Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 ARALIK 1995 CUMA 10 DIŞ HABERLER Trud gazetesi, Moskova'nın, Çeçenya'daki istikrarsızlıktan dolayı Türkiye'yi suçladığmı belirtti 'Çeçenya'daAnkarapanıınğr• Ankara'nm Dudayev yönetiminin temsilcileriyle ve yurtdışında sürgün hükümeti kurma amacındaki Mamadayev'le sıkı ilişki içinde olduğunu savunan Trud, Türkiye'den Çeçenya'ya çok miktarda silah, para ve l çete üyesi' gönderildiğini yazdı. HAKAN AKSAY Cahar Dudavev MOSKOVA - Türkiye ile Rusya arasında yenıden soğuk rüzgârlaresi- yor Birrüzgâr. Brükserde Rus>a'nın da katılımıyla yapılan NATO toplan- tısında AKJCA (Avrupa'da Konvansı- yonel Kuvvetler Azaltımı) anlaşması- nın Kafkasya'yla ilgıli bölümünde es- tı. Ikıncisi. geçenlerde Londra'da ya- pılan Uluslararası Denızcilik örgütü (IMO) 19. konferansı sonrasında Rus- ya'nın, Boğazlar'dan geçiş rejimıyle ilgili şikâyetlennı yinelemesiy le orta- ya çıktı. Azeri petrol boru hattı ve Moskova'daki Kürt konferansı konu- lanndaki anlaşmazlıklann yanı sıra. bir de Çeçenya'daki gelışmelere bağ- lı olarak esıyor. iki ülke arasındakı so- ğuk rüzgârlar. Dünkü Trud gazetesındekı "Anka- ra'nın Çeçen kozu' başlıklı sert yazı da bu soğukluğun son örneklenndendı. Yiktor Cerepahin ımzalı yazıda, Tür- kiye Rusya'nın iç işlenne kanşmakla suçlandı. Yazıda, ne zaman Moskova Çeçenya'daki istikrara yaklaşsa. Tür- kıye'de 95 7473 sayılı göçmenlık ya- sasının gündeme getınlerek Çeçen mılitanlara kucak açıldığı belirtıldı. Ankara'nın Cahar Dudajev yönetimi- nin temsilcileriyle de, yurtdışında sür- gün hükümeti kurma amacındaki Y. Mamadayev'le de sıkı ilişki içinde ol- duğunu savunan Cerepahin, Türkı- ye'den Çeçenya'ya çok sayıda silah, para \e 'çeteüyesi'gönderildığini yaz- dı. Trod gazetesindekı yazıda devam- la şöyledendi: "Anlaşılan Türkiye'nin bazı etkili çevreleri, kendi stratejik ve ekonomik çıkarian uğruna, Rusva'nın güneyin- deki gergin liğin sürmesine önayak olu- yoriar. Türkiye'nin Kazablanka'daki anti Rus önerileri \e Nokta dergisinin de vazdığı gibi Çeçenya'ya askeri eğit- men göndermesl, bunun örneklerin- den. Ankara, 'Çeçen kozu'nu Cüne> Rusya'nın istikrarsı/Jığını kanıtlamak için kullanarak uluslararası petrol konsorsiyumu etkilemeve çalışıyor." Trud gazetesindeki yazıda ayrıca Boğazlar'dan geçişı tek yanlı olarak yeniden düzenleyen fürkıye'nın. Rusya'yı yüzlerce milyon dolar zara- ra soktuöu vumulandı. Rusya-Baü rekabeti Öte yandan bakan düzeyindeki Rusya SınırBirlikleri Komutanı And- re> Kjkolavev, Kafkasya gezısı sonra- sında Azerbaycan - Türkiye sınınna dikkat çekti. Rusya ile Ermenistan ve Gürcistan arasındakı asken ve sınır koruma ilişkileri konusunda sorun ol- madıgını vurgulayan Nikolaye\. Bakü yönetımınden yakındı. Azerbay- can'ın. Türkıye \e îran'la olan sınır- lannın korumasız kaldığını belirten Nikolayev. Çeçenya'ya askeri eleman \e silah yardımının, Türk - Azeri sı- nırındaki bu boşluktan yararlanarak gönderildiğini öne sürdü. Bılındıgi gibı Rusya, Ermenistan'la 1994 martında. Gürcıstan'la ise üç ay önce anlaşarak bu ülkelerde askeri üs kurma hakkına kavuşmuştu. Azerbay- can'la ıse görüşmeler devam edıyor. Bununla birlikte Moskova ile söz ko- nusu kafkasya ülkeleri arasındakı çe- şıtli sorunlarbulunuyor. Dağlık Kara- bağ ve Abhazya'daki gergınlikler ile ekonomik ilişkiler. bunlar arasında öneçıkıyor. Şu sirada Moskova'nın bu konular- da hareketlendiği gözlenirken bır baş- ka süreç daha dikkat çekiyor: Batılı ül- keler, Kafkasya ile ılışkılenni güçlen- dınyor. ABD. Ermenıstan'a 143 mil- yon dolar kredi vereceğını açıkladı. Gürcıstan'a aynlan kredi ıse ilk aşa- mada 88 milyon dolar olarak saptan- dı. ABD Başkanı Bill Clintonın. Dağ- lık Karabağ ve Abhazya konularında özel temsilciler belirleyerek bölgeye göndermesı de ılgi çekici gelışmeler- dendı. Aynca Kafkasya ülkelenyle NATO ve Avrupa Bırlığı arasında Rusya'yı dışlayan görüşmeler yapıldı- ğı da bilınıyor. Batı, bir süredir Kaf- kasya'yı Kremlın'den uzaklaştırmak için bolgede "bır çeşıt Benelüks mo- deh' yaratılmasını hedefliyor. Ne istiyorlar? DEMİRYOLLARI (SNCF) lsteklen ikı yönlü. Birincisi. emeklilik konusunudakı statülerinin eskısi gibı sürdürülmesi. Bu konuda Ulaştırma Bakanı Bernard Pöns, bunu değiştirmenın söz konuisu olmadığını söyledı. Ikincisı, kuruluş ile devlet arasındakı planın yetersizlığinın gıderilmesi. METRO İDARESİ Sosyal sigorta reformu tasansının iptali. ÜNİVERSİTELER Tesıslenn arttınlması ve onarımı, öğretim üyeleri sayısının arttınlması. Şu anda normale dönen ikı üniversıteye karşı 8 üniversitede gösteri ve işgal eylemleri gözlendi. Demiryollannda siiren grev met- ro ve otobüs idaresine de sıçra- yınca Paris'te ulaşım olanaksız hale geldi. Demiryolu ve metroda başlayan grevler posta, elektrik ve gaz idarelerine sıçradı Fransa'da grevler çığ gibiMÎŞEL PERLMAN PARİS- Başta Pans ve cevresindeki banlıyösünde yaşayanlar olmak üzere Fransızlar bir haftadır güçlü bir kâbusun içinde didinip duruyor. Bu durumun başlıca kaynağı. statülerini korumak ısteyen ve de Alain Juppe hükümetınin köklü sosyal sigorta reformuna karşı çıkan demiryollan kuruluşu SNCF çalışanlan. Bunlann yanı sıra Paris'teki özerk metro ve otobüs ıdaresi RATP çalışanlan da hükümetın söz konusu planı reddedenler arasında. Öte yandan Elektrik ve Gaz Kurumu EDF- GDF çalışanlan dün aynı nedenlerle "grevcüer kervanı'*na katılırken postacılar da peyderpey grev eylemı uygulamaya başladı. Henüz büyük boyutlara ulaşmadıysa da 130 aynm merkezinden 14'ünde faaliyet durduruldu. Ancak dünkü en önemlı eylem, üniversite öğrencilerinin Place d'ltalıe semtinden Invalıdes meydanına dek uzanan göstensıydı. Ulaşım alanındakı grevler nedeniyle taşradan Pans'e beklenen sayıda göstericınin gelemeyeceği hesaplandıysa da başkente ulaşamayanlar. bulundukîan yerlerde gösten düzenlemeyı kararlaştırdı. Oncekı gece. TV 3. kanalında düzenlenen bir açıkoturum sırasında Milli Eğitım Bakanı François Bayro bugün başlatılmak üzere oğrenci hareketlerine, sendikalara ve üniversite başkanlanna müzakere önerisinde bulundu. 'Devrim' degfl 'ayaklanma' Uzmanlar şımdilerdeki öğrencı hareketlerinin 1968 mayıs olaylanyla kıyaslanamayacağını öne sürüyor. Bu kaynaklara göre 1968'deki gençler, özellikle sol bir ideoloji amacıyla eylemlerde bulunurken günümüzdekı öğrencilerin amacı pragmatik ve gerçekçı nedenler hedefliyor. Aynca Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Liberation dün yayımladığı bir yorumda olayların "devrim" değıl, fakat "•ayaklanma" nıtelıği taşıdığını ileri sürdü. t Bu böyle devam etmez' Halk gazetesi Le Parisien ise birinci sayfasındaki manşette "Bu, böyle devam edemez'" diye yazdı. Sağ eğılımlı Le Figaro gazetesi ise grevlerinin çıkmaza girdiğinı vurguladı. Bir haftadır süren sinir yıpratıcı hava egemenlığıni sürdüriirken demiryollan SNCF de 18 Arahk 1985'tebaşlayıp 15 Ocak 1986'ya dek sürmüş ve Noel bayramı ile yılbaşı gecesini kapsamış dev grev anımsatılıyor Bu arada. Cumhurbaşkanı Jacques Chirac reformlann yapılacağını bir kez daha belırtirken Başbakan Alain Juppe de önümüzdekı günlerde durumu halka anlatmak amacıyla bırTV konuşması yapacak. Bunun yanı sıra gerek bakanlar gerekse başka üst düzey sorumlular. aynı amaçla ülkeyi dola^ıp Fransızlara Sosyal Sigorta ile ilgilı planı izah etmeye çalışacak. Bürün bu gelışmeler üzenne Sosyalist Parti'nin (SP) hükümete karşı bir güvensizlik öncrgesi vereceğı açıklandı. Sosyalist Parti varolan durumdan hükümeti suçlarken Küçük ve Orta Kuruluşlar Konfederasyonu PV1E Başkanı Lucien LebufTel ise "Grevci yöneticiler, şunu bilin ki bizleri geberthorsunuz" diye konuştu. Gözlemcıler bu tür suçlamalann. sarsılmaya başlayan ekonomik hava çercevesinde sarfedildıgı kanısında. Öte yandan, gerek hükümetin gerekse grevcilerin gen adım atmayı reddetmelerınin gelişmelen etkılediğı de öne sürülen görüsler arasında. Ulaşım problemini çözmek için gençlerin tekerlekli paten kullandıklan. diğerlerinin de bisiklet satın aldıklan görüldü MISIR'DA PARLAMENTO SEÇİMLERİ Mübarek önde gidiyor Dış Habeıier Servisi- Mısır'da oncekı gün yapılan parlamento se- çimlerinın resmi olmayan ilk so- nuçlanna göre Devlet Başkanı Hüs- nü Vlübarek'in lıderlığındc bulu- nan ıktıdardakı Ulusal Demokratik Parti'nın (UDP) bütün seçım böl- gelennde önde gıttiği belırtildı Devlet televizyonu. UDP'nin er, son sayıma göre 95 koltuktan 90" ını kazandığınrbelırtrı. Eskıden UDP üyesı olan dört bağımsız adayın Mısır'ın güneyindekı Mınya ken- tınden seçildiklen. Liberal V\afd Partisi'nın ıki. Marksist Tagammu Partisi'nın de tek aday çıkarabıldı- gı, aşın dınci partılerden Müslü- man Kardeşlcr. İşçi partisi v e Libe- ral Parti'nın ıse hıç aday çıkarama- dığı kaydedildı. Adaylardan hiçbinsının yüzde ellı barajını aşamadığı seçim bölge- lennde 6 aralık çarşamba günü ıkınci turoylamayapılacak. Buoy- lamaya ilk turda en yüksek oylan alan iki aday katilacak. Hükümet yanlısı günlük El-Ek- ber gazetesi, seçimler sırasında^ı- kan şiddet olaylannda 5 kişınin öl- düğünü, 65'den fazla kışımn de ya- ralandığı bildırdi. Yaralananlar ara- sında ikı bağımsız adav ve bir po- lıs memurunun da bulunduğu kay- dedıldı. Aynı kaynaktan alınan ha- berlere göre taraftarlann 24 seçım merkezıni yağmalayarak 31 seçim sandığını tahnpettiğibıldırildı. Ay- nca 13 araba \e bir otobüse de za- rar veren 80"e yakın taraftann tu- tuklandjğı kaydedıldi. Vlısır'ın en büyük Islamı grubu olan Müslüman Kardeşler'in lıde- n Mamunel-Hodevdi. seçime katı- lan dıger Islamı kesımı temsil eden adaylar gibı seçime hıle kanştığın- dan kuşkuduyduğunu belirtti ve sa- yımlarda gozlemcı olarak görev- lendırılen örgüt üyelerinin tutuk- lanmasını da eleştırdı Batı Şeria'da banşa çelme Dış Haberler Servisi-Fılistın po- lisı iki tsraılli sınırgüvenlikgörev- lisinı kaçıran Filistin Kurtuluş Ör- gütü (FKÖ) üyesı 5 kışıyi tutukla- dı Filistin özerklığınin genışletil- mesıne ılışkin anlaşma gereğince Batı Şena'dan çekılme ışlemîennı sürdüren israil'in çekilmeyı 24 sa- at askıya almasına yol açan bu ka- çırmaolayının, Kara Panterler gru- bu üyelen tarafından gerçekleşti- nldıği ılen sürülüyor. FKÖ liden Yaser Arafat'ın öncülüğünde kuru- lan El Fetıh örgütünün sılahlı kana- dı olan Kara Panterler, İsraıl gü- venlik güçlen tarafından yasadışı ilan edılmıştı Batı Şena'da bulunan Cenın ken- tı yakınlannda meydana gelen olay- da Fetih gerillalan özel arabalany- la geçmekte olan ikı sınır rnuhafı- zını silah zoruyla kaçırmıştı. An- cak Filistin polısınin sıkı takıbi so- nucunda sılahlı gerillalar yakalan- dı. Yakalananlann arasında Kara Panterlenn lıden Cemal Ebu El- Rub'un da olduğu belırtıliyor. Filistin polisı kaçınlan sınır mu- hafızlannı sağlimen Israil güvenlik güçlenne teslım ettı. DİSK'TEN ÇAĞRI "PARTÎLERl ve MİLLETVEKÎLt ADAYLARINI KAYIPLAR KONUSUNDA TAVIR ALMAK İÇİN CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN OTURMA EYLEMİNE KATILMAYA ÇAĞIRIYORUZ" DtSK olarak ülkemızde gıttıkçe artan ka\ ıplar konusunda endişe duymaktayız Her geçen gün yenı ka- > ıplar ortaya çıkmakta. bu durum ülkemizde artık olağan hale gelen baskımn de&şık bir boyutu olarak gö- zükmektedır. Her geçen gün demokrasiye, banşa. kardeşlığe. özgûrluklere daha fazla ıhtıvaç duyulduğu günümüzde bu 'kayıplann' artarak sürdürülmesi. bır 'karanlık perde'nin karabasan gibı ülkemız ve insanlanmız üs- tüne çökmesınm önünü açmaktadır. Bu konuda ta\ır almak ve önlenmesı konusunda mücadele etmek bır ınsanlık ve yurttaşlık görevıdir. Son olarak 21 ekim tanhınde kımlığı belirsız kışilerce bçınlan Tekstıl Sendikamızın üyesı Düzgün Te- kın'den bütün soruşturmalara v e aramalara karşın haber almamamaktadır. bulunduğu yer bılınmemektedır Bız DtSK Yönetım Kurulu \e Başkanlar Kurulu üyelen olarak 2 Aralık 1995 Cumartesi günü saat 12.00'de Galatasaray Lısesı önünde aylardır kayıp aılelen tarafından yapılan sessız oturma eylemıne katı- larak bu durumu protesto edecegız. Programı. hedefi ve yaşamı emek. demokrası. özgürlükler ve ülkemızm aydınlık geleceğınden yana olan parti yöneticılerinı ve mılletvekilı adaylannı bu sessız oturma eylemıne katılarak tavır almaya çağınyoruz. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSJEŞARLIĞI GÜTVIRÜKLER GENEL MtpÜRLÜĞÜ GÜMRÜKLER BAŞMÜDÜRLÜĞÜ HÎK: 109706 (89)-12675 Farih 1. Asliye Ceza Mahkemesf nın 1989<664esas sayılı. 23.12.1992 günlü karan uya- nnca idaremıze. 44.896.000.- TL. para cezası ödemeye yükümlü Ahmet oğlu Halıl En- gın Avgün kararda belırtılen adresinde bulunamadığmdan mezkûr para cezası tahsıl edı- lememektedır. Teblıgata esas olacak başkaca bir adres bılınmedığınden 7201 sayılı Tebligat Kanu- nu'nun 28 ve 29. maddelenne göre ilanen tebhğine karar venldığınden: Tebligat yenne kaım olmak üzere teblığ olunur. lstanbul Gümrükkri Başmüdürii Ahmet thsan ERTAN Basın: 57570 T.C. YENİCE İCR.A MÜDL RLÜĞÜNDEN MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI 1995-81 T. Bır borçtan dolavı hacizli ve aşağıda cinsı. mıktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çı- kanlmıştır. Bınncı arttırma 11.12.1995 günü saat: 12.00- 12.30'da Kalkım Beledıye so- ğuk hava deposu önünde. lıstenın ıkınci grubunda yazılı mallar ıse aynı gün 13.00 - 13.30 saatlen arasında Akçakoyun beldesı Bırtat Gıda Fabrıkası'nda yapılacak ve o günü kıy- metlennın %75'ıne ısteklı bulunmadığı takdırde 12.12.1995 günü aynı yerde ve saatler- de 2'nci arttırma yapılarak satılacağı, şu kadar ki, arttırma bedelının malın tahmm edılen kıymetinin >üzde kırkını bulmasınm ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çe\ ırme v e pav lann pa> lastırma mas- raflannı geçmesının şart oldugu. mahçuzun satışbedeli üzerınden hesaplanacak KDV'nin alıcıya aıt olacağı ve satış şartnamesinın ıcra dosyasında görülebıleceğı, masrafı verildi- ğı takdırde şartnamenın bır örneğınin isteyene gönderilebıleceğı. fazla bılgı almak ıste- yenlerın. vukanda yazılı dosya numarasıyla daıremıze başvurmaları ılan olunur. 27.11.1995 KLALKIM BELEDİYE SOĞLKHAVA DEPOSLNDA BULUNAN MALLAR Cinsi Imıhiu'ti >e önemli nilelikleri) "20 cc doğranmı^ kırmızı bıber konscrvesı. 5 IKg. 10 1 K.B Kg 220 Ll'lık 147 fiçı ıçerisınde behen net 120 Kg 03 no'lu salalalık 220 Lt'lık vukanda belırtılen salatalık salamuranın bulunduğu plastık Kg. 220 Lt'lık 80 fiçı ıçen.sınde behen 100 Kg'lık salamura komışon 220 Ll'lik vukanda belırtılen salamura komişonun bulunduğu plastık 5/1 Kg Lombardı kırmızı bıber konservesı. 720 cc 1 '4 salatalık konservesi 370 cc. kavanozda acı frenk biber konservesi. BJRTAT GIDA FABRIKASPNDA BULUNAN MALLAR Cinsi (malmeti \t önemli nilclikkri) 200-220 Lt "lık fıçılarda 01 no salatalık salamura (behen 100 Kg ) 200-220 Lt "hk fıçılarda 02 no salatalık salamura (behen 100 Kg ) 200-220 Lt "lık fıçılarda 02 no salatalık salamura (beheri 50 Kg I 200-220 Lt.'lık fıçılarda 03 no salatalık salamura (beheri 100 Kg ) 200-220 Lt "lık fıçılarda 04 no salatalık salamura (beheri 100 Kg ı 200-220 Lt "lik 1 4 doğranmış salatalık salamura (behen 100 Kg ) 200-220 Lt "lık fıçılarda 21735 Kg. san sıvrı bıber salamura (beheri 35 Kg ) 200-220 Lt'lık fıçılarda aikol sırkesı (beheri 200 Lt ) 200-220 Lt'lık fıçılarda bıber salçası (behen 230 Kg ) 200-220 Lt'lık fıçılarda ye>ıl domates salamurası (behen 50 Kg. ) 200-220 Lt 'lık fıçılarda yeijil acı bıber salamurası (behen 65 Kg ) 200-220 Ll kapasitelı yukarıda yazılı mallann bulunduğu plastık ftçılar. Muhammen knmeti 1 807 569 340 - TL 5 046 18Ü. 768.-TL 2 422 276.212.-TL 841030 128-TL 147 000 000-TL 280O0O.OO0.-TL. 80 000000-TL. 621 8% 200-TL 595.729 674-TL. 1I0.950.0O0.-TL. 11 958 632 322 - TL AKÇAKOYUN 51530 3996IJ 8124 17260 salamura 147 fıçılar 8000 80 fıçılar 4475 18870 3170 TOPLAM BELDESİ Muhammen Kı\me»i: Adedi: 356.000.000 - TL 434.000.000 - TL 2 500 000 - TL 48 250 000 - TL 147.000000-TL 10.750.000-TL. 434 700 000 - TL. 100 000.000-TL 260.000 000-TL. 6 000.000 - TL 20 800.000 - TL 1.749.OOO.O0O-TL. 3 569 000 000-TL 17 8 434 5 193 147 43 621 50 40 30 8 1749 TOPLAM ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN DosvaNo- 1994/979 Satılmasına karar verılen gaynmenkulün cınsı. kıymetı. adedı, evsafı: Ankara ilı Al- tmdağ ilçesı Aydıncık Köyü Güngörmez mevkıınde kaın tapunun 527 parselmde kayıt- lı 14.600 m2 mıktanndakı tarlanin borçluya aıt 1-2 hıssesi bır borçtan dolayı Ankara Ad- lıye Sarayı K. Blok zemın kat 59 no'lu odada açık arttırma suretıyle satılacaktır. Tarla hafıf meyıllı bır yapıya sahıp olup, tanma elverişlıdır. Genış e\ ;>afı dosyada mevcut şart- nameye ılışık bılırkışı raporunda açıklanmıştır. Tarla imarMz böleede kaldığından ımar venlmemıştır. Takdir edılen değen: (Borçlunun 1/2 hissesı) 109 500.000.-TL. KDV be- deli alıcıya aıttır. Sabş şartlan: I - Satış 2.1.1996 günü saat 10.45'den 11.00"e kadar vukanda yazılı yer- de açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arrtırmada tahmm edılen kıymetin yüzde 75'inı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 12.1.1996 günü aynı yer ve saatte ikıncı arttırmava çıkanlacaktır. Bu arttırma- da da bu mıktar elde edilememışse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektir. Şu kadar kı. arttırma bedelının malın tahmın edılen kıymetinin > üzde 40'ını bulması ve sa- tış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan baş- ka, paraya çevırme ve paylastırma masraflannı geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektir. 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn, tahmm edilen kıymetin yüzde 20 si nispetinde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelerı lazımdır. Satış peşın para ıledır. alıcı ıstedığınde 20 günü geçmemek üzere mehil verılebılır. Tel- lâliye resmı. ihale pulu. tapu harç ve masraflan ve KDV alıcıya aittir. Birikmış vergıler satış bedelınden ödenır. 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla diğer ilgılılenn (*) bu ga>Timenkul üzenndekı haklannı hususiyle faiz ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgeler ile onbeş gün ıçınde dairemize bıldirmelen lazımdır. Aksı takdırde hakları tapu sicılı ile sabit olmadıkça pay- iaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretiyle ıhalenm feshıne se- bep olan tüm alıcılar ve kefillen teklıf ettıklen bedel ile son ıhale bedeli arasındakı fark- tan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt faızınden müteselsılen mesul olacaklardır. thale farki ve temerrüt faızı aynca hükme hacet kalmaksızın dairemızce tahsıl olunacak. bu fark, varsa öncelikle teminat bedelınden alınacaktır. 5- Şartname. ılan tarıhınden ıtibaren herkesin görebılmesı ıçm daırede açık olup mas- rafı verildığı takdirde ısteyen alıcıya bır örnegı göndenlebılır. 6- Satışa ıştırak edenlerın şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmış sayılacak- lan. başkaca bılgı almak ısteyenlerın 1994'979 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ılan olunur. 14.11.1995 (*) İlgililcr tabirine irtifak hakkı sahipleri dedahildir. Basın: 5 7 069 Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog