Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! l Cumhuriyet 3OO milyon önpeşinatla EMLAK BANKASI 72. Y l SAYI25621/ 29000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU YUNUSNMN (1924-1945) BAŞYAZARI NJUHt IWDİ (1945-1991) SOKMMISKPBtŞBMK Sol,meydanlarda ilkelerini anlatacak BAYKAL: Siyaset, artık çığnndan çıktı • Panilerin medyanın oyuncağı ve piyonu olduğıınu öne siiren Deniz Baykal "İdeolojinin kaybolması. siyasetin kaybolması. insanlann kcndilcrine olan güvenleıini bıı derecc yitirmiş olmalan; kcndi eksikleıini. ayıplannı bu lip şevlerle kapatnıa teşebbüsünii İıalkı aldatınaya driniik bir başka tertibin içinc «irmeleri. yani her açıdan ibrot verici bir manzara. Tabii burada görülcıı şudur: Mcdya kavgasi. partilcr arasuıdaki turtışmava bıılaşmış" clcdi. • 19. Sayfada ECEVİT: Kriz programı hazırlıyoruz • Demokratik Sol Parti've çok yoğun başvuru olduğıınu söyleycn DSP İideri Biilent Ecevit. Zckeriya Temizcl. Hikmct Uluğbay. (îökhan (,'apoğlu. Nami Çağan ile birlikte sc\im sonrası için bir kri/ programı ha/ırladıklarını bclirtti. (ienel Başkan Biilent licevit. "Adaylarınıız arasmda 363 yükscköğrctinı me/ıınu var. 32 kadın adayımız var. Her bakımdan dengeli bir lisie ha/ırladık. Ul'ak tefek kırgınlıklarolacaktır" dedi. • 19. Suyfadu 'Görev sürenizi tartışmaya açanm' Çifler'den DemirePe tehditAINKARA (Cum- huriyet Burosu) - Başbakan Tansu Çü- ler'ın Cumhurbaş- kanı Sule>man De- mırel ı gorev suresı- nı tartısmava açmak- la tehdit ettıgı one süruldu Demırel ın geçen cuma akşamı Seçım Vasası nı A- navasa Mahkeme- sı'negoturmeola-. lığının ortava ÇK masının ardından Köşk e çıktıgı \e Demırel e"*Eğerbu >asavı Anavasa Mahkemesı'ne go- turûrsenız sızın go- rev surenizı tartış- mava açanm" dedı- ğı ogrenıldı Edınılen bılgı\e göre ge<,en cu- ma akşamı su gelı^meler vaşan- dı Çıller Demırel ın Seçım \a- sası"nın bazı maddelennın ıptalı ıçın Anayasa Mahkemesi ne baş- vurabıleceğı bılgısını aldıktan sonra De\iet Bakanı Münıf lsla- moğlu nu Konut a çağırdı Baş- bakan Islamoğlu na "Köşk'eçı- kacağız. Cumhurbaşkanı ıle Se- çim \asasf nı goruşeceğnn" dedı Bir sure sonra Çıller \e îsla- moglu Koşk e çıktı Koşk tekı goruşmede Çıller Demırel'ın "Anavasa Mahke- mesı'mn ıptal ettiğı bir maddevı onavla- \amam" demesının ardından tslamoğ- lu na dondu \e De- mırel lebaşbaşago- ruşmek ıstedıgını sovledı tslamoğlu dışan çıkınça Çıl- ler le Demırel ara- sindaşudıvalogger- çekle^tı *Eger bu yasa için Anavasa Mahkeme- si'ne başvurursanız gorev surenizı tartış- mava açanm. Sız ne vapmak ıstıvorsu- nıız? Partınuze zarar venvorsunuz. Re- fah'ın ıktıdara gel- mesını mı ıstıvorsu- nuz?" Demırel de -RP ıllegal bir parti mı" sorusunu vonelttıkten sona Çıller e "Gorüşme bıtmış- tır" dedı \NAP zaman zaman Demı- rel ın gorev »uresının n yıl olma- dığını TurgutOzal ın suresını ta- mamladıktan sonra Koşk ten a\- nlması gerektıgmı one suruyor Çıller'ındeDemırel'ekarşıbu kozu kullarunaya çahştıgı ogre- nıldı ^ncak Demırel aynı geçe yasa>ı Ana>asa Mahkemesı ne gonderdı Küskünlerin sayısıartıyorTansu Çiller tarafından hazırlanan aday listelerinde bulunmadıklan için seçimleri erteleme çabası içine giren DYP'liler, TBMM'nin olağanüstü toplanması halinde, malvarlığı konusunda Çiller hakkında gensoru önergesi verecekler. Toplanan imza sayısı 112'ye ulaşırken Çiller'in, küskün DYP'lileri bugün konuta çağırdığı öğrenildi ERGUN \KSO\ SAGLIK DÜRUMU ÇOK CİDDİ Andreas Papandreu ölümle pençeleşiyor • Cığerlennden rahatsızlanarak 20 kasım tarıhınde hastaneye kaldınlan Yunanıstan Başbakanı Andreas Papandreu'nun solunum \e dıyalız cıhazlanna bağlandığı \e yaşam mucadelesı verdığı belırtılıyor • Andreas Papandreu'nun sağlık durumunun anıden bozulması, ulkede '"yenı başbakan kım olacak" tartışmasını başlattı Başbakanlığa en guçlu adaylardan bın olan Içışlen Bakanı Tsohatzopoulos, Papandreu'nun goruşü alınmadan bir halefe karar verılmesını doğru bulmadığını açıkladı • 10. Sayfada ANKARA - Basbakan Tan- su Çiller'ın konutunda hazırla- dığıadav lıstelenndeadlanbu- lunmaması nedenıvle 24 ara- lık seçımlennı erteleme çaba- sı ıçınegırenıs>ancı DYP'liler TBMV1 nın olağanüstü toplan- ması halinde, Çıller hakkında malvarlığı ıle ılgılı gensoru onergesı vermeve hazırlanı- yorlar Eskı TBMM Başkanı Eskışehır Mılletvekılı Husa- mettın Cindonık'un. konu>la ılgılı olarak oncekı gun ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ıle goruştuğu ve destek ıstedı- ğı belırtılıvor Cındoruk un. "Meclis toplanır. Çiller'le Ugili onerge gündeme gelirse destek olur musunuz?" sorusuna, ANAP lıdennın ~Evet'" >anıtı verdığı kulıslerde dıle getınlı- vor TBMM nın venıden top- lanması ıçın venlen ımza sayı- sı 112 \e ulaşırken, TBMM Ba^kanlığı nın. 1987 yılında donemın Meclıs Ba^kanı Necmettin Kara- duman ın a>nı ıstemle yapılan başvuru>TJ reddetme gerekçelennı de dıkkate alarak ıncelemevı surdurduğu oğrenıldı Başbakan Tansu Çıller'ın konutunda ha- zırlavıp DYP Genel Idare Kurulu'na (GİK) onaylattığı adav lıstelennde adlan bulun- maması nedenıyle kazan kaldıran DYP'li- ler, Çıller'ı malvarlığıyla koşeye sıkıştır- ma>ı hedeflı>orlar Sureklı toplantı halin- de olan ısvancıD'i P lıler TBMM'ninola- ğanustu toplanması halinde Çıllerhakkın- da maharlığı ıle ılgılı gensoru verılmesını kararlaştırdılar Bu konuda onerge hazırla- vanDVP'lıler daha sonra TBMM nınola- ğanustu toplanması ıstemıyleTBMM Baş- kanlığı'na venlen ve dılekçeve ımza atan dığer partılere mensup mılletvekıllerıne konuvoı aktardılar Bu mılletvekıllenyle de uzlaşmaya varan DYP'liler konuvu Husa- mettin Cindoruk a goturduler Çındo- ruk un oncekı gun ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'la bir araya geldığı kulısler- de dıle getınlırken Cındoruk un ANAP lıderıne "Meclısolağanüstü top- lantıva çağnlır ve ardından Çil- ler'le Ugili gensoru onergesı gun- deme gelirse destek olur musu- nu2?" dedığı Yılmaz ın ıse "Bundan kuşkunuz olmasın. Meclıs toplanırsa, o gun tam kad- ro orada oluruz" v anıtını v erdı- ğı belırtılıyor Kuskun DYP'lı- lenn, lıstelerde seçılebılecek sı- ralardan olmasına karşın Çıller ve ekıbınden memnun olmayan D\ P lılerledetemas halinde ol- duklan. bu kışılerın başında da Rıfat Scrdaroğiu'nun geldığı ıfade edılıyor Çıller ve ekıbın- den memnun olmayan DYP'lı- lenn de, olağanüstü toplantının gerçekleşmesı halinde o gun TBMM Genel Kurulu na gel- meyerek malvarlığı ıle ılgılı önergeye dolaylı >oldan destek vermeyı planladıkları savlanı- yor DYP Kocaelı Mılletvekılı Ibrahim Artvinli, Çıller le ılgılı onergenın hazıroldugunu belır- terek Cumhumet e şunlan sov- ledı "Çiller'in, artık Turki\e'>i de bir gun satacağına kani oldum. Çunkıi Çiller için ne parti, ne vefa ne de Turki- ye'ningerçekierionemlidir Hepvalan. Ben Çiller'cbugunekadarov vermedım. Hiçbir zaman doğruluğuna, dunıstluğune inan- madım. Şımdıve kadar. sıvası terbıve gere- ği sustum. Listeleri Ozer Bev hazırladı. Tan- su Hanım bile listelcr açıklanıncava kadar kımlerınneredeveraldıklarınıbılmivordu. Çiller'in seçimlerden sonra muhalefette MArhasıSa. 19,Su. l'de • CHP'DE SEL-KLM KAVGASI ERTELENDt • 7. Sayfada • ANAP' A GORE RAKİP REFAH • 6. Sayfada DİYARBAKIR 95 ınen lyı iletişimcileri İstanbul Haber Serv ısi - Istanbul Unı- versıtesı Iletışım Fakultesı nın kuruluşu- nun 45 yıldonümunde geleneksel -1995'inBaşanhlletişJmcileri"odullensa- hıplennevenldı Istanbul Lnıversitesı Fen Fakultesı konferans Salonu nda duzenle- nen torene odul sahıplen ıletışım fakulte- sı oğretım uyelen ıle oğrencıler katıldı Pera Sanatevı Oda Orkestrası tarafından venlen muzık dınletısı ıle başla>an toren- • ArkasıSa. 19, Sû. l'de 200 bin seçmen oy kııüaııaııuyor • Güneydoğu'nun çeşıtlı bolgelerınden, başta Dıyarbakır olmak üzere Adana, Mersın ve daha batıdakı kentlere göcen yuz bınlerce seçmen, kütüklere kaydolmadığı ıçın 24 aralıkta yapılacak erken genel seçımde oy kullanamayacak Kayıt dışı kalmış seçmen sayısının sadece Dıyarbakır'da 200 bın dolayında olduğu bıldınlıyor • Bu durumun. Güneydoğu'dakı halk ıradesının TBMM'ye sağlıklı >ansımasına da engel olacağına dıkkat çekılıyor ÇETİi YtĞffltâLU'nun haben • 6. Sayfada GÜNEYDOĞU ÖRGÜTÜ AYAKTA Refah Partisi kaynayan kazan • Refah Partısı Genel Merkezı onunde toplanan Muş Dıyarbakır, Şırnak. Kars, Dıyarbakır orgutlerı, belırledıklen adaylann lısteye ahnmamasını protesto ederek yonetımı "paraşutle adav ındırmekle' suçladılar Lıstelerın değıştırılmemesı durumunda toptan ıstıta edeceklenn\ açıklayan 5 orgutün gm>ımı. RP lı TBMM Başkanvekılı Yasın Hatıpoğlu tarafından, "Bıze tepkıye değıl, temennıye geldıler'" dıye değerlendırıldı I Z Sayfada BAKAMJKTAN Mİ' D 41L4LE Koruma Kurulu görevden abndı • Kultur Bakanlıgı, Çeşme Vanmadası SIT kararları olarak bılınen ve tanhındekı en korumacı kararlan alan Izmır 1 No'lu Koruma Kurulu uvelerını gerekçe gostermeden görevden aldı Ola\ın doğavağmasına karşı kurulun radıkal kararlar almasının ardından gelmesı dıkkat çektı. • Mufettış raporu sonucunda bakanın emn\le görevınden alındığı bıldırılen kurul u>esı Erhan Acar bunun Kültür Bakanlıgı nın gore\ ının gerektırdığı bir tutum olmadığını soyledı Kultur Bakanı Fıkrı Sağlar basın toplantısı duzenle>erek "\erel yonetımler zaman zaman Koruma Kurulu kararlanna tepkı gostererek çalışmalarımızı engellemektedır" dedı • 4. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK 24Aralık Sonrasu.. Başkentın gundemınde se- çım var Meclıs ın yenıden şe- kıllenmesı dışında her şey 24 Aralık genel seçimleri sonra- sına bırakıldı Ahnan ekonomık kararlann çogu "sıyası ırade yetersızlı- ğı" nedenıyle yaşama geçırıle- mıyor Aday lıstesınde yer al- mayan ya da alt sıralarda ka- lan DYP'lılerın başı çektığı "TBMM'yı toplama ve seçımı erteletme" gırışımının sonuç vermesı olası gorunmuyor Anayasa Mahkemesı'nın ıl ba- rajlarına ılışkın vereceğı karar, seçım tanhını etkılemeyecek Kamuoyunun gundemını seçım tanhı, barajlar adaylar, partılerın ıç kanşıklığı doldur- duğu ıçın ozellıkle ekonomı- dekı gıdış ıkıncı planda kalıyor Erken seçımın kesınleşme- sıyle bırlıkte, 5 Nısan Kararla- rı yla taban tabana zıt bir ııy- gulama başladı Başbakan Tansu Çıller ın alışılmış de- meçlerınden bın şuydu "Seçım ruşvetı vermem Seçım ekonomısı uygula- mam ' Ne var kı son bir ay ıçınde, koalısyon hukumetının uygu- layageldığı programa ters bir bıçımde kesenın agzı açıldı Erken genel seçımlerın eko- nomıye yukledığı faturanın 134 tnfyon lıra dolayında oldu- ğu sanılıyor Bu harcamaların bir bolumu ışçıye, memura, • • • •• Arkası Sa. 19, Su. 9 'da B U Ü N KITAI Jexis de cquevilte i.î^i.. C u m h u r i y e t ' l e b i r l ı k t e İLKSAN davasmda 22 sanığa hapis • Ankara 6 Ağır Ceza Mahkemesı, 2 yıldır suren îlkokul Oğretmenlen Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı (İLKSAN) davasını dun karara bağladı • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY BORSA ODun 37 757 82 Oncekı 38.470.48 DOLAR ODun 54 500 Oncekı 54.725 MARK ODun 38 000 Örcekı 38 225 ALTIN Dun 680 000 Öncekj 685.000 Baykal - Ecevit... Merkez sol nereye gıdıyor? Daha oncekı yıllarda tanık olduğumuz taraflar arasında- kı kemıkleşmeden farklı bir durum yaşanıyor Bırınden dı- ğerıne geçış var Dune kadar DSP dıyenler şımdı CHP dı- yebılıyor CHP dıyenler DSP saflarında yer alıyor Kafa kanştıran bir durum Okurlardan sık sık şu yonde telefon-faks alıyoruz - Cumhunyet ne dıyor? Geleneksel durumdur, Cumhurıyet gazetesı bu konuda ne yapsa şıddetle onaylayanlar ve şıddetle kızanlar olur • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog