Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

1 ARALIK 1995 CUMA • * * • CUMHURİYET SAYFA HABERLERİN DEVAMI 19 Anayasa Mahkemesi G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY Iptal başvurusu bugüıı görüşülecek ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Seçım Yasası'nda değışiklik yapılması hakkın- da yasanın yüzde 10 oranın- da bölge barajını öngören hükmünün ıptalme ılışkın Cumhurbaşkam Süleyman Demirerin yaptığı başvuru. .\na> asa Mahkemesi' nde bu- gün görüşülerek sonuçlan- dınlacak. Anayasa Mahkemesi Baş- kanıYektaGüngörOzden. ra- portörlerin önceki gün ilettı- ği rapor üzerindekı inceleme- sinı tamamladı. Raporun bı- rer örneği de Anayasa Mah- kemesi başkan \e üyelerine daöıtıldı. Anavasa Mahkeme- si Genel Sekreten Bülent Se- rim. heyetin bugün saat 10.00'da toplanarak başv uru- yu görüşmeye başlayacağını söyîedi. Yüksek mahkeme- nin, daha önce 93 mılletveki- li tarafından açılan davada bölge barajlanyla ilgili verdi- ği iptal gerekçelennı dikkate alarak bu davada da ıptal ka- ran vermeoiasılığıgüçlügö- rülüyor. Mahkemenın bugün sonuçlandıracağı davayla ıl- gilı gerekçeh karann da haf- ta sonu Resmı Gazete'de ya- >ımlanacagı kaydedildi. De- mırel, bölge barajlannın ıpta- lini istediği dılekçesıni gecen hafta ıletmışti. Cuma namazı tur • Baştarafı I. Sayfada Bu durumu raporuna yaza- rak tesis amiri Bülent Sezer ile Gencay Demir'e imzalat- tığını belirten maçın hakemi ibrahim Alkaya. daha son- raki gelişmeleri şöyle akta- nyor: "Burhan Esen (imam-hati- bin rakıbı Tatka\aklı tlköğre- tim Okulu'nun müdürü) maç saatindeyani 1 130'dayanıma geldi. "Bu karşıla^mayı cuma saatınden sonra oynatalım. îmam-hatıp lısesı de cuma na- mazından sonra gelecek" de- di. Ben de tebliğ gereği HJO'da oynatmak zorunda olduğumu \ e bunu daha önce- den ayarlamış olmalan gerek- tigini belirttim. Esen, bana biraz da tehdit- le "Hıristıyan ülkesınde mi y a- şıyoruz. Ben yapacagımı bılı- yorum' dedi ve hı/Ja uzaklaş- XC lmam-hatıp lısesı ıle Tatka- vaklı Ilköğretim Okulu ara- sındakı maç. imam-hatıp lise- sının lisans ıbraz etmemesı v e maça çıkmaması üzerıne oy- nanamadı. Maçın hakemi Ibrahım Al- kaya'nın raporuna göre ı- mam-hatıp lısesini 3-0 hük- men mağlup sayması gereken ilçe lig heyetı. raporun tam ak- sıne maç saatınde hazır bulu- nan Tatkavaklı Ilköğretim Okulu'nu 3-0 hükmen mag- lup ettı. Haberi veren Olay gazetesı. hem hakemin raporunu hem de ılçe lig heyeti raporunu ya- yımladı. lmam-hatıp lisesi müdürü Hasan Turhan'ın. "Burhan Esen bana Tatka- vaklı'nm sahayaçıkmayacağı- nı ve maçı cuma namazı son- rasında oy narmak için hakemi ikna edeceğini sövlemişti" dı- ye konuştuğu bildinliyor. Skandalda başrolü oynadı- ğı ıddia edilen Tatkavaklı Il- köğretim Okulu Müdürü Bur- han Esen'in, Mustafakemal- paşa ılçesınde Türk-îslam sentezi yanlıların liderlenn- den olduğu öne sürüldü. M.K.Paşa'dakı kaynaklar. E- sen'in. MHP'lı ve RP'li poli- tıkacılarla da arasının çok ıvı olduğu. ılçedeki okullarda gö- rev yapan müdürlerin uygula- malan nedenıyleen fazlaeleş- tırilenı olduğu halde hakkında soruşturma açılmadığını söy- lüvorlar. • Baştarafı I. Sayfada - Sahip çıkma görüntüsüyle kimliği- ni ortadan kaldırma. Birinci yöntemi özellikle devlet daire- lerinde ve Alevilerin yoğun olduğu kentlerde denediler. Kahramanmaraş, Çorum olaylanna Alevi-Sünni çatışma- sı görüntüsü verilmek istendi. Olay, özünde, faşist mantığın Aleviler üzerin- deki baskısıydı. Bu tür olaylarla Alevilerin yoğun ol- duğu kentlerdeki kenetlenmişliği orta- dan kaldırmayı hedeflediler ve başardı- lar. Sıvas olaymda da benzer bir durum söz konusu oldu. Ikinci yöntemi kullanırken de Alevile- re, 'Siz Müslümansınız' diye yaklaşıldı ve diğer motiflehnin ikinciplana itilme- si hedeflendi. Alevi köylerine imam gönderildi, camiyaptınldı. Cami tutma- yınca cemevi yaptınldı. Bu çokyönlü bombardıman karşısın- da Aleviler de kendi içlerinde ayrıştılar. Istenen de bir bakıma buydu. Ömeğin, devlet, Alevilere 3 tnlyon li- ra para ayıracağını açıklarken, bunun cemevi yapımı için kullanılacağını da vurguluyordu. Aleviliğin salt dinsel inanç yönü ön plana çıkanlarak diğer şeriatçı akımla- nn 'haklılığı' ğündeme getirilmek ıste- niyordu... 20 yüzyılın son on ytlı Aleviler için Alevilerin Alevi... 'benlik' savaşımıyla geçti." Aleviliğin, dinsel kökenlerini, Anado- lu'ya özgü yapısını yazmak, ortaya çı- karmak, bu konuda araştırma yapanla- nn, uzmanları işi. Konunun bu yanını bir tarafa bırakıp güncel gelişimine geçehm... 25 kasım cumartesi günü. Türkiye'nın değışik ıllerinden 500 otobüs, Avru- pa'dan da 18 uçak dolusu Alevi Anka- ra'da buluştu. 10.00'da Anıtkabir'egit- tiler. 11.00'de Atatürk Spor Salonu'nu doldurdular. Kendilerine şu adı vermişlerdi: Demokratik Barış Hareketi (DBH). Temel sloganları şuydu: Adlanmız farklı olabilir ama, soyadı- mız Türkiye 'dir. Pek çok mesajı içinde banndıran bir slogan. Temel hedeflerinin de seçımlerde hiç- bir partiyi desteklememe ve bağımsız adaylar çıkarmak olduğunu açıkladılar. Alevilerin bugirişimi, özellikle sol par- tileri telaşlandırdı. Cumhuriyet'e ulaşan bılgılere göre bu girişim, pek çok Alevı- nin ve Alevi derneğinin farklı yaklaşım göstermesine neden oldu. ('Böldü de- meye dilim varmıyor.) Ne var kı gözleyebıldiğim kadarıyla insanlar. bu girişimin nedenlerıni sorgu- lamak yenne sonuçlarını tartışma ko- nusu yapıyorlar: "Efendim. tehlikelidir." "Sol zaten bölünmüş, iyice güçsüz- leşir..." "Sız ayrı bir parti mi olmak istiyorsu- nuz? Bu, sonuç getirmez, geçmışte de- nendi..." Bir diğer açıdan baktığımızda bu gi- rişimin ortaya çıkardığı iki sonuç dikka- ti çekiyor: - Solda bütün ayrılıklar, 'birleşme, kardeşlik' özlemiyle yaşanıyor. - Aleviler. ciddiye alınması gereken bir güç olduklarını bir kez daha göster- diler. Salt bu girişime özgü değil. Bir hare- ket başlatılıyor. Soruyorsunuz: - Niçin? 'Birliği, banşı, kardeşliği sağlamak için." - Bunu nasıl gerçekleştireceksiniz? "Diğerlerinden farklı olduğumuzu ka- nıtlayarak..." Kendinize kıymayın... Ikinci unsura gelince... Zaman zaman sağ partilere ilişkin ha- berler okuyoruz: •'Alevi dedesi RP'den aday..." "DYP, on Aleviyi aday gösterdi..." Niçin? Alevi oyları almak için. Aleviler, Türkiye'de laikliğın. çağdaş- lığın önemli savunucuları arasında de- ğil mi? Evet... Adı geçen partiler bu konudaki sına- vı geçebildi mi? Hayır... 1980 öncesinde Türkiye Birlik Parti- si'ni kurarak Alevilerin sorunlarını gün- deme getirmeye çalışan Mustafa Ti- misi ile görüştüm. DBH'nin bir ^uyarı" olarak algılanması gerektiğini düşünü- yor. Yılların bıriktirdiği sorunların ardından Aleviler üç davranış bıçimı sergiliyor. - Kayıtsızlar. - Kaygılı bekleyiş içindekiler. - Dinamit gıbı olanlar. Birinci ve ikıncı grup. gelişmelerden etkilenerek karar verecek. Son grup bel- li ölçülerde belirleyici olacak. Dinamit nehre atılırsa balıkları öldürür, nehirde- ki yaşamı zedeler. Kayaları ortadan kal- dırmak için kullanırsa dağlar delinir yol olur. Aleviler tarıhten gelen deneyim biriki- minin ışığında, alacakaranlıkta biie yol- larını bulacaktır Demek istediğimiz şu ki Aleviliğin ya- şama bakıştaki devrimci özü, Türki- ye'nin geleceğidir... Birinci sorun bu özün korunmasıdır. Efendıler, Alevilere kıymayın... Aleviler, kendinize kıymayın... MGK'den seçiın güvencesi ANK.ARA (Cumhuriyet Bürosu) - Erken genel se- çımle ilgili güvenlik konu- sunun ele alındığı Milli Gü- venlik Kurulu (MGK) top- lantısında. seçimle ilgili gü- venlik sorunu bulunmadığı, seçıme umut ve güvenle gi- dildiğı vurgulandı. Kurulda. Günev Kıbrıs'm silahlan- masının yeni bir tehdit hali- ne gelmesi \e Kuzev Irak konusunun da ele alındığı öğrenıldı. MGK. Cumhurbaşkanı Süle\man Demirerin baş- kanlıûında dün Çankaya Köşkü'nde toplandı. Top- lantıya Başbakan TansuÇil- ler. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karada\ L ku\ - vet komutanları. MGK Ge- ne! Sekreteri Orgeneral II- han Kılıç ve kıırul üyesi ba- kaniar katıldı. Toplantıda gündemdekı konuları nede- niyle Kıbrıs işlerinden so- rumlu De\ let Bakanı IMiinif Islamoğlu. denizcilikten so- ruınlu Devlet Bakanı Meh- met Sevigen ve Llaştırma Bakanı Oğuz Tezmen de ha- zır bulundular. 'Şantaj 9 İddİaSl dogmlandl Bağımsız adaylarm listesi•5 %J V—> ANKARA(AA)-BaöıiTLsız Celal Sönmezı Yuksek-Ciftcı). Tüccar] Avcılar'da polise saldırı • Baştarafı 1. Sayfada ru ile iki yurttas. yaralandı Avcılar Fıruzköy Inönü Caddesi üzerinde dün ak- şam ;>aat 19.30 sıralarında meydana gelen olay şöyle gelişti: Kimlıgı belirlenemeyen üç kışı. inşaat halındekı ka- rakolun önünde bekleyen ekip otosunu uzun namlulu sılahlarla taradı. Militanlar. ani ateşlemeli bomba atarak olay verinden uzaklaştı. Sal- dındk polis memurlan Cavit Çak. Atilla Çak v e Ali llhan Eren yaralandı. Cav it Çak. 1Ü Cerrahpaşa Tıp Fakülte- si Hastanesi'nde tedavi altı- na alınırken sağlık durumu- nun ciddiyetını korudugu bıldirıldi. Saldında hafif şekilde ya- ralanan diğer iki polis me- muru. Avcılar'daki Özel Anadolu Hastanesi"ne kal- dınldı. Bu arada. ekip otosu- nun arkasinda yeralan Kar- deşler Kuruyemış ve Tekel Ba>ii önünde bulunan iki yurrtaş da ayaklanndan ha- fif ^ekilde yaralandı. Abdul- lah Sever ve Recai Ateş'in Özel Anadolu Hastane- si'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Emniyet yetkililerı. her- hangi bir örgüt tarafından üstlenilmeyen olayla ilgili olarak soruştuımanın sürdü- riildüğünü ve Avcılar ile çevresınde operasyonlara devam edildiğini bildirdi. üç kişinin olay verinden bordo renkli Kartal marka otomobille kaçtıgı belirtilır- ken lstanbu! Emniyet Mü- dürü Orhan Taşanlar, saldı- ndan sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yet- kililerden bılgi aldı Taşan- lar, yaptığı açıklamada, "O- la> üzücüdür" şeklinde konuştu. BÜLENT SAR1OĞLU ANK.\RA - Başbakan Tansu Çil- ler'in.Seçim>asası"nın bölge barajla- nna ilişkin hükmüne ıptal davası açan Cumhurbaşkanı Sülevman Demirerı "görev süresini tartışmaya açmakla" tehdit ettiğine ilişkin haberler DYP'de panik yarattı. Çiller dün Cumhurbaş- kanı'na saygılı olduğunu belirterek "şantaj" savlannı yalanlayan bir açık- lama yaparken. Dev let Bakanı Münif Islamoğlu. Başbakan Çiller"i yalanla- dı. Islamoğlu. Demırel'in iptal davası açtığı gün birlıkte Çankaya Köşkü'ne çıktığı Çiller'in. Çumhurbaşkanfna. "Başka iktidar gelir. cumhurbaşkanlı- ğı meselesi de münakaşa olur" dedığı- ni ve çok gergınbırortamdagerçekle- *en görüşmenin ardından Başbakanlık Konutu'nda, kendisinin önünde ağla- dığını belirtti. Hükümete girdikten sonra Başba- kan Çiller'in çok yakınında yer alan Münif Islamoğlu. Demirerin bölge barajlan için iptal davası açmasından önce Çankaya Köşkü'nde gerçekleşti- rilen görüşmeyi Cumhuriyefe anlattı. Görüşmede. bölge barajlannın kaldı- nlmasının DYP'nın aleyhine olacağı- nı söylediklerini. ancak Demirerin, "Bu, Anayasa Mahkemesi karanna ay- kın. İptal davası açacagım" ısrannı ^ür- dürdüğünü kaydeden Islamoğlu. geliş- meleri şöyle anlattı: "Sayın Başbakan çok sinirli konuşu- yordu. Bana döniip. "Bizi yalnız bıra- kır mısınız' 1 " dedi. Çıktığında da sinir- liydi, münakaşa ettikleri belliydi. Sa- yuı Cumhurbaşkanı'na 'Allahaısmar- iadık' diyemeden hızla Başbakanlık Konutu'na gittik. Başbakan ü/üldü, yanımda ağladL Bana. Bızden sonra başka iktidar gelir; Çumhurbaşkanlığı meselesi de münakaşa edilir' dediğini söviedi Ben daha sonra Savın Cum- hurbaşkam'nı arayarak vedaedemedi- ğimiz için öziir diledim. Sayın Cum- hurbaşkam'nın. bu konuda bana hiç- bir anlatımı. silenıi olmadı. Ben konu- \ıı sadeceda\aarkadaşım Coşkun Kır- ca'ya anlattım. Basına da o anlatmış. Buna fevkalade ü/üldüm. Partime za- rar verecek bir davrantş içinde olma- mak için hiç kimse>e beyanat vcrme- dim. Böyle kiiçiik bir hareket içinde bulunmak bana yakışmaz. Coşkun Kırca, dostluğumu istisnıar etti." t Demirere hayranım' DYP misyonunu 30 y ıldan beri üze- rinde taşıyan bırı olarak Demirel'i sü- reklı takdır ettigini ve ona hayran ol- duğunu söyleyen islamoğlu. kendisiy- leaynı karakten taşıyan mılletvekille- rinelıstelerdeyerverilmeme.sini "De- mirel ekibini tasfıye" olarak değerlen- dirdi. "Demirel'inyakınıolmakbenim için şereftir" diyen Islamoğlu. u De- mokrat Parti'nin. Adalet Paıtisi'nin devamıyız diyen arkadaşlar. bizim fel- sefemizi yüklenen arkadaşlanmız in- şallah Adnan Menderes'in ruhunu in- citecek bir davranış içinde olmazlar. Sülevman Demirel'in tırnaklanyla bu noktava gerirdiği parriye zarar »ermez- ler" görüşünü dıle getirdi. 'Ben mal sahibiyinT Münif İslamoğlu. partiden aynlma- yacagını ve benimsediği dava uğrun- da mücadele etmeyi sürdüreceğini söyledi. Çiller'in. DYP'de gerçekleştırdiği büyük tasfiyeye karşı isyan eden mil- letvekillerinin açıklamalan. parti içi sorunlan gündeme getirdi. Güvenceli bazı illerdeki liste başlannın mılyon- larca dolara satıldığı savlannın ardın- dan, Çiller'in. Demirel'ı tehdit ettıği- ninsızdınlmasıüzerineDYPyönetimi sav unmaya geçti. Başbakan Çiller. dün yaptığı yazılı açıklamada. "Sayın Cumhurbaşkanı ile cuma günü yaptı- ğım görüşmede,Türki>e'nin mesetele- ri ve özeliikle politik ortamdaki geliş- meler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkam'na gazetelerde iddia edildiği gibi bir görüş bildirilmemiştir. Ben, Çumhurbaşkan- lığı makamıve Sayın Cumhurbaşkanı- mıza saygılıyım" dedi Pemirere eleştiri D\"P Genel Başkan Yardımcısı Ah- met Küçükel ise listelere giremeyen dava arkadaşlarının seçimlere doğru asılsızaçıklamalaryaptıklarınısavun- du. Küçükel. Seçim Yasasından böl- ge barajlannın çıkarılmasının istikrar açısından zararlı sonuçlardoğurabıle- ceğini belirtırken "İstikrarsızlığareçe- te çıkmıştır" diyerek Demirel'in baş- \urusunu eleştirdi. Küçükel. "Sayın Başbakan giiclü. inançlı, davasını bel- li \erlere taşıyacak azim ve iradeyesa- hiptir" dedi. ANAP Genel Başkan Yardımcısı İmren Aykut. Demirel'i Çankaya Köş- kü'nden indirmek için DYP ile ışbirli- ğine girmelerinin söz konusu olamaya- cağını söyledi. Çiller'in kendi işine gelmesi durumunda herkesle işbirliği yapabilecek birı olduğunu kaydeden Imren Aykut. Çiller'in Cumhurbaşka- nı ile ilgili sözlerinin de gayri ciddi ol- duğunu ve dikkate alınmaması gerek- tığini belirtti. " CHP Grup Başkanvekili Nihad Matkap. Cumhuriyet'e. "'Eğeröylebir şe> yaptnsahiçhoşdeğil.Çoktutarsız. Ukesiz bir yaklaşım. Demokrasinin bir ayıbı olarak görürüm. Eğer böyle bir düşüncesi var idiyse, dürüstçe çıkıp an- latmalıydı. Daraldığı zaman bir tehdit gibi kuİlanmamalıydı. Eğer düğruysa hoş görmek mümkün değin değerlen- dirmesini yaptı. Romantik çift yine güldürüyor... W 0 R LD Cunıartesi günü, saat 22:00\le naklen Kanal 6da... Kanal 6 "Türkiye Ekrariı' 'Türkiye Ekranı' P r o d u k s i y o n : /: ANKARA (AAI- BağımMz milletvekıllığı için 57 ilden 1 V> 1 k işi aday oldu. Ankara \e K- tanbul'dan 15'er. Izmir'dende 4 kışı bağımsi7 adaylık için başvuruda bulundu. Tokat'ın bağımsız adaylan arasında. devlet eskı bakanlarından Gü- ler Ileri de \ar \lıllet\ekillığı için bağımsız aday olanların ıl- lere göre isımlen. öğrenım de- recelerı \e meslekleri şöyle: AD4NA: Ali Nardali (tlk- Tüccar). Celal Haktanır (Orta- Mali Müşavır). Necdet Yıldı- rını ı Yüksek-Avukat). Zekerı- ya Bulut (Orla-lşçu. Cappar Özkan (Orta-Yavıncı). En\er ÇımelılertOrta-Mııhtan. ADIYAMAN: Kemal Ars- lan (Orla-Muleahhıt). Ahnıet Turanlı (Orta-Çıftçı), Celal Kürkoğlu (Yiiksek-Ekono- mısi) AĞRI: MuhıttinYıldız(Or- la-Emekli Memur), Cezıni Erat (Yüksek-Tıcaret). AMASNA: Zelijıa Ulu»oy (Yüksek-Emeklı Öğretmen). MehmetKabakçı(tlk-Serbest). ANKARA I No'lu Seçim Bölgesi: Ibrahım Özüdoğru (Yüksek-Serbestl. Sabn Koca- bay (Yüksek-Mühendısı. Hay- dar Kaya (Yüksek-Oğretınenl. Mustafa Karapınar (Ürta-Ser- best). Yaşar ^•|l^ıaz (>üksek- Doktor). Ayten Özdoean Öz- demır (Orta-Serbest). Hasan Basrı Şenol (Orta-Serbesi) ANKARA 2 No"lu Seçim Bölgesi: İsmail Kocakaplan (Orta-Serbeit). Celal Llger (Yüksek-Mühendis). Hıiseyın Atlı (Orta-Serbestl. Safa Çalı- şıcı (Ilk-Serbest). Durali Ba^- tug (Orta-Serbest). Serv et L zu- nosmanoğlu (Orta-Serbeslt. Mehmet Duygun (Orta-Ser- best). Ali Saral (Yüksek-Ser- best). ANTALYA: Rıza Bardakçı (Yüksek-Emeklı Öğretmenl. Celal SönmezO uksek-Çiftçı). AYDIN: Hıkmet Ceylan (llk-Turizmci). BALIKESİR: Mustafa Ya- şar (Orta-Emekh Astsubay) BİTLİS: Ay han SubasuOr- ta-Serbest), Fahrettın Yetek (Ilk-Serbest). Felemez Kara (tlk-Müteahhit) BlRSA:CevatGırgın(llk- Emeklı l^çı). Halil Ayvazoğlu (Orta-Tıcaret). Hıdır Balcı (Yüksek-Emeklı Öğretmen). Cemal Korukçu (llk-lnşaatçı). ÇANAKKALE: Ercüment Bozkundlk-Gazetecı). ÇA.NKIRI: Yılrnaz Aukul (Orta-Serbest.) ÇORl'M: Muharrem Özu- nel (Yüksek-Tıcaret). Sadık Eral (Yiiksek-A\ukat>. A. Ad- nan Türkoğlu (Yuksek-Mı- nıar). Serdar Coşkun (Orta-Sı- yasetv'i) DİYARBAKIR: Mahmut Altunakar( Yüksek-Diplonut). Husnü Kızıl (Orta-Çiftçı). Ali Cunet Haşınıı (Orta-Çıftçi). Mehmet Karadenız (Orta-Çıft- : Ah Günsılı (Orta- Işçi). Selv i Çer (Orta Muhase- beci). ERZİNCAN: Nurettin Kar- su (Yüksek-Emekli Parlamen- ter). ERZL'RUM: Şaban Çalış- kan (Orta-Emeklı). Mehmet Karaduman (Orta-Tüccar). Necdet Özdemır (Yüksek-Mü- hendis) GAZİANTEP: Atilla Cen- giz Yüeel (Orta-Serbest). tsma- ıl Ötünç (Orta-Çıftçı). Zekenya Gökpınar (Yüksek-Mühendıs). HüseyınÖ7demır(llk-lsçı). Fa- ni Afşın (tlk-Emlakçı). Ahmet Çe\ık ı Ilk-Serbest Muhasebe- ci ı. "> a^ar Özgormuş (Yüksek- Emekli Öğretmen). lzzet Bıl- gehan (İlk-Esnaf). GİRESLN: Ibrahım Beyaz (Jlk-Terzi). Atay Crungör( Yiik- sek-Memur). GÜML ŞHANE: Şaban Ce- beci (Ilk-Serbestı. HAKKÂRİ: Şükrü Çallı (Orta-Müteahhit) HATAY: Seda Oztürk ı Ilk- Serbest I. Ali Altınöz (Orta-Ter- zi). Hasan Kazım Tugrul (Yük- sek-Mühendıs). Fahrı Dağlı lYüksek-Tüccar). Mehmet U- laş (tlk-Çıftçı). Ahmet Paşabe- yoğlu (Yük.-ek-Doktor). IÇEL: Ali Yıldırım (Yük- sek-.leolojı Mühendısı). Atıla Sahın (Orta-Kooperatifçi). Şe- rıf\lahzıını(Orta-HalkOzanı). BekırDogan (Orta-Komısyon- cu). Mehmet Sebahattın Gö- nenler (Orta-Ticaret). Osman Koksen (llk-Serbebtı. Elife lc- lal Tan (Yuksek-Enıeklı Öğret- men). İSTANBIL 1 Numarah Seçim Bölgesi: Suna Keskin ı Yiıksek-Serbestı. Münevver !ltümür(Yüksek-Fızık Mühen- disi). Lütfi Kaleli (Ilk-Araştır- macıl. Mustafa Cıhan Içağası lYüksek-Serbest). İSTANBLL 2 Numaralı Seçim Bölgesi: Mu^a Kılıç (Yüksek-Dış Hekimi». Abdul- lah Levent Tüzel (Yüksek- Avukat). Fatma Ragibe Kanı- kuru (Orta-Serbest). Özdoğan Bölükba^ı (Orta-Teknisyen). Mustafa Sekendur (Ilk-Ser- best). ISTANBIL 3 Numaralı Seçim Bölgesi: Ayhan Üneş ı Yüksek-Emeklı Memur). Mü- rüvet Günel |Orta-Serbest). Gulüzar Cengiz lOrta-Öğret- men). Sargın Kurrulmaz (Orta- Serbestl.fialıl Aydın (Yüksek- Emekli Öğretmen). Orhan A>- dın (Orta-İEmekli). İZMtR 1 Numaralı Seçim Bölgesi: Ganı Oğuz (Yüksek- Emekli Öğretmen ı. Baha Bay- kal tYuksek-Serbest). Yaşar Nacı Kurtçu (llk-Gazeteci I. Ib- rahım Dınçer (Ortj-Serbesl). Sülhı Buker(ilk-Serbest). llhan Uysal (Yüksek-Muhendıs) İZMİR 2 Numaralı Seçim Bölgesi: Nihat Demirkol(Yük- sek-Serbest). Haydar Talı ı llk- Işçı). Rıza Çetın (Yüksek- Emeklı Öğremıen). Metın So- lak l Yuksek-A\ukat) KAYSERİ: Hasan Da$km ı Yüksek-Emeklı Öğretmen). Mustafa Alan (İlk-Esnaf). Şa- hın Türkboy lan (Yüksek-Dok- tor). Mustafa Aslan (Yuksek- Av ukat I. Hiyasettın Tekın (tlk- Tüccar) KIRKLARELİ: Hüseyın Czel dlk-Çiftçı) KIRŞEHİR: Bünyamin Gok (Orta-Esnaf) KONVA: Arif Bilgin (llk- tşadamı). Elvan Korkmazdlk- Ihracatcı) KOCAELİ: Erdınç Fırat ı Yuksek-Avukat). Osman Nu- rı Şenol (Yıiksek-Emeklı). Ha- san Hüseyin Se\ıncer(tlk-Ser- best). Nizamettın Ömür Ayka- nat ıOrta-Serbest) MALAT^A: Şahın Atılgan ı Yuksek-Serbest). \ ıldız Imrek ı Yüksek-Avukai). Zekı Akdağ ı\ uksek-Serbest). H. Mustafa Arıkan (Orta-Serbest). MANtSA: Şefik Asatır(Or- ta-Sıgortacı). Hüsamettın Ede- balı (Orta-Müzısyen) KAHRAMANMARAŞ: Azız Öğıit (İlk-Muıeahhıt). MARDİN: Ahmet Münıp >ildızoğlu (Yüksek-Serbest). Şeyh Mahsum Kılıçaslan (Or- ta-Çıftçi). Abdıılhalıt Değer ı Orta-Tüccar). Hasan \bış (Or- ta-Çıftçi). Muharrem Doğan (Yuksek-Müteahhit). ML'Ş: Şerafettın Yatıcı (Or- ta-Serbest). Ferıt Tekın (Ilk- Serbest). FerzendeTaygardlk- Esnafı. Kemal Feroğlu (llk- Emeklı). Ali Haydar Emre (Yuksek-Avukat). NEVŞEHİR: Mehmet Ay- dere (Orta-Komisyoncu). NİĞDE: Alaattin Ersin Akoglu (Yüksek-Dokıor). Bey- tullah Kirazcı (Orta-EsnaO ORDU: Halil Tekkayadlk- Çıftçıl. RIZE: Cemal Reyhan (Orta- Serbest). Salıh Taşçı (Yüksek- Eğıtinı Müdürü). SAKARYA: Nıhat Akpak (Yüksek-lktısatçi). Zahıt Işgö- ren (Orta-Tıcaret). Habıp De- nnbay (Orta-Serbest). İbrahim Atalay (Orta-Tıcaret). Rahmi Kocasınan (Ilk-Serbesl). Mesut Dolas dlk-Tıcaret). Mine Yıl- mazer(ılk-Ev Hanımı). SAMSl'N: Kamıl Aral (Yüksek-A\ukatı. Salıh Nur- dağ (llk-Fotoğrafçı). Hüseyin Çalışır (Orta-Çiftçı |. SİİRT: Kenan Özbey (Ilk- Serbest) SIVAS: Murat Gazi \ ural (^'üksek-Ekonomıst). Alaattin Aşdın (Orta-Muteahhıt). 'TEKİRDAĞ: Kmet Gölge (Orta-Çiftçı) TOKAT: Halil Yamçıcıer (Yüksek-Malı Müşav ir). Tekin Celep (Yüksek-Eczacı). Müh- sın Pehliv an (Yüksek-Serbest). Güler Ilen (Yüksek-Eczacı). Behzat Doğan l Yüksek-Avu- kat). TRABZON: Alparslan AMnı \'ural I^'üksek-Iktısatçı). TLNCELİ: Kenan Özer (Yüksek-Serbest). Yusuf Gü- der dlk-Emekli Işçi). Hasan Korkmaz (Orta-Emekli Öğret- men ı. ŞANLILRFA: Mustafa Ke- leşabdıoğlu (\'ükı>ek-Eczacı). llyas Badıllı l Orta-Çiftçı). Mehmet Baki Özmen (Yüksek- Muhasebecı). Mustafa Ay do- ğan (Orta-Çıftçı l. Mehmet Yal- çınkaya (\uksek-Teknisyeni. LŞAK: Turgay Yenıyurt (Y'üksek-Avukat) VAN: Mehmet Kanal (Yük- sek-Müteahhıt). Ethenı Sımek- lıoğiu (Ilk-Tüccar). Mehmet Zeki Kurşunluoğlu (Orta-Tüc- car). Sabn Donat (Yüksek-tşa- damı) YOZGAT: Hanifı Tugrul (Ona-Serbest). ZONGULDAK: Fahri Boz- ba^ (Yüksek-lsçi). AKSARAY: İbrahim Bul- • bul (Orta-Müteahhıt). BAYBl'RT: Akif Kocaman (Yüksek-Avukat) BAT.VIAN: Şerif Yıldırım (İlk-Einaf). \eysi Tarhan (Or- ta-Çiftçı). Necat Nasıroğlu (llk- Müteahhit). Burhan Ayhan (Ilk-Çıftçıı. Ömer Aksoy'( İlk- Esnaf). IĞDIR: Hasan Alagöz (Or- ta-Serbest). Osman Can (Y'ük- sek-Mühendıs). tbrahım Bnz- yel (Yüksek-Avukat). Ali Yi- ğıt dlk-Tüccar). Nun Alagöz rYüksek-Emeklı Albay). Ra- sim Eroğlu (Yuk^ek-Emeklı ı. YALÖV\: Mehmet Yaşar Doğan (Yüksek-Emeklı Öğret- men ı. Abbas Mansuroğlu (tlk- Emlakçıl.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog