Bugünden 1930'a 5,484,969 adet makaleKatalog


«
»

>nut projelerinîz:! »rojelerimizden biriyle gerçekleştirin. £ • EMLAK. BANK.ASI % $ Cumhuriyet EMLAK BANKASI VL SAYI Z5587 / 25000 Tl (KDVIÇinde) : YUNUS NADt (1924-19451 BAŞYMMl: NMrtR NA&İ (1945-1991) 6KASW1995PAZARTESİ srail Başbakanı'nm öldürülmesi Ortadoğu'da tedirginlikyarattı Barış >ara altlıRabin'e büyük tören 73 yaşındaki Israil Başbakam Rabın"in, bır banş mitingine kaüldığı sırada öldürülmesinin ardından yasa giren İsrail, bugün dünya liderlerinin katıhrmyla gerçekleştirilecek cenaze törenine hazırlamyor. Aşın sağcı örgüt Eyal ile bağlantısı olduğu bildirilen 27 yaşındaki hukuk öğrencisi Yigal Amir'in. "AUah'm emrinı yerine getirmek içirf öldürdüğü Rabin'den sonra İsrail yönetimi. banş sürecinin yara almaması için mümkün olan her şeyin yapılacağım bildirdİ.B li.Sayfada Yeni hedef Arafaf Banş süreciyle birlıkte tsrail toplumunda ciddi bir bölünmenin yaşandığına dikkat çeken Türkiye'nin tsrail Büyükelçisi Barlas Ozener, aşın dmci militan gnıbun. "Allah baba bu toprakları bize verdi. Terk edenler Allah'a karşı gelmiştir" anlayışıyla örgütlendiğine işaret etti. Özener, banş sürecinin tehlikeye girdığinı belirterek ileriki aylarda yapılacak Filistin seçimlerinin "banş sürecinde bir smav" olacağım kaydetti ve Arafat'ın da dinciler tarafından öldürülebileceğini söyledı. • 11. Sayfada DÜNYA SUİKASTI K1NIY0R 4 Ozgürlük savaşçısıydı' • ABD Başkanı Clınton. Rabin'in ölümünün öğrenümesinden sonra televizyondan yaptıgı açıklamada. "Dünya. büyük adamlanndan birini yıtirdi. O. halkının özgüriüğü için dövüşmüş bir savaşçıydı; şimdi. halkının banşı uğruna şehit oidu. Rabin, çalışma arkadaşım ve dostumdu. Ona hayrandım ve onu çok sevdim. Sözcükler, gerçek duygulanmı ifadeye yetmediği için şunu söylememe izin verin: Şalom... Elveda dostum" dedi. • Ingihere Başbakam John Major, "Meslektaşım banş için hayatını verdi" diye konuştu. Rabin'in tam bir vatansever olduğunu belirten Almanya Başbakam Kohl. "Bu çirkin saldırı. çok çesur ve bütün varhğı ile Ortadoğu'ya banş gelmesıne çalışan büyük bir insanı hedef almıştır" dedi. Fransa Başbakam Alain Juppe de Rabin'in öldürülmesini "büyük şaşkınlıkla ve üzüntüyle" karşıladığını bildirdi. FKÖ lideri Yaser Arafat. Israil Başbakam tzak Rabin'in ölümün- den dolayı "şoka uğradığını ve çok üzüldüğünü" söyledi. •• Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 12-15 kasım tarihlerinde Tel Aviv'e yapacağı ziyaret ertelendi. Başbakan Tansu Çiller, devlet bakanlan Coşkun Kırea ve AH Dinçer ile birîikte cenazeye katılmak üzere Tel Aviv'e hareket etti. M 11. Sayfada 52. HÜKÜMETE172 RET OYU VERILDİ Seçim hükümetine 243 '• Eski TBMM Başkanı. DYP'den ihraç edilen Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk oylamaya katılmadı. DYP'den ıstifa eden ya da ihraç edilenlerden Yaşar Topçu , Mehmet AU Yılmaz, Şükrü Erdem, Bedrettin Dalan. Ersin Faralyalı ve Ahmet Neidım de oylamaya katılmadı. MHP, tam kadro hükümete güvenoyu verirken ANAP bir fire verdi. ANAP İzmir Milletvekili Timur Demir. 52. hükümete >• güvenoyu verdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP ile CHP'nin kurdu- gu koalisyon hükümeti TBMM'den güvenoyu aldı. 415 millet- vekilinin katıldıgı oylamada. 243 kabul oyuna karşüık. V 72 ret oyu kullamldı. DYR CHR MHP gruplan 'ile 4 bağmisız millet- vekili ve ANAP İzmir Milletv ekıli Timur Demir kabul oyu kul- lanırken ANAP. RP. DSP. BBP. YDH ile 15 baöımsız milletve- kitı hükümete güvenoyu vermedi DYP'den ihraç edilen Eskişe- hir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ile bazı arkadaşlan oy- lamaya katılmadı. Yeni Seçim Yasası'nın bazı maddelerinin ip- tali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP Ankara Millet- vekili Mümtaz Soysal ile dilekçeye imza koyan diğer CHP mil- letvekilleri oylamaya katılarak yeni hükümete güvenoyu verdi- ler. BaşbakanTansu Çiller. oy- lamadan sonra "Bu. demok- tSRAİL YASTA - Rabin'in bir barış mitingine katıldığı sırada aşın sağcı bir Yahudi tarafından öldürülmesi üierine üikede iki günlük yas ilan edildi. Binlerce tsrailli. bugün düzenlenecek cenaze töreni öncesinde başbakanlarına "Elve- da' demek için. Kudüs'te parlamento binası önüne yerleştirilen tabutun başına koşuyor. Bayrağa sanlı tabutun önün- de ağlayan İsraillilerin en çok Başbakan'ın bir Yahudi tarafından öldürülmesinin şokunu yaşadıMarı ifade ediliyor. Bu arada, kalabalık bir Yahudi nüfusa sahip olan ABD'de de Başbakan Rabin'in ardından gözyaşt dökülüyor. Cindoruk: Sefertasçı ve kafatasçılar • 5. Sayfada rasimizin başarısıdır" der- ken Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Deniz Bay- kal da "Olağanüstü koşulla- ra ramak kala, Meclis çıkar yol bulmuştur. Sıra seçim- de" dedi. DYP'nin kurduğu 51 azın- lık hükümetınin TBMM'den güvenoyu alamamasının ardından kurulan DYP-CH? koalisyonu hükümetinin güvenoylaması dün yap'ldı.TBMM Başkanı lsmetSezgin.seçildıkren sonra ilkkez birbirleşimi yonetti. Sezgin.birleçımi açarken yaptıgı konuşma- da. İzmir ve Antalya'dakı telaketlerde yaşamtnı yitirenlerin ya^ kınlarına başsağlığı ve zarar gören tüm yuntaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettı. Başbakan Tansu Çiller. oylamaya geçildikte^ bir süre sonra Meclis Genel Kurulu'n3 geldi. > DYP'nin bırleşimı yöneten Aydın Milletvekili Ismet Sezgifl dışındaki 162 milletvekili ile CHP'nin 59 milletvekilinin tarq UArkasıSa. 19.SÛ. l'de Cukurova d o s y a s ı Uzanlariçin7 suç• Sermaye Piyasası Kurulu, 2 ektmden itibaren Uzan ailesinin yönetimindeki Cukurova Elektrik AŞ'de yaptıgı incelemeîerin ardından hazırladığı raporda, yöneticilerin usulsüz ışlemleri için 7 ayn suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. "Yalan ve dayanaksız" açıklamalarla kurulun yamltılmaya çalışıldığına dikkat çekilen raporda. şırket yönetiminin denetimi yasalara aykın olarak engelkmeye çalıştığına işaret edildi. DOĞAN AKIN ANKARA - Sermaye Piyasası Ku- rulu iSPK.). Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgrnca yönetimine el konulan. Uzan ailesinin idaresindeki Cukurova Elektrik AŞ'nin(ÇEAŞ) hesaplanüze- rinde yaptığı incelemede. çok saytda usulsüzlük saptadı. *'Yalan" açıklama- \arlakurulun yamltılmaya çalışıldığına dikkat çekilen SPK raporunda. arala- nnda Kemal lîzan'ın da bulundugu yöneticilerin usulsüz işlemleri için 7 ayn suç duyurusunda bulunulması be- nimsendi. SPK raporunda. yapılan usulsüz işlemlerle Uzan grubu dışında kalan ortakların yasal hak ve çıkarlan- na zararverildigivurgulandı. SPK Baş- kanı AH thsan Karacan. karar ve in- celemelerinin Çiller ailesı ve L'zanlar arasındaki kavgaylabağlantısı olmadı- ğını açıkladı. Cumhuriyet. Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakanlığı'nın. Uzan ailesinin yönettiği ÇEAS~"a el koymasına daya- nak olan SPK raporlannı ele geçırdi. Şirket yetkilılennin. denetıminbaşladı- ğı 2 ekim gününe kadar olan kayıtlan değil. sadece son mali tablonun kamu- ya açıklanma tarihi olan 30 Haziran lW5"e kadar olan bilgi ve belgelen vermeyi kabul ettiklerine dikkat çeki- len raporda. muhasebe kayıtlarının mevzuatta öngörülen sürelerde yapıl- madığıntn anlaşıldıgı belirtildi. tlk suç duyurusu istemi: Raporda. 2 ekimde istenen belgelerin 4 ekimde teslim edildığine dikkat çekilirken "Dolayısıyla şirket yetkililerinin da- UArkastSa. 19,Sü.3'te •ÇEAŞVEAKTAŞ'TA ÖZELLESTÎRME YANLIŞI' • 19. Sayfada ÎZMİRSELFEL^KEn u^ önlem ahnayan devlet' • Yasalarda. bugün yaşananlar görülmüşçesine gerekli önlemlerin alındığını, ancak devletin yaptırımlan görmezden geldiğini söyleyen İzmir Çevre Hareketi avukatlanndan Noyan Özkan. "Bu acı olaylan felaketle, kadercilikle açıklamak ilkelliktir. Bu tür demeçler ean sıkıcı, üzücü. îmar planını kim uygulayacak' 1 Bayındırlık Bakanlığı. valilikler ve belediyeler uygulayacaktır. Gecekondu yapan insanlan suçlamak kolaycıhk. Bizim vergilerimizden oluşan devlet mekanizması hiçbir yasağa. öngörüye uymamıştır" dedi. • Türkiye Erozyonla Mücadele. Ağaçlandırma ve Doğal Varlıklan Koruma Vakfı (TEMA^ Başkanı Hayrettin Karaca, dün İzmir'de düzenlediği basın toplantısında, artık Türkiye'nin şiddetli bir erozyonla karşı karşıya olduğu gerçeğine değınerek İzmir'de bunun bir örneğinin yaşandığım söyledi. •• Selden en çok zarar gören Ömekköy'de oturan eski Petrol- iş Sendikası Izmir Şube Başkanı Nihat Erdoğan yöredeki su baskmının esas nedeninin. dere ağzını yapılaşmayla örten Karşıyaka Belediyesi şantiyesi ve Demirören şirketlerine ait tüm depolama tesisleri olduğunu ileri sürdü. H i. Sayfada Mitinggibi maraton bir can aldı Avrasya maratonuna katılanlar arasında bozkurt işareti >apanlar ve kösele ayakkabı- lanvla "vürüven" türbanlılar da vardı. DENİZ DERİNSL Buyıl I7"ncisi koşulan ve îstanbul Belediyesi'nindüzen- lediği Geleneksel Avrasya Maratonu'nda bir sporcu, ge- rek ambulansta. gerekse kaldınldığı Şişli Etfal Hastane- sı"nde yapılan tüm kurtarma çabalanna rağmen hayatını kavbetti. Sabah erken saatlerde başlayan yağmur atletizm merak- lılannın heveslerini kıramamıştı. Oğle saatlerine yaklaşır- ken yağmur durdu. Tam bir koşu havası doguyordu. Atlet- lerin içerisinde geçen yıllardan tanıdık simalar göze çarpı- yordu. Yaklaşık 10 gündürbu yanşa hazırlandığını belır- MArkasıSa. 19,Sü. l'de AÇHK CREVİ Meclis kapısmda dayak • Cezaevlerinde ölüm smtnna yaklaşan açlık grevlerine çözüm bulunması için mıîletvekiUeriyle görüşmek üzere TBMM kapısına giden tutuklu ve hükümlü yakını 38 kişi, dövülerek gözaltma alındt. • Gözaltına ahnma sırasmda polise karşı direnen kadmlar. ; yerlerde sürüklenerek araçlara bindirilirken bazı yaşh kadınlar fenalık geçirdi. ; • 4. Sayfada \ OLAY1ARIN ARDENDAKt GERÇEK Ortadoğu 'da Barış... Birleşmiş Milletler'in. Isra- il'i. 1948de bir devlet olarak tanımasının ardından, bölge- de başlayan kanlı olayların sonuncusu önceki gün ya- şandı. Israit Başbakam İzak Ra- bin, Yigal Amir adlı Yahudi tarafından düzenlenen silah- lı saldırı sonucu öldürüldü. Terörden salt sıradan yurt- taşlar değil, devlet başkanla- n da payını alıyor. Rabin, son 20 yıl içinde Ortadoğu'da öl- dürülen sekizinci lider. Kor- kanz ki sonuncusu olmaya- cak. Suikastı düzenleyen Amir, eğitimsiz, terör örgütlerince kandınlmaya uygun bir genç değil. Hukukfakültesi öğren- cisi. Rabin'i öldürme nedeni- ni şöyle açıklıyor: "Tanrt 'nın &mrini yerine ge- tirdim." llk gelen haberier, Amir'in, aşın dinci "Eyal" örgütü üye- si olduğu yönünde. Bu suikast, iki konuya ye- niden bakmayı gerektiriyor: -Ortadoğu'nun geleceği... -Dünyada banş... ABD patentli girişimler gösteriyor ki, dünyaya yön veren ülkeler, önce Filistin-ls- rail barışının temellerini sağ- lamlaştırmayı, ardından Ür- dün, Suriye başta gelmek üzere banşı tüm bölgeye yay- mayı hedefliyor. Ne yazık ki bölgeye, barı- ştn, "ABD istiyor" diye gelme- si olanaksız. Ortadoğu'da ka- lıcı bir banş için taraflar ara- sındaki "kan üavasıntn" te- mellerinin ortadan kaldırılma- sı gerekiyor. • • • MArkasıSu. 19, Sü. 9'da Portföy yönetiminde doğru seçim... maksimum kazanç... VakıfBank Menkul Kıymetler Merkezlertnde! Uy>$A MKM: TEL: (»322} 458 10 « MİKARAMKM: Ttt: Witt)«« 07 «0 MffAiYA vaafc TO: mu.i 2 « » «ı wiSK mn. TIL «02» 22114 m M: TİL: «K5«) 241 29 Î8 EGE MKM. TEl: (0232) 441 M 00 EKVttM MKM: TIL (0442) 235 2104 tSTANtUt MtM: TtL. (0212) W3 U90SAMSIN MKM. TtU (0362) U2V Jet-Pa TV Mmeceâ • Hyundai'nin Türkiye distribütörü Jet-Pa. Akşam gazetesinden en az iki ay kupon biriktirmiş olanlara. 15 Haziran 1996 tarihine kadar toplam 14 milyon 700 bin lira yatırmalan halinde. Hyundai marka televizyon venleceğini açıkladı. • Jet-Pa, fiyat ayarlamasını. Akşam gazetesinin $ubat 1996 tarihinden sonra 75 bin lira olacağım varsayarak yaptığmı açıkladı. • 3. Sayfada GUNDEM MISTAF\BALB.A1' 'Şatom'aŞalomDapbesi••• Yahudilerin gelenekleri arasında şu iki ilke yaşamsal- dır. - Yahudi Yahudiyi öldürmez... - Yahudi, liderini öldürmez... Zira Yahudiler liderlerine "kral" bağlılığı hissederler... Filistinlilerle anlaşmaya karşı çıkan, Bar İlan Üniversi- tesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Yigal Amir, önceki gün ba- rış sürecine kurşun sıkarken bu iki toplumsal yasayı da çiğnedi. "İzak Rabin vuruldu" haberini aldığımda aklıma ilk, Mal- ta'da öldürülen Islami Cihad örgütü lideri Fethi Şakaki geldi. Örgütün intikamı diye düşündüm. Haberin ikinci tümcesi bambaşka bir gerçeği ortaya ko- UArkasıSa. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog