Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

'ARALIK1995CUMA CUMHURİYET SAYFA 13 KİM KİME DUM DUMA BEHIÇ AK Tefc 0.212.512 05 05 Fafa: 0.212.512 44 97 Göktürk kayıtsızlığı H "aber, uluslararası denizcilik gazetesi Lloyds's Lıst'te bu hafta çıktı... 275 bin DVVT'luk devasa tanker Assos Bay. üzerinde ipotek alacağı bulunan ban- ka tarafından Arap Körfezi'nde ulusla- rarası sulardademırdetutuluyormuş... Gemı sahibi, gizlice dalgıç indirip zin- cıre bağlama yapmış ve romorkörle gemiyı sürüklemek istemiş. Amacı, ya- saların kendi lehine işlediği bir ülkenin sularına kapağı atmakmış. Alacaklının tayin ettiği kaptan duru- mu farkedince. dümeni alabandaya ki- litlemiş. Yani, sonuna kadarçevirmiş... Koskoca tanker, bir sancağa, bir iske- leye büyük kavısler çizmeye başlayın- ca yedekte çekılmesi imkansız hale gelmiş... Bu arada alacaklı banka bölgeye ro- morkörgöndermış. Kaptan kıçtan halat atarak römorkö- re bağlanmış... Uoyds's List'in haberi şöyle bitiyor: "Her iki taraf da gemiyi işine gelen hukuk kurallanna uygun bölgeye çeke- bilmek için amansız bir savaşa tutuş- muşlardır." Bu savaş halen sürüyor... Öte yandan Mıdılli'de devam eden bir başka "savaş" var... Anımsayacaksınız Uğur Mengene- cioğlu'nun UM Denizcilik şirketine aıt Göktürk tankeri, üzenndekı hacızler kesinleşir kesınleşmez Bozcaada'dan demir tarayıp Yunan karasulanna doğ- ru sürüklenmiş ve Midılli'de durmuştu! Alacaklılar arasındaTürkiye Cumhu- riyeti kurumlarının yanısıra birıncı de- recede ipoteği bulunan yabancı ban- ka Unibank vardı. Türk hukuku, ipotek alacağını öteki alacaklardan sonraya bırakıyordu. Yunan hukukunda ise tam tersi, ıpo- SESSÎZ SEDASIZ tek alacağı birıncı sıraya geçiyordu... Midilli'de yapılan ilk duruşmada ge- mınin tutuklanması yolundaki istem kabul edilmişti. Bugün ikıncı duruşma yapılacak... Türkiye'deki alacaklılar geminin Tür- kiye'ye iadesini, yabancı banka ise ge- minin Pire limanına gönderilmesini is- tiyor... Midilli'deki hâkim, geminin Türki- ye'ye iadesi yolundaki ıstemlere biran- lam veremiyor... Çünkü. Türkiye Cum- huriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan, gemi- nin iadesine ılişkin bir talep gelmiş de- ğil! Eski Dışişleri Bakanı Erdal Inö- nü'nün hatırına. Dışişleri geminin iade- sini istese... Yunanistan belkı gemiyi geri gönderecek... Böylece Inönü'nün bacanağı Mengenecioğlu'nun gemisı Türkıye'de satılacak, devlet alacağını tahsil edecek! KültÜPlü müdüp? K ültür Bakanlığı'nın istanbul teşkilatından bir müdür "Kültür müdür?" başlıklı yazıyı görünce, üzerine alıp öfkelenmiş, "Benim gibi kaliteli insanlara çamur atıyoıiar" demiş... Öfkesi sırasında karşısında bir bayan olmadığı için kimseyi öpme fırsatı bulamamış... Aslında gençliğinde olsa, öfkesini dindirmek için ülkücü arkadaşlanyla eline silah alıp Erzurum'daki gibi yollara düşermiş... ANAP iktidarında Namık Kemal Zeybek sayesinde oturduğu koltuğunu CHP döneminde de koruyor olması gibi karmaşık ilişkiler yumağını seçim öncesinde bozmak istemediğinden öfkesini yatıştınp şimdilik sessiz kalıyormuş... Acaba bu da bir kürtür müdür? Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Sıyasetin tannsı demokrası, tannçası özgürtüktür. Kulları ise insan hakları. 2000e varmadan ne kadar içeri girdiğimizin hesabı ize lyidere'den Ömer Şim- şek, 1987 yılında kesip bir ke- nara koyduğu gazete haberi- ne gözatmış... Haber, o gün- kü bazı ürünlerın 2000 yılındaki fiyatla- rının ne olacağını varsayıyormuş... 1987'de bir somun ekmek 80 liray- L Cihan Demirci 'den -r* A F O R I Z M AL A K Buülkede24Ocak'la başlayan çöküş süreci 24 Aralık'la göçüşe dönüşecek! Zaten 24"ü 2"ye bölerseniz karşınıza 12 (Eylül!)rakamı çıkar! mış, 2000 yılında 11 bin lıra olacak- mış... Gazın lıtresi 200 liraymış. 14 bin lira olacakmış... Kurufasulyenin kilosu bin 300 liray- mış, 29 bin lira olacakmış... Peynirin kilosu bin 500 liraymış 97 bin liraya olacakmış... Sütün litresi 400 liraymış, 46 bin lira olacakmış... Toz şeker 300 liraymış, 10 bin lira olacakmış... Yumurtanın tanesi 50 liraymış, bin 800 lira olacakmış... Zeytinin kilosu bin 500 liraymış, 87 bin lira olacakmış... Sığır etinin kilosu 2 bin 900 liraymış 347 bin lira olacakmış... Ömer Şimşek," 1995 yılı itibariyle ne kadar içeri girdik, dersinız" diye soru- yor... 1987 yılında doların bin 18 lira 35 ku- ruş olduğunu anımsarsak, ne kadar içeri girdiğımizı ve daha ne gireceğimi- zı hesaplamak güç olsa gerek! Hele, "'Benim köylüm bir kilo buğ- dayla bir kilo gübre alıyordu, ikı kılo buğdayla bir litre mazot alıyordu. bir ki- lo buğdayla 2.5 kilovatsaat elekriğin bedelını karşılıyordu, petrolün varıli 30 dolarken benzın 282 liraya. gübre 125 liraya satılıyordu" dıyen birınin de artık meydanlarda dolaşmadığını düşünür- sek! 7 ağaç için ÇEKUL'ün doğaseverlere Çatalca daveti evre ve Kültür Değerlerıni Ko- ruma ve Tanıtma Vakfı ÇE- KÜL'ün yarın önemlı bir etkin- liği var... 2 yıl önce başlattık- ları uluslararası proje "7 Ağaç Orman- ları" için bu yılın ilk fidanlannı dikecek- ler... Binlerce küçük fıdan Çatalca'da top- rakla buluşacak... ÇEKÜL Çevresel Değerleri Araştır- ma Geliştirme Birimı Başkanı Prof.Dr. Aysel Ekşi ve ÇEKÜL Yönetim Kuru- lu Başkanı Prof.Dr. Metin Sözen, do- ğaseverleri ve "7 ağaç sahipleri"ni fi- danların toprakla buluşması törenıne davet ediyor... Neden 7 ağaç... Çünkü bir insan kul- landığı ürünletie bir yıl içinde 7 ağaç tü- ketiyor! Tükettiğiniz ağaçlan yerine koymak, Türkıye'nin çölleşmeye doğru hızla yok olan yeşil örtüsüne bir küçük ilmek at- mak istiyorsanız yann saat 10.00'da Kadıköy'de Fenerbahçe Stadı'nın, Taksim'de Gezi Oteli'nin önünden, Ba- kırköy'de Özgürlük Meydanı'ndan kal- kacak otobüsler sizi ücretsiz olarak Çatalca'ya götürecek... Ayrıntılı bilgi için ÇEKÜI'ün telefonu: 0.212.251 54 44-45. Yağdanlıklar için neden bir TSE standardı getirilmez? İbraMm Ormameı. tzmir İstanbul Eczacı Odası'ndan İkbal Yıldız'aüçükyalı'da bir eczaneden ku- iak damlası almıştı İkbal Yıl- dız... Evde kullandıktan son- ra gerek ilaçta, gerekse kutu- daki son kullanma tarıhinın kazındığı- nı farketmişti... llacı geri götürdüğünde eczacı pek umursamamıştı. Bunun üzerine ikbal Yıldız Maltepe Hükümet Tabipliği'ne başvurmuş, oradan Merkez Sağlık Ocağı'na gitmesi önerilmiş, sonunda Maltepe Sağlık Grup Başkanlığı'na di- lekçe yazması istenmiştı. Yıldız da Vaziyet aracılığıyta şikâye- tinden vazgeçmışti ki. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Mustafa Turunçvazi- yete el koydu... İstanbul Eczacı Odası yetkilileri, so- rumlu eczacıyla görüşmüşler. Aldıkla- n yanıt, "Böyle bir olay hatırlamıyorum" olmuş... Oda yetkilileri eczacıdan yine de ya- zılı bir görüş bildiımesini istemişler. İstanbul Eczacı Odası, ikbal Yıldız'ın da görüşünü almak istiyor... Oda Başkanı, "ikbal Yıldız'ın yardı- mı, eczacılık ve ilaç alanının uzmanı olan, çoğunluğu özveri ile hizmet ve- ren eczacıların ve eczacılık mesleğinin saygınlığının zedelenmemesi için kat- kı sağlayacaktır" diyor. istanbul Eczacı Odası'nın telefonu: 0.212.231 01 83-84... YATAĞAN ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞrNDEN EsasNo: 1990 802 Davacı SSK Genel Müdürlüğü \ekıli A.. Gıray Toprakçı tara- fından da\alılar Oruçoğlu Vlermer San. AŞ ve Adnan Atılgan hakkında mahkememıze açılan tazminat davasının vapılmakta olan açık yargılamasında venlen ara kararı gereğınce: Da\alılardan Mılas ilçesı İsmetpaşa Mahallesı 27 Ma>ıs Cad- desı'nde jeoloji mühendisi olarak ikâmet etmekte iken. semtı- meçhule gıden Mehmet Saıt oğlu, 1947 doğumlu İstanbul ılı Beşıktaş ılçesi Vışnezade nüfusuna kayıtlı. Adnan Atılgan"a dava dilekçesı teblığ edılememis., bu nedenle ılanen teblığine karar venlmıştır. Da\acı SSK Genel Müdürlüğü tarafından Oruçoglu Mermer San. Tıc. ile da\alı Adnan Atılgan aleyhıne. ış kazası sonucuölen sigortalı tsmaıl Öztürk'ün mirasçılanna ödenen gelinn tazmıni taîebı olup. bu konudakı dava dılekçesi davalı Adnan Atılgan'a usulüne uv gun tebliğ edilememış bu dava nedenıvle 54.288.095.- lıranın gelır baglama onay tanhınden ıtıbaren yasal faizi ile bır- likte davalılardan almması talep edılmektedir. ' Davalı Adnan Atılgan"a HLMK"nın 213 \e 33T maddeleri gereğınce bu davaya karşı dıveceklerını. varsa deiülerinı duruş- manın yapılacağı 6.2.1996 gi'ınü saat 09.00"dan e\vel mah- kememıze ıbraz etmesı veya hazır bulunması. aksi halde yok- luğunda da\aya de\am edıleceğı ve karar verilebileceği ilanen teblıs olunur. Basin: 35921 EMİRDAĞ KADASTRO HÂKİMLİĞrNDEN 1991 86Esas 1993 92 Karar Davacı Hazıne \ekılı tarafından davalı Yunus Yıldırım mıras- çılan aleyhıne Emırdağ ılçesi. Ablak köyü 128 ada 58 parsel sa- yılı taşınmazın tespıtinın ıptali davasının mahkememizce yapı- lıp bıtınlen açık yargılaması sonunda: Nizalı taşınmazın tespıtinın ıptali ile davacı Hazıne adına ta- puvakavıtve tescılı ile nizalı taşınmazın mera olarak sınırlandı- nlmasına karar venlen mahkememız karan \e tüm aramalara rağ- men dahılı davalılarCevrıye Akdere. Semıha Yıldınm. Vahide Yıldınm. Kadriye Yıldınm (Gökçe). Zahide Yıldınm (Acarer), Süleyman ve Lütfi Yıldınm ile Mukadder Yıldının'a (Duvar) tebligat yapılamamış adlanna ilanen teblıgat yapılmasına karar verilmıştir. lşbu ılan hüküm özeti tebligat yerine geçmek üzere ilan olu- nur. Basın: 47858 İSTANBUL 1. ŞULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1995.189 VasıT. Hastalığı sebebıyle mahkememizce v esayet altına alınan mah- çurÖzden Hüseyın'e HüsrevgeredeCaddesı, No. 324 Beşıktaş- Istanbul adresınde ikâmet eden ablası Bırsen Gökyıldız'ın vesa- yeti altına konulmasına karar venldı. llanolunur. 21 11.1995 Basın: 58109 ÇIZGİLIK m\HL MASARACI GADDAR DAVUT \rni KVRTCEBE mmfm BULLT BEBEK MRAYÇÎFTÇÎ ys bu yoiİ9 açılıcaz ojHuvn.. V J aynayaîjm Bobo! MIRMIRLAR ZT\. TARİHTE BUGUN MİMTAZ ARIKAN lArulık TAHRAN KONFERANSI f943'7E BUGUN, İ/CINO PUNYA SAVAŞt /ÇıNOa, MUT- TBFlK ÛIX£ UOeetEKI mHRAN'M TOPL4ND/.. AL- MAN SALDl£lL4£lNA KAgŞI ÖZVBBİÜ &İ8 SAI/UN- AM UY6ULAMN SOVYETLEIZ BİZÜSl, MüTrERKI W- 6ILTBZB VE ASt> 'NİN BATIDAN BlR Ç.I642M4 MP. MAIOA SECJKT'6/NI SÖYLEMEYE SAfLAMIŞrt. CHUBCHILL VE eoOS£V£LT'/ /SE 8ÖYLE B/g £X- L£M SOHUCJJ, PO6UMN AVRURA İÇLEBİNE O€- SİAJ &ELBBILECBÜ OLAN SOvyETJjER'/lV YOL AÇA- BlLECEĞı Sf*4£AL SoeuNLAS DUŞÜNOÜ&}/&!- OU. ANCAK, £OVY£TL££İKAYgePEME2L£BPİ.. SONUNDA mHISAN'PA TOPLANAeAK,MPILA- CAK q.tKA£MAYI ANA HATLAe/YlA 6Ö&JŞTÛ t£K. ROOSEVBLT VE CHUeCHfLL, KllÇKULU STALİN '£ OOSTLUK GÜVSNCESİ V££Oİ. SIYAS BİRTNCİ AŞLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: \995 542 Davacı Mehmet Koylan vd.len vekılı tarafından davalılar Ebu- bekir Ecevıt sd.len aleyhıne açılan tapu ıptali ve tescıl davasın- da venlen ara karan gereğınce: Mahkememizin 1988322 esas sayılı dava dosyasının Yargı- tay Baskanlıârncailamınbozulmasına kararverildığı. davacı ve- kilinın mahkememıze verdıöi dilekçesı ile davanın yeniden ele alınarak vargılamanm vapılma>ını talep etmekle, bunca arama- lara rağmen bulunamayan Ebubekır Ecevıt'e 25.12.1995 günü saat 09.00'da Sıvas I. Aslıve Hukuk Mahkemesı'nde yapılacak olan duruşma gününün ve yukarıda açıklanan yenıleme dılekçe- sinın davalı Ebubekır Ecevife teblisi ılan olunur. Basın: 44636 Roma"da Spartaküs, Ağn'da Kawa, Aydın'da Bedrettin, Paris'te Komüner'di. Sen öğrettin bize özgürlüğe giden yolda Don Kişot olmayı. HACIAHMET KIZILER'İ ölümünün 1. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. AİLESİ VE DOSTLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog