Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Konut projelerinizi p rojelerimizden biriyle gerçekleştirin. EMLAK BANKASI Cumhuriyet7 2 Y l SAYI 2558812S000 TL (KDV içinde) KURUCUSU: YIMU8 NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİRNADİ f7945-799T> KASM1995SAU Suikast sonucu öldürülen İsrail Başbakanı Kudüs'te toprağa verildi ÇEAŞ dosyası / SPK'nin Çiller'den isteği Uzanlar'a üçHikıskaç• Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali îhsan Karacan. Başbakanlığa gönderdiği yazıda, Çukurova Elektrik AŞ'nin Uzan Ailesi yönetimindeki işlemlerinin, yasalardan doğan yetki ve görevlerin kullanılarak üç ayrı bakanlık tarafından denetlenmesini istedi. Karacan. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu ile Enerji ve Sanayi bakanlıklanna bağlı teftiş kurullannı "acilen" göreve çağırdı. • Enerji Bakanlığfnca idaresi devralınan ÇEAŞ'ın temsil ve diğer yetkileri. ticaret sicilinde tescili yapılan yeni yönetim kurulu üzerinde toplandı. ÇEAŞa elektrik hizmeti karşılığında yatırılacak paraların. kamu bankalarında bloke edilmesi kararlaştırıldı. ÇEAŞ'ın, Uzanlar'a ait bankalardaki hesaplannın da kapatılacağı bildirildi. SPK. savcılığa, aralarında Kemal Uzan"ın da bulunduğu eski yöneticilerin "emniveti suiistimal" ettikleri ihbannda bulundu. ARKASINDAN AĞLADILAR-lsraillileri şoka sokan suikasttan sonra Başbakan İzak Rabinin cenazesi önce İsrail parlamentosu Knesset'in öniinde katafalka ko- nuldu. Katafalkın önünden bir miHondan fa/Ja İsrailli geçerken cenazeve katılmak için krail'e gelen dünya liderleri de Rabin için saygı duruşunda bulundular. ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi HUlary Clinton da cenaze töreninde Rabinin tabutunun yanından geçtikten sonra Bayan Rabin'e başsağlığı dilediler (altta). Cenazede barış dflelderi Suikastçı: Tann'nın emriyle yaptım Dünya barışın sürmesini istiyor • 9. Sayfada • Barış mitinginden ayrılırken uğradığı silahlı saldında ölen israil Başbakanı İzak Rabin için dün Kudüs'te görkemli bir cenaze töreni düzenlendi. 70'ten fazla lider ve 2 bine yakın temsilcinin katıldığı devlet töreni sırasında görülmedik güvenlik önlemleri alındı. •Liderler, Rabin*in Ortadoğu'da banşı sağlamak için harcadığı çabayı överek ölümünün Ortadoğu barışını engellememesi dileğinde bulundular. Başbakan Tansu Çiller, Bayan Rabin'e sanlarak başsağlığı diledi. • Cenaze töreni başlarken tüm ülkede sirenler çaldı. tki dakika süren saygı duruşu sırasında Israil'de yaşam durdu, İsrailliler başbakanlanna son görevlerini yeriııe getirdiler. • 9. Sayfada DOĞAN AKIN ANKARA - Halka açık ano- nim şirket olmasına karşın. Lzan ailesinin yönetimince "boşalt- ma" operasyonuna sahne oldu- ğu saptanan Çukurova Elektrik AŞ "ye(ÇEAŞ)yatacakparalann kamu bankalarında "bloke" edilmesi kararlaştırıldı. Serma- ye Piyasası Kurulu (SPK) Baş- kanı Ali İhsan Karacan. Başba- kanlığa gönderdiği yazıda. ÇE- AŞ"ın Uzan ailesi yönetiminde- ki işlemlerinin, Maliye Bakanlı- ğı Hesap L'zmanlan Kurulu ile Enerji ve Sanayi bakanlıklanna bağlı teftiş kurullannca "acilen" denetime alınmasını istedi. Cumhuriyet. halka açık ÇE- AŞ'ın. İnterstar televizyonunun da sahibi olan Kemal Uzan ile oğlu Cem Uzan"a ait şirketler grubu yararına içinin boşaltıl- masına ilişkin gelişmeleri. bel- gelerle ortaya koyuyor. Alınan bilgilere göre. SPK Başkanı Ali thsan Karacan. dün Başbakanlığa gönderdiâi yazıda. • Eski Tes-lş Başkanı Korur • 'İş güvencesini kaldırdılar' • Tes-tş Sendikasf nda uzun yıllar başkanlık yapan Metin Korur. "Iki buçuk yılda personelinin yüzde 40"ından fazlasını atan, çalışanlarda her an 'Ben ne zaman atılacağım' korkusunu yerleştiren bir yönetimdi Uzanlar" dedi. • Korur. "Genel müdürüne 5 milyon liradan fazla harcama yetkisi vermeyen bir zihniyet, emeğin kıvmetini bilemedi. çalışanlan süründürdü" diye konuştu URJK TBCİN'in tıaberi • / 7. Sayfada AKARYAK1T LRÜNLERİNE VOZDE 5 ZAM • 7. Sayfada ÇEAŞ"ın Uzanlar'ın yönetimi sırasındaki hesap ve işlemlerinin üç ayrı bakanlık tarafından denet- lenmesini istedi. Karacan, yazısında. yasalardan doğan yükümlülükleri çerçevesinde Maliye Ba- kanlığı Hesap Uzmanlan Kurulu"nun şirket he- saplannı denetlemesi gerektiğini \urguladı. He- sap Uzmanlan Kurulunun. ÇEAŞ'ta Vergi Usul Yasası'naaykın muhasebe kayıtlan ile diğer mev- zuat açısından belgeler üzerinde denetim yapabi- leceği kaydcdildi. Karacan. Başbakan Tansu Çil- • Arkası Sa. 17,Sü.3'te Merkez sağın ittifak diyeti • DYP Genel Başkanı ve Başbakan Tansu Çiller ile ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz arasındaki merkez sağın liderlik kavgası, MHP başta olmak üzere sağdaki küçük partilere yaradı. 1991 seçımlerinde RP listesinden TBMM'ye giren MHP. 24 Aralık seçimleri için DYP ile yürüttüğü ittifak görüşmelerinin diyetini. "Ödün vermem" dediği Çekiç Güç ve TMY'nin 8. maddesi ile ilgili yapılan oylamalara katılmayarak verdi. • DYP'nin de buna karşıhk, seçimlerde MHP'ye 65 milletvekili çıkarma sözü verdiği ve kendisine bağlı bazı bakanhklarda müsteşarhk ve kadro olanağı sağladığı öne sürüldü. BKÜN MSOY'un haberi • 3. Sayfada DENİZ BAYKAL ~ 'Seçimin önüne geçilemez' • CHP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Deniz Baykal. Seçim Yasasf nın Anayasa Mahkemesi'nce görüşülmesine karşın, 24 Aralık tarihini temel alarak çalışma yaptıklannı belirterek "Seçim yapılacaktır, seçimin önüne geçmek mümkün değildir"' dedi. •Mahkemenin, yasanın anayasaya aykın olduğu iddıa ediler. maddelenni incelediğini anımsatan Baykal, "Anayasa Mahkemesi'nin seçimi iptal etmesi söz konusu olamaz'" görüşünü dile getirdi. • 3. Sayfada Seçimde tarih belirsizliğiYenî SensryOlSf Anayasa Mahkemesi'nden çıkması olası bir iptal kararına karşı çeşitli se- naryolar üretilmeye başlandı. De\ iet Bakanı Coşkun Kırca, ülke seçim çevresi gibi bir madde- nin iptali durumunda. seçim tarihinin değişmeyeceğini. hemen gerekli düzenlemelerin yapıla- cağını söyledi. DYP'li ibrahim Yaşar Dedelek de "Bazı maddeler iptal edilirse. hemen gerekli değişiklikler yapılır ve 24 Aralık'tan bir hafta sonra seçime gidilir" dedi. Başbakan Yardımcısı Baykal. "Bu yılın sonuna ulaşmadan önce bir seçim yapmayı umııt ediyoruz" derken DSP ile bazı küçük partiler. ilkbaharda seçim yapılmasından yana tavır koydular. H 5. Sayfada İ n c e l e m e y e başladl 95 milletvckilinin Seçim Yasası'nın iptaii için yaptığı başvuru, raportörler tarafından incelenmeye başlandı. Heyet, öncelikle başvuruda usul yönün- den eksikliklere bakacak. Eğer eksiklikler yoksa esastan incelemeye geçilmesine karar verecek. İptal başvurusunda "yürürlüğün durdurulması" istemi de bulunduğundan heyet. ikinci aşama- da bu istemi karara bağlayacak. Daha sonra ise iptal istemini esastan görüs,erek sonuçlandıra- cak. Anayasa Mahkemesi'nin "yürürlüğün durdurulması" istemini reddetmesi halinde. yasa maddeleri. iptal istemi sonuçlandırılıncaya dek yürürlükte kalacak. • 5. Sayfada YOK^E PROTESTO 6 Isyanın saçlam kısaldı 9 Haber ^Ierke^i - Yüksek Öğretim Kuru- mu'nun (YÖK) 14. kuruluş yıldönümü, öğre- tim üyeleri ve üniversıte öğTencileri tarafından protesto edildi. Aralarında iki bayanın da bu- lunduğu Istanbul Üniversıtesi (IC) öğrencileri "Saçlarımız rüzgâra karşı sa\ rulmavacak artık. İs\anın saçları kısalıyor" yazılı pankartın altın- da saçlarını üç numara kestirerek YÖK'ii pro- testo ettiler. Bursa Uludağ Üni\ersitesi bahçe- sinde protesto gösterisi yapan 30 öğrenci. jan- darnıanın müdahalesiyle gözaltına alındı. tÜ Veterinerlik Fakültesi öğrencileri kantin- de düzenledikleri bir şölenle saçlannı üç numa- ra kestirdiler. "Müşterideğilöğrenciyiz'" diyen öğrenciler. "Ferman devlerinse. üniversiteler bizimdir" \e "Paraüeğitimeson'" şeklinde slo- İstanbul Lniversitcsi'nin kız \cerkek öğrencileri, müzikeşliğinde saçlannı üç numara kestirdiler. (Fotoğraf: UĞURGÜNYÜZ) Arkası Sa. 1 7 ,SÜ. l'de OLAYLARIN VEDINDAKİ GERÇEK Özelleştirme Kcrkaklığı Hüümet, özelleştirme ça- balarıii tehlikeye sokmamak uğrura bir büyük geri adım dahaattı. Küçük yatırımcı hi- çe sa>ılarak Uzanlar'ın tekeli- ne ter« edilen Çukurova Elekt- rik'in bu kez 'kurtarılacağını' sananlaryineyanıldı. Çiller ve Uzan aileleri arasındaki med- yatik kavga da sonucu değiş- tirrnedi. ÇEAŞ'ın Enerji Bakanlığı ile yaptığı sözleşmenin iptali için Cumhurbaşkanlığı'na gönde- rilen kararname umulmadık biçimde geri çekildi. Hükümet, bunun yerine devlete olan 2.2 trilyon liralık borcunu ödemesi için Uzan- lar'a "makul" bir süre verme- yi yeğledi. Başbakan Tansu Çiller, haftalardır televizyon kanalları İnterstar aracılığı ile kendisini yerden yere vuran Uzan Ailesi'ne, ÇEAŞ'tn yö- netimine Sermaye Piyasası Kurulu aracılığıyla el koyup gözdağı vermekle yetindi. Üstelik "geçici" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Şina- si Altıner, yetkilerine dayana- rak "en hafif" önlemi uygula- maya koyduklarını söylemek- ten de çekinmedi. Çukurova Elektrik'in içini boşaltarak kaynakları diğer şirketlerine aktarmakla ve böylece hem küçük yatırımcı- yı hem de devleti zarara uğ- ratmakla suçlanan Uzanlar'a gösterilen bu hoşgörünün ne- • • • • Arkası Sa. 17,Sü. 9'da Bugiine, yarına seslenen çığlık 12 Eylül'de kaybettiğimiz İlhan Erdost'u öldürülüşünün 15. yılında anıyoruz. I 4. Sayfada Bir 'ikinci dünya' olarak sanat Urart Sanat Galerisi'nde dün açılan 'Sanat: Kurgu Yaşam' başlıklı sergi, sekiz sanatçıyı bir araya getiriyor. • 12. Sayfada Selde söz var, çözüm yok izmir'in Yamanlar ve Örnekköy semtlerinde çalışmaların 'ağır aksak' ileıiemesi, yurttaşların 'sabrını' taşırdı. • Arka Sayfada Kayıt dışı, emekliden de çalıyor 4 milyon kaçak işçinin yol açtığı 60 trilyonluk prim kaybı, emekli ücretlerinde adaleti önlüyor. • 7. Sayfada Mağazalarda erken indirim Belirsizlik ve hayat pahalılığı ile tüketim daralınca konfeksiyon sektörü telaşlandı. 17. Sayfada Ankara, yalnızlığa itiliyor Türkiye, son Rus isteklerine yeşil ışık yakan ABD'ye rahatsızlığını iletti. • 8. Sayfada BOBSA Dun 43.632.23 Öncekı 44.926.3O DOLAR ODun 51.75O Oncekı 51.6OO MARK ODun 36.7OO Öncekt 36.45O ALTIN ODun 637.5O0 Oncekı 636.OOO GUNDEM MUSTAFA BALBAY TUSES'in Araştırması... Seçime beş kala siyasi partiler, yasanın iptal olasılığının gölgesi altında var güçleriyle çalışıyorlar. Bir yarıştır gidiyor. Yarışın ana dalları şunlar: - En ünlü adayı bulmak... - En iyi şarkıyı seçmek... - Genel başkanı en medyatik hale getirmek... - En iyi fotoğrafı çektırmek... - En iyi el-kol işaretini bulmak... Bir kreşe öğretmen alacak olsanız. nelere dikkat edersi- niz? WL Arkası Sa. !7,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog