Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

1ARALIK.1995CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Uluslararası Göç Organizasyonu 'düzensiz göç'le mücadele planım açıkladı: Tepki yerine eyleıtı•lluslararası Göç Organizasyonu, "düzensiz göçün" ülkeler arasındaki uyumu bozabileceğini belirterek nüfus hareketlerinin önlenmesi için kapsamlı bir plan hazırladı. Tepki yenne eylemi öngören planda. göçün engellenmesinde hükümetlerin de katkıda bulunması gerektiği belirtildi. '! ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Ulıtlararası Göç Organizasyonu (IOM). "dûensiz göç"ün. ülkeler arasında iliş- kilerdeki uyumu bozacak bir nitelikteol- dugımu vurgulayarak nüfus hareketleri- ninönlenmesi ıçın yenı planını açıkladı. Hükümetlerin de göreve çağrıldığı planda "anlamak yerine önleme, tepki yerine eylem" anlayışı öngörüldü. Plan- • da. su 5 ana unsurun önemine yer verıl- - dı: "Araştırma. uluslararası diyalog, ko- rumaya yönelik eylem, hükümetlere des- tek. göçün sonuçlan ile ilgilenmek." 10M Başkanı James N. PurcelL dü- zenaz göçün. göç \eren, alan ve transit ^ülkeler arasındaki ilişkıleri olumsuz et- ' kilediğini kaydederek söz konusu nüfus tıareketlennin önlenmesi için kapsamlı bir plan hazırladıklarını bildirdı. "Dünya. mülteci ve göç alanlannda büyük buna- lım yaşamaktadır. Kuruluşlanmızı ve programlanmızı ortaya çıkacak yeni du- rumlara göre ayariamalıyız" dıyen Pur- T ü r k i y e ' d e g ö ç h a r e k e t l e r i Yılda 4 milyon kişi göç ediyorANKARA (Cumhuriyet Bümsu) - Türkıye'de, yılda. 4 milyon insanın göç ettiği saptandı. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde lO"u bir yerden bir yere göç ederken Istanbul. yılda 1 milyon insanı konuk ediyor. 1990'lara kadar ekonomik sebeplere dayanan göç hareketleri. özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi"nde "güvenlik kaygılanndan" dolayı gerçekleşmektedir. Devlet Istatistik Yıllığı'nın göç konusundakı ıstatistiklerinde şu rakamlar göze çarptı: - Yılda 4 milyon 43 bin kişi bir yerden bir yere göç ediyor. Bu, Türkiye nüfusunun yakİaşık yüzde 10'una denk geliyor. Rakamın yüksekliği. Türk insanınm oturduğu yerden memnun olmadığı anlamına geliyor. - Göçün büyük kısmı. köy ve kasabalardan büyük kentlere doğru gelişiyor. lstanbul'a yılda 995 bin (günde 3000'e yakın) insan gelirken Ankara'ya 326 bin. lzmir'e 276 bin kişi göç ediyor. Nüfus hareketleri sonucunda. "çarpık şehirteşme" yaşanıyor. Şehirler. düzensiz büyürken belediye hizmetlennin gecekondulara ulaştınlamaması sonucunda sağlık sorunları ortaya çıkıyor. - Türkiye'de göç hareketleri, 1990'lara kadar ekonomik nedenlere bağlanırken özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki nüfus hareketlerinin başlıca sebebini "güvenlik kaygılar-ı" oluşturmaktadır. Kuçük kasabalar ve mezralarda yaşayan ınsanlar: Dıyarbakır. Adana \e Gaziantep gibi büyük illere göç etmektedirler Doğu Anadolu Bölgesi'nde Tuneelinin nüfus artış oranı 1994 yılında yüzde 7 oranında arttı. Güneydoğu ve Dogu Anadolu bölgelennde yaklaşık 2 bin kadar köyun boşaltıldığı kaydedılmektedir. - Türkiye'deki göç hareketleri en genel anlamıyla Doğu'dan Batı'ya gerçekleşmektedır. Burada en önemli etken. Batı bölgelerinın Doğu bölgelenne oranla daha çok gelismıs olmasıdır. cell. son yıllarda düzensiz göçte büyük artışlar olduğuna dikkat çekti. Purcell. göç olayının durdurulmaması halınde ge- lecekte çok daha büyük sonınlarla kar- şılaşılacağını belirterek "Yeni, kapsam- lı bir yaklaşıma -anlamak yerine önleme, tepki yerine eylem- olan ihtiyacımız, dü- zensiz göç olayındaki artış Ue açık şekil- deortaya çıkti"dedi. IOM Başkanı Pur- cell. düzensiz göç ile mücadele kapsamın- da şu dört unsurun uygulanacağını bıl- dirdi: Araştırma: Göçün nedenlerinı anla- mak. en önemli unsurlardan bıridir An- layabilmek için de araştırma yapmak ge- rekmektedir. 1995 yılında. göç \eren ül- keler çerçevesindeyapılan araştırma. Gü- ney Asya. Orta Afrika. Güney Ameri- ka'nın Kuzey kesimleri. Karayibler ve Arap bölgelenni ıçerdi. Lluslararası diyalog: lkınci unsur. ulus- lararası dıyaloğun genışletilmesı yoluy- la. bılgi ve tecrübe paylaşımının sağlan- ması \eortakyaklaşımlann sağlanması- dır Güney Amenka'da yasanan göç tra- fiğı konusunda geçen yıl vapılan semı- ner. uluslararası dıyaloğun sağlanması Noel Baba'nın hız tutkusu Robert Vanderiock adında bir Alman. arkadaşı ile birlikte Noel Baba kılığına girerek Essen'de yapılacak olan *Motorshow" fuan öncesinde "Energizer'" motosikletinj tarutıyor. 1953'teüretilen efsanevi Harley Davidson motosiklederinden esinlenerek >apılan Energizer, 55 beygir gücündeki 1200ccm'lik motoru ile saatte 100 kilometre hıza çıkabiüyor. (Fotograf: RELT€RS) için bir başlangıçtı. 1996"da Viyana'da A\rupa Birlıği Komısyonu'nun önenle- ri doğrultusunda "kadının göç hareket- leri" konusunda uluslararası birkonferans düzenlenecektir. Korumaya yönelik eylem: Araştırma ve diyalog unsurlan, korumaya yönelik eylem amacını besleyecek türdedır Ulus- lararası toplumun. düzensiz göçü önle- mek için yapacağı en önemli ve tek iş. ınsanlann e\ lerinde gü\ enli şekılde otur- malarını sağlamaktır IOM. insanların evlerinde orurmayı seçmelerini sağla- mak için koşullaryaratılmasını sağlaya- cak projeler üretme eğilımindedir. Hükümetlere destek: Dördüncü unsur, hükiimetlerin kendı goç yapılannı \e po- litikalannı yeniden gözden geçırmeleri- nı sağlamak için yardım etmektir. Dün- yada değişen göç hareketlerıne karşı tek- nık ışbirlıgi hayatı bir faaliyettir. Göçün sonuçlan: lOM'nin yukarıda bahsedılen 4 unsuru daha çok, uzun \a- deli çözümlerkapsamındadır. Kısa vade- de ise. göçten kaynaklanan insanı sorun- larla ilgilenmek 5. unsuru oluşturur. "Gö- nüllü döniiş programlan" bir çok A\ ru- pa ülkesinde uvgulanmaktadır. Ancak. söz konusu programlann işlevsellik ka- zanmalan, ülkelerin uygulayacaklan po- lıtikalarilegeçerli olabilir. Göç alan. ve- ren ve transit ülkeler. bir sonuca ulaşıl- ması için katkıda bulunmak zorundadır- lar. Eğer yapmazlarsa kendilen kay- bedeceklerdir. Ama yaparlarsa kazanır- lar. Kurye milletvekili 'Tevrat' operasyonu ANKARA (CumhuriyetBû- rosu) - 18. dönem SHP lçel nulletvekıllen EkinDikmen'in geçen temmuz ayında gerçek- feştirılen tanhı eserkaçakçılı- ğında kurye göre\ ı yaptığı öne sürüldü. Mali Şube Müdürlü- ğü yetkililerınden edinilen bıl- giye göre. eski tarihlerde cey- lan derısı üzerıne Ibranıce ya- zıldığı belırlenen Muse\ ilerin kutsal kitabı Tevrafın Türki- ye"ye sokuldugu ıhbarlan üze- rıne Istıhbarat ve Harekat Da- ıresi'nce operasyonlaryapıl- dı. Yetkılıler. yakalanan Os- man Kanat ısımlı kışının oda- Mnda Bond tıpı bır çantanm ıçınde 19 metre uzunluğunda- kı ceylan derisi üzerıne yazıl- mış 19 metre uzunlugundakı kıtabın bulundugunu bıldırdı- ler. Kanat \e AliEr'ın gözal- nna almmasının ardından Tev- rat'ı Kuzey Irak'ın Zaho ken- tınden getırdıgi belırlenen Irak uyruklu Raat Mustafa Ahme- tıle olaşa karı>tıklan öne sü- rulen Kemal Işık. Behçt'f Ege \e VaşarÖzba>'ın dagözaltı- na alındığını kaydettıler. Türk-iş genel kurula hazırlanıyor v w Bayram Meral: Uç yılda tarih yazcbk'ANKARA (Cumhuriyet Bümsu) - Türk-lş Genel Ba^kanı Bayram Meral 24 aralık seçimlerini "baskın seçim" olarak nitelendirerek uygulanacak seçim sistemiyle ülkenin sorunlannın çözülemeyeceğini söyledi. Türk-lş Başkanlar Kurulu. 5-10 aralık tarihlerinde yapılacak genel kurula yönelik hazırlıklannı değerlendirmek üzere dün toplandı. Bayram Meral açılışta yaptığı konuşmada. 24 aralık seçimleri sonucu oluşacak pariamentonun, ülke sorunlanna çözüm bulabılmesi için ciddi ta\ırlargöstermesi gerektiâini belirtti. Meral. "Türk-İş, sıkıntılan aşabiunek için başkanlar kurulu \e genel kurukJa aldığı kararlan yaşama geçirmelidir" dedı. Önlennde bulunan karamsar tablonun kendilenni yıldırmayacağını \oirgulayan Meral. onurlu ve tutarlı mücadelelerine devam edeceklerinı de vurguladı. Meral. 24 aralıkta yapılacak erken genel seçımi "baskuı seçim" olarak değerlendırerek "Mevcut seçim sistemiyle ülkenin ciddi sorunlan çözülemez" diye konuştu. Meral, Türk-lş Başkanlar Kurulu'nun • Meral. Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin, genel kurula katılacak delegelerin isim listesini istediğini öne sûrdü. Meral, Cevheri'nin, delege listesini Türk-lş Basm Bürosu'ndan istettiğini belirlediklerini söyledi. toplmak üzere toplam 28 kez toplandığını anımsattı Çok önemli kararlar alan başkanlar kurulunun meydanlan da tıka basa doldurduğuna işaret eden Meral, "Türk-İş tarih \azmıştır. Temsil ettiği toplumun sözcüsü olmuş \e or.ların güvenini kazanmıştır. Bu gü\eni korumaya da devam edecektir" göruşünü dile getırdi. Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral. Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin, Türk-lş genel kuruluna katılacak delegelerin isim listesini istediğini öne sürdü. Devlet Bakanı Ce\heri'nin. delege listesini Türk-lş Basın Bürosu'ndan istettiğini belirlediklerini kaydeden Meral. "Neden istediğini bilmiyorum- Niyetleri herhalde. Başbakan'ın, 'Bayram Meral'ı bıtireceksiniz' laflnı yerine getirmek" dedı. Tekgıda-lş Sendikası Genel Başkanı Orhan Balta. Türk-tş genel kurulu öncesinde ortaya çıkan gruplar karşısında tarafsız tutumlannı sürdüreceklenni söyledi. Keskin gruplaşmanın yarar getirmeyeceğini. Türk-lş'in bütünlûk içinde hareket etmesi gerektığıni belirten Balta. bunun sağlanması için gereklı BILIM SANAT GALERISI ANKARA / KIBRIS / İSTANBUL ORGANİZASYONLARI SERGlLER İ B R A H İ M Ç İ F Ç l O G L U geçen 3 yıllık dönemde 20"si olağanüstü gayretı göstereceklerını kaydettı. [Türk TaMbleri Birliği Hemel ilaç lîstesi' hazırladıANK.\RA (Cumhuriyet Bürosu)-TürkTa- bıblerı Birlıği. ılaç sa\urganlığını önlemek, herkese ucuz ılaç sağlamak. Türkıve'de olma- yan gereklı ılaçlaruı üretıminı özendırmek \e hekimleri ılaç sanayıının yoğun promosyon yöntemlenne >enık düşmekten kurtarmak üze- re "'temel ilaç listesi" hazırladı. Türk Eczacıları Birliğı'nde dün bır basm toplantısı düzenlenerek temel ilaç lıstesınin tanıtırm yapıldı. Türk Tabiblerı Birliği Başka- nı Özen Aşut, Türkiye"de aynı etkın madde>i bulunduran pek çok ılacın çok farklı fiyatlar- la satıldığtna dikkat çekti. Temel ilaç lıstesınin en gereklı ılaçların dik- 5 kate alınmasıyla oluşturulduğunu söyleyen •!'Aşut. "AmacınıızJlaçpolitikaJannın belirlen- >'mesinde. parasal çıkarlarını gözeten fimiala- nn tekeline son vermek" dedi. Aşut. gelışmiş ülkelerde bıle henûz ruhsatlanmamış pek çok ılacın. Türkıve'de çok kısa bır sürede ruhsat- landınldığına işaret ederek ilaç enflasyonuna son \ermek ıstediklenni söyledi. tlaç fiyatla- rının Türkiye koşullanna göre oldukça paha- lı olduğunu vurgulayan Aşut. fıyatların hasta- nın yetışemeyeceğı bir düzeve ulaştığını bıl- dırdi. Aşut, yanlış ve gereksiz antıbiyotık kul- lanımının oluşturduğu tablonun oldukça ürkü- tücü olduğunu belirtti. Reçete >azan doktorun aynı etken madde- y ı raşıyan değışık markalı ılaçlar arasından se- çim yapmakta zorlandığına değınen Aşut, "Doktorlar, zaman zaman ilaç sanayiinin yo- ğun promosyon ve propaganda yöntemlerine yenik düşmektedir" dedı S E R G I S 1 1 4 - 3 0 Kasım 1995 ARMONİ SANAT GALERİSİ Ebu Ziya Tevfik Sok 9/1 Çankaya /ANKARA Te:l (0312) 427 35 52 E K R E M K A H R A M A N S E R G İ S 1 17 Kasım - 4 Aralık 1995 AKPINAR SANAT GALERİSİ Güneş Sok. No: 31 Kavaklıdere * ANKARA Tel: (0312) 468 79 60 DEVLET GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ - MİMAR SlNAN ÜNİVERSİTESİ |D E V R I M E R B I L A T O L Y E S I MEZUMLARI, ÖĞRETİM ÜYELERÎ, YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCÎLERİ SERGÎSÎ RJAT ACAROÛLU MURAT METE AĞYAR MURAT AKAGÜNDUZ MERİH AKÇA-M MUZAFFER AKYOL M.EHMET ALAGÖZ SADIK ALTINOK CIHAT ARAL BA1A ARIDURU MEMİŞ ASLAN NÜVİT ARTU LOLİTA ASİL TOMUR ATAGOK AYDIN AYAN CAN AYAN ŞEN AYTAŞ ZERRIN ARIKAYA EDA BAHADINU SADAN GENÇBEYEN M.AHMUT BOZKURT B!KE BURAK FARUK CİMOK SİBEL ÇAXAR İSMET ÇAVUŞOCLU YILDIZ ÇİFTÇİ EMtN ÇİZENELIANJU DEMlRCI MUSTAFA DULDA RAFET EKİZ ZERRIN EUMAS DEVRLM ERBIL GULSÜN ERBİL SERAP M. EYRENCI SELÇUK FERGÖKÇE BAHRl GENÇ UMUT GERMEÇ SELÇUK GÜNAY TANER GÜVEN DlLEK IŞ1KSEL TÜRKSAL INCE KEMAL ISKENDER YALÇIN KARAYACIZ GÛLSEREN KAYAU ŞEREF KESKİN AYSUN K1RD.AR BAHAR KOCM1AN TEMUR KÖR.'VN RIZA KURUÜZÜMCÜ MEHMET MAHİR HÜSNIYE R. MENCEK EM!N MOZAKOGLU MUSTAFA O. MÜFTÜOGLU TAYLAN S. OCUZKAN İRFAN OKAN NİRAL OKCETtN AYDEMİR OKMEN HUSEYİN ÖZDEMIR AHMET ÖZEL AYŞE ÖZEL CUMHUR OZER FEZA T ÖZER ÇİĞDEM PAKCAN TÜRKAN S. RADOR GONCA SEZER SEVİL SOYER H. ERCAN SÜELDEN NURCAN G. SUELDEN CEM ŞAHİN SİBEL ŞEMS SEVGİ TAN NUR TEMİZSOYLU HULYA TOKSÖZ FÜSUN SELEN TUNCA MEHMET ULUHAN ALP TAMER ULUKİL1Ç METE UTKUTUG DEMET YERSEL SEVİM YEŞİLBURSA MEHPARE A. YİGİT ASAF ZEKİ YÜKSEL 21-30 KASIM 1995 Atatürk Kültür Merkezi, Lefkoşe, K.K.T.C. K.K.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın katkılanyla 1 -17 ARALIK 1995 Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi, Caddebostan, İSTANBUL YENİ YILDA 1 OO SANATÇI İOO YAPIT K A R M A S E R G Î 10 Aralık 1995-10Ocak 1996 BİLİM SANAT GALERİSİ Mühürdar Cad. Akmar Pasajı 70/1-2 Kadıköy İSTANBUL Tel:(0216) 347 44 43 Fax: (0216) 349 26 10 HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Sağ mı, Yoksa Değişim mi? Hiçbır şey, dışardan görüldüğü kadar yalın değil- dir. Ortada bir gerçek var: Son genef seçimlerde, ANAP ile DYP oylarının toplamı yüzde 51. Oysa 1994 Martı'nda yapılan yerel seçimlerde, bu oran yüz- de 42'ye düşüyor. 1991 'de RP ile MHP'nin toplam yüzde 17 olan oy oranları ise üç yıl sonra yüzde 27'yi buluyor. Bu görüntüden nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? RP ve MHP niçin güçlenıyor? "llımlı sağ" niçin ge- riliyor? Sol niçin büyüyemiyor? • • • RP'nin niçin taban kazandığı bellidir. Din, hemen her insan için gereksinmedir. (Bilgi ve aklın açıklayamadığı şeylen "ınanç" açıklar.) Ama "bu düzen"den, yani "bu dünya"dar\ umudunu kesmiş olanlar için, din daha da büyük bır gereksinmedir. Biryandan, bugün varolmayan umutları yarınata- şıdığı için... Öte yandan da, o toplum kesımlerini dışlayan, yabancılaştıran kurum ve kuralları, kendi- si de dışlar göründüğü ıçın... Ve haksız ve "ahlak- sız" bir düzenı, değiştirme umudu verdığı için... MHP'nin niçin taban kazandığı da bellidir. Heretki, kenditepkısini yaratır... Kürtşovenızmin- deki tırmanışın, Türk şovenızmınde birtırmanışa ne- den olmaması düşünülemezdi. Bölünmeden kor- kanlar, en katı birtik anlayışına sarıldılar. Ama olayın bir de "millıyetçılik" yanıyla ılişkisi var. Ulusçuluk ya da ulusalcılık da, hemen herkes için bir gereksinmedir... Herşeyden önce, bir "dayanış- ma "gereksinmesini karşılar. Ve, "Bız" duygusuna duyulan gereksinme, "Ben"e duyulan güven azal- dıkça artar. Hepimizde az ya da çok "milliyetçilik" vardır. Ama toplumun en ezilen, en horlanan, en dışlanmış, en güçsüz kesiminde "daha çok" vardır... Tuttuğu takım yenince, kendısi yenmiş gibi olur... Başı dıkleşir... Ezılmışliğini bir an için olsa da unu-' tur. • • • llımlı sağ, RP ve MHP'nin değirmenine su taşıdı- ğı için gerilemektedir. Devletin onlar tarafından işgaline ve onlara des- tek olmasına, yardımcı oldukları için gerilemektedir. RP, "katı dınci" görüntüsünu maskelemeye çalı- şarak, "çağdaş sağcı" bazı isimleri de ıçine alarak büyüyor... MHP, "şiddet"ten uzaklaştığı "demokra- s/"ye yaklaştığı görüntüsünu vererek büyüyor. llımlı sağ, RP'lileştıği ve MHP'lıleştiğı için küçülü- yor... RP ve MHP ise, ılımlılaştığı için büyüyor. Ayrıntının ayrımına varamayan kıtleler de.. benzer- ler arasında seçim yaparken, "düzene karşı".o\an- ları seçiyor! Bunalım dönemı demek. düzenin çarklarının iyi işleyemediği, beklentileri karşılayamadığı dönem demektir. Düzen gerilerken, "düzen partileri" ilerle- yebilir mı? Düzen gerilerken, düzen karşıtlığı umut oluri Öyleyse sol nıçın büyüyemiyor? 1970'lerde doruklara taşıdığı 'hakça düzen" bay- rağını, "bozuk düzenideğiştirme" bayrağını artıkta- şıyamadığı için... Ya -SHP ve CHP gıbı- tutarlılığını ve dolayısıyla inandıncılığını yitirdıği için... Ya da -DSP gibi- söylemini yaşama geçirebilecek kadrosu ve gücü olduğu görüntüsünu yaratamadığı için.... DSP, şimdı o "handıkap"\r\\ aştığı izlenimıni -biröl- çüde de olsa- veriyor. Ve verdikçe de. hem kendisi- ni hem de solu büyütme umudunu yenıden yeşer- tiyor. • • • Hafta sonunda, ADD'nin Aydın ve Kuşadası'nda düzenledıği canlı. kalabalıktoplantılardaydım. Aydın'da Erol Ertuğrul ve Kuşadası'nda Mucize Özünal'ın başkanlığındakı çabalar etkiliydi, başarılıydı. Devletten umudunu kesen insanların, Atatürk'ün hedeflediği "sıvil toplum"u yaratma yolunda oldu- ğunu gördüm.. ve umudum güçlendı. "Artık Islamı siyasete değıl, sıyasetı İslama uydur- mazamanıdır"diyen AydınMenderes ın. Aydın'da tükenmiş olduğunu gördüm.. ve umudum arttı. Solun yeniden derlenip toparlanmaya, yeniden inandıncı olmaya başladığını gördüm.. ve umudum büyüdü... Türkiye'nin yeniden karanlıklara çekilmesine kar- şı olanlar, oylarını bırieştırmeliler!.. Birleştirmehler ki; denize düşenler, kendilerini ANAP ya da DYP yıla- nına sarılmak zorunda hissetmesınler! Aday listesinden gösterilmemisti Çiller'in danışmam DSP'ye geçti • Başbakan Tansu Çiller'in siyasi danışmanlanndan Adil Aşırım. Çiller'in söz vermesine karşın aday listelerinde adını göremeyince Iğdırlda DSP'den aday oldu. Aşınm'ın adının. Özer Çiller, Yalım Erez ve İbrahim Yaşar Dedelek'in baskısı sonucu aday listesinden çıkanldığı öne sürüldü. ANKARA (Cumhurhet manlıkyaptığını. Başbakan"a Biirosu) - Başbakan Tansu Çiller"in siyasi danışmanla- nndan Adil Aşınm. Çıller'in söz vermesine karşın aday listelerinde adını göremeyin- ce DSP"ye geçti. lğdır'da DSP'den birinci sıraya yer- leştirilen Aşınm. kendisıne haksızlık yapıldığını sa\u- narak "Sayın ÇiBer'in son- radan yanında >er alan kur- ma\ ları, sa\aşımlan sırasın- da süngiiv ü karşı tarafa sap- layacaklarına Başbakan'a saplıyorlar. Çe\ resindekiler. Sayın Çiller'e hata yaptın- yiorlar*> dedi. DYP'dekı küi>künler ker\a- nına Çiller'in siyasi danış- manlanndan Adil Aşınm da katıldı. Başbakan Çiller ta- rafından kendisine söz \e- rilmesine karşın. Özer Çiller, Yalım Erez ve DYP Genel Başkan Yardımcısı Ibrahim Yaşar Dedelek'in son dakı- ka müdahalesıyle hsteden adı çıkanldığı öne sürülen Aşınm. DYP'den aynlarak DSP'ye geçti. Aşınm. I99I yılından beri Çıller'e danış- yakın kişılenn başında gel- dığını belirterek kendisine haksızlık yapıldığını savun- du DYP'ninmuhalefeteha- zıriandığını \e bunun da DYP için intıhar anlamına gele- ceğıni kaydeden Aşırım. Cumhuriyet'e şunlan söy- ledi. "Kanımca Sayın Çiller, bir- takım dcngeieri korumak is- tedi. ANAP'lı eski bakanlar- dan İlhan Aküzüm. Valım Erez ve Yaşar Dedelek'i dev- reye sokarak adaylığımı en- gclledi. Benim yerime, lğ- dır'da eniştesini birinci sıra- ya yerleştirdi. Bu davranış. halkın iradesine karşı çık- makh. Bu da DY P'y i lğdır'da bitirdL ANAP\e MH P'den de teklifgeklL ancak ben DSP'de karar kıldım. Başbakan. be- ni birinci sıraya yerleştirece- ği konusunda söz de \crdi. Listeye alınmadığımı öğren- dikten sonra kendisiyle gö- rüşmedim. Kendilcrinin tak- diridir. Boni tercih etmediği- ne oöre. gidip konuşınam y üz- sü/lük olurdu."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog