Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makale



Katalog


«
»

VİSA...VISA Premier/Gold... VISA International... EMLAK BANKASID ı h ı U y g ı r B ı r Y a ş a m I ç n Cumhuriyet EMLAK BANKASI 72. Yi. SAYI 25596 / 25000 Tl (KDV <ç,nde) KURUCUSU VVUtHNA(1924-1945)BAŞYAZARI NADİRMMN(7945-7997J 5KASM1995MZM İzmir'deki sel baskınmda 46 kişi yaşamını yitirdi, 150 yaralı var. 8 kişi de kayıp Gö İzmir'de Olan?.. Taşkın. deprem. ftrtına gi- bi afetler dünyarun her yö- resinde can ahr. \eryüzünde yaşanan bıiyiik felaketleri giinü gününe telev iz>ondan izleme olanağı \ar. Hiç kuş- kusuz insanoğlu bunlara karşı koruıuna olanaklannı geliştiriyor; ama. yetersiz kalıyor. İzmir'de dun yaşanan fe- laketi de çeşitli televizyon kanallanndan sey rettik: na- stl bir izienim edindik \ e na- sd yonımladık?.. • Artık herkesin büy ük acı- laria anladığı bır gerçek göz- lerimizin onünde sergileni- yor; Türkiye'deki çarpık kendeşnıe, şiddeti düşük bir deprem karşısında bıiyiık felaketlere yol açıyor; onem- siz sayılaeak bir yağmurda. şehirleri seiler göftirüyor: her çeşit doğal afete karşı za- yıf, açık, yetersiz yerieşim bi- rimleriyle ülkeyi başından sonuna donatmış durumda- Ne bir günde, ne bir yılda. ne de beş yüda gerçekleşti bu iş!.. Çok uzun bir sure- den beri, Türkiye'de, yalnız çağdaş devlet düzeninin dı- şında değil, bilim yasalannı hiçe sa\ an bir kentleşme su- reciniyaşıyoruz. Dün Senirkent ve Di- nar'da olduğu gibi, bugün İzmir'de yaşadığımız acıyı hafifletmeye çalışan resmi sdzler söy lenecektir: televiz- yonlarunız Cumhurbaşka- ıu. Başbakan ve öteki göre\ - lilerin, yurttaşlan tcselli edi- ci demeçlerini yayacaklar- dır: felakete uğrayan yurt- taşlar, devletten medet uma- cak ya da vakınacaklardır. Bütün bunlar. her felakette yinelenen torensel bir içerik kazanmışlardır. Felaket yö- relerine giderek acı çeken yurttaşlarla kucaklaşanla- nn gönintüleri. tele\izyon ckranlanna y ansıdıkça. po- lirikacılara belki bir şeyler de kazandırmaktadır. Ne yaak ki bütün bu gds- teriler yararsızdır, gerçekçi değildir. Çarpık kentleşnıe. arazi yağmasu kondu mafyası \e anarşik goç olgusuna karşı uzun yıllardan beri yapüan uy anlara kulak \eren olma- dığı için, bugün ölüm tehli- kesi Türkiye'de kol gezmek- tedir. • Göz göre göre bu durunıa diıştük. Şimdi her felaket karşı- sında y urttaş isy an etmekte- dir. .Ama bu isy an sürerken. öte yandan yeni felaketlere yol açacakçarpık kentsel ge- b'şme de bütün hızıy la sürü- yor. yağmaya karşı çıkarak planlı yerleşime öncelik \e- renler, hırsh çıkariann teke- rine çomak sokan kişiler sa- yilıyorlar: belediyeler sü- rükknmiş gidjyoriar. Türkiye'de medya atılım yaptı, tele\izyon her e^ e gir- di: ama. doğal felaketlerde ağıt \akmak. gerçekleri ko- nuşmaktan daha çok yeğle- niyor. Yapılacak iş. bu gidişe 'dur' demek için yurttaşla- rın orgütlenmesi \e de>lete bilimin kurallaruu yüriıt- mek bakımından ciddiyet kazandırmaktır. Voksa her felaket bir ağlama du\arı y aratacak. bu ağlama duva- n gözyaşlarıyla >ıkılacak. sonra yeni bir felaketin gelip çatmasına dek her şey unu- tulacaktır. Cumhuriyet z gore gorefelaket• Türkiye'nin üçüncü büyük kentinin gecekondu semtlerindeki sel sonucu 1500'ün üzerinde ev ve işyeri sular altında kaldı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Tansu Çiller, Bayındırlık ve İskân Bakanı Adnan Keskin ve îçışleri Bakanı Teoman Ünüsan İzmir'e gelerek incelemelerde bulundu. Yamanlar ve Örnekköy'de selden zarar gören halkla konuşan Demirel, yaralann en kısa sürede sanlacağını söyledı. BL'RASI TL RKI^ L \ l \ 3. BÜ\ VK KENTİ - Altyapısız kentlen saran gecekondular bırbı- ri ardına felaketlere uğruyor. Seçim ruş>eti, >etersiz belediveler felaketi ha/ırlıyor. Arhk hiç- bir şey şaşırtıcı değil. Mal/emesi eksik, derme çatma kondular ufacık bir olayda yerle bir olu- • Yağmur Manisa'da da felakete yol açtı. Sabaha dek aralıksız süren yağmur sonucunda 150 ev su altında kaldı. Meteoroloji yetkililerı Manısa'da metrekareye 45 kilogram vağmur düştüğünü belirttiler. Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle 10 köy 3 mahalle ve 3 beldede toplam 2500 ev selden zarar gördü. Helikopterle yapılan ilk tespitte 200'ü aşkın sera ve 10 kadar evin de sular altında bulunduğu saptandı. • 6. 1 Selden izlenimler Sorumsuzluk Yamanlar'ı yuttu • Ruzgârın şıddetıyle patlayan camlar, yıkılan mınareler ılk habercısı oldu felaketin Ardından. aynı Senırkenftekı gibı dağ. tuttuğu yağmur su>unu msanlann uzenne çamurla gonderdı Sonuç yıne aynı, yıkılan evler. \ıtınlen canlar Sabah saatlerınde Yamanlar'da şa^kınlık \a>anıyordu B 6. Sayfada Bedeli insanlar ödüyor • Geçen yerel seçımde Başbakan Çıller'ın yanında gecekondula^mava ı^ık tutan Buyuk^ehır Beledıye Başkanı Ozfatura da "yaraları sarmaya"çalışıyordu Goreve geldığınden bu yana neredeyse her yağmurda su baskınına uğrayan kentm altyapı sorunlarını çozmek yerıne ANVy'OL'u kurma mısyonunun derdıne duşen Ozfatura. aslında kentın yerel yönetıcısı olarak çaresızlığı sergılıvordu SBIDAR KİZK'n İdenitrtert • 6. Sayfada \S\L FELAKET -KENTLEŞME'DE OKTAY KhCt'nİn yaa« • 6. Sayfada vor. Çok değil. yaz bdşında Senırkent'ı \utan çamur. çok şiddetli olnıayan bır depremle >ıkı- lan Dınar hep sorumsuzluk orneği. Bılimden, programdan nasibıni alnıamış yoneticilerin Tur- kiye'yi getirdiği noktayı artık herkesin çok iyi değeriendirmesi gerekir. (Fotoğraf UMIT OTAN) Izak Ralıîıı öldürüldüîsrail Başbakanı İzak Rabin, barış karşıtı köktendinci Yahudilerce düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü. Saldın, Filistin ve İsrail arasında başlatılan banş sürecine destek vermek amacıyla başkent Tel-Aviv'in en büyük meydanında 100 bin kişinin katılımıyla yapılan mitingin ardından gerçekleştirildi. Yakalanan suikastçı, "Tann'nın emrini yerine getirdim" dedi. I/ak Rabin, Filistin \e İsrail arasında yıllardır süren düşmanlığı banşçı yollardan bitırme girişimle- rini canıyla odedi. Rabin, \aser \rafafla \BD'de banş yolunda onemli bir adım atmıştı. Dış Habeıier Servisi - İsrail Başbakanı İzak Rabin. banş kar- şıtı köktendinci Yahudilerce du- zenlenen bır suikast sonucu oldu- ruldu Saldın\ıgerçekleştıren25 yaşlanndakı lsraıllı oğrencı olay \ennde vakalandı 73 yaşındakı İsrail Başbaka- nı "nın olumune >ol açan saldın. Filistin ve İsrail arasında başlatı- lan banş sürecine destek vermek amacıyla dun gece İsraıl'ın baş- kentı Tel-Avıv"ın en buyuk mey- danında 100 bın kışının katılı- mıyla yapılan mıtıngın ardından gerçekleştınldı Gorgu tanıklan, mıtınge katıla- rak bır konuşma yapan Rabın'e me>dandan ajnlırken arkadan yaklaşan 25 yaşlanndakı kışının uç el ateş ettığını sojledıler Po- lıs vetkılılen Rabın'ın. sırtından goğus hızasına v e dırseğıne îsabet eden ıkı kurşunla yaralandığını bıldırdıler Yaralanmasının hemen ardın- dan lchıloy Hastanesf ne kaldın- lan Rabin, amelıyata alındı Amelıyatın başlamasından yaklaşık bır saat sonra açıklama yapan tsraıllı yetkılıler, Rabin ın saat 23 I5'te olduğunü bıldırdı- ler Rabın'ın >erıne başbakanlı- ğa. Dışışlerı Bakanı Şımon Pe- res'ın vekâlet edeceğı açıklandı Rabın'ın cenazesının pazartesı gunutoprağa venleceğı bıldınldı İsrail Ordu Radyosu tarafından vapılan açıklamada, cenazenın ^ahudı geleneklenne gore bır gun bekletılmesıne karşın dunya lı- derlennın cenazeye katılmasının kolaylaştınlması ıçın bır gun da- ha bekleneceğı belırtıldı İsrail Televızyonu ıkıncı kana- lı, suıkastın tetıkçısının. Bar llan Unıv ersıtesi 'nde hukuk öğrenımı goren Vigal Amir adlı bır oğren- cı olduğunü bıldırdı Haberde saldırganın aşırı sağcı \ahudı grup "Eyal" ıle ılışkısı olduğu kaydedıldı İsrail Radyosu da. Ya- dıgal Amırınpolise verdığııfa- dede, "Ben sadece Tann'nın emirlerini yerine getirdim. Hiç pişmanlıkdu>mu\orum"" dedığı- nı bıldırdı Olayın hemen ardından tsra- ıl'dekı radvo ve televızyonlara açıklama gonderen aşırı dıncı In I Arkası Sa. 6, Sü. 6 'da PORTRE / İZAK RABİN Ortadoğu'daki banş öncüsüFanatık bır \ahudının sılahlı saldınsı sonucu ölen İs- rail Başbakanı İzak Rabin. îsrail sıyası yaşamında "Banş yanlısı bir savaşçı" olarak tanınıvordu 1922 yılında. ozamanlarlngılızegemenlığındekı Fıl- ıstın topraklannda doğan İzak Rabin "İsrail"in. tarihsel İsrail topraklannda doğan ilk başbakanı" olma ozel- lığını taşıyordu 18 yaşinda. bır \ahudı yeraltı grubuna katılan Rabin Avrupa Yahudılerının Filistin e goçunu orgutledı 1946 yılında Ingılız ıdaresı tarafından, Sı>onıst faalıyetlen nedenıvleöav hapsemahkûmedılen Rabin. İsrail Devletf nın kuruluşunun ardından orduva katıldı "1967 Savaşı'nda Israıl'ın Arap ulkelerıne karşı kazandığı zaferın mımarı olarak kabul edılen Rabin bu zaferle (bugun FK.0 vonetımıne veımesı olumune ne- den olan) Batı Şena ve Gazze Şendı'nı IsraıFın dene- tımıne kazandırdı Arkası Sa. 6, Sü. 6 'da Uzaıılar'a Demirel desteği • Enenı ve Tabıı Kaynaklar Bakanı Şması Altıner, Çukurova Elektrık'ın sozleşmesının feshıne ılışkın karann Koşk'ten olumsuz goruş belırtılmesı uzerıne gen çevrıldığını sovledı • Altıner, ÇEAŞ'ın kontrolünu elınde tutan Uzanlar'ın sozleşmedekı hıçbır hukumluluğu yenne getırmedığım belırterek, şırkete el koyduklarını açıkladı • 3. Sayfada 52 HUKLMET G L V E N O Y L J ARIYOR I 4. Sayfada MECLİS'TE YtNE ITTİFAK KAVGASIB 5. Sayfada CILLEREHİTLER BENZETMES! • 5. Sayfada İPTAL BAŞVURUSUNUN TAM METNİ • 12. Sayfada TLYAPKİTAPFUARI SURUYOR • 75. Sayfada GALATASARAY VE FENERBAHÇE GALİP • Sporda YLKSEKENFLASYON DtNMtYOR • 4rka Sayfada BUGÜN GUNDEM >IISTAFAB\LBAY Alıp Başını... Cumhuriyet'le birlikte Bugun kalbımız İzmir'de "Gelıyorum" dıyen felaket 60 dolayında can aldı En buyuk zarar Narlıdere ve Yaman- lar'da İzmir'de Uçkuyular'ı geçınce, solda portakal bahçelerı ve denız, sağda portakal bahçelerı ve eteklen çamlı dağ- lar Unıversıte yıllarında pıknık ıçın en çok Balçova'dakı te- leferığe gıderdık 1980 sonrası askerler donemsel gucu- nu kullanıp telefenğın eteğındekı çamların bır bolumunu kestıler ve vılla yapmaya başladılar Inşası sorun oldu, yıllarca bır çuruk dış gıbı kaldı, sonra tamamlandı Neyazıkkıbu "o/7?e/f"yayıldı Narlıdere etek- lerı derelerı tepeleme kondularla doldu M Arkası Sa. 6, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog