Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

Konut projelerinizi projelerimizden biriyle gerçekleştirin. EMLAK BANKASI Cumhuriyet72. Y l SAYI25589/ 26000 TL (KDV ıçınde) KURUCUSU VMRHU* (1924-1945) BAŞYAZARI NADfcNADİ(1945-7997) 8 KASM 1995 ÇARŞAMBA FRAIVSA'DA BUNALIM ATLATILDI Juppe yeniden başbakan • Iktidarda kaldığı altı ayın sonunda kamuoyu yoklamalannda Beşıncı Cumhunyet tanhinın en düşük düzeyine genleyen ve ıstıfa etmek zorunda kalan Juppe'nın. Cumhurbaşkanı Jacques Chırac tarafından yeniden hükümet kurmakla gorevlendınlmesı Fransızlar arasında şaşkınlık yarattı. Milletvekilleri, adaylann merkez yoklaması ile belirlenmesine isyan etti CHP kaynıyor• Adayhk başvurusunda bulunmayacaklannı açıklayan Ankara Milletvekılı Mümtaz Soysal. İstanbul Milletvekılı İsmaıl Cem. Amasya Milletvekili Tahır Köse ıle bazı arkadaşlannın. Anayasa Mahkemesı'nin kararının ardından DSP'ye geçebilecekleri haberlen yoğunlaştı. • İzmır MilleU ekilı Erdal tnönü, aday olmayacağmı açıklarken kendını feshederek CHP'ye katılma karan veren SHP'nin son lıden Murat Karayalçın'ın ise bugün, ülke seçım çe\resi mılleUekilliğı adaylığı ıçın başvuruda bulunacağı bildırildı. Tahir Kose Mümtaz Smsal • Sıvas Milletvekıli Zıya Halıs. "Me\cut yönetım, bır arkadaş grubunu öne çıkaran. diğerlerinı ıten bir yaklaşım ıçınde. Tansu Hanım'ı kurtarmaya değer mıydı? Bence değmezdı Aday olmayacağım Umarım aday olmak isteyen arkadaşlan ıyı değerlendınrsınız, ben de yanılmış olururrf dedı • Genel Başkan Ba>kal da "Grubumuzdan çok memnunum. Aday behrlenırken orgütün sesı dinlenecektır. Merkez yoklamaları aslında genel merkezı de rahatsız eder. Ancak partımızın çıkan ıçın bu konuda yıpranmayı göze alıyoruz" dedı. • 5. Sayfada • Chırac'ın. Fransa ekonomısınde \aptığı koklü rota değışıkhğınden sonra Juppe'ye yeniden görev vermeyeceğını düşünen gözlemcıler, ıktıdan boyunca kararlannı "kımseye vekâlet vermeden" alıp uygula\an başbakanm, kurduğu ıkıncı hükümette de ıplen ehnde tutacağını ılen süruyorlar. • 9. Sayfada 25. yıldöniımü Fransızlar de Gaulle'ü unutaıııadı • İkıncı Dunva Savaşı kahjgmanı ve Fransa'da Beşıncı Curnrujnyet'ın kurucusu General Charles de Gaulle, olumunun uzennden geçen çeyrek yuzyıla karşın Fransızlann gonlundekı yennı korumaya hâlâ de\am edıyor • Fransa"da başlayan ve tum dunyayı etkısı altına alan '68 olaylan sırasında gençlığe karşı sert bır tutum ızleven ve sonunda ıstıfa etmek durumunda kalan de Gaulle, yann ulke çapındakı gorkemlı torenlerle anılacak • 9. Sayfada Sel felaketi Ozfatura'dan tersine göç önerisi • Izmır'de tnlyonlarca lıra zarara neden olan felaketın ardından başlanan hasar tespıt çalışmalannda son aşamaya gelındı Izmır Büyııkşehır Beledı\e Başkanı Ozfatura'nın genye goç edenlere maddı yardımda bulunacağını açıklaması tepkılere neden oldu •Yurttaşlar, gelen yardım malzemesının bol olmasına karşın dağıtımında sorunlar yaşandığını \e felakete uğramamış kışılenn de buyardımlardan yararlandığını ılen süruvorlar • Arka Sayfada Cumhuriyet, halka açık ÇEAŞ olayının belgelerini açıklıyor ÇEAŞ'ta Uzan vurgıınu "PENCERE'Y LE KUCAKLAŞAN ONUR - OnurçiçekJeri "Ay dınlanma'nın ışıklıpenceresi'ni siıslediler onceki gece \taturk kultur MerkezTnde. 'Dünyayı ku- caklayan. Turkhe'vi kucaklayan. insanlığı dunden bugüne \e geleceğe kucaklayan" Hhan Selçuk için butunleşmişti herkes. Dostlannın 'Demokratikleşme savaşı- mında ulkenin saat kulesi gibi" olarak nitelendirdiği İlhan Selçuk'un yazılanyla, Nâzım Hikmet'in. Rıfat Ilgaz'ın şiiriernle. Ruhi SıTnun muziğiyle bir sanat şöle- nine donuşen geceye, Eskişehir Tiyatora kampanyası ite İstanbul Korosu da katıldı.Gecevi, Devlet Tiyatrosu sanatçüarı sundu. (Fotoğraf ERZ ADE ERTEM) Promosyon savaşı için girişimİstanbul Haber Semsi - Ba- sın Konseyı Yuksek Kurulu, seçım bıldırgelenne alınması- ru onerdığı promosvon yanşı \e tekelle^meyle ılgılı konula- n ıçeren onerı paketını partı lıderlenne sunuyor Basın Konseyı'nın onen pa- ketınde TBMM Genel Kuru- lu"na daha once sevk edılmış bulunan 5680 sa>ılı Basın Kanunu'nun bazı hu- kumlennın değıştınlmesını ongoren ta- sannın da >asalaşması istenı>or Basın Konse>ı nden >apılan \azılı açıklamada Konsev Ba^kanı Okta> Ek- şi, "Vuksek K.urul uvelennden Güngor Mengj,OrhanBirgit\e BakiOzilhanıle jj|| : Cumhuriyet promosyon oyununa gelmedi MİŞEL PERLNL\ıN PARİS- Fransa "nın onde gelen gunluk gaze- teknnden Lıberatıon. dunku sayisinda Turk basınının "tabak-çanaksavaşınıntuzağına~ gır- dığını one surdu Med%a sa\ fasinın tumunu bu- • ArkasıSa. 17, Sü. l'de Genel Sekreter Nilüfer \alçın'dan olu- şan he>et tarafından hazırlanan onen- lenn D^ P Genel Başkanı ve Başbakan TansuÇüler,CHP Genel Başkanı. Dışiş- len Bakanı ve Başbakan Vardımcısı De- niz BaykaL AîvAP Genel Başkanı Me- sut V ılmaz. RP Genel Başkanı Necmet- tin F.rbakan, MHP Genel Başkanı \\- parslan Tıirkeş ve BBP Genel Başkanı Muhsin Vazıcıoğlu'na sunulmak uzere Ankara'ya goturulduğu belırtıldı Basın Konseyı'nın sıvasal partıienn seçımbıldırgelenndeyeralmasınıöner- dığı konular şo> le - Basınınıız. olçusüz bo> utlara ulaşan promosyon varışını sağlıkİı bir rekabetin gerektirdiği bo> utlara indirmeli- dir. Bu anlavışın getırdiği yasal kurallar. bir an once kabul edil- meli ve uvgulanmalıdır. - Her sektorde ve her anlam- da tekelleşme çoğulcu demok- rasinın duşmanıdır Basında te- kelle^me bu açıdan bır ıstısna değıldır Çunku basında tekel- leşme. halkın gerçeklen ogren- mesine ve kamuoyunun serbestçe oluş- masina ızın vermez O nedenle demok- ratık sıstemın gereklenne ve ılkelenne uvgun makul ve ölçulu yasal onlemler bır an once alınmalıdır • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de Uzanlar'ın bankasına faizsiz para Uzan g tarafından kuçuk ortaklar alevhıne ıçı boşaltılan halka açık ÇEAŞ'takı operasyon. SPK'nın hazırladığı geniş raporda gözler onune senldı ÇEAŞ'ın kaynaklan Lzan aılesıne aıt Imar Bankası ıle Adabank'a 'faızsız* yatınldı Şırket yonetımının, Uzan grubunun bankalarına faızsız kaynak kulldndırma konusunda, "Bıze en fazla guven \eren bankalar, İmar Bankası \e Adabank'tır" savunmasını yapması dıkkat çektı DOĞAN AK1N ANKARA- Sermaye Pıya- sası Kurulu'nca (SPK) hazır- lanan Çukurova Elektnk AŞ'ye (ÇEAŞ) ılışkın yıllık raporda. Uzan grubunun, hal- ka açık şırkette yııruttuğu vur- gun operasyonu gozler onune senldı Raporagore.ÇEAŞ'ın kaynaklan Uzan aılesıne aıt İmar Bankası ıle Adabank a "faizsiz" yatınldı SPK. Uzan- lar'ın sahıbı bulunduğu Ru- melı Holdıng ıle bankalara pompalanan paralar nedenıy- leÇEAS'ın "enaz"463 mıl- yar lıra "zarara uğratıldığınr saptadı \arim tnlyon lıraya yaklaşan bu rakamın en dü- şuk tutarlan ıfade ettığı gece- lık repo faızlennın yuzde 1000lere ulaştığının dıkkate alınması gerektığı raporda voırgulandı ÇEAŞ yonetımının. Uzan grubunun bankalanna faızsız kaynak kullandırma konusun- da SPK ye gonderdığı savun- mada,"Bize en fazla giıven ve- • ArkasıSa. 17,Sü.3'te SPK arıyor 1 trilyonun bulunduğu banka kayıp ÇETİIS YİĞENOĞLL \D\N\ (Cumhuriyet) - SPK Başkanı Ali İhsan Ka- racan, Çukurova Elektrık AŞ'nın l zanlar'a aıt ban- kalardakı mevduatlannın kamu bankalarına aktarıl- ması ıçın gereken ışlemlere başlandığını bıldırırken ka- yıtlarda gorulen 20 mıKorı dolann (yaklaşık 1 tnlyon TL) yatmldığı imar Oft Shore Bankası nı tum ara- malara karşın bulanıadıkla- nnı sovledı ICaracan bor- sada ÇEAŞ tahtasını da en kısa surede açmayı duşun- duklennı belırttı Karacan. son gelışmeler- • ArkasıSa. l y ,Su3'te OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK CHP'de Yaşananlar... Erken genel seçımın 24 ara- lıkta yapılıp yapılmayacağına Anayasa Mahkemesı karar verecek Butun partıler ıster ıstemez, "yapılma" olasılığını dıkkate alarak hazırlık yapmak duru- munda Bugunlerde, partılılerın ve kamuoyunun yanıtını aradığı soru şu - Kım hangı partıden aday oiacak^ Bu soruya CHP dışındakı partılerın tumunde genel mer- kezler yanıt verecek CHP'de ıse20 ılde partılıler kalan ıller- de genel merkez belırleyıcı olacak CHP de onseçımın yapıla- cağı ıllenn onemlı bır bolu- mundesolguçludeğıl CHP lı- den Deniz Baykal'ın adaylığı- nı koyacağı Antalya'da ıse so- nucu ongormek çok zor olma- sa gerek Bu durum ıster ıstemez sosyal demokrat tabanda sı- kıntı yarattı Pek çok eksığı de olsa CHP, partı ıçı demokrası- yı en genış anlamda ışleten partı Ancak bu kez, "goster- melık" ızlenımı veren bır uy- gulama soz konusu Gelışmelerı ızleyen CHP'lı mılletvekıllerı, bır bır "yenı do- nemde CHP'den aday olma- yacaklarını" açıklıyorlar Bu kararını kamuoyuna duyuran Mümtaz Soysal, Ismail Cem ve Tahir Köse ye Erdal Inö- nü de eklendı Tabanı sıyasete sıcak, sos- yal demokrat bır partıde "Ku- çuk olsun benım olsun " yak- laşımısonuç vermez Tumuy- le lıdere dayalı partıler, belkı partı tabanına kulaklannı tıka- yabılır Ancak, sosyal demok- rat partıler bunu yapamaz, yapmamalı Baykal partısının dunku • • • • ArkasıSa. l7 ,Su. 9'da İ.M.K.B. hisse senedi alım satımlarınızı VakıfBank Menkul Kıymet Merkezleri yle anında yapabilirsiniz! ADANAMKM. TEL (0322) 438 10 41 ANKARA MKM. TEL (0312) 468 07 «O A.VTAL\A MKM TEL (0242) 248 28 83 BITSA MKM TEL (0224) 221 14 80 PEMZÜ MKM TEL (0258) 241 29 30 EGE MKM TEL (0232) 441 S9 00 ERZUBUM MKM TEL (9442) 235 21 04 İSTANB11.MKM TEL # Ç j ı YokıfBonk(0212) 29313 » SmSLN MKM- TEL (03621 43247i 1 4 Mükremin ohııazsan yandın!' • Son gunlerde ılgı goren TV komedısı "Bır Demet Tıyatro'nun yazan \e ovuncusu Yılmaz Erdoğan "Mukremm'ınbuderece tutulmasını "erkek toplum" olmamıza bağlıvor I Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Polis Dünyası... BORSA DOLAR MARK ODur 36 700 Onceki 36 700 ALTIN ûDun 641000 Oncek 637 500 Polıs orgutundekı ust duzey yonetıcılerın buyuk çoğun- luğu DYP saflarından Meclıs'e gırme hazırlığı ıçınde Bu yuzden de DYP deyınce ılk aklıma Doğru Yol Partısı değıl, Duduklu Yıldızlar Partısı gelıyor Emnıyet mudurlen polıs kokenlı valıler unıformayı çıka- rıp sıyaset gomleğını gıymek uzere art arda ıstıfa edınce, polısın en çok ne zaman kamuoyu gundemıne geldığını du- şundum- - Yargısız ınfazlar - Gozaltında kayıplar. - Işçı-memur eylemlerındekı ayıplar - Milletvekılı adaylığındakı kuyruklar.. Dın ışlerıyle devlet ışlen uzunca bır suredır ıç ıçe Han- • ArkasıSa. r,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog