Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

<"* VISA../VISA Premier/Goid... VISA International... EMLAK BANKASID a h a U y g a r B ı r Y ) | i m I ç ı n " Cumhuri LAK BANKASI 1L YlSAYl 25594 / 25000 Tl (KDV içinde) KURUCUSU: YONUS NJUM (1924-1945) BAŞYAZARI. IMDfc NADİ11945-1991) 3KJI8M18a5CIMU ABD'den kara para uyarısı • Washington, Türkiye, Yunanistan ve Avusturya'nın da aralannda bulunduğu ülkelere gönderdiği mesajda, "kara para aklanmasını önlemeyen ülkelere ticari yaptınm uygulayacaklannı" bildirdi. Sahipsiz ekonomiye bono darbesi • Yaklaşan erken genel seçımler nedeniyle sahipsiz kalan ekonomi yönetımıne ilk uyan. dünkü 145 günlük Hazine bonosu ıhalesı ile piyasalardan geldi. • Bankalar cephesınde. mevcut ekonomik politikalann süreceği beklentisi hâkim olduğu halde Hazine, faız yükseltmesine karşın 1 trilyon liranın altında satış yapabildı. • 6. Sayfada FUAT KOZLUKLL VVASHINGTON - ABD, "kara para"*nın, özellıkle de uyuşturucudan elde edilen ge- lirin yasal boşluklar \e mev- zuat yetersızlığınden dolayı "en kolay" aklandığı ülkeler arasında gösterdıği Türki- ye'yi, önlem alma >önünde daha hızlı hareket etmesı ıçin uvardı. \Vashinglon. aralann- da Yunanistan ve Avustur- \a'nın da yer aldığı bir dizi ülkeye diplomatık kanallar- dan gönderdiği mesajda, uyuşturucu mafyasına karşı mücadelede ABD'nin kararlı- lığına dıkkat çektı ve "kara paraıun aklanmasını önleme- yen ülketerin ticari yaptınm- la karşı karşıya kalacaklarv nı" vurguladı Diplomatik kaynaklar. Bır- leşmiş Milletler'in (BM) "•uyuşturucu ve keyif veriei maddelerin kaçakçıhğına kar- şı mücadele" yönünde 1988 UArkasıSa. 17,Sü. l'de Ziraat Odalan Birliği'nde hesaplaşma Tanmada siyaset bulaştı • Hükümetin, kamudaki grevler sırasında işçi ile çiftçiyi karşı karşıya getirme hesabının tutmaması Ziraat Odalan Birîigi'nde darbeye yol açtı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruka yakmlıgı ile bilinen Ziraat Odaları Birliği Başkanı Erol Baraz'm. yönetim kurulunca başkanlıktan indirilmesinde. DYP içinde bitmeyen çekişmenin önemli rol oynadığı vurgulanıyor. Baraz. hakkını mahkemede arayacağını söyledi. • Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı tbrahim Yetkin. Çiller'e yakınlığıyla bilinen eski Samsun Ziraat Odası Başkanı Faruk Yücel'in seçime 50 gün kala TZOB Başkanlığı'na getirilmesinin bir işaret olduğunu belirterek parti içi hesaplaşmanın TZOB'ye yansıdığmı kaydetti. • Görevden almmasına ilişkin spekülasyonlar olduğunu belirten Baraz, "Hüsamettin Cindoruk'u desteklediğim ve Tansu Çıller'in, üreticiyle işçiyi karşı karşıya getirmek isteyen politikalannı desteklemedieim için görevden alındığım belirtiliyor" dedi. HÜUTA GHÇIn hataPİ • 7. Sayfada Cumhurbaşkanı Demirerin kaymbiraderi, Çiller ailesi ile buluştu Denrirel-GBerhath• Başbakan Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller, Cumhurbaşkanı Demirel'in kayınbiraderi Ali Şener ile geçen pazartesi günü bir araya geldi. Özer Çiller ile Ali Şener baş başa kalarak bir süre "siyaset ve ticaret" konuştular. AN'KARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel'ın, güvenoyu ala- mayan azınlık hükümetine des- teğınin perde arkasında "Çanka- \a-Konut" yakınlaşması olduğu öne sürüldü. Başbakan Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller ile Cum- hurbaşkanı Demirel'in. kendısı- ne "oğlu gibi vakın olduğu" be- lirtılen kayınbiraderi Ali Şener ' veeşı 30 ekim pazartesi günü Country Kulüp'te bir arava geldiler. Görüşme- de "sryaset ve ticaret" konuşulduğu öğ- renıldi. 50. hükümet döneminde Cum- hurbaşkanı Demirel"in agıreleştırileri- ne hedef olan Başbakan Çiller'in, ka- bine bunalımlan sırasında Çankaya Köşkü'nden aldıgı desteğin perde arka- ESKİ MECLİS BAŞKANI SEÇİMLERDE ADAY OLMAYACAK Cindoruk'tan Demirere eleştiri • Hüsamettin Cindoruk, Cumhurbaşkanı Demirel'in. azınlık hükümetinin getirdiği tüm kararnameleri onaylayarak DYP'nin seçimlerde öne geçmesini sağlamaya çalıştığını savundu. Demirel'in seçimleri iptal etmesi gerektiğini söylçven Cindoruk'un, erken genel seçimlerde mılletvekili adayı olmama karan verdiği öğrenildi. Cindoruk'un. kendisine vakın milletvekillerine, "Ben bu sistem ve yasa oldukca aday olmam. Ancak sizin ANAP'la ittıfak yapmanıza olumlu bakıyorum" dediği öğrenildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Üçüncü genel başkanı olduğu DYP'den. savunması bile alınmadan ihraç edilen eski TBMM Başkanı Hü- samettin Cindoruk Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'ın. muhalefet partılerinin eleştırilenn- den rahatsız olduğunu ve seçimlerde öne geçme- si için DYP"ye destek verdigini söyledi. Cindo- ruk, Demirel"i. Çankava Köşkü'ndeki 5 yılını güvence altına almaya çalışmakla suçladı. Eskışehir Mılletvekili Hüsamettin Cindoruk. Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada. partiden 10 mılletvekilinin ihraç edilmesinetepki gösterme- yen Demirel'in. muhalefet partilerinin kendisi- ne yönelik eleştirilerinden rahatsız olarak en azından ikîidara yakın bır partinin kendisine bağ- lı olmasını ıstemiş olabileceğini söyledi. Cindo- UArkasıSa. V,Sü. Vde sında "arabulucular" bulunduğu belir- tildı Cumhurbaşkanı Demirel ıçın. kurduğu hükümetin güvenoyu alama- masının ardından. kabineyi oluşturma görevini yeniden kendisine verme&i üzerıne "Gerekirse, onun için göğsü- müzüsiperederiz" > dıyen Çiller'in, ıkı aıle arasındakı ılişkileri de >akınlaştır- dığı vurgulandı. Alınan bilgıye göre Çillerçiftı veoğulları, Demirel'e. **oğ- lu kadar yakın" olarak bilinen Nazmi- yeDemirel'in kardeşi Ali Şener ve eşiy- İe birlıkte. 30 ekım pazartesi günü Hay- mana volu üzerinde Ankara'ya 30 ki- lometre kadar uzaklıktakı Country Ku- lüp'te bır araya geldiler Çanka>a Köşkü'nde verilen Cumhu- ri>et Bayramı resepsiyonunun ardın- dan. gecenın ilerleyen saatlerinde ger- çekleşen buluşmanın. Tansu Çiller ve çocuklar kulüpten aynldıktan sonra Özer Çiller ve Ali Şener arasında sür- düğü öğrenildi. DYP azınlık hüküme- tinde bakanlık koltuğuna oturan ve ko- alisyon kabinesinde de korunan devlet bakanlan CavitÇağlar,Münif lslamoğ- lu ve Ömer Barutçu'nun. Demirel'e yakın "aracılarla~ kabineye önerildiği ilen sürüldü. Demirel'in, kendisıyle görüşen Alparslan Türkeş'e, DYP ile ittıfak yapması önensinde bulunduğu iddiası da gündeme getırildi 2 4 A R A L I K G E N E L S E Ç İ M L E R İ N E D O G R U CHP'den Leyla Tekül'e öneri 14. Sayfada Kadın kotasında farklı görüş 13. Sayfada 'DYP, Cibali Karakolu'na dönecek' I 5. Sayfada Polis adaylara tepki • 5. Sayfada Çiller'in 'pansiyon'u incelendi 15. Sayfada tl yapma yetkisi iptal yolunda 15. Sayfada Komisyonda kabul edilen değişikliğe Meclisteki diğer partiler ortak tavır koyuyorlar DYP-MHP ittifakma4 karşı cephe' • CHP Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Yılmaz, irtifak öngören düzenlemeyi parlamentodan geçirmemek için çaba göstereceklerini belirterek, "Bu ittifaka olanak sağlayacak yasa değişikliği kabul edilirse. parti olarak güvenovunu yeniden düşünebihnz" dedi. ANAP Grup Başkanvekili Hasan Korkmazcan, "her dönemde bir başka partinin sırtında Medis'e giren bir partiye imtiyaz tanınmak istendiğini" belirtirken. MHP'yi programı, ilkeleri belli olmayan "kıytınk uç bir parti" olarak nitelendirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, yasal zemin oluşturulmaması durumunda "naylon adaylarla" seçime girerek, kendi adaylarını bir başka partinin listesinden seçime sokabileceklerini itiraf etti. • 5. Sayfada CHP'de aynllk rüzgârlari CHP lstanbul Milletvekili lsmail Cem, "CHP'den aday olmavacağını, ancak hükümete güvenoyu vereceğini" açıkladı. Yıllardır CHP lideri Baykal'a yakınlığıyla bilinen Cem'in, "iki aylık bakanlığının ardından kabine dışı bırakılması ve yerine eski bir bakanın atanmasına" tepki gösterdiği ve gelecek dönemde partiden de kopabileceğı bildirildi. CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Tokat Milletvekili Güler 1leri ile Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un partiden istifa edebilecekleri bildirildi. Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal ile bazı millets'ekillerinin yeni Seçım Yasası'nın iptal girişiminin sonuçlanmasından sonra partiden kopup DSP'ye gidebilecekleri söylentileri yaygınlaştı. Soysal,'"Parti işleriyle uğraşmıyorum, başvuru dilekçesiyle uğraşıyorum" dedi. • 4. Sayfada Bayrampaşa Cezaevi Açbk grevleri öliiııı sınırında İstanbul Haber Servisi - Bayrampaş.a Ceza \ e Tutukevi'nde 39 günden ben sürdürdükleri açhk grevinde sağlık durumlan bozulan 14 kişı cezaevinın revinne kaldınldı. Kendilerine serum takılmasını ıstemeyen hükümlülerin. cezaevindekı baskılarla ilgili taleplen kabul edilınceye kadar açlık grevine devam edecekleri öğrenildi. Revire kaldınlan tutuklulann ısimleri şöyle: Serpil Yıldız, Haviiye Gündüz. Filiz Güncer, Gülser Tuzcu. Hülya Gülcan, Hacer Artkan, Se\inç Kocakafa. Mustafa Yümaz. Ergül Acar, Sevgj Tağaç. A\fer AçıL Aygün Uğur, Hayati Can ve LatifKalok. 1 4 . İ S T A N B U L K Î T A P F U A R I Aydmlanma'nın 'Pencere'si... • 14. TÜYAP tstanbul Kitap Fuan'nın bu yılki onur yazan İlhan Selçuk. Bu ödüle, "Türk basınmda mücadelesiyle ve dik başıyla saygıdeğer bir simge" olduğu için layık görüldü. İlhan Selçuk, değişimi derinden kavrayıp yansıtmakla kalmadı; yazarlığında da büyük bir atılım yaptı. Neydi bu atılım? "Köşe yazısı" ile "deneme*'nin ayn yazı türleri olduğu yolundaki yargıyı sarstı. 1980'lere gelindiğinde, artık en özgün denemeleri yazan köşe yazanydı. • 12. Sayfada Bu > ıl 14.'sü düzenlenen kitap fuanna ilgi giderek arOyor. Eski düşmanlar aynı partiden aday • Cnal Erkan, bir dönem BM'den Kürt sığınmacılar için gönderilen paralan usulsüz şekilde kendi hesabına geçirdiği öne sürülen Ha>Tİ Kozakçıoğlu'nu Süleyman Demirel'e şikâyet etti. Bundan sonra da Kozakçvoğlu ile Ünal Erkan ve Mehmet Ağar ikilisi arasında sürtüşme başlamıştı. Şimdi ise bu üç isim Dogru Yol Partisi'nden milletvekili adavı. HALİL NEBİLER Olağanüstü Hal Bölge Vali- sı ÜnalErkan. 1993'ünyazay- lannda, koltuğunun altına bir dosya alarak Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in huzuru- na çıktı. Dosyayı verdikten sonra ıçenkle ilgili özet bılgi veren Erkan. Demirel'in renk vermemesi üzerine devlet cid- diyeti içinde huzurdan aynldı. Ünal Erkan'ın Demirel'e sunduğudosyanın içindeki bir- kaç yolsuzluk ve usuîsüzlük maddesindensadecebiri, 1993 mArkasıSa.l7,Sü\ l'de OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Rusya ile îlişkiler... Kuzey komşumuz Rusya Federasyonu ile ilışkilerimız uzun süreden beri rayında git- mıyor. Soğuk Savaş döneminde SSCB'ye karşı. ABD ve Batı Bloku'nun yanında yer alan Turkıye, Sovyetler Bırliğfnın dağılmasının ardından Orta Asya cumhuriyetlerıyle kurdu- ğu ilişkiler nedeniyle Rusya'nın tepkisini çekti. Türkıye'ye doğrudan bir yaptırımda bulunmayan Rus- ya, Orta Asya cumhuriyetleri- nin devlet başkanlarıyla ilişki- lerıni sıklaştırarak kendisine çekmeye çalıştı. Bağımsız DevletlerTopluluğunun (BDT) temelinde bu durum yatıyor. Rusya'yla Türkiye'yi karşı karşıya getiren bır diğer konu ise Orta Asya ve Azeri petrolü- nü Batı'ya taşıyacak boru hat- tının yapımı. Rusya, bu ülkelerle arasında halen kullanılabilir boru hatlan bulunduğunu, başka arayışla- ra girmenın gereksiz olduğu- nu vurguluyor. Türkiye ise Boğazlar'ın tan- ker trafiğini kaldıramayacağı, en sağlıklı yolun Baku-Ceynan boru hattı olduğu tezini işliyor. 9 ekimde Bakü'deki toplan- tıda Azerı erken üretim petro- lünün taşınması için hem Rus- ya hem Gürcistan hartının kul- lanılmasının kesinleşmesiyle Rusya, "fefce/"konumunuyitir- me sürecine girdi. Petrolün, önümüzdeki dö- nemde Türkiye ile Rusya'yı yı- ne karşı karşıya getirmesi ka- çınılmaz olacak. Bu tablonun ardından Rus- ya, son günlerde başka bir ko- nuda Türkıye'nin başını ağntı- yor. Çeşıtli Kürt grupları 30 ekim -1 kasım arasında Mos- kova'da "Kürtlerle ilgili çeşitli sorunlan" göruşmek üzere bir araya geldi. Bu, dünya kamu- oyuna, "Kürt Parlamento- ••• MArkasıSo. 17, Sü. 9'da Her vadede yüksek faizli Hazine Bonosu satışı VakıfBank Menkul Kıymet Merkezleri ve VakıfBank şubelerinde! ADANAMOıt TtL (0Î221 4 » 10 41 AMKARAVtKM: TIL: (0312) 46S 07 «0 «İTALYA MKM: TH-- (02421 248 28 83 BUISA MK»t TEL: 10224) 221 14 80 DINİZÜ MKM: TEL: (0258) 241 29 30 EGE MKM: TtL: (0232) 441 S9 00 EKl Rl M MKVfc TEL: (0442) 235 21 04 İST\N»11 MKV TEI.: J f t (0212)293 1390ŞAMŞTNMKM TEL(0362)4324711 Bosna'da adım adııtı barış • Bosna'daki savaşa son vermeyi amaçlayan 'tarihi buluşma'da ilk anlaşma, Hırvatistan ile Sırbistan arasında sağlandı. İki ülke liderleri. Hırvatistan"da ayrılıkçı Sırplann işgali altında bulunan Doğu Slovenya'da banşçıl çözümü öngören bir belgeyi imzaladılar. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY ••• BORSA ûDun 45.767.58 Öncekı 44.824.26 DOLAR ODur 51.600 Öncekı 51.600 MARK Dun 36.400 Öncekı 36.500 ALTJN ODun 634.500 Öncekı 634.500 Vahşi Demokrasi Bugünlerde CHP Genel Merkezi'ne giriş-çıkışlarda sıkı güvenlik öntemleri almak gerekli. Soluğu Ankara'da alan Anadolu siyasetçileri, merkez yoklamasına isyan etmekle teslim olup yeri garantı etmek arasında gidip geliyorlar. Genel merkez yöneticileri - teslim olanlar - isyan eden- ler arasındaki çekişmenin boyutlan dışanyafazlayansımı- yor. Türkiye'de siyasi partiler genel olarak lider denetimı al- tında. Parti. lideri değil; lider partiyi denetliyor, yönetiyor, yönlendiriyor. Politika üretmekten seçime katılacak adayları üretmeye kadar her şey genel merkezin kontrolü altında. CHP, bu çemberi belli ölçülerde kırmış bir parti(idi). UArkasıSa.l7,Sü.4'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog