Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/Gold... V1SA International... EMLAK BANKASI" D a h » U / g ı r B r Y a j a m I ç ı n " Cumhu72. Yl SAYI25814 / 25000IL (KDVtçmde) KURUCUSU: YUİIS NADİ J32-i-'945 E~SWAflı NADİR NAtfffS45-7991 EMLAK BANKASI oruma karan IstanbuPa soluk aldıracak• Kültiir Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı Kültür vc Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu. Beykoz ve • Koruma Kurulu karanna göre SİT alanlannın smırları şöyle bclirlendi: 1 No*lu Doğal SİT Alanf nın sınırlan: Dogusu Sarıyer'deki tünı ormanlık bölgcleri . tarım alanlannı. köy, belde yerleşmelerini. Elnıalı Su Havzasfnı ve Beykoz ilçe sınırı (Şile ve Cmraniye). kuzeyi Karadeniz, batısı Boğaziçi SİT sınırı. güneyi Beykoz ilçe sının (Csküdar \e Karadeniz kıyı kuş.ağını villa talanından korumak amacıyla "doğal SlT alanf" ilan etti. Kurul, Ümraniye) ile çevrili bölge. 2 No'lu Doğal SİT Alanf nın sınırlan: DoğıiMi Boğaziçi SİT sınırı. kuzeyi Karadeniz. batısı vc bu bölgelerdeki her türlü imar uygulamalannın ilgili kurumlarca durdurulmasını da istedi. gûneyi Sanyer ilçe sınırı (Eyüp ve Kâğıthane) ile çevrili bölge. MEHMET DEMİRKAYA'nm haberi • 3. Suyfada DYP ve CHP, "Anayasayı bir kez ihlal etmekle bir şey olmaz" diyen Ozal'ın tavnnı sergiliyor Baraj tartışıııasıANAP, desteğini ÇelCtİ Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli karanna aykın olarak çevre barajı konusundaki ısrarlannı sürdürüp bir yasa önerisi hazırlayan DYP ve CHP'nin bu rutumuna, DSP'den sonra ANAP da karşı çıktı. Ancak öneri, TBMM Anayasa Komısyonu'nda DYP ve CHP oylanyla kabul edildi. Öneri. bugün TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. ANAP'lı Korkmazcan, çift barajın Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli karanna aykın olduğunu belirtti. TOPUZ: DYP İle anlaştlk Vehbi Dinçerler'in, DYP-MHP koalisyonuna gerek kalmayacağı görüşüyle TBMM Danışma Kurulu'na getirdiği "Baraj yüzde 5 olsun" önerisi reddedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Topuz da "Yüzde 10 barajının anayasaya aykırılığı ciddi olarak iddia edilebilir" dedi. Ali Topuz, "Ancak, DYP ile anlaştığımız içın verdiğimız sözün gereğini yerine getireceğiz. Tercıh konusu da bu saatten sonra olmaz"' diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - DYP ve CHP'nin, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli karan- na ay kın olarak seçım çev relerin- de de Türkiye genelınde olduğu gibı yüzde 10 baraj uygulanması konusunda hazırladıklan yasa önensı, dun TBMM Anavasa Ko- mısyonu'nda kabul edıldı. lki partı sözcülennın de ıstıkrar un- surunu one çıkararak anayasava aykınlığını gözardı ettıklen öne- n. bugün TBMM Genel Kuru- lu'nda ele alınacak. Koalısyon or- taklannın önensine ılk aşamada destek veren ANAP, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli karan- na aykırı olduğuna dıkkat çeke- rek çift baraja karşı çıktı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali To- puz da ~yüzde 10 barajın anaya- saya av kırılığını n ciddi olarak iddia edi- lebUeceğini'". ancak DYP ile daha önce vardıklan anlaşmaya uyacaklannı söy- ledı. Devlet Bakanı Bekir Sami Daçede "Anavasa Mahkemesi'ni eleştirmiyo- rum. Ancak istikrar için Türkiye'deki her kuruma görev diişüyor" dedı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın. Mümtaz Soysal 'Bizi istemediler' • CHP'de olamayacağı ızlenimıni edındığinı söyleyen Soysal. "Yalnız ben değıl, bırçok arkadaşım da o ızlenimı edındı. Ben. belkı bunu daha açık bir şekilde dile getırdım. İzlenim şu ki bir dışlama tutumu var. Değişeceğe benzemiyor. CHP'de siyaset, taktiklerden, telefon konuşmalarından, buluşmalardan, kısa vadelı girişımlerden ibaret sanıldı" diye konuştu. IŞIK KANSU'nun haberi • 5. Sayfada Safraları attık' CHP kayıtsız • CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Topuz. DSP'ye geçen Prof. Dr. Soysal ıçın "Kavgacı ve hırçındır. Şimdi Türkiye'nin en büyük kavgacısıyla beraber siyaset yapmaya gıdıyor. Kolay gelsin. Koskoca Ismet fnönü istifa etti; partının oyu azalmadı, arttı" dedı. DSP lideri Bülent Ecevit ise "Kapıyı aralarsak görürsünüz" diyerek CHP'lılerı yenı ıstifalara karşı uyardı Kulislerde Hıkmet Çetin'in de DSP'ye geçebıleceğı söylentileri yayıldı. • 5. Sayfada DYP'li bürokratlar Gelecek kaygısı • DYP'de bürokrat aday adaylannın fazlalığı ile başlayan huzursuzluk. Anayasa Mahkemesi'nın Seçim Yasasf ndaki ülke çevresi mılletvekilliğı maddesını iptal etmesinın ardından arttı. Onlarca bürokratın hangı seçim çevresınden aday göstenleceklen merak konusu olurken, örgütlerın partilı olmayan isimlerden rahatsız olduklan belırtıldı. Çiller bu ısimlen büyük illere dağıtma eğıliminde. BtCÜN AKSOY'un haberi • 5. Sayfada "Anayasayı bir defa delmekten bir şey olmaz" ıçenklı sözlerinı surekli eleşti- ren DYP ve CHP, aynı anlayışı Seçım Yasası konusunda sergilemekten çekin- mediler. Anayasa Mahkemesi'nin ge- rekçeli karanna aykın olarak yüzde 10 bölge barajında ısrar eden koalısyon ortaklan, bu konuyla ilgili hazırladık- lan yasaönensinı dün Anayasa Komis- yonu'na getırdiler. DYP ve CHP'nin bölge baraj ı önensıne önce olumlu ya- nıt veren ANAP. dün bu tavnndan vaz- geçtı ANAP Grupbaşkanvekıli Hasan Korkmazcan. Türkiye baraj ı varken ıkıncı bir bölge barajıgetirmenın Ana- yasa Mahkemesi'nin gerekçeli karan- na aykın olduğunu savundu. Korkmaz- can. konuya ılışkm düşüncelenni dün sabah DYP Grupbaşkanvekıli Giineş Müftüoğlu'na da ıletırken "Eğer mut- laka baraj olacaksa Türkiye genelinde uvgulanan barajı kaldırıp yerine daha vüksek bir bölge barajı uygulanabilir. Bu barajın oranı da yüzde 12 ile 15 ara- sında olabilir. Ancak, iki baraj biriikte uvgulanamaz" dedı TBMM Genel Kurulu'nda Danışma Kurulu kararı tartışılırken konuşan Korkmazcan. şunlan soyledi: "24 Aralık secimlerini tehlikeye ata- M Arkası Sa. 19, Sü. l'de Doe Istanbulliıyu dondurdu• İstanbul'da doğalgaza geçmek için İGDAŞ'a başvuran 200 bine yakın aile. dönüşümü gerçekleştiren firmalann işlerini zamanında Bitirmemesi, iGDAŞ'ın da taleplere cevap verememesi nedeniyle zor durumda kaldı. Vatandaşlar. işlerini zamanında bitirmeyen firmalan mahkemeye vermeye hazırlaniyorlar. • Bu durum karşısında firrnalar iGDAŞ'ı. İGDAŞ ise firmaları projeleri kendilerine geç vermekle suçluyor. Olan ise vatandaşa oluyor. Doğuda bahar, batıda kış • Türkıye'nın Batı ve Iç Anadolu bölgelerinde soğuk ve yağışlı hava etkılı olurken. Doğu Anadolu Bölgesi'nde tam bir bahar havası yaşanıyor. Bölgede hava sıcaklıklan mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. • 19. Sayfada CENGİZ YILDIRIM İstanbul'da doğalgaza geç- mek ıçın aylar once İGDAŞ'a başvuran 200 bine yakın aıle. dönüşumu gerçekleştiren fir- malann ışlennı zamanında bi- tirmemesi. İGDAŞ'ın da "pat- layan" talep karşısında yaptı- nm gücü olmaması nedenıyle "doğalgazla üşüyor". Yurttaş- lar, donüşumu gerçekleştir- mek için sözleşme yaptıklan "firmaları*'. zamanında ışlen- nı tamamlamadiklan gerekçe- siyle mahkemeye vermeye ha- zırlanıyor. Kış aylannda hava kirlılığı- nın ürkütücü boyutlara ulaştı- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de GB oylaması 11 aralıkta Yunanistan, tarilıi erteletemedi• Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin gümrük bırliğine gınp gırmeyeceğını 11 aralıkta oylayacak. AP Dış îlişkıler Komısyonu, hararetlı tartışmalann yaşandığı dünkü toplantıda, uzun süredir gündeminde olan oylama tarıhı sorununu çözdü. Tartışmalar, özellikle Ispanyol Raportör Carlos Carnero'nun hazırladığı rapor üzennde yoğunlaştı. • GB'nın ertelenmesı yönünde yoğun çaba harcayan Yunanh parlamentederin önenlen üzerine oylama yapıldı. Oylamada. 61 üyenin40'ı oylamanın gecıktirilmemesı yönünde görüş bıldırdi. GB konusundaki tavırlannı bugüne kadar tam olarak netleştırmeyen sosyalıstler. ılk kez açık bir şekilde desteklerinı açıkladılar. • Fransız sosyalıst Michel Rocard. Türkiye'nin, GB'nın dışında tutulmasının tatsız sonuçlar doğuracağını belırterek "GB'ye karşı çıkarsak aşın uçlar ve bağnazlar için oy vermış oluruz" dedı. ıngilız sosyalist Richard Balfe de "Türkiye'de sol. GB'yı istiyor. Türkiye'yi reddederek kapımızda ikinci bir Cezayir istediğimiz mesajını mı vereceğiz?'" dedi. I 7. Sayfada ALKIŞLARBARIŞA- ABD'deki tarihi anlaşma. yülardır süren vahşi savaşa son verdi. l mutlar banşın sürekli olmasından yana. İmza ko>an taraflar ABD Dışişleri Bakanı \\arren Christopher, Hırvatistan Devlet Başkanı Franco Tudjman, Bosna Cumhurbaşkanı Aliya lzzetbego\iç \e Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'in alkışlan banş içindi. osna'da şimdi anşzamanı...• Bosna'da 43 aydır süren savaşı sona erdiren anlaşmanın salı günü parafe edilmesinden sonra asıl zor kısım olan uygulama dönemi başlıyor. Ön anlaşmava imza atan taraflar ve banşın mimarlan tek bir konuda fikir birlığı ıçındeler: 'Zor dönem şimdi başlıyor.' Anlaşmanın kâğıt üzerinde kalmaması için yoğun çaba gerekiyor. • Imzalanan anlaşmava koşut olarak BM Güvenlik Konseyf nde. dün yapılan oylama sonunda Sırbistan ve Karadağ'a uygulanan ekonomik ambargonun askıya alınması karan alındı. Güvenlik Konseyi'nin karan, Bosna'ya uygulanan silah ambargosunun da önümüzdekı 6 ay içinde kademeli olarak kaldırılmasını öngörüyor. • //. Sayfada Çiller-Major Ingîltere GB ıçın guvence verdi • Başbakan Tansu Çiller'e, Ingiltere Başbakanı John Major. GB konusunda Türkıye'ye destek güvencesi verdi. Çiller, Türkiye'nin GB'ye girmesinın. ülkenin yanı sıra AB'ye de yararlı olacağına ınandığını söyledi. Major, bu konudaki desteklennı teyıt ettiklerini ifade etti. • Çiller. "Şimdi Avrupa bir karar vermek zorundadır. Bu. tüm bölgeyi ılgilendıriyor. Ne tür bir bölge ıstedıklerıne ve ne tür bir Avrupa istediklerine karar verecekler" diye konuştu. I 7. Sayfada Baykal-Kinkel lerore karşı ışbırlığı • CHP lideri Deniz Baykal. Almanya Dışışlen Bakanı Klaus Kınkel ile yanm saat süren bir görüşme yaptı. Baykal. aşın sağcı CDU Millervekilı Heınrich Lummer'ın PKK lıden ile yaptığı görüşmeden Ankara'nın duyduğu rahatsızlığı dıle getırdı. Kınkel ise Lummer'ı kınadı. • 7 . Sayfada REFAH PARTİSt'NE KARŞI CEPHE KURMAK ORAL ÇAUŞLAR'm yazm I 4. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Korumak Kurtarmaktır istanbul'da Boğaziçi kıyılan ve su havzaları ile Karadeniz kıyı kuşağı, yıllardan ben 'ta- ammuden' yok edılmektedır. Bir yandan, yerel ve genel se- çimler oncesınde sıyası partı- ler, yerel yönetımler ve bağlı kuruluşlan tarafından verilen ödünler, çıkarılan aflar ve oy uğruna göz yummalar, bir yan- dan da TEM Karayolu'nun açı- lışı ve üçüncü köprü beklenti- sinın yarattığı rant hırsı, bu yok edişin temel nedenlerıdır. Bunlara bir de varsıl kesım- lerin, metropolun gurültu ve hava kirliliğınden kaçmatutku- su da eklenince. İstanbul ve çevresindekı ormanlar ve ta- rım alanları hızla yasal ya da kaçak yapılaşmaya açılmış ve yeni yerleşım merkezlerı oluş- maya başlamıştır. Yanı sıra, var olan yerleşım merkezlerının de bu çarpık ve altyapısız yapılaş- madan payını aldığı görulmek- tedır. Bunun kaçınılmaz sonucu, istanbul ve Karadeniz kıyı ku- şağında doğal akcığer gorevı yapan ormanlar hızla yok ol- muş: metropolun geleceği için yaşamsal önem taşıyan su havzalarındaki kırlenme her turlü tehlike sınınnı aşmıştır. Kültur Bakanlığı Istanbul 3 Numaralı Kultür ve Tabiat Var- lıklarını Koruma Kurulu'nun, hem de ulkenın seçım eğik düzlemınde kaydığı bir sırada aldığı SİT'leştirme karan, çok büyuk önem taşımaktadır. Kurul; istanbul'un Beykoz ve Sanyer ılçelerı ve Elmalı Su Havzası ile Karadeniz kıyı ku- şağını SlTalanı ilan ederek çok • •• • Arkası Sa. 19. Sü. 9'da B U G U N Cumhuriyet'le biriikte Yaşamın içînden bir çığhk • Dostlar Tiyatrosu, sezonu Genco ErkaPın çeşitli yazarların yapıtlanndan uyarladığı "İçımdeki Çığlık1 adlı oyunuyla açıyor. I 14. Sayfada BORSA ODun 43.238.11 Öncekı 43.728.04 DOLAR ÜDun 53.5O0 Oncekı 53.250 MARK ûDun 38.000 Oncekı 37.850 ALTIN ODun 662.500 Oncekı 663.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Soysal, Safra mı? Mümtaz Soysal'ın DSP'ye geçiş aşamasında olduğu- nu aktardığım gün. Soysal son noktayı koydu. Soysal- Ecevit diyaloğu uzun süredir vardı. Anayasa Mahkeme- si'ne gıdiş aşamasında koyulaştı, koyulaştı, kıvama ulaş- tı. Önümüzdeki dönemde, Hikmet Çetin de DSP'ye geç- me kararı alırsa şaşmamak gerekır. Erdal inönü'den de şöyle bir açıklama gelebilir: "Oyum DSP'ye..." Zaman zaman vurguluyoruz; 12 Eylül askeri yönetimi, sol • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog