Bugünden 1930'a 5,484,969 adet makaleKatalog


«
»

VJSA...VISA PremieWGold. V1SA. International... EMLAK BANKASl Cumhu EMLAK BANKASI tt. SAYI28817 / 25000 Tl (KDV ıçindej KURUCUSU: YUNUS NADl {1924-1945) BAŞYAZARl: lUMR NMİ (1945-1991) 26 KASW1995 PAZAR /lumcu, Emeç, Dursun ve Üçok cinayetlerine adı kanşmıştı Yazgan*, pofcten kaçü Görev Başına!.. Ismet Paşa. yüeelmek ve >ükselmek istiyorsak. top- İumdaki namusiu kişilerin en azından namussu/lar kadar cesur olmas» gerektiğini söv- lemişti. Bu uyan, çoğu kişi- nin kulağına küpe olmuştur: sıks«kanımsanır\eyinelenir. Toplum yaşamının kural- lan acınıasızdır. Niceyücefı- kirter. kimi ülkekrde a>akla- nn altında çiğnenirken, sıra- dan kişikr >ada sorumlular. sonuçta geniş kitleleri etkile- \ecek karanlık gelişmelere kayrtsız kalmışlardır. Bu ol- gunun en çarpıcı örneği 1930'larda Âlmanva'da >a- şandı. "Geliyorum diyen fa- şızm" karşısındasözdeyan- sız kalmayaçabalay anlar. fe- lakete doğru sürüklenişin hazırlıklannı görmezlikten geldiler. Nazilerin orta>a çıkan ni- yet \e eylemleri karşısında "Beni sokmayan yılan bin yıl yaşasın" atasözümüze uyumlu birçekimserlikiçine giren edilgin insanlar. Al- manya felakete sürüklendiği zaman bin kez pişman oldu- lar. Ama iş işten geçmişti; ge- riye dönüşü olma>an bir >ol- da yürüyenler, kendilerini uçurumun dibinde butdular. • BugünTürkiye'de benzeri bir durvım. daha değişik nv- teliklerivle yaşanmaktadır. Demokrasinin abeeesi. herkesin bildiği gibi din \e devlet işlerinin a\nlması\la başlar. Dinsel öğreti. devlet yönetiminde egemen olduğu gün, demokrasinin D'sinden söz açmaya olanak yoktur. Bizim tarihimizde deneyimi var: Osmanlı devletinde 1839 Tanzimat Fermanrnı izlevençağdaşlığadönükbeW geler ve yasalar. şeriata kar- şrtbir dünvadüzeninin ürün- leridir.Şeriat en kısavekesin tanımıyla"'Kuran"a day anan lslam hukuku"'dur. Osman- lı İmparatorluğu'nda bilebu hukuku yürüfmek olanağı bulunamamıştır. Ancak bugün Türkiye'de olağanüstü bir şeriatçılık propagandası ortalığı sar- mış.çok partilirejimdeenet- kin akıma dönüşmüştür. Şe- riata dayanmak isteyen ya- şam biçimlerini Arabis- tan'da, Asya'da ve Afrika'da görüyoruz. Türkiye'}i ka- ranlık ortaçağ düzenlerine sürüklemekiçin çahşanlann güçlerigüngeçtikçeartmak- tadır. Neden?.. Çünkü Türkiye'ye tran'- dakigibibir rejimgeldiğigün yurtdışına kaçacak\a da so- İukalamayacakkişilerveku- rumlaredilginleşmişler. kısa vadeli çıkarlan için sessizleş- mişlerdir. Bundan cesaret alan şeriatçüar, Türkiye Cumhuriyeti'ni dinselteme- le oturtmak için açıkça sür- dürdükleriçalışmalannıgün geçtikçe yoğunlaştınyorlar ve hula yol alıyoriar. Medyayı kurnazlıkla ve us- tahkla kullanan şeriatçriara bilir bilmez destek verenle- rin yaptıklan i^ demokratik bir davranış değildir: de- mokrasinin kökiine kibrit suyu dökmcktir. • Türkiye, her türiü fıkre açıkolmalı. düşüncelerinden otürü hiç kimse ceza görme- meü ve hapse girmemeli!.. Ancak bunu söylemek baş- ka şey; faşizme, şeriatçüığa ve bölücülüğe karşı çıkmak başka şey... Toplum demokratik hak- lannıkullanarak şeriatçıhğa karşı etkili bir savaşım vere- mezse. sorumlu kişiler ve ku- rumlargörevlerini>erinege- tireceklerine teslimiyetçi bir tutuma girerlerse. ülke çağ- dışına kayarak karanhğa gömülür. Bunun içindir ki u- yanyoruz: Görev başına!.. Cumhuriyet • Dur ihtanna uymayan bir araçta bulunan 3 kişi Üsküdar"da polisle çaüşmaya girdi. Güvenlik güçleri tarafından kıstınlan araçta bulunan Osman Taner Aslan yakalandı. Ayağından yaralanan Fetih Şahinoğîu adh bir kişi ise aynı bölgede yapılan operasyonla ele geçirildi. Mazda marka otomobilde bulunan Yazgan ise kaçtı. içınde, Islâmı Hareket Örgütü üyelerinin r bulunduğu otomobıü takıp eden potisler : ıkı kişıyı yaralı olarak ele geçtrdıler. \ Gazetemiz yazarı Uğur Mumcu cinayetine ' adı kanşan Hüsrtû Yazgan ısimli kişi ise çatışma sırasında Kaçmay başafdı İstanbul Haber Servisi - is- tanbul Emnıyet Müdiirliiâü Asayiş ve Terörle Mücadele $u- besi ekıplerinin olağan operas- yonlan sırasında "'dur" ihtan- na uymavan bır aracın ızlenme- si sonucu çıkan silahlı çatışma- da yasadışı İslami Hareket Ör- gütü'nün 2 ü>esi yarah olarak yakalandı. Aynı araçtabulunan. gazetemiz \azan Uğur Mum- cu. gazeteci ÇetinEmec.yazar Turan Dursun \ e Prof, Dr Bah- rive Lçok cinayetlerine adı ka- nşan Hüsnü \azgan adh bır ki- şinin ı>e ola> \erinden kaçtığı öğrenıldı. İstanbul'da dün sabah 10.30 sıralannda meydana gelen oia- yın gehşımı şöyle oldu: Üsküdar bölgesinde rutın kontrollerinı \apan İstanbul M Arkası Sa. 6, Sü. Vte ATATURKE HAKARETE YOCUN TEPKİ atv şeriata ödün veriy or• atv"de öncekı ak^am yayımlanan Siyaset Meydanı'na katılan Aczmendilerin, Doç. Dr. Nilüfer Narlı ;le stüdyoda oturmayı reddetmeleri ve Kemahzmin temeline dınamıt koyacağını söyleyen her grubun yan\nda olacaklannı açıklamalan tepkilere neden oldu. • Gazetemizi ve atv'yi arayan vatandaşlar tepkilenni dile getirdiler. •\DD İstanbul §ube Başkanı Bilge Bilgiç, "atv, rating uğruna Atatürk devrim ve ilkelerine dinamit koyacak kadar sapkınlık ve aymazhk ıçıne girmiştır" dedi. • 6. Sayfada SERUT1N VE SOVENİZMİN GÖLGESİNDE ORAL ÇAUŞUUt'm yaOM • 4. Sayfada CHP'deadaylıkkavgasıCem, Özdiş ve İteri partiden ayrıldı İnönü'den DSP'ye sessiz onay CHP İstanbul Mülenekili İsmail Cem ile aday liste- lerindeki yerkrini beğenmeyen Adana MilletvekiH İbrahim Özdiş ve Tokat Milletvekili Güler İleri dün partilerinden istifa ettiler. Cem. önceki gün istifa e- den Bahattin Alagöz'le birlikte DSP'ye girerken, Öz- diş ile îlerTnin de DSP'ye geçmeleri bekleniyor. CHP Adana Milletvekili İimurçin Savaş da bugün CHP'den istifa edeceğini açıkladı. Üç milletvekilinın istifasıyla birleşme kurultayından bu yana CHP'den aynlanlann sayısı 16"ya ulaştı, TUREY KİJSE'nin haberi • 5. Sayfada CHP Genel Merkezi'nde peş peşe yaşanan istifalar- la birlikte özellikle İstanbul'da CHP'den DSP'ye bü- yükbir geçiş hareketi planlandığı öğrenildi Aralarm- da SHP"eskı il başkanlan Yüksel Çengel \e Ali Öz- can, Nahit Töre ile eskı Kadıköy Beledıye Başkanı Cengiz Özyalçın'ın da bulunduğu bır grup partili, üye ve seçmen tabanını DSP'ye kaydırma çahşmala- nnı yürütüvor. tnönü'nün, CHP'den aynlan SHP kö- kenİı partililere de "sessiz kalarak" bir anlamda "onay" verdiâi belirtiliyor. AYŞE YUWM'm haberi • i. Sayfada Yeni başvuruya yeni karar Anayasa Mahkemesı Başkant Yekta Güngör Özden. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Seçim Yasa- sı'ndaki iller barajının iptali için Anayasa Mahkeme- si'ne yaptığı başvurunun, önceki baş\oıru ve kararlar- dan bağımsız olarak aynca değerlendirileceğini söy- ledi. "Eski karara bağlı kalmamız şart değil. Biz bir önceki karanmızda temsilde adalet ve yönetimde is- tikrar ilkesinı birlikte düşündük" diyen Anayasa Mah- kemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, yann bir rapor- tör görevlendireceğini söyledi. • 4. Sayfada DBH 1. Ulusal Toplantısı yapıldı Mevîlerden giiç gösterisi • Avrupa Alevi Birliği Federasyonu ve Hacı Bektaş Veli Derneği'nce kurulan Demokratik Banş Hareketi 1. Ulusal Toplantısı, 6 bin Alevi yurttaşın katılımıyla dün Ankara'da gerçekleşti. Atatürk Spor Salonu'nda dün düzenlenen toplantıya. yurtiçinden 500 otobüs, yurtdışından da 18 uçakîa gelen Alevi yurttaşlar, "birliktelik" çağnsmda buîundular. ANKAR/\ (Cumhurrj etBü- rosu) -Demokratik Banş Ha- reketi (DBHı Genel Başkanı Ali Haydar Veziroglu, Türkı- ye'nin içınde bulunduğu so- runlann hep birlikte çözülece- gini behrterek, "Biz Aleviyiz, ama .\levici değUİz'" dedi. Çe- şitlı Alevi dernekleri ise Alevi • lenn bağımsız aday çıkarma- sını eleştırerek, "\\levi partisi öncelikle Alevilere ihanettir. Bundanenbüyükzaran AJevi- krgörür. Alevipartisi, mezhep- • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te savaşçüanndanğ kınnıykart *Doğa Savaşçıları M İstiklal Caddea'ndedün \aptıklaneytenıkka- çak w kalitesiz kömürün İstanbul^a «irişini önleyemeyenyefldnie- rt protesto ederekkırraıa kart gösterdüer. İstiklal CaddesTnde sa- at 11.00sıralannda üzgflerinde beyaz giysîkri ve maskelerivle top- lanan I>oğa^n.aşçu^^varjnManbasm açıklamasmda kışm başla- masryfe birfikte İstaırouİ'un kirli ha\ayateslimokiuğunu beiirtefek kaçakve kalite5*ü&rmiriin şehre girişinin engeHenmediğini soyk- dfler. Açıklanmj^pmda çevrebinalardan balonlar uçunıldu. Do- ğa Savaşçtİaftifipl sonra yetkililere semboiik olarak kırmızı kart ^ P ^ f a ^ l . l HATİCE ALMANYA Ocalan üeikinci görüşme • Alman Hmstiyan Demokrat Parti Milletvekili Lumer'den sonra, Federal Anayasayı Koruma Teşkılatrnm bır üyesinin de Suriye'de bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile bır görüşme yaptığı ortaya çıku. • PlCK'nin, Almanşa'nm çeşitli kentlerinde düzenlediği eylemkrde yaklaşık 200 kışi gözaltına ahnırken çok sayıda kesici alet ve silah ele geçirildi. • 10. Sayfada Mimkierin sınav harçlan arttı • Anadolu ve Fen liselerinin geçen yıl 200 bin lira olan sınav harcı 350 bin lira olarak saptandı. Svnav V.ılavuzu bedeli 50 bin liraya çıkanldı. • 6. Sayfada BAĞ-KUR'LUNUN MAAŞİU ARAL1KTA • 6. Sayfada LEYLA TAVŞANOĞLU'NUN PAZAR KONUGU: tLHAN TEKELl M8. Sayfada Uğur Yücel, yaşadıklanmızı sorguluyor Örgütçü öğretmen Baba Tonguç'un Mirası TT JL Aer öğretmen adayının atanmak uzere üç ili isteme hakkı vardı. Ancak bakanlık, buna uymak zorunda değildi. Ben. uç il yerıne, "Hakkâri, Hakkâri. Hakkâri" yazdım. Hakkâri'yi niçin istemiştim? Bir kez. Köy Enstitülülük ruhu vardıı "Gidilecek kö\ler kalkındınlacak, en zor koşullar altında çalışılacak. Çünkü. biz köylüyüz. Oradan çıkıp geldik." Ortak tema buydu. VjFerde idealistlik vardt. Hakkâri) i seçtim. Buna, kimi öğretmenler övgüyle, kimi ka\gıyla tepki gösterdi. Kımbilır, belki de maceracı olduğumu düşünenler de olmuştur. O yıl, Gönen îlköğretmen Okulu'ndan 101 kişi mezun olmuştuk. îstediği yere atanabilen tek kişiydım. Atandıgım yeri öğrenenler kaygılarını belirtirken, babam tek destekçimdi. Van'da askerlik yapmıştı ve on-a göre," Adam olan. her verde sevilmesini bilirdi." Köy Enstitülen geleneğinden bize az çok bulaşan vaklaşımlar ışıme çok yaradı. O günlerde büyük eğitımcimız tsmail Hakkı Tonguç'un "Köyde Eğitun" ve "Canlandırılacak Köy " kitaplannı okuyordum. Tonguç'un ünlü bir sözü aklıma takıldr. "Köylüye bir şey öğretebilmek için, ondan birçok şey öğrenmek gerekir!" Sepet örup köylülere parasız dagıttım. Kapısı kopanm kapısını onardım, duvarı yıkılanm duv arını ördüm. Bu içli dışlı ihşkılerle 40 kadar öğrenci buldum. 4-*5 tane kız öğrencim bile oldu. IŞIK KANSU'nun yazı dizlsi • 12. Sayfada İrlanda'datarihi boşanma kararı • Avrupa'da boşanmanın y olmadığı tek ülke olan trlanda'da önceki gün yapılan referandumdan tarihi bır sonuç çıktı. 1986 yılında yapılan benzer bir referandumda boşanmanın yasallaştınlmaması vönünde oy kullanmış olan Irlandalılar. bu kez yüzde 51.1 gıbı az bır oy t'arkıyla " Boşanma yasallaşsın" dediler. • Devlet tele\izyonu RTE. ülkeyi aylar öncesinden ikiye bölen referandumdan. bosanma yanlılarının "yüzde 51 .l'e yüzde 48.9 oy oranında" galip çıktıklannı açıkladı. B//• Sayfada GUNDEM • Sahnede yalnız bir adam. Unutmadığı bir mahalleyi, Kuzguncuk'u. dede ve dayılarla birlikte oturulan, babası Sabri Bey'in emekli ıkramiyesıyle ev alıp içgüveylikten kurtulduğu. annesı Muazzez HanıırTın acılan sessizce sırtladığı bir evi anlatıyor... • Haldun Taner"le bir oyunun provalarında tanıştı. ama Devekuşu K.abare'ye giremedı. Kenterler'le "Kafesten Bir Kuş Uçtu" oyununda oynamak. acısını biraz dindirdi. Aklt kabaredeydi. Kon^erv atuv ardan beri dikkatini çeken Necati Bilgiç'le gazmo ve gece kulüplerinde çahştılar. Aşağıladıklan bır ışten büyük paralar kazandılar. • Sonra Mnema oyunculuğu... Muhsın Bey'deki türkücü çocuk Ali Nazik. Arabesk'te "baba" kompozisyonlan. Selamsız Bandosu, Milyarder... Yürekten inandığı. saygı duyduğu. şöhretinde büyük payı olan Sener Şen'k rol arkadaşlığı... •• Yaşamında hiç komik değil... Daha çok hüzünleri konuşmayı seviyor. Zorlama komediye karşı... Hâlâ anlatamadığı, sözcüklerin yetmedtgı çok şey var. Beslendiği her şeyin kalorisini sinemada tüketeceğine ınantyor. Tam anlamıyla sinemaya girdiğınde sahnede dile getiremediklennı görüntüyle anlatacağını belirtiyor P A Z A R D E R G İ Y I A L M A Y I U N U T M A Y I N ! MUSTAFA BÂLBAY •••Siyaset Meydanıatv'dekı Siyaset Meydanı'nın önceki akşamki konusu, "radikal sağ" idı. Programa pek çok kesımin temsilcisi çağrılıydı. Çağnlılann bir bölümü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruldu- ğu ve devrimlerin yeşertildiği dönemde ortadan kaldınlan kurumların temsilcileriydi. Çağdaş uygariığı yakalamaya çalışan Türkiye'de, tekke, zaviye, medrese gibi örgütlenmelerin yenni okul, halkevı, kooperatif, dernek ve benzer kurumlar almıştı. Ne var ki t950'den sonra güçlenen karşı devrim hareketi bugünkü • Arkası Sa. 6,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog