Bugünden 1930'a 5,464,652 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! EMLAK BANKASİ 72. VISAYI 25822 / 25000 H (KDViçinde) Cumhuriyet ŞOO milyon önpeşinatla mmmmmîimugemmyımsıimmmti EMLAK BANKASİ\ KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt NMftt NADİ (1945-1991) 1JUUUK1S95CUNU Uluslararası Para Fonu, yeni kurulacak hükümetle her şeyi baştan ele alacak EYIF^ıımtahlosu ohuıısıız Hukuka Saygı... Erien seçime doğru düşe kalkagidhoruz. "Dişe kalka' deyişimizin nedeıi, hukuk devlerini hiçe sayan kiıni olaylar ve karar- larla ûyasal gündemin ka- banrasından kay naklanıvor. Hiçbir hükümet, iktidar sürcsini kısaJtabilecek bir sı- na>a »aktinden önce girmek fetemcz. Koalisvon hüküme- ti seçime doğru bir eğik dü- zeyde kaymaktadır. Ancak bu süreçte seçimlere gölge düşürecek da\ ranışlardan sakınmak. önceiik kazanma- fadır. Yeni Seçim Yasası. dar bir zatnanda eksiğivle gediği>le Jiazıriandı. Bu olgudan son- raki gelişmeler madde mad- de şöjle özetlenebilir: 1) Hazırlanan veni Seçim Yasasfnda anayasaya a>kın yönler olduğu görüldü. 2) \nayasa Mahkemesi, Seçinı Yasası'ndaki kimi madde ve hükünıleri iptal et- ti. 3) Ne yazık ki Meclis ço- ğunluğu \na\asa\1ahkeme- si'nin iptal ettiği çe>re bara- jına ilişkin hiikmii yeniden yasalaştırdı. 4) Seçim V'asası, bu haliyle onaylanması için Çanka- ya'yasunuldu. 5) ( umhurbaşkanı yasayı onaylarken Seçim V'asası "na veniden konan çevre barajı- na ilişkin hükmünanayasaya aykın olduğunu düşünerek Ânayasa Mahkemesfne baş- vıı rdu. • Anayasanın 104'üncü maddesine göre Cumhur- başkanı anayasaya aykın ya- sa maddelerinin iptali için Anay asa Mahkemesi'ne baş- vurmakla görevlidir. Saym Demırerin bu konu- daki girişimini doğal saymak gerekir. Çankaya. 24 aralıkta yapıl- ması gereken seçimi gecikti- rebilecek bir tutuma girme- miş: ama. daha önce anaya- saya a\ kınhğı Anay asa Mah- kemesi'nce karara bağlan- mış bir hükmün seniden in- cetenmesi için Vüksek Mah- keme'ye başvurmuştur; Meclis iradesine saygıyia, hu- kuk de\ leti ve demokrasiyi bağdaştıran bir çözümü gö- zetmiştir. Hukukçular. genel barajın üstüne bir deçevre barajının eklenmesinin hem demokra- siye hem de anayasaya ters ol- duğunu dilegetirmektebirte- şiyorlar. Anay asa Mahkemesi de daha önce bu yolda karar verdiğıne göre kimi partüe- rin işine yarayacağı varsayı- lan hükmün iptali, 24 araİık seçimlerini gölgelenmekten kurtaracaktır. • Anay asa Mahkemesi, da- ha önce anayasay a a> kırı sa- yarak iptal ettiği bir hüküm hakkında veniden karar ve- recektir. Karar nasıl olacaktır?.. 24 aralık seçimlerine iliş- kin pekçok iddia ortalığı sar- mış, 'siyasal kırlenme' biraz daha yoğunlaşmıştır. Bu ko- nuda Başbakan Ç illcr'in da- ha önceki girişimlerini yanıt- layan Ana\asa Mahkemesi Baskanı Yekta Güngör Öz- den "demokrasiye ve huku- ka saygı" nm gereğinden söz açmak zorunluğunu duy- muştur. Anayasa Mahkemesi şim- di bir sina\ karşısındadır: Yüksek Mahkeme daha ön- ce verdiği kararda direnebi- lecek midir?.. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda geri çekilmesi, "sivasal baskıya boyun eğ- mesı" biçiminde yonımlara yol açacaktır. Demokrasinin temeUerini oluşturan başlıca saygın ku- rumlardan biri olan Anaya- sa Mahkemesi'nin gereğini yerine getireceğine inanıyo- ruz. Cumhuriyet Kontrolden çıkan ekonomi Türkiye'nin popülist politikalarla sü- rekli ve dengeli birekonomiye vönele- medığini vurgulayan IMF çevreferi. "U- yanlanmız göz önüne alınmadığından, kaygı verici bir sürece gırildîği gözleniyor. Bu, hem çok ürkütücü hem de ekonominin veniden kontrolden çık- makta oldueuna işaret ediyor" diyorlar. Cumhuriyet'e bilgı veren^ir IMF uzmanı. 'Türkiye"de toz dumana kanşmış durumda. Her şey çok açık bir biçimde orta- da. Ankara'ya, sorunlannı halledip yeni hükümeti kur- ması sonrasında yeniden oturup her şeyi baştan konuş- mak gerektiğinı bildirdik" açıklamasını yaptı. Sosyal dengeler etkîlenecek' Halkın dövıze yönelmesini 'doğal" ve •gecikmiş' bir talep olarak değerlendi- ren IMF uzmanı. Refah Partistkaygısı- nı da dile getıriyor. 1996'nın şımdi- den tüketildiâini anımsaîan uzmana göre, ne yapı- lırsa yapılsın. bugünkü ekonomik sıkıntılann birtakım ekonomik ve sosyal denşeleri etkilememesi mümkün değil. Seçim sonrası Türk halkının kemer sıkması ge- rekeceğini vurgulayan IMF uzmanı. "Şu anda seçim arifesinde olunması nedeniyle zamlar dondurulmuş gi- bi gözüküyor. Yeni kurulacak hükümetle birlikte halk bağınp çağıracak" değerlendirmesinde bulundu. Yeni stand-by gündemde Türki>e"nin önümüzdekı yıl 7 milyar dolar dış borç ödemesinin iç borçla kar- şılanmasının olanaksız olduğunu belır- ten IMF uzmanına göre Türkıye ekono- misi, daha birkaç yıl stand-by düzenlemesine ihtiyaç duyuyor ve IMF reçetelerine narfiyen uyulmazsa dıiz- lüğe çıkamayacak. Hangi parti hükümet olursa olsun IMF'siz bir ekonomi polîtikası izlenmesinin olanaksız olduğunu savunan IMF uzmanı. "Türkiye ne zaman si- yasi toparlanmayı gerçekleştirebilirse IMF devreve ye- niden girer. Yeni stand-by'ın koşullan farklı olur'' dıye konuştu. RJATKOZLÜKLUnunhateri • 9. Sayfada îsmet Sezgin'e, 'Meclis'i olağanüstü toplarsanız bu hem sizin hem de benim sonum olur' dedi Çffler'in tehdidi süriiyorÇiller, Sezgin'i aradı TBMM'nin seçimi ertelemek için olağanüstü toplanması girişimini engellemeye çalışan Başbakan Tansu Çiller'in, TBMM Başkanı Ismet Sezgin'i arayarak "Meclis'i toplamayın. Eğer Meclis"i toplarsanız bu hepimızin sonu olur. Hem sizin başkanlığınızın, hem de benim başbakanlığımın sonu olur" dediği bildirildi. Ismet Sezgin'ın ise "Benim başkanliğımın önemi yok. Önemli olan sizin başbakanlığınız" yanıtını verdîği öne sürüldü. CHP. adaylarını tanıttı Baykal'dan medyaya eleştiri • CHP, mületvekili adaylarını kamuoyuna tanıttı. Murat Karayalçın'm toplantıya katılmaması dikkati çekti. Deniz Baykal törende yaptıŞı konuşmada. CHP'den istifa edenlere, "Seçime beş kala parti değiştirnıe hakkını nereden alıyorsunuz? Aynalara utanmadan nasıl bakacaksınız?'" diye çatarken, DYP'li küskünleri de, "tbret sahneleri yaşanvyor. Partıler de küskünlere destek veriyor. Bu da. siyasete yeni ve ağır bir darbedir" dıye eleştirdi. • Baykal, "Seçim yapılmadan koalisvon modelleri pazarlanıyor. Siyaset ötesi merkezler siyaseti oyuncak haline getirmek istiyor. Bu senaryonun bir ayağı CHP"yi devreden çıkarmadır. Iki tane manşet atacaksın. tstanbul'da yazılan senaryolar doğrultusunda. CHP'nin içi boşaldı kaygısını vereceksın. Kimse rotatiflerin. ekranlann arkasında siyaset yapmaya kalkışmasın. Solu, bu tertiplere teslim ettirmeyeceğim" diyerek sert eleştiriler yöneltti • 4. Sayfada Destek tartışması TBMM Başkanı İsmet Sezgin'in başvuruyu reddetmesı halinde bir bildırge hazırlığı içinde olan küskün DYP'lilerin. bu bildirgeyle 24 aralık seçimlerinde DYP'yi desteklemeyeceklerini açıklayacaklan kaydedildi. Muhalıf bazı DY'P'lilerin, "Bildırgede ANAP'ı destekleyeceğimizi söyleyelim" görüşünü ortaya attıklan. ancak çoğunluğun buna karşı çıktığı öğrenildi. ER6UN «SOY'un hatert • 5. Sayfada Şantaj doğrulandı Başbakan Tansu Çiller, Cumhurbaşkanı'na saygılı olduğunu belirterek Süleyman Demırerin görev süresini tartışmaya açacağı iddiasını yalanlayan bir açıklama yaptı. Devlet Bakanı Münir tslamoğlu ise Çiller'i yalanlayarak olayın doğru olduğunu söyiedi. DYP'den aynlmayacağını ve dava uğrunda mücadele etmeyi sürdüreceğini belirten Islamoğlu. "Devlete hiçbir zaman güçliik çıkarmam. Ben mıllet için bu makamda oturuyorum" dedi. • 19. Sayfada Türk-iş'te genel kurula doğru Meral: 3 yılda tarihyazdık • Türk-Iş Başkanlar Kurulu, 5-10 aralık tanhlerinde yapılacak genel kurula yönelik hazırlıklannı değerlendirmek uzere dün toplandı. Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral açılışta yaptığı konuşmada, 24 aralık seçimlerı sonucu oluşacak parlamentonun. ülke sorunlanna çözüm bulabilmesi için ciddi taurlar göstermesı gerektiğini belirtti. • Meral. Necmettin Cevheri'nin, genel kurula katılacak delegelerin ısım listesini istediğini öne sûrdü. Cevheri'nin, delege listesini Türk-tş Basın Bürosu'ndan istettiğini belirlediklerini kaydeden Meral, "Neden istediğini bilmiyorum. Niyetleri herhalde, Başbakan'ın, 'Bayram Meral'i bitireceksınız" lafını yenne getirmek" dedi. • 3. Sayfada elepçelerini göremeye usudüşünçe suçl Ankara y ya Çeçenya suçlaması • Rusya'da yayımianan Trud eazetesinde yer alan bir yazıda. Moskova'nın Çeçenya'daki istikrarsızlık nedeniyle Türkiye'yi suçladığı belirtildi. Vazıda. ne zaman Moskova. Çeçenya'da istikrarı sağlamaya yönelse, Türkiye'de Göçmenİik Yasasfnın gündeme getirilerek Çeçen militanlara kucak açıldığı öne sürüldü. • Ankara "nın, Dudayev yönetiminin temsilcileriyle ve VTirtdışında sürgün hükümeti kurma amacınaaki Mamadayev'le sıkı ılışki içinde olduğunu savunan Trud. Türkiye'den Çeçenya'ya çok mik'tarda silah. para ve "çete üyesi" gönderildiğini yazdı. HAKVJ AKSflY'IP haterl • 10. Sayfada İslami Hareket operasyonu Eımıiyet halktan yardıın istedi İstanbul Haber Ser>isi - Geçen cu- martesi günü vasa- dışı Islamı Hareket Orgütü"ne yönelik düzenlenen operas- yonda çıkan çatii>- madan sonra gözal- tına alınan "Göksel Bila" sahte kımliklı kışinin sorgulama- Ivnııiıgıuuııiııııjor. Mndan kımlığı konusunda bir ıpucu elde edıkmedığı bildirildi Emnıyet. basma dağıttığı fotoğrafyardımıyla bu kışı hak- kında bilgı almaya çalı^ıyor. İstanbul Emnıyet Müdürlüğü Basın Protokol ve Halkla llişkilerŞube Müdür- lüğü'nden yapılan açıklamaya göre. Kır- şehir merkez Karahıdır nüfusuna kayıtlı, OenbveSakineoŞlu20 10 !969dogıım- lu Göksel Bıla adına düzeınenmış sdhte nüfuscüzdanıylayakalanankişinınkim- lığine yönelik bilgilere ihtiyaç duyuldu- gu belirtildi. Basınadagıtılan fotoğrafta- kı kışiyi bılen ve tanıyanların "155 Polis İmdat" ya da 636 12 15 no'lu telefonla- ra bilgı vermesi ıstendı. 5 KİŞİ YARALI Avcılar'da polise saldırı • Avcılar'da inşaat halindeki emnıyet bınasının yakmında görev yapmakta olan polis ekibıne silahlı ve bombalı saldın düzenlendi. Olayda biri ağır 3 polis ile 2 yurttaş yaralandı. tstanbul Haber Senisi-Avcılar'da in- şaat halindeki emniyet binasının yakının- da sabıt nokta görevı yapmakta olan po- lis ekibıne kımlığı belirlenemeyen üç ki- şı tarafından silahlı ve bombalı saldın dü- zenlendi Saldırıda rıagır3polısmemu- MArkastSa. 19,Sü.1'de Devletin büîünlüğü aleyhine propaganda yapmaktan yargılanan görme engelli Eşber Yağmurdereli, Atilay Ayçin ile birlikte yargılandığı dünkü duruşmasında, düşüncelerinin değişmediğini ve hapis cezası ile korkutulmaya çalışıldığını söyiedi. • ANAP Nabza göre müzik • 5. Sayfada DSP Grupta görev bölüşümü I 5. Sayfada 2 1 . Y ü z y ı l ı n k o l a y l ı k l a r ı , b u g ü n d e n V a k ı f B a n k ' t a : VakıfBank Future 2001 Gelın VakıfBank Futuıe 2001e, tum bankacıhk hiımet- lerinden. gelişmi; bilgisayarlar deoetıminde, blrkaç tu$Ia, anında kcndiniz yararlanın. Geleceğın bankacı- lığıaı bugünden vaşayın! Future 2001 t , , ^ V İ , < Ankara Tunaiı, UUnbul Suadiyc'd*. VüklllMİK Cuma namazı tur atlattı Namaza gittiği için sahaya çıkmayan imam-hatip lisesi takımı, hakem kararının aksine galip ilan edildi BORSA ÛDun 39.113.64 Öncek 37.757.82 DOLAR ûDun 55.000 Önceki 54.500 MARK ÛDur 38.300 Oncekı 38.000 ALTIN ûDun 685.500 Oncekı 680.000 HADEP Yurtdaş sorunu giderildi I 4. Sayfada SEÇİM Bağımsız adaylann listesi • 19. Sayfada GUNDEM LEVENTGENCELLİ BLîRSA / MUSTAFA- KEMALRAŞA-Bursa'nın Mustafakemalpasa ilçesin- de Tatkavaklı îlköğretım Okulu ile ımam-hatip lise- si takımlan arasında oy- nanması gereken maçın cuma namazı saatine denk gelmesi skandala yol açan bir karara neden oldu Göre\ lı hakemler ve Tatkavak- lı takımı maç saatınde hazır olmasına karşın. namaza gıderek maça çıkmayan imam-hatip lisesi hükmen ga- lıp ılan edildi. Bursa'da yayımianan Olay gazetesınde yer alan habere göre. 17 kasım cu- ma günü oynanmast gere- ken maç için yasal her şey hazırdı Orta hakem İbra- him Alkaya ''maç saati vaklaştığında Tatkavaklı llköğretim Okulu'nun maç listesiy k ibrazettikle- ri lisanslarını aldığını ve bekleme>e başladığını. ancak İHL takımının statta bu- lunnıadığinı \e lisanslarını ibraz etmediğini" söyiedi. • Arkası Sa. 19, Sii. 1 'de MUSTAFA BALBAY Alevilerin Alevi.. Ikibinli yıllarda Anadolu'nun tarihi yazılırken, 20. yüzyılın son çeyreğine ilişkin bölümde Aleviler için şu saptamalar yer alacak: "Türkiye 'de devlet yapısı Sunnı anlayışa göre biçimlen- mişti. Diyanet işlerı Başkanlığı yıne bu mezhebin gerekle- nne göre yapılanmıştı. 12 Eylul askeri yonetimının ardın- dan okullara konulan zorunlu din dersı de aynı uygulama- nın devamıydı. Aleviler, Anadolu 'da çağdaş yaşam biçimının, toplum- sal duyarlılığın oncusü konumundaydı. Bu özelliklerinın törpülenmesi ve zamanla ortadan kaldınlması için ikiyön- tem benimsendı: - Dışlayarak yalnızlaştırma. • Arkası Sa. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog