Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel ^ avın "ı onetmem Orhan Ennç • Gencl \.avın koordınatoru Hıkmet Çetınka\a 0 Vazıı^Ierı Mudıırlerı Ibrahım\ıldız(SorumIııı DınçTavanç 0 Haber Merkezı Muduru Hakan Kara • Gersel > onetmen Fıkret Eser D15 Haberler Ergun Balcı 9 Ekonomı Bulent Kızanlık 0 Kııltur Handan Şenköken 0 Spor Abdulkadır ^ ücelraan 0 Makaleler Samı Karaoren 0 Duzeltme Abdullah \ azıcı 0 Bılgı Belge Edıbe Bugra 0 Fotograt Erdogan Koseoglu 'tavınkıınılu llhanSd^uk Ba,kjrı Orhan Erınç Okla\ Kurtboke Hıkmet Çetınka\ a, Şukran Soner Er?»unBalcı.DınçTa\aı>ç. Ibrahım Vıldız Orhan B-jrsalı Mustafa Balha\ Hakan Kara A ıkara TLHISI UM Muslafa Balba\ # Haber Mjduru Dogan \kın Atıturk Buhan No 12"v kat 4 Bakanhklar \ ı k a r a T J 419M12IH7 hatl Faks 419*02- • Izmır Temsılcısı Strdar Kızık H Zı\a Bl\ 1332 S 2 •> Tt.1 4411220 Falo 4419117 # ^dana Tenibilcısı Çrtın >. ıgenogiu. InonuCd ılDS \ o 1 Kal 1 Tel j"'22^0 Faks "4-.22^"'t» Muesse^e Muduru Erol Erkut A Koordınator Ahnıet korulsan 9 Muhasebe Bülent t ener • tdarı HuscvnıGürer#t)lı.tnK Onder (, elık • Bılgı l,iem \aıl İnal • B liiisayarSiittm MurmetÇUer \1ED\ AC • v.onel m Kurulıı Baskını Oenei Mudur Gulbın Erduran 9 K*,ordınaur Reha IşıMıao 0 Cıenel Mııdüf > ardtm ı Mınc Vkdag MEDV. \. c m \ onet m Kurulu Ba^kant denel Muciur Lstun Vkmen #Muıahha_s u\e Bora Goncnç \a\imU\an \e Basan Turk^ae Cad -) 4! C üi Hat*;r \ıansı öas n\e\ aui 14 4 Isl Pk 24* 1 unbul Te ık \ Ş FaJ^ (0 - ' : I ARALIk Imsak 5 ^ 1 Gunes 02 Oğle 12 00 Ikındı 14 22 Ak5 aml6 44 ^atsı 18 09 MED^VCTel M407S3 Mj846061 Faks -< 118466 Güvenli seks ve Internet • LONDRA(AA)- Dun\anın en bııyuk prezerv atı f uretıcılennden "London Internatıonal Group Plc' (L1G) gu\enlı seks konusunda buyuk bır kampanv a başlattı Şırket guvenlı seks aşk ve romantızm konusunda bılınmesı gereken fum bılgılen Internet aracılığı ıle meraklılara ıletıyor LIGvetkıIılen prezer\atıflennın markası olan Durex başlığı ıle Internet e gırdıklennı amaçlanmn urunlerını dunva çapında tanıtmanın yanı sıra Seksının\e out ları Guvenlı seks \e prezer\atıfler konusunda tum bılmek ıstedıklennız başlıgı altında haberler vermek oldugunu soyledıler Erozyon haftası etkinlikleri • ^urt Haberler Servisı- Çevre gonullulen (ÇEV- GO\ (lîaşkanı Şena> Ozgulertopraklann ^-10 kışılık tıdan dıkme torenlenvle kurtanlamavacagını sovledı Eroz\on haftası nedenıy le bır açıklama yapan Ozguler Toplu ağaç dıkme torenı toplu sunnete benzı>or Toplu sunnet ettırdıgınız çocuklann teda\ılerını surduremezsenız cıddı sorunlar dogar Ağaç da sulanmazsa bakımı \apilmazsa kurur dedı Atatüpk Anrtı yamşması • Haber Merkezı - EsenNurt Cumhunvet Mevdanı nda vapılacak Ataturk \e Gençhk konulu anıt ıçın vanşma duzenlendı Esenyurt Beledıvesı nden vapılan açıklamada vanşmanın tek aşamalı \e ulusal duzevde gerçekleştmleceğı belırtılerek avrıntılı bılgı almak ısteyenlerın beledıye başkanlıgına başvurmalan ıstendı Yarışmava son katılım tanhı ise lOOcak 1996 olarak belırlendı Dayıoğlu adı caddeye verildi • Haber Merkezı - Dunvaca tanınmış çocuk kıtabı vazarlanndan Gulten Da\ıoglu nun ısmı Kutahvada bır caddeye \erıldı Kutahvada \alı Cemalettın Se\ ım ın de katıldığı IMITI verme torenıne katılan Gulten Davıoğlu nun İngılızce Almanca Macarca Flemenkçe \e Fransızcava çevnlmış 60 tan fazla kıtabı bulunuvor Bilim adamına Almanya'da ödül • BERLIN(Cumhumet) - Mmanja nın Bochum kentınde vaşayan bıyolojı profesoru Onur Gunturkun e Alfred krupp \akfı nın 850 bın marklık odulu \enldı Essen'de duzenlenen torenle odulunu Kuzey Ren \estfaKa Başbakanı Jonannes Rau dan dun teslım alan Gunturkun odulu laboratu\ann genışletılmeM çalışmalarının zengınleştınlmesı ıçın kullanaı.aöını Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hastalık, Afrika ve Asya'da patlama yapmış durumda DS^ 15 yılda 20 ınflyon Idşiyi eddledi • Resmı venlere gore Turkıye'de 476 kışı HIV enfeksıvonuna yakalandı, I7 8kışi MDSsonucu \aşamını >ıtırdı AIDS Savaşım Derneğı Başkanı Çetın hastalığın ulkemızde de yayıldığını sövledı Haber Merkezı - Bugun Dunva AIDS Gunü.' Ilk kez 198r>ılmda ABD nın Kalı- fomıva eyaletınde 5 eşcınsel- de tanımlanan \e adını 'Ac- quıred Immunitv DencıencN S\ndromc = Edınılmış Bağı- şıklık >etmezlığı Sendro- mu'ndan alan AIDS, Uvılda 20 mıKondan fazla kışıvı etkı- ledı Burakamın2000\ılında 40 mıhona ulaşacagı sanıhvor Turkıve'de, resmı \enlere go- re 476 kışı. HI\ enfeksı\onu- na\akalandnc 178 kışı \IDS sonuctı \aşamını Mtjrdı. Dunva Sağlık Örgutû nden (V\ HO) vapılan açıklamada Afhka'nın yüzde 60 oranla amansız hastahktan en çok et- kılenen kıta olduğu belırtılır- ken As\akıtasındakı \enı va- kaoranının buvıl Afnkada- kı oranı geçebıleceğı kavde- dıldı I Aralık Dunva A.IDS Gunu nedenıy le bu vıl ortasın- da behrlenen rakamlann va- >ımlandığıraporda kadınlar- da Hl\ vırusunun en yuksek artışı gosterdığı ve şu anda hastalığın pen«,esıneduşen kı- şılenn >arısına vakınınm ka dın oldugu kaydedıldı ""0 lı >ılların sonlannda Afnka ve Amenka da 4 mıKondan faz- la yetı^kın ve çocuğun olu- mune neden olan <\IDS hab- talıgı ıle ılgılı raporda bu vıl ortası ıtıbari) la 8 mılvonu er kek ve 6 mıl>onu kadın ol- mak uzere 14 ıla 15 mılvon ın- sanın vırus taşıvıcısı va da hasta olduğu tahmın edılıvor AIDS virüsüne karşı aşı geliştiriliyor NORMAL HIV 1/AIDSvnısu 2/Vinjsun vucuöun genetık kodu bagıştklık sıstemındeK hucrelere saldmr hucreye daha f azia iirvs z&resı uretmesı çın ermvenr 31 Bagtşıklık 4/ Vtrvs zamanla sıs'emı savunma bagışıklık mekanızmasır sıstemını aft eder guçıendınr ve AIDS ortaya vırusu kısa sure gkar BOZUK HIV AIDS Sa>aşım Derneğı \onetıcı!en, \IDS'ın ulkemızde hızla vavıldıgını so\k?diler. 11 Araştırmacılar 21 AIDS 3/Vucudun NEFgenının vırusuetkın bagışihlık kusurianndan bırşetulöe yola çıkarak aşı çogalamıvor gelıştırmeye çabalıyor sısterr vmjsu yıllarca kontrol altında tutabılıyor 41 Bagışıklık sstemınm guçlenmesı daha guç>u bır vırusun yol açacagı enfeksıyonlan engellıyor Tahmınleregore 2000)ilına kadar AIDS hastalığı 30 ıla 40 mılvon ınsana bulaşacak Raporda gelışmekte olan ul- kelennvuzde90 la A.IDS ten en çok etkılenen keiimı oluı?- turduğu kavdedıldı *Dflma 4IDS Günü' Saglık Bakanlıgı vetkılıle rı AIDS ın kontrolu ve on- lenmeM ıçınTurkıveduzevın de genı^ ve etkılı onlemler alındıgını ıtade ederek ^u bıl gılen verdıler "Kan \e kan uretımı >e ıt- halı ıle ılgılı kontrol sıstemı ku- ruldu Tum kan >e kan urun- lennınHI\ kontroluznrunlu- luğu getınlmışhr Bu amaçla \ urt çapında Elıza testı u> gu- lanabılmesı ıçın gereklı teçhı- zat sağlanmıştır. \\nca sag- lık kuruluşlannda tek kulla- nımlık enjektore ağıriık venl- mıştır Oncelıkle ^ bu\ uk ılde kurulnıuş olan AIDS doğru- lama merkezlenne venılennın eklenmesı çalışmalan surdıı- rulmektedır AIDS ın hıldırı- mı zorunlu hastalıklar ara$ı- na almmasından bu vana. \a- ka \e taşiMCilann Saglık Ba- kanlıgi'na bıldınmı artarak sürmektedır Bıldınmler ızle- nerek ıstatıstıkı çalışmalar > a- pılmaktadır Behrlenen nsk gnıplannın taramalan vapıl- makta. bunlardan her 3 avda bır genelev ler \e polıs tarafın- dan sevk edılen havat kadın- lannın kan kontrollen duzen- lı olarak gerçekleşhnlmekte- dır Halk egıtınııne onenı \e- rılmekte ve bunun AIDS'le mucadelede tek sılah olduğu anlatılmaktadır" AIDS Sava^ım Derneğı Başkanı Enver Talı Çetın AIDS ın tum dunvada oldugu gıbı ulkemızde de hızla va vıldığını >ovleverek "Hakla- n da sorumluluklan da pav- laşalım" vagrısı vaptı AIDS Savaşım Derneğı nın 1 Aralık Dunva AIDS Gunu dolav IMV la duzenledıgı ba;>ın toplantısı dunSavov Hotelde vapıldı Çetın Dunva Sağlık Örgutu venlenne gore has- talığın ortava çıktıgı 1980 lı vıllann ba^ından 1995 e ka darolanzamandaHI\ enfek sıvonlu kı>ılenn sa> ısının 20 mılvona ula^tıgını iovledı Cetın AIDS ın bula^ma vollarını şovle ozetledı "Bır defa vapılan kan nak- lı ıle Hl\ bulaşma olasılığı. vuzde90'danfazladır Ancak bu alanda alınan tedbırierle bulaşma olasılığı azalmış ve kurvsel toplamda kan naklı ıle bulaşma oranı v uzde V5 ıle sı- nırianmıştır Kuresel toplam- da damar ıçı madde kullanı- mında ^ırınga pavlaşımı ıle Hl\ bulaşma oranı \uzde 5- 10'dur Sağlık bakımından Hl\ 'ın bulaşma olasıbğı vuz- de vanmın altındadır ve kure- sel toplamda bu oran vuzdc 0.1 'ın altında kalmaktadır." AIDS Savaşım Demegı nın kuruldugu 1992 vılından bu vana ın^anları bılgılendırmek ivin çalı^malar vaptığını sov- le>en Çetın oncelıkîe hasta- ların toplumdan dı^lanmama- sı gerektığını vurguladı Ote vandan AIDS Ara^tır- ma ve Danışma Merkezı (ADAM) Proıesı K.oordına- toru Lner Bekoz. 1 aralık ne- denıv le hıçbır etkınlık gerçek- leştırmeveceklennı beîırterek " Al DS gıbı bır konuda vılın sa- dece I gunu anlam ve ehem- mıvetierden sozetmek son de- rece vanlış gelıvor" dedı Dunvada halen AIDS be- lırtısı gosteren vada vırusta- >ıvan kı^ılenn tahmını saviM 14 ıla 15 mılvon Cogratıdagılımı Orta Af- nka ve Sahra 8 S mıl>on Gune> \e Gunevdoğu Af- rıka •! mılvon Lzakdogu ve Pabifık 50 bın Latın Amerıka v e karav ıp- ler 1 ^ mılvon Kuzey Amenka "50bınden fazla Batı Avrupa 4^0 bın Doğu Avrupa ve Orta As va MÎbın Kuzev Afrika ve Ortado- gu 100 bın Avustralva 20 bın Tıp uzmanları kaygılı AIDS'i yakalamak zor Çevıri Servısı - AIDS hastalıgının bulunmasından bu vana valnızca 14 vıl geçmesıne karşın tıp uzmanlan çok uzun bır sure daha bu ılletın ınsanlıgın vakasını bırakmavacağından kavgı duvuvor Kısaca AIDS olarak bılınen K.azanılmış Bagışıklık Eksıklıgı Sendromu adından da anla^ılabıleceğı gıbı bır hastalık degıl hastalık belırtılennın tumu anlamına gelen bır »endrom Bu nedenle bır kı^ının AIDS ten olmesı soz konusu olamaz ancak gıderek bozulan bagışıklık sıstemı nedenıv le kaptığı zaturree verem ve kanser gıbı ba>ka hastalıkların kurbanı olur AIDS ı "vakaJamak" hıç de kolav değıldır \ ırus bedenın dışında valnızca bırkaç sanı>e barınabılır ve canlı bır gozeden bır başkasına geçmek zorundadır Vırus genellıkle kan ve menıvle başka bır vere aktanlır Ornegın kadın va da erkeğın cınsel organındakı utak bır vara v ırusun cınsel ılışkı yolu> la bır bırevden başkasına taşmması ıçın veterlıdır AIDS dun>anın hıçbır verınde en çok olume vol açan hastalık nıtelığını taşımamaktadır Her vıl bınlerce kışının olumune neden olana grıp hastalıgı basıt bır aksırma ıle başkalarına geçebılmekte sıtma ıse hala dunva nufusunun vuzde 40 ını tehdıt etmektedır Hl\ vırusu bedenın bagışıklık sıstemını kendısıne hedef alarak ozellıkle bu tur etkılere karşı savaşım veren T- gozelennde >uva >apar ve genetık maddesını bedene aktarır Bu madde kısa surede çoğalarak bınlerce vıruse donuşur ve zamanla gozeden dişarı fırlavarak onu vok edıp başka gozelere vonelır Hıçbır ılaç AIDS ın sagaltımında etkılı olamamakla bırlıkte HI\ vırusunun etkısını vok edecek kımı ılaçlar bulunmustur Bunların ıçınde en çok bılınen zıdovudıne va da AZT bır sure AIDS çozumu ıçın bu>uk bır umıt sayılmış ancak 199^ vılında gerçekleştınlen Ingılız - Fransız ortak arastırma programı sonucunda ılacın Hl\ vırusu taşıvan saglıklı kişılen AIDS e vakalanmaktan kurtaramadıgı gorulmuştur Tıp çevrelen şımdılerde AZT ıle başka ılaçlann kanşımından elde edılecek bır "kokte\r varatma çabaları ıçındeler Independent, Ingiltere'nin en ünlü 40 eşcinselini tanıttı Dış Haberler Servısı - Independent Gazete- M pazartesı gunku ekinde Ingıltere dekı en etkın40 eşcınselı tanıt- tı Her on kisiden bırı- nın eşcınsel oldugu sovlenen Ingılterede savının bu denlı vuk- sek olması belkı de onlara daha tarklı bır gozle bakılmasını gerektınvor Eşcınseller son on v ılda muzıkten ıktıdar kol- tuklanna dek bırçok alanda adlannı duv urdular Geçmışte ılgınç bır av nntı olarak ızlenen eşcın- sel kulturu de gıderek on plana çıkıp gundelık Elton John vaşamın parçası oluverdı Sınema muzık tele- vızvon tıvatro gıbı alanlarda vonlendıncı rol ler alan eşcınseller şımdı de orduv a katılmak ıs- tıvorlar Lstelık bu ısteklennı Stonevvall ve Outrage gıbı eşcınsel haklannı sav unmak ıçın kurdukla- n orgutler ıle Avam Kamarası na dek getırebı lıvorlar Eşcınsellere bakış açısının degışmesındekı en onemlı neden buvuk olasıhkla, çağın hastalıgı AIDS Medvanınsureklı ı^lemesıvle bırlıkte son bu- vuk tabu olan eşcınsel ıhşkının gızemı de orta dankalktı Sonuçta bır zamanlarıgrenç gıbı go- runen avnntılar artık sıradan olavlardurumuna geldı Stonevvall un kurucu uvel^nnden Sir lan Mc keUen bırçok tıvatro ovununda eşcınsel rolu ovnadı Şımdıdeçagdaşeşcınsel hareketını baş- Iatanavaklanmanın2^ ıntı vılını kutlamakama- cıyla Broadvvav de tek kışılık bır ovun sergılı- vor kendısını "rol vapan bır eşcınsel" olarak nı- televen \lc kellen havatının eşcınsel oldugu- nun ortava çıkmasından oncekı donemınden utanç duvdııgunu ıfade edıvor Pop muzıgın en buvuk isimlennden Elton John eştınsel oldugunun anlaşilmasindan son- ra ununu kavbetmedı Bunun valnızca Elton John unpopulantesın- den kavnaklanmadıgı geçenlerde çok sev ılen bır telev ızvon eglence programı sunucusu olan Mk- hael Barnmore un eşcınsel oldugunun ortava ı,ıkmasıvla kanıtlandı karısı ve menajen bır skandal patlamasını beklerken halk Barrvmore hakkındakı venı ger- çeklere v a hıç tepkı vermedı va da arka çıktı Bu da ınsanlann artık sevdıklen vıldızlanncınsıyet- lerıvle ılgılenmedıklennı gosterıvor Independent gazetesı eşcınsel olup da mes- leklennde ılerlemevı başarabılmış ışadamlan po- lıtıkacılar dın adamlan sporcular eğıtımcıler doktor ve av ukatlardan oluşturdugu 40 kışılık bu lıstenın okuvuculannı \anhş bır ıvımserlıge ıt- memesi gerektığını belırtıvor Gazete bu liste- dekı başanlı eşcınsellenn <,ok uzun vıllarsonun- daoluşturduklan bınkımlebulunduklan se\ıve- ve ulaştıklannı kavdedıvor Bırvok eşcınselın cınsel tercıhlennı açıkla- maları halınde ış va^amlarında başarıva gıden volu tıkavacaklanndan korktuöunu belırten In- dependent bu lıstevı açıklamaktakı amacının eşcınsellığı teşvık etmek olmadıgını vurgulu- vor Gazete bu araştırmasını vavımlamaktakı amacının eşcınsel oldugunu havatlan bovunca açıklamaktan korkarak bır başkası gıbı davrananlarla ıçınde vaşamak zorunda olduklan heteroseksuel dunvavı banştırmak v e daha guzel ve barışık bır havatın ılk adımlannı atmak oldugunu belırtıvor Listeden adlar Lıstede vazarTerence Davıes gazetecı Paul Burston koreograf Mattheu Bourne ressam Davıd Hocknev tanhçıveAIDS eçalışmalar- da gorev alan Sımon NVatnev ıle doktor Mıke \oule gıbı adlar da veralıvor Hemşirelerin dertleri büyükIstanbul Haber Sen ısı- Sağlık hızmetlerının "gu- nah keçısr olarak tanımla- nan hemşırelenn gorev le- nnı verıne getırmede çok vonlu sonınlan bulunuvor Hastalarla sureklı karşı kar- şiva kalmaktan son derece şikayetçı olan hemşıreler eleştırılenn muhatabı olma- dıklannı beîırterek artık ne "bevaz melek1 " ne de "kep- lı şınngacriar olarak tanın- mak istemıvor Kendılen- nın profesvonel çalışmadan mahrumbırakılarakenagır ıstısmar ıle karşı karşıy a kal- dıklannı dıle getıren hem- şırelenn mevzuattanegıtı me uvgulamadan toplum- dakı ımajlarına kadar bır- ttiUBÎB çok sorunu bulunuyor tU Gerrahpaşa Tıp Fakul- tesı Hemşıreltk Hızmetlen Muduru uzman hemşıre \>- tolan Vıldınm a gore eğı- tım yetersızlığı sağlık ala- nındakıyapıeksıklıklen bır tur ışkenceve donuşen no- betler oncaağırçalışmako- şullanna karşın cep harçlı- gı nıtelığındekı "komıkma- aş^ların kendılennı bezdı- ren nedenlerarasındaoldu- guna dıkkatı çekı>or Aytolan \ ıldınm hem- şırelenn protesvonel anlam- da çalışmalan ıçın oncelık- le bır komisyonun hangı ış- lerden sorumlu tutulacak- lannı belırtmelennı ısteye- rek vapılması gerekenlerı şo>le ozetlnor - Her şeyden once sağ- lık ekıbı içmde onemli bir dısıplin olarak ver alan hemşıreler, ulkenin sağlık sorun \e gereksınımlerı ıle sağlık polıtıkalarının tar- tışıldığı alanlarda mutla- ka ver almalı. -Gunumuzde hemşırelı- gın u\gulanışı ıle ılgılı ya- sa tuzuk ve yonetmelıkler meslek orgutlen ve men- suplan bırlıktelığınde du- zenlenmelıdır - Halen uygulanmakta olan Hemşirelık Vasası. gunumuz hemşırelığıni vansıtıcı bır duruma gcti- rilmelidir. - Ulkemızde hemşirelık eğıtımı mezunlannın (sağ- lık lısesı on lısans vuksek lısans, doktora) eğıtımlerı- ne parelel olarak uygulama- larda gorev vetkı ve sorum- luluklan ıle ış tanımlan be- lırlenmelıdır -Farklı eğıtim duzevle- rinden mezun meslek mensuplarının. kendi ıçin- dekı gorev karmaşaları onlenmelı. genel olarak vataklı kurumlarda ken- di amaç ve alanları dışın- daki işlev lere v onlendırıl- melerı engellenmelıdır. Poliklinik binasının içi tertemiz ve aydınlık; tek eksiği ise ısıtma sistemi Haydarpaşa Numune'ye modern görünütn • Modern bır sıstem olsa bıle, hastaların ö>le 20-25 dakıka gıbı surelerle muayene edıldığını zannetme>ın Muayene ıçın odaya gıren, en çok 5-7 dakıka ıçende kalıyor GUNDUZİMŞİR Dev let butçesınden sağlık harcamalanna avnlan pa) ın gıttıkçe kuçulmesı dev let has- tanelennde venlen hızmetlenn ıvıden 1yı- >e kotuleşmesıne vol açıvor 5 Nısan Ka rarlan'ndan sonra devreye gıren tasarruf tedbırlerı dev let hastanelennın ışlevış du- zenını felç ederken bu hastanelerden şıkâ- yetler de her geçen gun artı\or SSK Goztepe Hastanesı nde vaşadığı- mız ıç karartıcı manzaralardan sonra gıttı- ğımız Havdarpaşa Numune Hastanesı nde kelımenın tam anlamıy la buv uk bır şaşkın- lığa uğruyoruz Kapısında Vehbı Koç Yar- dım Vakfı Polıklınığı vazan hastaneve san- kııkıyıl ıçındesıhırlıbırdeğnekdokunmuş Sabahın erken saatlennde gıttıgımız hasta- nede dıkkatımızı oncelıkle poliklinik kapı- sına >erleştınlmış 10 adet sedve ıle 6 adet tekerleklıarabaçekıyor Gınşın hemenva- nında ozurluler ıçın ozel bır kapıyı gorun- ce ıy ıden ıv ıve şaşınvoruz Bu da vetmıyor Poliklinik binasının son derece modem bek- leme salonunu ha>Tetler ıçınde ızlıvonız 3 er kışılık oturma banklannın yarısı boş Hay- lı genış bekleme salonunun koşesınde mu- ayene veznelermın bulunduğu bolume vo- nelıjoruz Ustlerınde "Evrakh","\eşil- kart"." Emekli" ve "Bağ-Kur" yazılı vez nelenn onunde ıkılı uçlu gruplar halınde hastalarmevcut Muayene ışlemlennın çabuk yapılması dıkkatımızı çekıyor Veznelenn hemen kar- şısında ıkı gorev lının yer aldığı danışma bolumune başvuruvoruz Aldıgırruz yanıt ha>lı sevındıncı Bu hastanenın poliklinik bolumu de dahıl dığer butun bolumlennın vuzde 90'mın on-lıne sıstemıne geçtığını oğ- renıyoruz Hastalarburadan aldıkları bılgı- savarkağıtlannınyardımıvlamuaveneola- cağı bolume geçıvor Herhangı bırsosval gu- venlıkkapsamına dahıl olmayanlardan 250 bın lıra muayene ucretı alınıyor Son dere- ce modern bır vapıya donuşturulmuş polik- linik binasının ıçı tertemiz ve aydınlık Tek eksığının ısıtılma sıstemı oldugunu soyle- yebılınz Muayene katlanna yoneldıgımız zaman ıstenıldıgı takdırde kıt olanaklarla bırlıkte Havdarpaşa Numune Hastanesf nde uzmanlık alanlanna gore muavenc odalan ayn ayn ofislere bö- lünmuş. Bu nedenle kondoıiarda insan yığınlanna kesinlikle rastlamıvorsunuz. Başhekim Doç. Me- sut İTzet Tıtız'e gore işın sırrı "yoneticı anlavışı" (Fotograf KUBtLA"V TUNTLL) ınsanayakışırbırhızmetvenlebıleceğıneı>ı- den ıvıye ınanmava başlıvoruz Çunku dı- gerlennden tarklı olarak bu hastanede uz- manlık alanlanna gore muavene odalan ay- navn ofislere bolunmuş Bu nedenle kon- dorlarda ınsan > ığınlanna kesinlikle rastla- yamıvorsunuz O/el mua\enehane gibi... Kapısında cıldıye yazan ılk odadan ıçen gırdıgımızde hastalann modern bır bekle- me salonunda aynı ozel muavenehanelen hatırlatacak cınsten yan vana dızılı olarak oturduklannı goru>oruz Odanın hemen ba- şında gorevlı bır memur muayene ıçın baş- vuran hastanın kaydını vapıyor Daha son- ra aynı memur sırayla hastalan teker teker hekımlenn ver aldığı muavene odalanna davet edıyor Ancak bu kadar modern bır sis- tenıde dahı hastalann ovle 20-25 dakıka gı bı surelerle muayene edıldığını sakın zan- netmevın Her ne kadar bır SSk hastanesı gıbı 2-4 dakıka olmasa bıle muavene ıçın odava gıren en çok 5- 7 dakıka ıçende kalı- vor Goruştuğumuz hekımler bunun nedenı- nın hasta yığılmasından kaynaklandığını belırtıyor Ikıncı bır neden ıse poliklinik muayenesının yarım gunluk mesaıler ha- lınde yurutülmesı \anı dev let yeterlı ıstıh- damı sağlasa bu hastane de rahatlıkla ıkı var- dıya halınde muayene hızmetı venlebılırmış Ikı kata sıralanmış muayene odalannın he- men hepsınde aynı manzarayla karşılaşıvo- ruz Hıçbır bolumde gorev ının başında ol- mayan bır memura rastlamıyorsunuz Bır başka sevındırıcı olan ıse bu hastanede ye- nıden yeşıl kart sahıplenne hızmet venl- mesı Her ne kadar Sağlık Bakanlıgı seçım vatınmı ıçın yenıden yeşıl kartadonüşyap- sa da bu hızmetın devletın saygınlığı ıçın haj - lı onemlı olduğuna ınanıyoruz Ancak şunu ıfade etmemız gerekıyor kı bu hastaneve \ehbi Koç un bızzat kendısı olmak uzere vakfı da ha\ lı yardımcı oluyor Bunca şaşkınlıktan sonra hastane turumu- zu tamamla>ıp Haydarpaşa Numune Has- tanesı Başhekımı Doç Dr Mesut İzzet Ti- tız ınmakamınauğruvoruz Başhekıme go- re ışın sırn kolav "V onetkı anlayışı" Başhekımden bu anlayışın ozellıklerını bızlere anlatmasını ıstıyoruz Hemen soze başlı>or "Vani toplam kalitevı hastanenin butun bolgelenne vavacaksın. Bız şu anda ay nı verel v onetinı sıstemıne geçmış bulunu- voruz. Oncelıkk hastanede malı bır operas- von duzenledik. Parasal olarak rahatlav ın- ca On-lıne sıstemıne geçtık. Boçlarımızın ta- mamını odevince malivetimız duştu Doner sermav emız vuzde 90 oranında çalışn or. L s- tdık bu hastanenın Turkıye'nın her bolumu- ne hızmet vermesı gıbı bır ozellığı var. Bu- nun nedenı de ilk Tıbtme bınası olması ne- den iyle 1895 vılından bu vana ısmıni ozenle korumuş. Yanı hastalar ulkenin dort bır ya- nından gonül rahatlığıvla gelebilıvor. Biz hastane olarak yılda I mılvon kişıve hızmet goturuyoruz. Buna acil başvurulan da da- hil. Hastanemızde başta 100 hemşıre olmak uzere 150-160 personel açığı var. Bir de gelış- nıiş beyin cerrahısı merkezine sahıp olma- mız nedeniyle L mranıve, Bevkoz, Dudullu ve Uskudar ılçelerıne de vavgın hızmet go- tunıyoruz. Av nca organ naklı olan tek has- tane de bu bolgede bızımkısı Gonıntuleme sistemi, tomografı gıbı modern aletlere sa- hip olmamız da hastanemıze olan ilgivı art- tınvor."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog