Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURlYET 1 ARALIK 1995 CUMA 14 KULTUR 'Avrupa Filmleri Festivali' bugün Ankara'da başlayacak, 28 aralıkta Antalya'da sona erecek Avrapa SinemasL, dört kenti dolaşıyor • 1 -28 aralık arasmda Ankara, Istanbul, İzmir ve Antalya'da gerçekleşecek olan 'Avrupa Filmleri Festivali'nde 'Yüzyılın Sinemacısı Bergman' başhklı toplu gösteri, L6 ülkenin filmlerinin yer alacağı 'Avrupa Avrupa'. 'Sinema Yüz Yaşında" başhklı bölümde yeni yapım belgeseller, 'Kısa îyidir" bölümünde Wenders ve Jarman'ın kısa filmlerinin yanı sıra 15 Avrupa ülkesinde çekilen deneysel. belgesel filmler ve 'Canlandırma Filmleri' bölümünde ise 'Shakespeare Öyküleri" gösterime girecek. Kültür Servisi - Sı- nemanın 100. yıldö- nümü dolayısıyla. Avrupa sınemasının ızleyıci tarafından ta- nınmasına aracılık et- mek \e ülke çapında dağılımını özendır- mek ılkesinden yola çıkan 'A\nıpa Filmle- ri Festivali' 1 aralıkla Ankara'dabaşlıyor Gezıcı bir festival olma özelliğıni taşıyan 'Avrupa Filmleri Festiva- li". iki önemiı amaca hızmet etmek ıçin diı- zenleniyor: Avrupa sinemasmın temelinde yatan ve aynı kökten gelen bır külturbırliğını \ urgu- lamak: bunu sergıleyen filmlen sınema ın- sanlanna\e sınemaseverlere sunarak Avru- pa kültürünün değışik gelişim \e yansıma- lanm tanıtmak. Ikincı olarak; Avrupa film- lerinin ülkemizde dağıtımına aracılık et- mek. Festıvalle bırlikte. son 5 yıldır sinırlı sa- yıda da olsa çoğunlukla îstanbul'da göste- rime gırmiş Avrupa filmleri Ankara'dan başlayarak İstanbul, İzmir \e Antalya'da si- nemaseverlerle buluşacak. Festival bugün Ankara'da açılacak ve 28 Arahk 1995 tari- hinde Antalya'da kapanacak. Ankara'dan sonra festıvalın göstenm programını oluş- turan filmler. böylelikle ılk kez 4 kentı do- laşacak. Etkınliğın kentleri dolaşacağı tanh- ler 1-7 aralık Ankara. 8-14 aralık İstanbul. 15-21 aralık Izmır. 22-28 aralık Antalya oh- rak belirlendı. Festival programı herkentte cuma günü başlayıp, perşembe günü sona erecek. Festival. "Yüzyüın Sinemacısı Bergman". "Av rupa Avnıpa", "Sinema Yüz Yaşında", "Kısa tyidir" ve "Canlandırma Filmleri" olarak 5 ba^lıktan oluşuyor. Sınemanın 100. yıldönümunün kutlandı- ğı 1995 yılında festivalin toplu gösterisı 'Heryenisabahiçinsanateşekkürederim.' MilanSteindler(ÇekCumhuri.vuu 'Yüzyıhn Sinemacısı'' Bergman'a aynldı. Yönetmenın festival boyunca ızleyeceğımız filmleri arasında. "Çıplak Gece" (Savvdust andTınsel 1953). "Bir WGecesiGülüm- semeleri" (Smıles of a Summer Nıght 1955), "Yedinci Mühiir" (The Seventh Se- al / 1956). "Yaban ÇilekJeri" (VVıld Stravv- berries ' 1957) ve "Persona"(1966). "Bel- gesel: Fanny ve Alexander" (1986) yer alı- yor. Festıvalın "Avrupa Avrupa"başlığı altın- da Almanya. Avusturya, Belçika. Bulgaris- tan. Çek Cumhurıyeti, Danimarka, Fransa. tngıltere. is\eç, halya, Macaristan, Make- donya. Norveç. Polonya, Rusya, Yunanıs- tan'dan 1994 ve 1995 yapımı filmler sunu- lacak Festivale Almanya'dan katılan fılm "Paul Bovvtes-Yanm Ay". Bovvles'ın 3 kısa öv küsu ıkı vönetmen tarafından 3 bölümden oluşan bır filme dönmüş. Bovvles, bu bö- lümler arasında öykülerininyazıhşserüven- lerini anlatıyor "Mephisto"daki başarılı oyunculuğuyla tanınan Klaus Maria Braundauer'ın ıkinci yönetmenlık denemesı "Mario ve Sihir- baz"filmı ıse (film. Moskova Film Festiva- li'nde Tarkovsky Ödülü'nü aldı) festivalin ilgıye değer filmlerınden. Çek yönetmen Milan Steindler'ın Çekoslovakya'nın Rus ışgalinden sonrakı 20 yılını bir ailenin ya- şamı çerçevesinde anlatan eleştirel acı ko- medısı "Her Yeni Sabah İçin Sana Teşekkür Ederim"(MoskovaFılmFestıvalı'nınenıyi yönetmen ödülünü aldı). "Europa" fılminin yönetmenı Lars von Trier'ın çektığı 4 bö- İümlük TV dizısının 279 dakikalık sınema versiyonu olan "Krallık". dokuz usta yö- netmenın (Abbas Kiorastami, Parviz Kimi- Ingmar Bergman avi,Catherine Breillat, Raymond Depardon, Jean Marie C Claire Denis. Pavel Langoui- ne, Costa Gavras, Raul Ruiz) Jean Vigo'ya saygısı "Nice İJzerine, DevanT. İtalya'dan deney sel bir çalışma "Küçük Korkular". Macaristan'dan gelen. Böszörmenyi'nın ılk uzun film denemesı "Red ColibrT. Nor- veç'ten Marius Holst'un ılk yönetmenlık denemesi "Yalanım Varsa Allah Canımı Al- sın", Polonya'dan bıreyın politik seçımlen ve sonuçlan üzenne bir deneme olan "Dö- nek". Todorovskv'nın otobıyografık ozel- lıkler tasıyan "Ne Harika Bir OyıuT adlı filmler yer alıyor "Sinema Yüz Yaşında" bölümünde ise "Yüzyıldan Portreler" alt başlıği ile sinema- da yaratıcı yönetmen olarak anılan sanatçı- lar ele alınıyor. Bu alt basjık kapsamında Ken VlcMullen'den **İşte Buradayız Kısaca Derek Jarman Jarman çok sayıda kısa fılmin ardından. 1976'da ilk konulu filmı "Sebastian"Y daha sonra da 1977 Cannes Film Festivali'nde ilk gösterımı yapılan "Fırtına"yı çektı. Seksenli yıllann baş\ndan ıtibaren Byran Ferrv The Smiths. Bob Geİdof ve Pet Shop Boys gibi gruplar ıçın vıdeo klipler çektı. Daha sonraki yıllarda yaptığı filmlerde. teatral anlatımı, eşcinselliğe yapılan göndermeler. müziğin zekıce kullanımı. oyuncular ve teknik ekıbın genelde değışmemesı gibi özellıkler taşıyan filmlen medyada büyük ılgi gördü. Bir eşcınsel ve A1DS hastası olarak yaşadıklannı anlattığı üç anı kıtabı yayımlandı. Jarman, 20 Şıibat 1994'te AIDS'den öldü. Festıvalde, ünlü yönetmen 'Kısaca Derek Jarman1 v e Ken McMillen ın fılmı "İşte Buradayız. John" ile anıhyor. Yüzyıldan Portreler: JIG-JLG Aralıkîa Otopontre / Jean Luc Godard Senaryosunu ve yönetmenliğinı Godard'ın yaptığı. Fransa ve ingiltere yapımı filmde, görünümler. ımajlar.sesler ve söz- cükler diyalektık bir günlük özelliği taşıyor ve her şey Go- dard'ın kişısel yaşantısı ve filmlerıneodaklı. Film. festivaller. sınematekler, kültür etkınlikleri aracılığıyla Godard'ın doğa. politıka. felsefe gib\ alanlara ılışkın yaklaştmının sorgulanma- sı. isveç'teGodard'ınevındeya- pılan filmde. kişısel v e ortak de- ğerlendırmeler arasından. so- yutlama ustaca bır manevrayla verilıyor. Jean Luc Godard. 1930'da Pa- ris'te dogdu 1950 yılında etno- lojı çalışmalannı yürütürken dergıler ıçin film eleştinleri yaz- maya başladı 1959 yılında "A Bout De Souflle" adlı filmı ile Fransız Yeni Dalga akımına ön- cülük ederek 1960'larda bu akı- mın onde gelen üyelennden bı- rı oldu Godard. 1968'den 1972'ye kadar. aralarında. "*Le Petit Soldat", "Les Carabini- ers". "La Chinoise", "Alphavil- te"gibi filmlerin de bulunduğu polıtık filmler yaptı. 1970'le- rın^ırtalannda Paris'ten aynlarak televizyon ve vıdeo filmle- ri yapmak ıçin Grenoble'e yerleştı. 198O'lı vıllarda evrensel ınsanlıkdeğerlerinı gostermeyi amaçladığı "Passion" ve "Pre- nom, Carmen'"ı çektı İsa'nın doğumunun güncelleştirimhş öyküsünü konu alan "Je Vous Salue, Maria" adlı filmi yoğun târtışmalara neden oldu 1986'da özel bır Çesar ödülü alan Godard sınemanın en tartışmalı ve en etkileyicı yönetmenle- rinden bın olmayı sürdürüyor "Fanny ve Alexander" yaşamııran toplamıdır Festivalin toplu gösterimi. sınemanın 100. yıl- dönümunün kutlandığı buyılda. 'Yüzvılın Sine- macısı' lngmarBergman'aaynldı. Yönetmenın "Fanny ve Alexander" adlı fılminin çekimlen sırasında elde edılen gorüntülerden oluşan bel- gesel de göstenmde yer alıyor. Bergman, "Fanny ve Ale\ander" içın "Yaşa- ma karşı duyulan sevginin ilanıdır. Tabii can SH kıeı vanlan var, ama eğer kötü vanlannı bilmez- sek. ivi vanlannı da göremeyiz. "Fannv ve Ale- \ander'dan sonra benim K'in uzun film bitmiş- ttr. Hiç bu kadar çok eğlenmemiştim ve hiç bu kadar çok çalışmamıştım. "Fannv ve Alexander' benim bir sinemacı olarak vaşamımın toplamı- dır"dıyor. Bergman. çoğu fılminin sahne arka- sını belgeleyen çalışmalar yapmış ama "fılmin ardındaki rdmi' ılk kez seyircı karşısına çıkar- mış. Kurgusunu kendîsı denetlemış ve fılmı ses- lendırmış. "Büyük Yorgunluk" "Marche arombre"nın yönetmenı olarak yapmış ol- duğu çok başarılı çıkıstan sonra aktor Michel Blanc'ın "Gross Fatique"i (Büyük Yorgunluk) yönetmek üzere kamera arkasma geçmesı tam 9 yılını aldı Bunun nede- nı. Blanc'ın filmınde Robert Altman'ın "Player'ını (Oyuncu>anımsatan bir tarzda gonınen Fransız sinema- smın elıtlerinin çok dolu programlannın koordine edil- mesıydı. 1995 Cannes Fılm Festıvalfndeen ıyı senaryo ödülünü alan filmde. Michel Blanc'ın yanısıra, Carole Bouquet. Philippe Noiret. Josiane Balasko, Roman Polanski, Charlotte Gainsbourg. Regine v e GUIes Jacob ver ahvorlar. John"(There We Are John 1994) ve "Lucky Man* (Şansh Adam 1994). Senar- yosunu ve yönetmenlığmi Godard'ın yap- tığı "JLG-JLG Arahk'ta Otoportre" (1963). Lumiere Kardeşler'ın belgeselı. "Macar Sineması'ndan Öyküler: Zoltan Fabri" başlığı altında Zoltan Fabri'yi konu alan ve yönetmen Laszlo Nadasv imzasını taşıyan "Maearistan 1980". Fransız yönet- men Jean Denis Bonan'ın "Vlarcel Came: Bcvazpcrdedcki Havatım", Michel Beltrami ve Ruben Rossellonun "Sınemanın 100.YÜ- dönümü Lzerine", Robert Vale\"ın "Yeni Dalga Kendisini Anlatıyor". Laurent Perrin imzasını ta^ıyan "Y'eni Dalga Sonrası And- re Techine". Edgardo Cozarinskv'nın "Yurttaş Langlois'" adlı çalışmalan yer alı- yor. Festivalin "Kısa tyidir" bölümünde ise "Kısaca" altbaşlığı ile l^Svtupa ülkesin- den son yıllarda üretılmiş 42 filmın yanı sı- ra 3 toplu göstenm sunulacak. Toplu goste- nler ıse iki önemiı yönetmene. Derek Jar- man veV\"ımWenders'e aynldı. NVenders'ın Münıh sinema okulundakı öğrenimı sıra- sında çektiğı 5 kısa fılmı Kısaca Wim VVen- ders' başlığı altında sunulacak Derek Jarman'ın sınemada göruntunün sınırlannı araştırdığı 4 kısa filmi de •'Kısa- ca Derek Jarman" adı altında göstenlecek Bu bölümün son toplu gösterisi ise A1DS konusuna aynldı Fransa'da 1993 yılından başlatılan geniş çaplı çalışmalann sonucu toplumu ve özel- lıkle de genç kesimı A1DS konusunda ay- dınlatmak amacıy la üretilen 30 kısa filmden 12 örnek göstenlecek. •Canlandırma Filmleri1 başlığı altında bır toplu gösten yer alıyor Shakespeare'ın 10 yapıtından uyarlanmış ve Rus sanatçılar ta- rafından gerçekleştırilmiş "Shakespeare Öyküleri" Bu kapsamda "Kış Masalı". (The W ınter's Tale) "BeğendiğinizGibi" (As You Lıke It). "Hamlet", "Hırçın Kız~(The Tamıng of the Slırevv) ve "Macbeth" yer alıyor.Toplu göstennin dışında 14 ulkeden 21 yetkın ve ödüllü fılm izlenecek. Sevna Akgünun başkanlığını yürüttüğü festıvalın yürütme kurulu. Serdar 4ygün, \hmet Bmacıoğlu, Oktay Bulgay, İnci De- mirkoL l ğur Dinçer. Başak. Emre, Mümtaz tdil. Sevin Okyay, Mehmet Öz. Erkut Tann- seven, Birol Tekgil veTekinTuğsavuTdan olu- şuyor. Festival filmlen Ankara'da. Kızılır- mak. Fransız Kültür Merkezı ve Alman Kül- tür Merkezı'nde , Îstanbul'da ıse Fıta> 5. Fransız Kültür Merkezi ve Tank Zafer Tu- naya Kültür Merkezı'nde gösterime girecek Sanatçılar için özgür bir uluslararası çalışma ve kendini tanıtma ortamı oluşturmak amacıyla 'Gelecek Kültürü ve Sanatı Vakfı' kuruluyor Genç kuşağa daha özgür ve dinamik bir ortam DLYGU DURGUN •Somut Öngörüler'de kadri Özayten Sanatçılar ıçın özgür bır uluslararası çalış- ma, kendmi tanıtma ortamı oluşturmak ama- cıyla yeni bır vakıfkuruluvor 'GelecekKül- türü veSanaüYakfr.Buoluşumunçekırdek kadrosunda yer alan Beral Madra. vaktin ku- ruluş nedenı ve amaçlannı söyle açıklıyor: "Biz henüz çağdaş sanat nedir. ivi mi kötü mü diye tarnşırken söylemler ve pozisvonlar durmadan değjşij or. Bugünsanaon anlam ve önemi veni bir düzleme taşında; bu dtLdem- de sanatçının yeni sorumluluklanndan söz edilhor. sanatçı siyaset / çevrt/ kültür sorun- lan dışında kalanııvvr arnk". Sanat olgusunun ıçınde bulunduğu. Tür- kıye'ye özgü kav ram. algılama ve pazar kar- maşası karşısında yapılması gerekenler ne- dır. güzel sanatlar fakültelennı bıtıren genç- ler uygulama alanındakı sorunlarla nasıl ba- ^a çıkabilir. Türkıye'de yaşayan ve uluslara- rası olma nıteliklenne sahip bır sanatçının onü nasıl açılabılır, sanat olgusunun alt ya- pısını oluşturan 'düşünce'nın geliştırılme \ollan ve daha pek çok kaygı ve soruyla yo- ia çıkan bır grup ınsan olduklannı söyleyen Madra. "Ülkemizin sanat ortamı bir pazar >e kav ram kargaşası içerisinde. Bu karmaşa (i/ellikk- i/leviciyi. sanatçm ve genç kuşağı > öriingesinden çıkanyor. Sanatın önünde bir NOI var. bu >ol çok dallanıp budaklanıyor. sa- nat yapıdannın arkasında olan sanat düşün- cesi hiçbir zaman öne çıkmıyor" dıyor. Özel kuruluşların sanat ve kültür gınşım- lerını ızleyerek umutlandıklarını belınen Madra, "Ancak sanat merkezi, sanat müzesi gibi altyapılan kuran >a da kurarken >an yolda kalanlar bu umuflan kırdı. Kuranlar da bu merkezleri düma sanatının bulundu- ğu düzeyde nıtanuyor. Sanatın küresel dina- miğine vanıt verebilecek sanatçılara bir va- rarlan dflkunmuyor" görüşünde Gelecek Kültürü ve Sanatı Vakfı olarak ütopık bır projenm peşinde koş- madıklannı vurgulayan Madra. vakfın gerçekleştırdiğı ilk eikm- lik olarak küratörü olduğu ve 9 kasım - 9 aralık tarihlerı arasın- da Kadıköy Anarat Hıgutyun Okulu'nda düzenlenen; İstan- bul, Vıyana. Düsseldorf ve Pa- ris'ten Türk ve yabancı sanatçı- lann (Rahmi Aksungur. Oruç Anıoba. Fatih Aydoğdu. Klub 2. Lilli Engel. Onur Eroğlu. Dik- men Seymen/ Selim Eyüboğlu, Sylvia Eckermann. Mathias Beral Madra Fuchs, Franz Fiedler, Mehmet Gün. Ernst Hesse, Serhat Kiraz. Martin Kusch. Angela Melitopoulos, \hmetÖktem, Kadri Ozavten. Ergül Özkutan, Paul Pozoz- za Museum, Raffael Rheinsberg. Nev^at Sa- \ın, Mkhael Sauer, Faruk Llüy, Arye Wachs- muth.VouNe\er Know\eRondaZİıeng)'So- mutÖngöriiler'sergı&ını gösterıvor: "Somut Öngörüler sergisi, bu vakfı bienal sırasında tanıtmak amacıvla düzenlendi. Sergiye kaü- lan sanatçılarla kurduğumuz ilişkiler gele- cekte de sürecek: bütün sanatçılar sergi katı- hmlarını vakfın işlevleri üzerine kundular" Somut Öngöriiler'ı. bır grup sanatçının düşüncelerını. bırıkimlennı. düşlerı ve güç- lennı bırleşurerek yeni zorlu bır başlangıcın eşığınde olan genç kuşaklara aktarma çaba- sı olarak tanımlayan Beral Madra "Dünyada iki türiü bağımsız sanat van Dev let polirika- lanndan ve sanat pazanndan bağımsız üretilen sanat. Bir de sanat pazanmn gereklerine uy- madan davranan sanatçılar var kuşkusuz... Ülkemizde de gö- rüldüğü gibi sanat pazan sanat- çılar üzerinde kısıttayıcı olabili- yor. Bağımsızlıkaslındasanatçı- nın beyninde. Ancak düşünce anlamında bu bağımsızlığa sa- hip olan sanatçu süratle akan o dinamikvoldailerlevebilir" gö- rüşunde. Pekı vakıf, amaçlannı ger- çekleştırmek ıçın nasıl bır yol "Sanat kav ramlannın verineızleyecek oturması, sanatçının üretim asamasında ge- liştirdiği düşüncenin ortaya çıkması için bir dizi atölve çalışması düşünülüyor. Sanatçılar. düşünürier, mimarlar. felsefeciler gelip bu atölve çalışmalannı sürdürecekler. İstanbul Kültür ve Sanat Yaklı onümü/de güzel bir örnek olarak duruvoı. \akıf önem- li bir işlev i doldurdu. bizinı işlevimiz ise genç kuşağa daha özgür bağımsız \e dinamik bir ortam saglamak olacak. l luslararası sanat insanlan ise buraya sadece sergi için değil.ça- lışma amacıyla gelecekler" Vakıf. butün bu amaçladıklannı nasıl ger- çekleştırecek? "Ülkede büyük bir sponsor potansiyeli var. Biz de elbet projelerimizi ya- şama geçirmek için bir kaynak nasdsa bulu- ruz" •Somut Öngöriiler1 sergısmden hemen sonra süreç içerisinde atölye çalışmalan baş- layacak. Ancak bu konuda belırlenmış bır mekân henüz yok. Çalışmalann geçıcı me- kânlarda, önıeğın sanayı alanlan gibi çok ge- nış mekânlarda yapılması bile söz konusu olabılecek. Türkiye'dekı sanat ortamının içınde bu- lunduğu çıkmazlan aşabılmesı ıçın vakıfola- rak sanatı uluslararası platforma taşımak ge- reğınm altını çızen Madra. sanatın siyaset içerisinde önemli bır yer kapladıgını ve mo- dern sanatın dünya genelınde bellı bır doyu- ma ulaştığını düşünüyor: "3. DünvaL Ikeleri'nin modem sanatı kop- ya ettiği söylenivor. Ben buna kattlmıyorum. Modern sanat belli bir merkezden vavılıp. başka merkezler tarafından özümsenip. baş- ka bir biçim alarak gerive dönmüştür. Sana- tın arnk merkezlerden kayıp çev relcrcvönel- diğini görüyoruz. Türkive'de bu bağlamda dikkat çekici bir konumda." CemalSüreya Ödülleri içinsonbaşvuru15 aralıkta Kültür Servisi - Aydınhk dergisi tarafından düzenlenen ve bu yıl altıncısı gerçekleştinlecek olan Cemal Süreya Şur ve Inceleme 1996 Yılı Ödüllen için son başv uru süresi 15 aralıkta sona enyor. Ödul. "şiır" ve •'yayımlanmamış yapıt" olmak üzere iki dalda verılecek. Seçici kurul: Füsun Akath. Cevat Çapan. Ahmet Oktay. Tuğrul Tanyol ve Can Yücel'den oluşuyor. Yılmaz Erdoğan'ın imza günü Kültür Senisi- Epsılon Yayıncılık'ın Erenköy Bağdat Caddesı'nde bulunan kıtabevı, cumartesı günü. "Mükremın" tıplemesıyle sevilen oyuncu ve yazar Yılmaz Erdoğan'ı konukediyor Erdoğan. "Hüzünbaz Sevışmeler" ve "Kadınlık Bızde Kalsın" adlı kıtaplannı 15.00-18.00 saatlen arasında imzalayacak Tıyatropati'den "Küskün Kahvenin Türküsü" Kültür Servisi - Tiyatropati. ünlü Amerıkalı kadın yazar Carson McCullers'ın romanından Engin Alkan'ın uvarladıgı ve yönettiği "Küskünun Kahvenin Türkusü"nü, bugünden ıtibaren Mandala Rock Bar'da sahnelemeye başlıvor Aşkve şıddet temalannı bırleştiren oyun. örtük bır şıddetın yaşantımızın her anını. en gündelık ve mahrem yanlannı dahı ele geçirişleny le oluşan resmı göstenyor Metin Akşahın. Şule Ateş. Hakan Baviker. Yonca tnal. Sema Keçık. Yalçın Avşar ve Özgür Kemertaş'ın TOI aldığı oyunun dramaturgu Sevil Baştürk. "Küskün Kah\enın Türküsü"nün dekor-kostum tasanmını Selçuk Günşık, ışık tasanmını ise Kemal Yığıtcan üstlenmış. Yönetmen vardımcılığını Belgın Sunal'ın yaptığı oyunun koreografı danışmanı ıse Murat Ersan Sezon boynca her cuma ve cumartesi saat 19 30'da Mandala Rock Bar'da sahnelenecek olan "Küskünun Kahvenin Turküsü". ayrıca 5 aralıktan ıtibaren üç hafta süreyle. salı ve çarşamba günlerı "Genç Yorumcular Etkınlıgı" kapsamında Dormen Tiyatrosu'nda da ızlenebilecek. (Bilaı ıçın: 0212 - 293 02 70-71) Sandozda Çocuk Kitapları Şenliği Kültür Servisi - Çocuk Yay ınlan Derneğı, 2-10 aralık tarihlerı arasında Sandoz Sanat Galerisi'nde Çocak Kıtaplan Şenliği düzenlıyor. Şenlıkte indırimlı kıtap satışının yanı sıra dernek üyesı çizerlerın çocuklara yönelıkeserlerinden oluşan bir sergi de yer alacak. Galeri. şenlık suresınce her gun saat 11.00-18.00 arası açık olacak. İlk kez düzenlenen bu şenlıkte çocuklara yönelık nıtelıklı yayınlann bır arada sunulması ve yazar çızerlenn çocuklarla. anne ve babalarla. öğretmenlerle buluştuğu bır karşıhklı ıletışim ortamının sağlanması amaçlanıyor. Şenlık boyunca çocuklar. yazarlarla sohbet etme olanağı bulabilecekler Şenlıkte aynca "Çocuk Yay ınlan Derneğı - Yılın Kitabı" belirlenecek. Derneğin tavsiye ettiği on kitaplık bir liste oluşturulacak. (Barboros Bulvan, No:83 Beşıktaş-lstanbul) "Kısasa Kısas'm prömîyeri Diyarbakır'da Divarbakır (Cumhuriyet) - Dıyarbakır Devlet Tıyatrosu. VV.Shakespeare'ın "Kısasa Kısas" adlı oyunuyla 7 aralıkta Türkıye prömîyeri yapıyor. Zeynep Avcı'nın çevınp uyarladığı, lşıİ Kasapoğlu'nun yönetmenliğinı. Hakan Çımenser'ın yönetmen vardımcılığını yaptığı oyunun dekor ve kostüm tasarlaması Gürel Yontan'a aıt. Oyun 7-10 aralık tanhlerı arasında Dıyarbakır Devlet Tiyatrosu Büyük Sahne'de sergılenıyor 10 aralıkta ıse, Harun Özer'ın yazıp yönettiği "Masal Masal İçin" adlı çocuk oyunu Dıyarbakır Devlet Tıyatrosu Galen Sahnesi'nde sergılenecek. Sele, sanat desteği İZMİR (AA) - Bükreş Fılarmoni Orkestrası. tzmır'de meydana gelen selde yakınlarını yitiren ve zarar gören felaketzedeler yaranna öncekı akşam Sabancı Kültür Merkezi'nde bır konser verdı Romanya Büyükelçılığı tarafından "Selı Sevgi Seline Dönüştürelım" adlı konser bıletlennden elde edilen 2.5 mılyar lira gelır, İzmir Valisi Kutlu Aktaş'a sunuldu. Akdoğan Topaçlıoğlu'nun sergisi Kültür Servisi - Akdoğan Topaçlıoğlu'nun 6. kişısel sergisi Teşvikiye Galen Oda'da açılacak. 1959 yılında Ankara'da doğan sanatçı 1983'de Gazi Üniversıtesi Gazi Eğitim Fakültesi Resım Ana Sanat Dalı'nı bitirdikten sonra ressamlığının yanı sıra bır süre liselerde öğretmenlık yaptı Enerji ve hareketlı yüklü sağlam birdesene ustaca renk ve boya tekniğıyle buluşturup ızleyene ulaştıran sanatçının konuları coğunlukla Anadolu'dan. mıtolojıden ve ınsandan kaynaklanıyor. Sergi 5-27 aralık tarihlerı arasında ızlenebılır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog