Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

ARALIK1995CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 BD, AKKA an umuthı I* VVASHINGTON (AA) - BD'nın, Rusya'nın bazı Slgelerdeki sınırlamalan ılal etmesiyie Türkiye için Irgüvenlık sorunu halıne plen AKKA anlaşması ıle çili olarak, birkaç hafta ünde bır çözüm hlunacağından umutlu cduğubıldinldı. Silahlann cnetımi ve uluslararası gvenlik konulanndan srumlu ABD Dışişleri Eakan Yardımcısı Lynn Eavis. yabancı gzetecilerle bir toplantı srasında. 17 kasımda öıemlı bır dönüm mktasından geçildiğını ve /KKA'nın genel snırlamalannın yürürlüğe grdiğinı belirtti. flusya'da yeni taşkan adayı •MOSKONA (AA)- Rusya Pırlamentosu üst kanadı Ftderasyon Konseyi'nin bişkan yardımcısı olan Dağistanlı Ramazan Aodülatıpov de\ let bişkanlıgı seçımlerinde acaylığını koyacak. Yaşafn lçın Halklann lşbirlıği adlı hareket tarafından, gelecek yıl hazıran ayında yapılacak devlet başkanhğı seçimlen içın aday gösterilen Abdülatıpov. gelecek a> yapılacak Duma seçimlerine de, Kuzey Kafkasya'daki Dagıstan Cumhunyeti'nden aday olarak yanşacak. Beyaz Rusya'da kPitik seçim • MOSKOYA(AA)- Beyaz Rusya'da mayıs ayında yapılan parlamento seçımlerinde boş kalan sandalyelerin tamamlanması ıçin önceki gün yapılan secımlerde, en az 55 mılletvekilı seçilmesı gerekirken ancak 20sı belirlenebildı. Kalan 35 mılletvekıli içın. 10 aralıkta yeni bır tur daha yapılacak. Parlamento içın ilk tur. geçen mayıs ayında yapıldı ve 260 sandalyeli parlamentoda 119 mîlletvekılî belirlenebildı. Bosna banş anlaşması 14 aralıkta Paris'te imzalanacak. BM görev süresini 2 ay uzattı Barış içîn geri sayım• NATO'nun şimdiye kadar üstlendiği en tehlikeli görev olan Bosna operasyonu için tüm hazırlıklar tamamlandı. BM Güvenlik Konseyi, Bosna'da görevli BM banş gücü UNPROFOR'un gö- rev süresini 31 Ocak 1996'ya kadar uzattı. Dış Haberler Servisi - Bosna banş anlaşmasinın 14 aralık günü Paris'te imzalanacağı bildirildi. Fransız Dışiş- leri Bakanlığı'ndan yapılan açıkla- mayla tarih kesinlik kazanırken Beyaz Saray imza törenine ABD Başkanı Bill Clinton'ın katılacağını açıkladı Bu arada Brûksel'de NATO kararga- hında. Bosna'ya önümüzdeki hafta 2600 kışılik öncü bırliğın göndenlme- si içın karar alma aşamasına gelindi. Ancak NATO Konseyi'nin karan- ABD'li ve Avnıpalı yetkililer arasın- da çıkan bır anlaşmazlık yüzünden geçiktırdiğı bildirildi. Görüşmelere bugün devam edilecek. Cumhuriyet Washington muhabiri nin bildirdiğine göre, Bosna"daki BM Koruma Gücü'nun (UNPROFOR) ye- rinıalacakolanöObinkişilıkçokulus- lu askeri gücün üçte birinı oluşturacak Amenkan birliğinin 800 cıvanndaki öncıi grubu, önümüzdeki günlerde bölgeye \aracak. NATO ve Pentagon yetkılileri, ön- cü tım olarak tanımlanan bu gruptan bazı uzmanlann askeri malzemelerve gıda naklının sağlanacağı merkezleri belirlemek üzere Bosna'nın Tuzla kentinde çalışmalara başladıklannı belirtti. BM görev süresini uzattı BM Güvenlik Konseyi. Bosna'da görevlı BM banş gücü L'NPRO- FOR'un görev süresini 31 Ocak 1996'ya kadar 2 ay. Hırvatistan'da gö- revli banş gücü UNCRO'nun görev süresini 15 Ocak'a kadar 45 gün ve Makedonya'da görevlı banş gücü UNPREDEP'in görev süresini 30 Ma- yıs'a kadar6 aysüreyle uzattı. Oybir- liğiyle kabul edilen kararlar gereğin- ce, Genel Sekreter tarafından sunula- cak rapora uygun olarak IFOR göre- ve başlayınca BM banş güçleri yetki- lerini IFOR'a devredecekler. ABD rahatsız Bosna'da mücahit sorunu FUAT KOZLUKLL Asker giysileri içindeki Sırp kızian, ulusal isaretleri olan üç parnıak selamı ile Dayton anlaşmasını protesto ediyoriar. 3 bin dolayında Bosnalı Sırp, Sa- raybosna çevresinde çoğuniukta bulunduklan bölgelerin denetimlerine bırakılmasını talep ediyoriar. (Fotoğraf:REUTERS) Öte yandan.Yunanistan ile Bosna- Hersekdiplomatıkilişkı kurdu. Bos- na Dışişlen Bakanı Muhammed Şa- kirbey. Saraybosna ile Atına arasın- da diplomatik ilişki kurulmasıyla ilgi- li anlaşmanın Yunanıstan Dışişleri Bakanı Karolos Papulyas tarafından parafe edildiğini belirtti. Papulyas da. imza töreninde yaptı- ğı konuşmada. iki ülke arasında dip- lomatik ilişki kunılmasının, yeni bir işbirliği dönemi açtığını belirterek. "Balkanlar'ın barışçı bir işbirliği- ne ihtiyacı var" dıye konuştu. Şakirbey de, ** Saravbosna'da Miis- lümanlar ve Hiristiyanların ortak bir çalışma gerçekleştirmesi çok önemlidir" dedı. tmza törenine Iran Dışişlen Bakanı Ali Ekber Velayeti de katıldı. Siovenya Yeni Yugoslavya'yı tanıdı Slovenya'nın Sırbistan ve Kara- dağ'dan oluşan yeni Yugoslavya'yı resmen tanıdığı bildınldi. Yugoslav Tanjug haber ajansı. Siovenya Dışiş- leri Bakanı Zoran Thaler'in. Sioven- ya hükümetının Belgrad ile kısa süre ıçinde diplomatik ilişki kurmak iste- dığini açıkladığını kaydetti. Ajans. Siovenya hükümetinin, yeni Yugos- lavya ile ekonomık ve ticari ilişkile- rin iyileştinlmesıni öngören bır yasa tasansını da onayladığını bıldirdi. Fransa resmen uvardı Fransa Bosnalı Sırplar tarafından düşürülen NATO'vabağlı ıki Fransız uçağının pılotlannın serbest bırakıl- ması içın Sırplan resmen uyardı. Fransız Dışişlen Bakanı Herve de Charette "İlgili vetkililer kendile- rinden ne beklediğimizi bilivorlar. Banş anlaşmasında da belirtildiği gibi maddelereuvmalarıgerekir Pi- lotlarımızın daha fazla tutuklu kal- masına göz > umamav ız" dedı. Cha- rette bu konuşmasının ilgilı yetkılile- re "resmi" bir uyan olduğunu davur- guladı. ~ Bu arada BM Genel Sekreteri But- ros Gali. Güvenlik Konseyi'ne gön- derdigı bir raporda. BM'nın güvenlı bölge ilan ettiği ancak Bosnalı Sırpla- nn 4 ay önce ele geçirdığı Srebreni- ca'da katliam yaptıklannı açıkladı Genel Sekreter, Sırplann tutukladık- lan sivıllerden 5 bin 500'ünün hâlâ kayıp olduğunu açıkladı. \VASHINGTON - Amerıkan Sav un- ma Bakanlığı (Pentagon). Bosna hü- kümet güçlerının vanında savaşmak üzere bu ülkeve gelen ve aralarında Türklerin de bulunduğu bilinen müca- hıtlenn. NATO bünvesindeoluşturula- cak Banşı Uygulama Gücü'nde görev alacak 20 bin ABD askerine karşı sal- dıracaklan ka>gısıyla Ankara \e Ri- yad'dan yardım istedı. Pentagon kaynaklan, çoğu Ortado- ğulu aşırı dincı Müslüman güçlerin sa- yısının birkaç bin olduğunu belirterek mücahit güçlerin bugüne kadar Birleş- mış Mılletier askeri ve sivil görevlıle- nne karşı gerçekleştırdıklen kaydedi- lensaldınlardaölenlerolduğunu'bıldir- dıler. Asken uzmanlar, Bosna'da kendıle- nnı başta mayınlar olmak üzere, çok sayıda tehlıkenın beklediğinı belirte- rek "Bosnalı Sırplar. başından beri ABD'nin i/lediği politikava öfke duyu- vorlar. Ancak son /amanlarda diren- me>eceklerine dair açıklamaları var. Buna karşın asıl ka> gı, Davton'daki an- laşmada öngörülmesine karşın, Bosna topraklannda savaşan güçlere destek amacıvla ülke dışından gelenlerin ay- nlmamakta direnmeJeri" dedıler. The Washıngton Post gazetesi. dünkü sayı- sında, Müslüman savaşçıların ABD birliği için tehdit oluşturduğu \ urgula- ndı. Yetkililer. istıhbarat uzmanlannın sözkonusugruplann Bosna'dakı faali- yetlerınıyakındanvegünlükızlendığı- ni de belırtıyorlar ABD'de. mücahit güçlerin Iran tarafından vönlendinldi- ğine ınanılıyor. VVashıngton Post. ABD askerlerıne saldıracaklan korkusu ya- şavan VVashıngton'ın. aşın dınci Müs- lüman güçlerin Bosna'yı terk etmelen içın Turkıye ve Suudı Arabistan'dan nüfuzunu kullanması yönünde yardım istedıûını kavdettı. Kıbns'ta Islami parti hazırlığı • Türkiye'de 24 aralık genel seçimlerinin Refah'ın zaferiyle sonuçlanacağını hesap eden Tek Parti kuruluşlan, resmi tescil işlemini 29 aralık günü yapacaklannı duyurdular. Partinin ön saflannda, Gazimagosa'nın Kuzucuk köyüne yerleşen Esfendiyar Halil Eralp ile kapanan tslah ve Refah Partisi'nin kuruculanndan Hacı Abdurrahman Ömeroğlu yer alıyor. REŞATAKAR LEFKOŞA-Kuzev Kıbns'ta il- ginç olaylar zincırine her gün bır yenisi eklenıyor. Bir yandan ka- çak işçi akını yüzünden her geçen gün artan asayiş olaylannın yarat- tığı huzursuzluklar, diğer yandan siyasi karmaşa ve ekonomık kriz yetmezmiş gibi son zamanlarda tüm bu sorunlara bir de irtica ek- lendi. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'tan destek bulduklan ıle- TÜRKİYE 1. HALKLA İLİŞKİLER ZİRVE TOPLANTISI 02/03 ARAUK 1995 tstanbul Marin Princess Otel / Kumburgaz ' da Düzenlenen Seminer, Türkiye ' deki Tûm Halkla tlişkiler üzmanlarım Biraraya Getirecektir. 02 Aralık 1995 Cumartesi 09 30« 10 15* 10 45 » 11 15 « 1145* 12 15« 13 00» 13 45» 14 15* 15 30» 1&00* 16.45 « 17 15» 1745» ietfm Fakühriem* Pfl YârMm Ss«n#n TuridycvcOür^adaYcnlBaviPRkjks ÖĞUYEMEG PfWa En Moda Ydn«m SponsorkJı. PoMPR • iteiçım* Araftrma - Udıslararas •şkte* Ldac* -T£rtoyeVmG8 < neGrqindetrfenenSvatap 03 Aralık 1995 Pazar 09.30 » - Program vc Butçdone 10.00» itetışıfncte TV ' mn Önemi 10 30 » - KAHVE MCHASI 10.45» - Kriz Durumunda PR 11.1S» -Imaı Kazandırma 11.45» - Pazarlamada PR 12 15» •«-Basn lltşkıteri 12.45» ÖĞUYEMEGI 14.15» • Halkta lljkitef Ajanslan 14.45 » - Ukslararası Kıruk^larta ii^aler 16 00 » - Pft' a Onetn Vcrcn Yânetfdcr 11700» -Sertfika Töretıi/Kok*yl KOMÜŞMACILAR •AJtan A»«f, •Ahmet San. *Ayfcr Hort«;ıu. *Ayfc» Tikoıan. «Ahmet CKJ&n, *Bilflin Percmeci. •Ceyda Erem, *Ç«trı Çeki, *Çet»ı Erokay, *Engm OktenMr. 'Ekber Yefilyvct. *Ergûder Tmova. 'Fügen Tokaü. •Gûlgün Etker. fcrahim Çetmbudak. *i*mail Sivri. 'liail GikeU, Tiıx«n kıanı;.*Praf. Dr Nûkhet Gûz. *O»m«n önde». 'Orhan lyiler. *öık«i Kaymak. »öıet Yetçe. *Sancar Marullu. *SedM Ûrcten. *Semıha Babvi. *Pro« Dr. Suat Gagin.*Prof. Dr. Tayfui Akflûner. *Tah»in Karan. •Taylwi Bedâe). *Dr. Uğu- Ozgtka. *Ûnal Uzui. 'ûıeyk GarK *V<hbl VarUc. *Yıknaz Kafakoyunkı. »Zıya Wfjr«inojju__ Halkla Sişkfler Zirve Toplantısına Katümok Istiyorsanız, LOtfen Kuponu Doldurup, Banka Dekontu ile Biriikte Ajağıdaki Numaraya Faxlayınız. Konaklamalı Katdım Ücreti, Utanbul, İzmir, Ankara ve Bursa HİD Ûyeleri k;in 155 $ HİD üyesi Olmayanlar k;in 310 $ E>li Katılım Halinde 65 $ fark talep edilecektir. KonaklamasızHİD Ûyeleri için 125 $ Konaklamasa HİD Üyesi Olmayanlar k;in 225 $ Konaklamasız öğrenci Katılım Ûcreti 70 $ olarak belirienmiftir. Ûcretlerin. gOnlOk efektif satif kuru ûzerinden TL olarak aşağıdaki hesaba yatınlması rica olunur Akbank Teşvikiye Şubesi Hesap MO : 959 - 7 Adı Soyadı Flrma Adı Finnadaki Görevi Adres Katılım Şekli : Konaklomalı (Ûye) O Konaklamalı (Üye Olmayan) D Konaklamalı ( Eşli) D Konaklamasız (Ûye) Konaklamasız (Ûye Olmayan) Q Konaklamasız (Öğrenci) D Bafvtru Telefonlan : (0212) 275 42 34 / 275 42 13 / 267 09 79 / 534 83 06 Fax:(0212)272 04 00 Adres : Gazi Umur Pa^a Sok. 2 0 / 4 Babnumcu / İSTAMBGL Scminere kırth »ayıcU kaübmg ahMcajndan beyunı mtam gfit flnûnde bulunft»T»Vak1ır. ri sürülen Ülkü Ocaklan'nın KKTC'de temsilcilik açmalan ve çözünı aleyhtan girişimleri arttır- malannın ardından laiklik düş- manlan harekete geçti. Türkiye"de 24 aralıkta yapılacak olan genel seçimlen Refah Partisi'njn kaza- nacağına inanan bir grup dincı Ga- zımagosa bölgesinde örgütlenerek Tek Parti adında yeni bır siyasi gi- rişim başlattı. Gazimagosa'nın Kuzucuk bolgesıne yerleşen ve la- iklik diye bir şey tanımadığını açıklayan İsfendiyar Halil Eralp'ın imzasıyla halka dağıtılan tü- zük taslağında, Atatürk ile la- ikliğın ve parlamenter siste- min tartışılacagı belirtiliyor. Tek Parti'nin tüzük tasla- ğina göre partinin amblemi yeşıl zemin ıçerisinde sağa bakan hılal olarak belirlendi. Refah'ın desteğı ve el işare- tiyle harekete geçen kişilerin başlattığı bu yeni oluşumun KKTC halkından destek gör- meyeceğine kesin gözle ba- kılıyor. Ancak KKTC'ye göçmen olarak yerleşen ve sonradan vatandaş olanlann hedef ahndığını belirten siya- si çevreler, laiklik düşmanlı- ğının anayasay a ters düştüğü- nü, dolay ısıyla böy le bir olu- şuma izın verilmemesı gerek- tiğini ifade dıyorlar. Nakşibendi tarikatı Kapanan İslah ve Refah Partisi'nin kuruculanndan olan Hacı Abdurrahman Ömeroğlu ıle tüzük taslağına imza atan İsfendiyar Halil Ar- alp'in öncülük yaptığı laiklik düşmanlığına karşı KKTC makamlannın ne gibi önlem- ler alacağı merak edılirken perde arkasında Nakşibendi tarikatının lıderlennden Şeyh Nazun'ın bulunup bulunma- dığı da araştinlıvor Asil Na- dir'in sahibi olduğu Kıbrıs gazetesıne açıklamada bulu- nan Tek Parti kuruculan "Re- fah'ın zaferinden 5 gün son- ra" >ani 29 aralıkta tescil için KKTC İçişleri Bakanlığı'na resmen başvuracaklannı du- yurdular. Kurucu üye sayısının 5 bin civannda olduğunu da açıkla- yan İsfendiyar Halil Eralp, şimdiden bazı mesajlar da ve- riyor. Buna göre Rumlarla dı- yaloğun derhal kesileceği, Birleşmiş Milletler'in adadan kovulacağı, trafikte soldan seyrin sağa kaydınlacağı gi- bi hususlar ön plana çıkartı- lıyor. Partinin mali kaynaklannın Azerbaycan ve Kırgızis- tan'dan sağlanacağı ileri sü- rüldü. Kuzey Irlandada barışsüreci htzlandı Clinton, Belfast'ta banşa destek veriyor İngütere'nin Kuze> İrlanda'dan sorumlu Devlet Bakanı Parrick Mayhe>\. ABD Başkanı Bill Clinton'ı havaalanında karşıladı. Dış Haberler Senisi- ABD Başkanı Bill Clinton, Ingıltere'deki barış sürecıne destek vermek üzere Kuzey İrlanda'ya tarihi bir ziyaret gerçekleştırerek dün Belfasfa gıttı. Kuzey trlanda'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olan Clinton'ın bu bır günlük ziyareti. Belfast'ta 16 aydır süren ateşkesın ardından normal hayata dönüşün sembolü olarak değerlendirilıyor. 1994 yılının eylül ayında Ayrıhkçı Irlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA). ekım ortalannda da lngıltere yanlısı örgütler ateşkes ılan etmişlerdı Bu ikı grup arasında 25 yıldır süregelen savaş 3173 kışınin ölümüne. 36500 kişinın de sakatlanmasına neden olmuştu Avrupa gezisine oncekı gün lngiltere'den başlayan Başkan Clinton. eşı Hıllary ıle bırlıkte dün sabah Belfast havaalanına başkanlık özel uçağıyla geldi. Havaalanında aralarında İngıltere'nın Kuzey İrlanda'dan sorumlu Devlet Bakanı Patrick VıavheVın de bulunduöu bır heyet tarafından karşılanan ABD Başkanı Clinton içın geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlendi. Clinton daha sonra kendisi içın tahsis edilen Limuzine binerek Batı Belfast'ın Katolik ve Protestan mahallelerıni ayıran Mackie Metal Fabrikası'na gitti. Clinton- Sinn Fein görüşmesi Burada büyük bır kalabalığa bir konuşma v apan Clinton. "Kuze> İrlanda'da banş isteginin savaşın silahlarından daha giicjü olduğunu gnrmekten memnunlukduvuvorum" dedi. Clinton Kuzev İrlanda halkını banş yolunda geri atmamaya çağırdı. Clinton daha sonra. Belfast'ta aralarında Irlanda Cumhunyet Ordusu'nun (IRA) siyasi kanadı Sınn Fein'ın lıderı Gerr> Adams'ın da bulunduğu Kuzey İrlanda'nın başlıca sivasi temsilcilerivle bir araya geldı ve zıyaretinın ıkınci durağı olan LondondenVe hareket ettı. BAŞBAKAN ANDRES PAPANDREU^NUN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR Suni solunum ile yaşatılıyor • Yunanistan Başbakanı sürekli doktor kontrolünde tutuluyor. 1988'de Papandreu'ya by-pass yapan Mısırlı doktor Mehdi Yakup dün özel bir uçakla Atina'ya geldi. MURAT İLEM ATİNA - Yunanistan Başbakanı Andreas Pa- pandreu'nın. yaklaşık 10 gün önce bozulan sağ- lığı cıddıyetını korurken dünya çapındakı ünlü doktorlar, Papandreu'voı sürekli kontrolde tutu- yorlar. Yunanistan Başbakanını 1988 yıl ında by- pass yapan ünlü kalp cerrahı Mısırlı Mehdi Ya- kup. bu sabah özel biruçakla Atina'ya geldi. Ya- kup'un yanında Portekiz. Amerikalı. Ingılız ve Yunanlı doktorlar da. Papandreu'ya sürekli test- ler uygulayıp enfeksiyonun durdurulmasına ça- lışiyorlar. Andreas Papandreu, yaklaşık 10 gün önce, ci- ğerlerindeki enfeksiyondan dolayı Atina'daki Onasis Kalp Merkezi'ne kaldınlmış. daha son- ra yayılan enfeksiyon. bütün vücudunu sarmış- tı. Yunanistan Başbakanı üç günden bu yana dı- yaliz makinesine bağlı bulunuyor ve aynı şekil- de günlerdır suni solunum cihazı ıle nefes ala- biliyor.Hastaneyetkilileri, Yunanistan Başbaka- nı'nın sağlığı konusunda yapılan spekiilasyon- ları önlemek içın sık sık açıklamalar yaparken Başbakanın eşi Dimitra Liani, Papandreu'nun yanından aynlmıyor. Başta iktidardaki PASOK KİMLİKFL4RTI/ANDREAS PAPANDREU 55yıllık politikacı Yaklaşık 35 yıldan bu yana, Yunanıstan'daki polıtik yaşama imzasını atan Başbakan Andreas Papandreu, 1919 yılında Sakız Adasf nda doğdu. Atina Ünıversitesi'nde ekonomi tahsili yapan Papandreu. Hanvard Üniversitesi'nde master yaptı. Uzun yıllar Vunanistan dışında yaşayan ve askerliğini de Amerika'da yapan Papandreu. Xinnesota. Berkelev, Kanada York Üniversitesi'nde öğretim üyeliği. dekan yardımcılığı görev lennde bulundu. Âtina Üniversıtesi Ekonomi Bölümü Başkanlığı da yapan Andreas Papandreu, Yunanistan Merkez Bankası başkanlığı görevlerınde de bulundu. 1964 yılında ilk defa olarak Ahaia kentinde milletvekilı olarak parlamentoya giren Papandreu. 1967 vılında asken cuntamn ülkede vönetımi ele almasından sonra bır süre hapıs yattı. Hapısten çıktıktan sonra >urtdişına gıden Papandreu. Pak adlı cunta karşıtı örgütü kurdu. 1974 yılında, cuntanın yıkılmasından sonra Yunanistan'a dönen Papandreu, Pan Helenik Sosyalist Partisi PASOK'u kurdu. Ceşıtlı dönemlerde bakanlık görevinin yanında, Yunanistan'da 10 yıldan fazla başbakanlık görev inde bulunan. Papandreu'nun ekonomi ve sıyaset üzerine birçok kıtabı bulunuyor. Ingılizce, Fransızca ve Almanca bilen Andreas Papandreu. Dimitra Liani ile evlı ve önceki evliliğinden olan biri kız dört çocuk babası. Partisi milletvekıllen olmak üzere birçok siya- sır>; n z.jZ7z\z geldığı Onasis Kalp merkezi ade- ta parlamentoya döndü. Yunanlı ve yabancı ga- zetecılerhastane içinde ve dışında 24 saat geliş- meleri ızlerken Reuter Ajansının geçıığı "Pa- pandreu, klinik olarak öldü" ^eklindekı haber, yetkililer tarafından yalanlandı Öte yandan. Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu'nun sağlığının giderek kötüleşmesi. ul!.?Hekı ekonomık çevrelerde telaşlandırdı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog