Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

VISA...V1SA Premier/Goid. VISA International... EMLAK BANKASIDaha U X I . r B r Y a | a m I ç. r> Cumhuriy72. Y l SAYI 25686 / 26000 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU mUSHNÂ(1924-1945)BAŞYAZARI NADİRIMDİ(J945-799?) E8LAK BANKASI 4KMM1985CUMMTBİ Seçim Yasası'nm iptalini içeren 93 imzalı dilekçe, DSP lideri Ecevit tarafmdan Anayasa Mahkemesi'ne verildi Erkeıı seçim tehlikedeANAP'tan 38 İmza Seçim Yasası'nın bazı maddelennın öncelikle yürürlüğünün durdurulması, ardından iptal edilmesi istemine ilişkın dilekçe. 38'ı ANAP'lı 93 milletvekılının imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne sunuldu. Dilekçe. DSP. BBP, ANAP, CHP \e bağımsızlann ımzasını taşıyor. CHP lıden Baykal, yoğun tartışmanın ardından vanlan noktayı olumlu karşıladığını belirterek, "Gerekli bır tutumdıT dedı. 24 Arallk ÇOk ZOr' Milletvekılhği ara seçimlennın 4 Aralık 1994'te yapılmasına ilişkin yasanın ılgili maddelerini "seçmen nitelıklen açısından aralannda hiçbir fark bulunmayan yurttaşlar arasında ayrım yapıldığı ve genel oy ilkesıne uyulmadığı" gerekçesıyle iptal eden Anayasa Mahkemesrnın. Seçim Yasası'nda da anayasaya aykın benzer hükümler bulacağı savunuldu. Seçim Yasası'nın iptal edilmesi durumunda, bahar aylanndan önce erken seçim yapılamayacağı bıldınldı. • r. Sayfada İptal başvurusunun tam metni yarın Cumhuriyet'te DSP Genel Başkanı Bulent Ecevıt'tn Anayasa Mahkemesı 'ne sundugıı iptal dılekçesmde Seçim Yasası nda ıtııaz edılen Inıkumleı nın bır an once \ ururhiğım dutdundması karaıı \eıılmesı de ıstendı )asadakı 13 maddenın kısınen \a da tamamen ıptalının ıstendığı bayunı dılekçesmde deınek sendıka, katmı kurunuı nıtelığındekı meslek kuıuluşlan \akıflar kooperatıfleı ın sn asete gıı meleımm aı tık bıı ana\asa emrı halınegetınldığı ancak bıı haklaun \asa\a goıe sııç olarak kaldığı \utgulandı 'Genel seçımleı ın \asal taı ılunden erkene alınarak \ apılması dupedıız snasal nedenleıden ka\naklanmı<snı Hııkuk de\letı ıstekler \e hesuplaı değıl tıaklaı duzemdıı ' goıuşune \er \enlen . . . . - • . . dılekçede•ulkeseiım 13 madde ıçın iptal ıstemı ^/zto mıllet\ ekılının btreı ılle ılışkılendıııldığı ancak o\ sandıklaı ında bıı ada\laım ısımlerı bulunduıulma\aıağı ıçın seçmemn lıangı ada\a o\ attığım bıleme\eceğı ka\dedıldı A\ııca, ana\asa değışıkhkleıı suasmda nullet\ekılı \a\ısmtn 550 \e çıkaıılmasnla \etınılmesıne kaışın \enı seçılecek 100 Tıırkne mılletvekılı 'nın \asadakı konumunun ana\asal kaışılığı buhmmadığı bıı uda\ları belııleme \etkısı paı tı organlaı ma aı! oldııgu ıç ın paın ıçı demokrasn e ' de a\ kıı ı dıışulduğıı belıı tıldı Bağımsız adavların. kendı 17,Sü. l'de İptal edilirse yeni bir yasaya ihtiyaç doğar • Anayasa Mahkemesı Başkanı Yekta Güngör Ozden, "Bır numaralı vasa. ıkı numaralı yasa ıle kaldınlınca, yasama organı tarafından, artık bır numaralı yasa tanhın dennlığıne gömülmüştür. Onun yenıden gündeme gelmesı, yaşam'da tutulması ya da ışlerlık kazanması söz konusu değıldır 2 numaralı yasa da Anayasa Mahkemesı denetımıne sunulduğunda kımı maddelerı iptal edılebılır, tiımu iptal edılebılır, bunun belırlı koşullan vardır" dedı BURSA(AA)- A.naya*a Mah- kemesı Ba>kanı Vekta Gungor Ozden. "Sivasal tartışmaların bellı bir boyut kazandığı ulkede. seçimlerin olmasının hiçbir sa- kıncası yoktur. \ma bu seçimler erken seçim mı olur, olağan seçim nıi olur? Bunun takdiri yasanıa organındadır" dedı Herkesın anayasa yargisina •\nayasa Mahkemesi ne gu\en- mesı gerektığını bıldıren Ozden, Terorle \lucadele kanunu r.un • ArkauSa. 17,Sü.8'de Yasak olmasına karşm kat izni, bedava kömür, yiyecek ve kitap dağıtıyorlar RP riişvet yasağmıdeldiİstanbulda kömür dağıtımıRefahPamh beledıyelenn özelhkle Bayrampaşa, Gungören, Gazıosmanpaşa, Sanyer, Sultanbeyh ve Umranıye gıbı ılçelerde, partı ılçe teşkılatlan ve Mıllı Gençlık Vakffyla bırlıkte yakacak dağıtımını uzun süredır devam ettirdığı, seçimler nedeniyle daha da hızlandırdığı ıddıa edıldı. CHP'lı ılçe yönetımlennın RP'nın hedıye dağıtımını ızlemek üzere komısyon oluşturduklan öğrenildı Fakir halka yardım* Sultanbeyh CHP tiçe Başkanı Muharrem Konuk, beledıyenın. "Izmıt'e gıdeceğını söyledığı kömürü gece beledıyenın önüne döktürerek ınsanlara dağıttırdığını" ılen sürdü Konuk. defter kalem, yiyecek maddelerının de "fakır halka yardım" adı altında dağıtıldığını söyledı. Umranıye CHP Ilçe Başkan Yardımcısı Öktem de aynı uygulamanın ılçelennde sürdüğüne dıkkat çektı'ffiTŞEYURHrn habori • 4. Sayfada Cecekonduya kat izni RPiı Ankara Büyükşehır Beledıye Başkanı Melıh Gokçek. ıslah planı uygulanan gecekondulara, "bır kat arttırma" ıznı \erdı Gökçek. bır ay önce suya yapılan yüzde 50 oranındakı zammı da gen aldı Gökçek. Dünya Bankasf yla. öncekı yönetım tarafından imzalanan sözleşme gereği suya yüzde 50 oranında zam ıstendığını ıleri sürerek bu zammın mart ayına kadar ertelendığını söyledı. • 4. Sayfada SPK Çukurova Oektrik'e el kondu • Hukumet Lzanlar'aaıt Çukuro\a Elektrık'ın (ÇE\Ş) Enerjı Bakanhğı ıle yaptığı sozleşmenın ıptalını goze alamadı Ancak ÇEAŞ'takı Lzan >onetımı gorevden uzaklaştınldı \e SPK vonetıme el koydu • Interstar tele\ız\onunun dunku ana haber bultenmde SPK'nın hukuken ÇE4Ş'a el kovma vetkısının bulunmadığı ıddıa edıldı ANAP lıden Mesut Yılmaz da ÇEAŞ'a el konulmasının TansuÇıller'ın polıs devletının ılk adımı olduğunu belirterek "îktıdann gozu donmuşse butun gmenlıkler tehlıkededır" dedı • 6. Sayfada 8. MÂDDE 27 düşünce suçlusuna tahliye • Terorle Mucadele YasaM'nın 8 maddesinde yapılan değışıklığın ardından Ha\a-lş Genel Başkanı A\ çın tahh) e olurken 10a>n davadan yargılanan Teslım Tore de bırdos\asından beraat ettı I 5 Sayfada Kitaplı günler Bir kitap fuan daha başladı. İstanbulun kultürel yaşamı- nın bu va/geçilmez etkinliği. bu yıl daha bir gelcnekseUeş- miş. daha bir kurumlaşmış olarak çıkı>or kitapseverlerin karşısına. Geçen yıl 350 bine > aklaşan zi> aretçish le. > a>ın- cüara adeta bir "bayram'" ha- vası >aşatan fuarda bu vılki hasılat nasıl olur bilinmez, a- ma İstanbullu kitapse\erlerin 10 gün bo>unca soluksuz bir kitap maratonu daha >aşa>a- caklan kesin. Sabahın erken saaderinden akşamın geç sa- atierine dek sürecek fuar süre- since. sadık fuar izleyicisini bi- le \oracak 80'in üzerinde pa- neL sovleşı \e gostennın \anı sıra, "Sinema ve Edebjyat" başlığı altında gösterilecek fılmlerle fiıar tam bir şenlik havasına bürünecek. (Fotoğrai UGURGUNYLZ) 25 öğretim üyesi yargılanacak Yükseköğretim Denetleme Kurulu, 1987-1993 yıllan arasındaki 13 olayla ilgili soruşturmayı tamamladı İstanbul Haber Servisi -V uksekoğretım Denetleme Kurulu aralannda eskı Ktanbul Unıversıtesı Rektoru Prof Dr Cem'i Demiroğlu nun da bulunduğu 25 oğretım uyesının. haklannda yapılan ceza soru^turması sonucunda yargılanması gerektığıne karar verdı Komısvon. Prof Dr Cem'ı Demıroğlu'nun 11 ola\da "gorevini kötüve kullanma" \e "e\rakta sahtekârlık\apma" suçlanndan TCk'nın 240 80, 78 \e 339 maddelen uvannca >argılanmak uzere "lüzum-u muhakemesi'"ne karar verdı İU nun o donemdekı genel sekreterı Dr Hüseyin Çavuşoglu'nun "evrakta sahtekâriık >apmak" suçundan TCK"nın 64. 7 8 \e 339 maddelen uvannca. ötekı öğretım uyelennın ıse "göre\i ihmal suçu" ışlemelen nedeniyle TCK nın 230 maddeM u>annca vargılanmak uzere "luzum-u muhakemesi"ne karar \enldı \'uksekoğretım Denetleme koırulu"nun "Memurin Ntuhakematı Komis\onu Kararı**nda bu oğretım uvelennın u suçlar"ı ıse >o>le >;ıralani)or 1. İstanbul l nrversitesi Orman Fakultesi Eğitim \e Araştırma Ornıanı'nın bir kesiminin. usul \v kanuna a> kın biçimde Bılkent MArkasıSa. r,Sü. l'de Demiral hâlâ iddialı 6 Uğur Mıımcu cinayeti aydınlanacak 9 • Eskı Ankara DGM Başsa\cısı Nusret Demiral, yaklaşık 33.5 av önce katledılen gazetemız vazan Uğur Mumcu suıkastı ıle ılgili dosyada ılerleme kaydedıldığını ve olayın yakında aydmlatılacağını ıddıa ettı. Demiral, "Adamı kaçırtmamak ıçın gelışmeler hakkında bılgı vermek ıstemıyorum" dedı EVİN GÖKTAŞ - Ya^ haddı nedenıvle 31 ekım salı gu- nu Ankara Devlet Gu- venhk Mah- keme^ı (DGM) Başsa\cılığı gore\ın- den emeklı olan Nusret Demi- ral yaklaşık 33 5 a> once kat- ledılen gazetemız \azan Lğur Mumcu suıkastının yakında aydmlatılacağını ıddıa ettı Mumcu suıkastına ılı^kın so- ruşturmada ılerleme kaydedıl- dığını anlatan Demiral aynn- tılı bılgı \eremeyeceğını belırt- tı Demiral. "\dami kaçırtma- mak için gelişmeler hakkında bilgi \ermek istemivonım" de- dı Mıllet\ekılı aday adayı ol- masi ıçın merkez sağ partıler- den gelen onenlen kabul etme- dığını bıldıren Demiral "Bu- gun gerçek Atatıirkçülerin par- tisi yok. Bo>le bir parti kurup başına geçme>i duşunüyorum" goruşunu dıle getırdı Turkı\ede son zamanlarda bır mezhep \ e tankat ortamının dogdugunukaydeden Demiral. \taturk"un ılke \e de\nmlen- ne bağlı bır partıy e ^ıddetle ge- reksınım olduğunu boyle bır partı kurup baijina geçmeyı cıddı olarak duşunduğunu açıkladı • ArkasıSa. l?,Sü. l'de OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Söz Targının... Eıken genel seçımın 24 Ara- lık ta yapılmasını ongoren ya- sarn ıptalı ıçın Anayasa Mah- kefresı'ne başvuru yapıldı DSP Genel Başkanı Bulent Ecevit. CHP Ankara Mılletve- kılı Mümtaz Soysal ve eskı TBMM Başkanı, Eskışehır Mıl- ietvekılı Hüsamettin Cindo- ruk'un başlattığı gırışım dun akşam saatlerınde sonuçlan- dı Anayasanın 150 maddesı- ne gore Anayasa Mahkeme- si'ne iptal davası açma hakkı, ıktıdarda bulunan partı ıle ana- muhalefetpartısıneaıt Bunun dışında, TBMM uye tamsayı- sının beşte bırı tutarındakı uye de bır araya gelerek dava aça- bılıyor 90 ımza dun tamamlandı ve DSP lıderı Bulent Ecevit, Ana- yasa Mahkemesı ne başvur- du Artık soz yargının 27 ekımde TBMM de kabul edılen 4125 sayılı yasa yuce mahkemece ıncelemeye alı- nacak ve "anayasaya uygun olup olmadığına" bakılacak Mahkemeye verılen 26 sayfa- lık başvuru dılekçesmde, ana- yasaya aykırılıklar ozetle şoy- le sıralanıyor - Anayasaya uyum yasaları çıkarılmamıştır - Turkıye milletvekılhği mıl- letvekıllen arasında statu fark- lılığı yaratacaktır - Bağımsız mılletvekıllerının adaylık koşullarını duzenleyen • •• MArkasıSa. 17, Sü. 9'da B U G Ü N Cumhuriyet'le birlikte Rusya'da iktidar bilmecesi Kremlın Hastanesı nde Devlet Başkanı Borıs Yeltsın'le goruşen Rusya Başbakanı Vıktor Çernomırdın ıktıdar açısından anahtar olarak nıtelendırılen dışışlerı, ıçışlerı savunma bakanlıklan ve bakanlık duzeyındekı Federal Guvenhk Servısı'nı kendıne bağladı • 9. Sayfada GUNDEM MISTAF4B\LB4Y BORSA Dun 44.928.30 Oncekı 45.767.58 DOLAR ODun 51.600 Oncekı 51.600 MARK Dun 36.450 Oncekı 36.400 ALTIN Dun 636.000 Once*ı 634 500 Çuvallayan Balyalı'mn Öğrettikleri... CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la Ankara Mılletvekı- lı Mümtaz Soysal hafta başında konuştular Soysal - Seçim Yasası nın ıptalı ıçın CHP'den de 5-6ar- kadaşın ımza atmasına ızın venn Baykal - Hocam, sızın kışılığınızı bılıyoruz Sızbu ışe de- vam edın ama dığer arkadaşların ımzasını almaya gınş- meyın • irkusıSo. r,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog