nazmi Çiloğluve Cengiz Ünetmen'le bırlıkte dün saat 19.45'teÇankaya Köşkü'neçıkarak Cumhurbaşkanı Demırel'le görüştüler. Gö- rüşmeden sonra Tuğ. Cumhuriyefe. -Bizim bu a\ aretimizin randev usu bir hafta öncc alın- dı. Bu görüşmenin günlük olavlarla hiçbir il- gisi yoktur. Görüşmede günlük konular ele alınmadı. Sadece ziyaret ettik. Zaten görüşme çok kısa sürdii" dedi. TBMM'nın olağanüs- tü toplanması halınde malvarlığı ile ilgili tar- tişmanıngündemegetirilmesıdurumundakö- şeye sıkışacagını anlayan Başbakan Tansu Ciller'ın. bu girişimi engelleme çabası içın- de olduğu bildirilivor. DYP'li bazı muhalif- lerin TBMM Başkanı Sezgın'e. "Meclis'itop- layın. sizi Başbakan vapalım. Çünkü bu işin üçüncüaşamasıkurulta>dır"sözüverdiklerı. kulislerde konuşulurken Çıller'ın de son ıkı gündür Sezgın ile sürekli temas halınde oldu- ğu savlanı>or. Çiller'ın Sezgınle yaptığı son görüşmede. "IVIeclis'i toplamayın. EğerMec- lis'i toplarsanız bu hepimizin sonu olur. Sizin başkanlığınızın. benim de Başbakanlığımın sonuolur" dediğı. TBMM Baş- kanı'nın ise "Benim başkanlı- ğımın önemi \ok. Önemli olan. si/in Başbakanlığınızdır" vanı- tını verdıgı. kulislerde dilege- tiriliyor. Sezgin'ı eski TBMM Başkanı Hüsamcttin Cindo- ruk'un daaradığı bıldinlirken Sezgin-Cindoruk görüşmesi konusunda bilgi einılemedı. Sezgın. dün gazetecılerin "Size baskı var mı" sorusuna. "Sizjn baskınız var. Kim yapa- cakbaskiM.T dedi. Sezgın.baş- \ uru ile ilgili kararı bugün ak- şam (dün). ya da bugün sabah açıklayacağını belirterek "Ana- yasa ve kamu hukuku uzman- İanndan görüş istedim. Bu ğö- riişleri aldıktan sonra karan- mızı verecegız"' dedi. Sezgin. 150 imza konusunda ise "İ50 imzadi>e bir şe> yok" yanıtını \erdı. TBMM Başkanı Sezgin'ın başvuruyureddetmesi halinde bırbıldırgehazırlıgı ıçındeolan küskün DYP'lılenn.bubıldir- geyle 24 aralık seçimlennde DYP'yi desteklemeyecekleri- ni açıklayacaklan kaydedıldi. Muhahf bazı DYP'lile'nn, "Bü- dirgede ANAP'ı destekleyece- ğimizi söylevelim" görüşünü ortaya attıklan. ancak çoğun- luğun buna karşı çıktığı öğre- nıldi. TBMM Adalet Komisyo- nu'nda dün bir basın toplantı- sı düzenleyen küskün DYP'li- lerin sözcüsü Baki Tug. "Mil- letin temsikileri aldatıîmıştır" dedi. Tuğ, kamuoyuna küskün diye lanse edilen bu milletve- killerinin. liderleri tarafindan al- datıldığını öne sürerek "Bu hu- kuki da\ranışlanmızın kötü- lük. menfaat ve küskünlük ne- resindedir? Hareketimizi kü- çük düşürmek isteyen bazı basın organlannın yayınını ibretle izliyoruz" dedi. Eski DYP Genel Başkanı Yıldınm Avcı da " Bu hareket yalnız D^P'nin hareketi değildir. Bu harekete tüm partilerin milletvekilleri des- tek vermektedir" dedi. DYP'nin polis ve asker kökenli adaylannı da eleştıren Avcı. "Küçümsemek için söyle- miyorum. Bir insan genelkurnıay başkanı, va- li \e emnivet müdürü olabilir. Ama sivaset başka şeydir. Kamer Genç. vargısız infazlar- dan ve köylerin boşalülmasından söz ediyor- du. Şimdi Sajın Doğan Güreş ile aynı listede. Bunu anlamak nıükün değildir" diye konuş- tu. DSP grubımda görev bölümü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP'den son katılımlarla kurulan DSP grubu. dün toplanarak görev dağılımı yaptı ve grup başkanvekilliklerine Ankara milletvekilleri MümtazSoysal ile UluçGürkan seçildi. CHP'den bugüne dek toplam 10 milletvekılinin katılımıyla, DSP seçime giderken 20 milletvekilinc ulaşarak grup kurdu. Seçime giderken grup kurulması telev izyonlarda daha fazla propaganda olanağı da sağladı. DSP grubunun ilk toplantısında. grup başkanvekilliklerine Mümtaz Soysal ve Uluç Gürkan seçilirken Grup Yönetim Kurulu üyeliklerine de Gaziantep Milletvekili Bahattin Alagöz. Istanbul milletvekilleri Hüsamettin Ozkan ile NamiÇağan. Uşak Milletvekili Ender Karagül. Edime Milletvekili Erdal Kesebir. Amasya Milletvekili Tahir Köse. Adana Milletvekili Timurçin Savaş. Içel Milletvekili İstemihan Talav ile Malatya Millenekilı Mustafa Yılmazseçildi. Grup Dısıplin Kurulu'na İznıir Milletvekili N'eİi Aksoy. Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu ve Izmir Milletvekili Arilla Mutman seçilirken grup denetçiliklerine de İstanbul Milletvekili İsmailCem ile Kırşehir Milletvekili Hilmi Yükselen getirildi. TBMM Başkanlık Dıvanı'nda RP'den boşalarak DSP'ye düşen kâtip ü>elik için de Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in aday gösterilmesi kararlaştınldı. Seçime trilyonlar akacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Siyasi partilerin seçim harcamaları. trilyonlan bulacak. Sadece DYP. ANAP ve CHP'nin planladıklan toplam harcama miktarı 1 trilyon 300 mılyar lira civarında olacak. Siyasi Partiler Yasası uyarınca. seçime katılacak partilere Hazine'den 3 tnlyon liralık kaynak aktanldı. ANAP. milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan partililerden. 100 milyar lira civarında gelirelde etti. ANAP yöneticileri. kasalannda seçim için sadece 350 milyar liralık kaynak bulunduğunu. propaganda >öntemlerini buna göre planlayacaklarını belirttiler. DYP de 1500'e yakın milletvekili aday adaylanndan, kadınlariçin 50 milyon. erkekler için 100 milyon lira bağış ve aidat aldı. Adaylık başvurulanndan 143 milyar liralık gelir elde ettiği sanılan DYP. seçim harcamasının 500 milyar liraya yaklaşmasını hesaplıyor. Seçimde "Tek başına iktidar". "Bizi tek başına deneyin'" sloganlannı kullanacak olan DYP. bürokrat adaylann ağırlıklı olduğu afişlerle seçmene seslenecek. DYP. seçim için çok sayıda bildirge ile afışde bastırdı. CHP. seçime 500 milyarlık bütçe ayırırken adaylardan da toplam 25 milyar lira topladı. Partı. seçim yasalan ve konudaki tüm mevzuatın yeraldığı bir seçim rehberi hazırladı. Bastınlan afişlerde örgüte dağıtılmaya başlandı. Cenel Başkan Mesut Yılmaz, seçim bildirgesini bugün açıklayacak ANAP'tan nabza göre ıınizil DÜRDANE KOCAOĞLL ANKARA-ANAP. seçim kampanyasını. bugün Genel Başkan Mesut Yılmaz'ın seçim bildirgesini açıklayacağı basın toplantısı ile başlatacak. tklim koşullannı büyük ölçüde uydu yayınlanyla aşmayı planlavan ANAP, Yılmaz'ın bugünkü basın toplantısını. uydu aracılığı ile yayımlayacak. Seçim kampanyası süresince müziğin etkisinden de >ı ararlanmayı planlayan ANAP. bu amaçla ülkenin değışik yörelerinde çalınmak üzere 3 ayrı parça belirledi. Buna göre ANAP. Doğu ve Güneydoğu'da ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in armağan ettiği "ANAP'agel ANAP'a" adlı parçayı. büyükşehirlerde İzel'in "Hasretim'" adlı parçasını. tüm Türkiye genelinde ise müziği Mithat Körier'e sözleri Adana Milîeuekili l'ğur Aksöz'e ait olan "Haydi Türkiyem" adlı parçası ile halkı etkilemeye çahşacak. Adayları belirlemede bü>ük güçlük çeken, ancak listelerin açiklanmasından sonra en az tepki alan lider Mesut Yılmaz. bugün İstanbul Conrad Oteli'nde düzenleyecegi basın toplantısında seçim bildirgesini açıklayacak. Yılmaz'ın basın toplantısı uydu aracılığı ile tüm Türkiye'ye yayımlayacak. Yurt genelindeki tüm >erel radyo ve telev izyonlarbu yayını alabilecekler. ANAP. seçimlere kadar sık sık bu uydu ile yayın yöntemini değerlendirecek ve iklim koşullannı aşmak için büyük ölçüde medvadan yararlanacak. ANAP lideri Yılmaz. reklam ve propaganda çalışmalan yanında meydanlara da çıkacak. Yılmaz'ın bu hafta sonundan itibaren yurt gezisine başlayacağı ve iklim koşullannın elverdiği ölçüde çok yere gitmeye çalışacağı da bildirildi. ANAP, seçim kampanyası sırasmda kullanacağı sloganları da büyük ölçüde belirledi. ANAP'ın en flaş sloganlanndan biri "Nerede kalmıştık" olacak. ANAP'lılar meydanlarda. "Tek başına iş başına", "Çözüm avuçlannızda". "Çaresizdeğihiniz. ANAP var" ve "Anav ız babav ız dediler, v ıllanmızı j'ediler" gibi sloganlar ve pankartlar kullanacak. ANAP, sloganlarında DYP'nin polis devleti kurmaya çalıştığı mesajını da vermeye çahşacak ve "Polis bizim dedik, polis devleti istemedik" gibi sloganlara da yer verecek. ANAP birleştirici olduğu mesajını da "Göreviraiz birleştirmek" sloganı ile verecek. ANAP'ın, Çiller aiiesi ile ilgili sloganı ise "Bir gün ana-baba, bir gün ear-çariçe. sonunda yalı çetesi ile iç içe" olacak. NOTLAR / ORAL ÇALIŞLAR A' lelacele bir seçime gidiyoruz. Seçim . sonrası az çok na- sıl bir tablonun ortaya çı- kacağı da belli. Hiçbir parti tek başına ik- tidara gelecek kadar oy alamayacak. Sos- yal demokratlann parlamentoda temsil oran- lan biraz daha azalacak. Aşın sağ partiler ise tarihlerinde ulaşabildikleri en yüksek temsliciye sahip olacaklar. Açıkçası, 24 Aralık seçimlerinden son- ra şimdiki parlamentodan daha da sağa kay- mış bir parlamento ile yüz yüze geleceğiz. Sosyal demokratlar ise tarihlerinin en kü- çük temsil oranına gerilemiş olacaklar. Bu ne demektir? Bu. 12 Eylül'den bu ya- na dengesi sağa yatarak iyice bozulan Tür- kiye gemisinin. bu seçimlerden sonra ka- raya vuracak ölçüde sağa savrulacağı an- lamına geliyor. Türkiye, solunun ağırlığının kalmadığı ve etkisinin azaldığı. sağının ise iyice ağırlı- ğını hissetirdiği bir döneme adımını ata- cak. RP ve MHP'nin oluşturduğu aşırı sağ ağırlığı dengeleyecek kadar bir sosyal de- mokrat güç bile ortaya çıkamayacak. As- lında MHP ve RP'nin dengesinin sosya- listler. orta sağın. yani ANAP ve DYP'nin dengesi ise sosyal demokrat partiler olma- sı gerekirdi. Siyasetin mantığına uyan ve te- razinin kefelerinde olması gereken ağırlık Türkiye, bu seçimlerle nereye gidiyor? bu şekilde bir anlam ifade ederdi. Ama Tür- kiye -bırakın sosyalistlerin şeriatı ve şove- nizmi dengelemesini- orta sol partilerin bi- le aşın sağ kadar bir ağırlık oluşturamadı- ğı bir döneme girdi. Bu tablo korkutucudur. ama süpriz değil- dir. Yıllardırherşevinanormalgeliştiğibir ortam içinde yaşıyoruz. Anormalliğin nor- mal karşılandığı bir sürece, uzun bir süre- dir girmiş bulunuvoruz. \'e giderek içinde bulunduğumuz bu korkutucu tabloyu kanık- samaya başlıyoruz. Simdiseçimlervar. Oylarverilecek. san- dıklaraçılacak, hayatımızda birdeğişiklik olacak mı dersiniz? Her seçim, ülkede bir demokrasi arayışı veya en azından yeni umutlar için bir kapı olurdu. Ama bu seçim- ler ne yazık ki umut olma özelligi taşımı- yor, taşımadığı gibi, tam tersine toplumun dengelerini daha da bozabilecek tehditler içeriyor. Sosyal demokratlar küçülüyor. aşın sağ büyüyor. Sosyal demokratlar küçülmekle de kalmıyor. aynı zamanda sağcı rüzgârın et- kisi altınagiriyorlar. Dahaönce "Toprakiş- ieyenin, su kullananın". "Bu düzen degiş- melidir" diven sosval demokratlann bir lı- den. Kürt sorununun çözümsüzlüğüne ko- şut olarak Türk milliyetçiliğine vurgu ya- pan "ulusal-soP sloganını ön plana çıkan- yor. Sosyalistlerin bir kesimi ise milliyetçı ve dev letçi tezler savunuyorlar. Milli birlik. beraberlik gibi hep gericilerin farklı eğılim- leri bastırmak amacıyla kullandığı sözcük- ler, bir kısım sosyalistin dilinden düşmü- yor. Kürt sorunu çözümsüz bir şekilde derin- leşirken günde onlarca gencin ölümü bir sü- tunlukönemsizhaberleredönüşüyorvesol- cular Türk milliyetçiliğiyle yanşa giriyor. Büyük partiler, gündelik küçük hesaplar ve kişisel rekabet yüzünden Türkiye'nin batağa gittiğine aldırmıyorlar. Şovenizme ve şeriatçılığa güç verecek çıkışlar yap- maktan geri durmuyorlar. tki aşırı sağ par- ti, oy yüzdelerini arttınrken diğer merkez sağ partiler de onların bıraktıgı diğer şoven ve şeriatçı adayları listelerine dolduruyor- lar. Türkiye, siyasi (slamın ve Türk milli- yetçiliğinin ve bu milliyetçiliğin ürünü olan a^ırı devletçiliğin ve devlet terörünün pen- çesine her geçen gün daha fazla teslim edi- lirken'merkez sağ partiler, bölünmez bütün- lük nutuklanndan medet umuyorlar. Terörle mücadele adı altın- da yürütülen silahlı çözüm dayatması, bozkurtlan diril- tip şeriatı güçlendirirken mer- kez sağın liderleri İslamcılık ve milliyetçi- lik yarışı yapıyorlar. Kışkırtılan Türk mil- liyetçiliği, saldırgan bir militan anlayışa kaynaklık ederken merkez sağın liderleri bozkurtlarla ittifak arıyor. Milliyetçi-dev- letçi baskılar. çaresiz insanlann içine kapan- masına neden olurken ve bu çaresizlik si- yasi Islamın değirmenıne su taşırken kadın Başbakan. Kuran öperek güç toplayacağı- nı sanıyor. RP tabanı. devlet baskısına ve yoksullu- ğa tepki temelinde büyürken MHP tabanı, ırkçılık ve şovenizmin kışkırtılmasıdan güç alıyor. Bu tabloyu miliyetçıliğe; vatanın ve mil- letin bölünmez bütünlüğü adı altında dev- let baskısına prim verenler. >argısız infaz- lan kışkırtıp bundan güç toplayacağını sa- nanlaryarattılar. Burada gelişmelerde her- kesin belli ölçülerde günahı var. Sağın ve merkez sağın günahlannın ya- nında, solculukadınamilliyetçiliğe vedev- let baskısına teorik temel bulanların güna- hı daha az değildir. Seçimleryaklaşırken ve aşırı sağ yükselirken solcuların da sağa prim veren tutumlannı gözden geçirmele- rinde yarar olduğu inancındayım. POLİTtKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Asaf Hüseyin... Muhteremi önce Ali Kırca'nın sayesinde atv'de- ki 'SıyasetMeydanı'ndatanıdık. Adı Asaf Hüseyin'di. Pakistan asıllı bu ingiliz yurttaşı, sosyologdu. Sö- züm ona Türkiye'de ve Ortadoğu'da 'şeriatçı örgüt- /er'le ilgili araştırma yapıyordu. OysaAsafHüseyin'iingıltere'detanıyanyoktu. Kra- liyet Uluslararası ilişkiler Enstitüsü'nde, Doğu ve Af- rika Etütleri Enstitüsü'nde çalışan tanınmış uzman- lar. bu konuda şöyle diyorlardı: "Asaf Hüseyin adlı kişiyi tanımıyoruz. Sanırız dar bir çevrede tanınıyor. Biz böyle bir sosyolog ve araştırmacının adını ilk kez sizden duyduk..." Asaf Hüseyin'i, Türkiye'ye, istanbul Organizas- yon' adlı bir şirket getirmişti. atv yöneticileri de bu şirketle işbirliği yapmışlardı. Asaf ın Türkiye'de ya- yımlanan kitapları ise Pınar ve iz Yayıncılık'ta çık- mıştı. Londra'da ıse kitaplarını tanıyan tek bir yayı- nevi yoktu. Asaf Hüseyin Türkiye'yı çok sevmiş olacak ki İs- tanbul'u mesken tuttu. Toplantıdan toplantıya koş- maya başladı. RP'Iİ istanbul Anakent Belediyesi bu muhterem için kolları sıvadı. Son eylemini de 'Siya- si Islam ve Fundamentalizm' konulu konferansın- da yaptı... Ne diyordu burada Asaf Hüseyin? Şunu: "Islamiyet terörist bir eylem değildir." Doğruydu... Ama Asaf Hüseyin, konuşmasını şöyle sürdürü- yordu: "Ancak zulme karşı bir tarih yazarken kan dökü- lebilir. Islamı dıriltmek için kan dökmek lazımsa bu yapılmalı..." Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak is- teyen ıç ve dış güçler, özellikle ramazan ayını seçi- yorlar. Geçen yıl Pakistan, Hindistan asıllı ingiliz ve Fransız pasaportu taşıyan şeyhler şıhlar, hacılar ho- calar Ümraniye ve Gaziosmanpaşa'da camileri mes- ken tutmuşlardı. Camilerde yatıp kalkan ve her ge- ce toplantılar yapan 'şeriat pazarlamacılan'nt bız bu köşede tanrtmış, o dönemın içişlerı Bakanı Na- hit Menteşe'ye sormuştuk: "Laik demokratik cumhunyeti yıkmak isteyen dış güçlerin istanbul'daki çalışmalarına ne diyorsu- nuz?" Biz sorumuza bir yıldan beri yanıt alamadık... Biryıl önce biz 'şeriatpazarlamacılan'nın maske- lerini indirirken demokrasi düşmanları üzerimize yü- rüyüp gözdağı vermek istedı. Ardından da Gazi Ma- hallesi ve Ümraniye olayları patlak verdi. Onlarca in- san, sırtlarından ve ense köklerinden 'keskin nişan- cılar' tarafindan tek kurşunla vurulup öldürüldü... • • • Pakistan asıllı ingiliz yurttaşı Asaf Hüseyin, laik de- mokratik Türkiye Cumhurıyeti'nde 'şeriat pazarla- ması' yapıp atv'de Ali Kırca'yı bile kullanmayı nasıl başarıyor bilemıyorum. Ama bildiğım tek şeyi söy- leyeyim: Şeriat pazarlamacıları, Kanal D'nın dışın- daki tüm özel televizyon kanallarına iğne delığın- den girer gibi' sızmasını başarıyorlar. Özellikle de Şovmen TV'de Yufuk Goldmayer, 'dedesinin öcü- nü'; Atatürk'e sövenlere, laik demokratik cumhur riyeti yıkmaya çalışanlara ödün vererek alıyor. Kızmaca, darılmaca yok! Acı da olsa işin gerçek yüzü ne yazık ki böyle.... Asaf Hüseyin 'şeriat pazarlamacılığı' yaparken İranlı kadın milletvekili Huma-Mukadder iseçocuk- lara "Benim adım Hizbullah" marşı okutulduğu sı- rada gözyaşlannı tutamıyor. iranlı Mukadder 'Dün- ya Müslüman Kadınlar Günü'nüe konuşuyor. ar- dından gizli toplantılara katılıyor... Tüm bu olup bitenler karşısında tüm medya -bir iki gazete dışında- duyarsız. Oysa demokrasi düş- manları ülkemizde 'fink' atıyor, insanları 'dinlı-din- siz' diye ikiye ayırarak laik demokratik Türkiye Cum- huriyeti'nin temeline dinamit koyuyor. • • • Çetin Emeç'ten Uğur Mumcu'ya, Turan Dur- sun'dan Bahriye Üçok'a dek birdizi cinayetin so- rumlusu olarak gosterilen islami Hareket örgütü- nün önemli adları istanbul'da yakalandı... Dikkat ettım, hiçbir şeriatçı gazete bu olayı doğ- ru dürüst vermedi ve sürekli olarak 'sözde islami Ha- reket örgütü' gibi anlatımlar içeren bir yayın politi- kası izledi. Fethullah Gülen'in yazılarını yayımlayan Zaman gazetesi 'demokrasi'den. 'barış'tan, kardeşlik'ten ve 'sevgi'den söz eder. Ama Zaman gazetesinin 29 Kasım 1995 tarıhli sayısının birinci sayfasında. işa- damı Nesim Malki'nin teröre kurban gitmesi kar- şısında bakın ne yazıyor: "Son günlerde üst üste düzenlenen operasyon- larda sözde İslami Hareket örgütünün yeniden gün- deme gelmesinin hemen ardından bu cinayetin iş- lenmesi dikkat çekti..." Zaman'a göre sözde' sözcüğünün anlamı açık- tır: islami Hareket adlı bir terör örgütü yok, bu uy- durmadır... Hep yazdık, yineliyoruz: Teröristin dincisı dinsizi, sağcısı solcusu diye ayınm yapılmaz. Terörist terö- risttır. Sağcı da olur solcu da. Önemli olan, tüm de- mokratik güçlerin teröre karşı koymasıdır. Zaman bunu hiç yapmaz. Onlara göre Müslü- manlar insan öldürmez. elini kana bulamaz. Kim kimi kandırıyor söyler misiniz? Paris Metrosu'na bombayı kim koyuyor: Cezayir'de. Mısır'da, Pakistan'da onlarca canı kim alıyor: Uğur Mumcu'yu, Çetin Emeç'i, Turan Dursun'u kimler öl- dürüyor? İşte Pakistan asıllı İngiliz yurttaşı Asaf Hüseyin'in sözlerini bir kez daha okuyunuz: "İslami diriltmek için kan dökmek lazımsa bu ya- pılmalı..." Şeriatçı terör örgütleri 'islami diriltmek için', 'İs- lami direniş örgütleri' kuruyor; atv'de bir eski terö- rist, Ali Kırca'nın gözünün içine baka baka haykırı- yor: "Bu tartışmada neden İBDA-Cyok!.." İBDA-C, Hizbullah gibi, islami Hareket gibi bir te- rör örgütü değil mi? Zaman gazetesi kimi kandırıyor? Zaman gazetesi. Adana 6. Kolordu camii kapa- tıldı diye niye birinci sayfadan haber yapıyor? Za- man gazetesi İstanbul Maltepe Zırhlı Tugay Komu- tanı'nı. Adana 6. Kolordu Komutanı'nı 'cami kapat- makia niçın suçluyor? Zaman gazetesi Atatürkçü ve yurtsever iki değerli komutanı neden 'din düş- manı' gibi göstermek istiyor? Zaman gazetesi zırh- lı tugayda, 6. Kolordu'da bulunan camılerin açık ol- duğunu bilmiyor mu? Biliyor bilmesine ama insanlann kafasını karıştır- mayı sevıyor Zaman gazetesi...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog