Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/Gold... VISA International... EMLAK BANKASI*' D a rta Uy gar B ı r I ç i r t Cumhuriyet72. Y l SAYI25618 / 25000 Tl (KDV içinde) KURUCUSU: YUMK HNÂ (1924-1945) BAŞYAZARI: NMfel NADİ (1945-1991) 995ÇARŞNHBA BALKAN ÜDERLERİ ANLAŞTI Bosna'da 3.5ydsüren savaş bitti• Bill Clinton yaptığı açıklamada, ABD'nin Ohio eyaletinde 21 gündür devam eden görüşmelerin sonunda. Boşnak, Sırp ve Hırvat taraflannın "kapsamlı bir banş anlaşması üzerinde anlaştıklannf' bildirdi. • Clinton. yaptığı konuşmada. anlaşma gereğince Bosna-Hersek'in şimdiki sınırlan içinde tek bir ülke olarak kalacağını belirtti. Ancak ülkenin Bosnalı Sırplar ve Boşnak-Hırvat Konfederasyonu arasında ikiye bölüneceğini vurguladı. Clinton. "Savaş suçlanyla yargılanıp suçlu bulunanlann Bosna- Hersek topraklan üzerindeki politik hayatlan sona ermiştir" dedi. B 11. Sayfada BASKANLIK SEÇİMİ Polonya'da yeni bir dönem • Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin. Polonya'nın yeni devlet başkanı Aleksander K\vasniewski'ye gönderdiği kutlama mesajında. "Rusya'nın Polonya ile olan ilişkileri değişmemiştır. Polonya, Rusya'nın AvTupa'daki en önemli ortaklanndan biri olarak kalacaktır'" dedi. • ABD'den yapılan açıklamada ıse Beyaz Saray Sözcüsü Mıchael McCurry. Kwasniewski'nin kornünist geçmişinden endişe duymadıklannı belirterek •"Önemli olan adayların kışisel deneyimleri ya da geçmişleri değil. gelecekteki politikadır" dedi. • //. Sayfada PAPANDREU'NUN HASTALIĞI. YUNANİSTAN'DA KRİZ YARATTI • //. Sayfada Partinin ağır topları Mümtaz Soysal ile Tahir Köse, DSr yefgeçti CHP'de büyük fire SOYSAL - DSP'ye gitti. • Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mümtaz Soysal "Daha iyi mücadele edeceğim bir yere geçmem gerektiğine inanıyorum. Allahaısmarladık" dedi. Soysal'ın peşinden Amasya Milletvekili Tahir Köse de ayağa kalkarak "Ben de Hoca'ya aynen katılıyorum. Partide demokratik mücadele şansı kalmadı. istifa ediyorum" açıklamasını yaptı. • Soysal, DSP lideri Bülent Ecevit ile 4 yıldır sürekli görüşmeleri olduğunu, son günlerde de Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu nedeniyle görüşmeler yaptıklannı, ancak bu temasların transfer söylentileriyle ilgisi olmadığını bildirdi. •Kamer Genç, Salih Sümer ve Erdal Koyuncu'nun CHP'den istifa ederek DYP'ye katılmasından sonra, Soysal ve Köse'nin de istifasıyla CHP'nin milletvekili sayısı 56'ya indi. • 5. Sayfada SEÇİM BÖLGELERİNDEKİ BARAJ BUNALIMI SİMDİLİK AŞILDI Uzlaşma anayasaya aykırı KÖSE - SoysaTın peşinden. YÜZde 10 barajl DYP, CHP ve ANAP. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli karanna aykın olarak seçim çevrelerinde de Türkiye genelinde olduğu gibi yüzde 10 oranında baraj uygulanması konusunda anlaştılar. DYP milletvekillerinin yüzde ÎO'luk barajı düşük bularak isyan etmeleri üzerine uzlaşma bozulunca devreye giren Başbakan Çiller, grubunu ikna etti. ANAP lideri Yılmaz, bugünkü sistemde yüzde 10'luk bölge barajının en adil düzenleme olacağını savundu. DYP'li Müftüoğlu, "Istikrar için bu gerekli" dedi. Baykal Ve EceVİt'ten Uyari CHP liden Deniz Baykal, kurmaylannın önceki gece kabul ettikleri anlaşma konusunda. dün Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını gördükten sonra, '"Yüzde 10-15 baraj olmaz. Gerekçeli kararortada. Seçim tehlıkeye girer" dedi. DSP lideri Ecevit de d'Hondt sisteminin ikinci bir barajla uygulanmasının anayasaya aykırı olduğunu vurguladı. TÜREY KÖSE ve ERGÜN AKSOY'un haberi • 7. Sayfada YSK BAŞKANI: SEÇtM 24 ARALIKTA YAPILABİLİR • 7. Sayfada ORUS'ü ucuza kapatacaklar Havalar soğudu Kış •• •• •• yüzunu gösterdi • tstanbul'da aralıksız yağan yaemur ve fırtına kenti etkiiedi. Avcılar Ambarlı açıklannda deniz motorunun alabora olması sonucu Yalçın Aşçıoğlu hayatını kaybetti. Haber Merkezi - Yurdun bir bölümü dün elverişsiz hava keşullannın etkisinde kaldı Başkentte sabah saatlerinde basjayan kar yağışı nedeniy- le trafik felç olurken tstan- bul'daki yoöun yagmur ve rüzgâr. yaşamı olumsuz etki- ledi. Gökçeada ve çevresınde hızı saatte 80 kilometreye ula- şaıfirtına.bazı feribot sefer- lerinin iptal edilmesine neden olJu. Erzurum'da ise 33 yer- kjim yerindeki yurttaşlar. olısı bir çığ tehlikesine karşı uyanldı. Ankara'da dün sabah erken saıtlerde başlayan ve öğle sa- aterine kadar devam eden kar yağışı. özellikle şehrin \ük- s«k kesimlerinde etkili oldu. Kır yağışı nedeniyle Çanka- ya. Oran. Gaziosmanpaşa. \:ldız, Dikmen. Şentepe. Ke- çioren, Hüseyingazi, Tuzlu- I Arkası Sa. 19, Sü. 4'te İstanbul'da povrazla geien yağmur yaşamı felce uğratü; alçaksemtleri sel basb, deniz ulaşımı aksadı. (HATİCE TUNCER) • Orman Ürünleri Sanayii'nin (ORÜS) satışa sunulan 15 işletmesi için 1 trilyon 77 milyar teklif verildi. Yetkilıler, önerilen miktarlann düşük olduğunu belirterek satışlann onaylanmayabileceğini söylediler. • 24 işletmeden 7'si için önceki gün verilen tekliflerde, Kamu Ortaklığı Idaresi'nin üç yıl önce aynı işletmeler için belirlediği bedelin yaklaşık yüzde 60"ı kadar fivat önerildi. Dün 8 işletme için 704 milyarlık teklif geldi. • 3. Sayfada IstanbuFu kurtarma P ıanı İstanbul Haber Servisi - ts- tanbul 3 Numaralı Kültür ve Ta- biat Varlıklannı Koruma Kuru- lu. Beykoz ve Sanyer"in tama- mını "doğal SİT" alanı olarak ilan etti. Aynntılı açıklama, bu- gün kurul müdürlüğünde dü- zenlenecek basın toplantısında yapılacak. İstanbul 3 Numaralı Kültûr ve Tabıat Varlıklannı Koruma K.u- rulu Başkanı Prof. Dr. AfifeBa- tur imzasıyla dün gazetelere fakslanan basın duyuru metnin- de şöyle denildi: ''İstanbul 3 Numaralı Kültür M Arkası Sa. 19,SiL2'de DÜNYA, İTİRAFLARI KONUŞUYOR Kraliçeden Dîana'ya zeytindah • Prenses Diana'nın BBCde yayımlanan şaşırtıcı itiraflanndan sonra tngiliz Sarayı uzlaşmacı birtavır içine girdi. Prens Charles'ın krallık yapabileceğinden kuşku duyduğuriu söyleyen Dıana. Buckingham Sarayf na "gelecekteki rolünün belirlenmesi ve kraliyet ailesinin bir üyesi olarak ona nasıl katkıda bulunulabileceği hakkında" görüşülmek üzere çağrıldı. Dış Haberler Servisi - Pren- ses Diana'nın önceki gece te- levizyondaki şoke edici iti- raflanndan son- ra Buckingham Sarayf nın prensese görüş- me teklif ettiğı açıklandı. Ingi- liz Yayın Kuru- mu BBC kana- lıyla dünyada milyonlarca kişinin izlediği söyleşi sırasında Prenses Di- ana, eşini aldattığını. boşanma- yı düşünmediğini, İngiltere tahtının veliahtı Prens Char- les'ın krallık yapabileceğinden kuşkusu olduğunu söylemişti. Buckingham Sarayı'nın dün sabahki açıklamasında ise Prenses Diana'ya "gelecekteki rolünün belirlenmesi ve krali- yet ailesinin bir üyesi olarak ona nasıl katkıda bulunulabile- ceği hakkında'" görüşme teklif edildiği bildini- di. Sarayın açık- lamasında. Prens Charlesve Prenses Di- ana'nın özel ya- şamındaki so- runlannkendile- rine ait olduğu ve bu konuda herhangi bir gö- rüş alışvenşinde bulunulmayaca- ğı kaydedildi. Diana. önceki akşamki demecinde. İngiltere Kraliçesi olmayı beklemediği- ni ancak kraliyet ailesi içinde bir başka resmi görev. belki özel temsilcilik ya da büyükel- çilik görevini üstlenebileceği- ni açıklamıştı. Saray. prenses ile kamuoyu önünde herhangi bir tartışma- ya gidilmeyeceğini. prensesin • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de DİANA'NIN KAVGASI. K.ADINLARIN KAVGAS1... OML ÇMJŞUUTin yaa*l • 5. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Folonya 'da JSe Oldu? Foionya'da pazar günü ya- pılan devlet başkanlığı seçim- lerni Aleksander Kvvasni- eveki kazandı. Lech VValesa yenlgiyeuğradı. Kwasniews- ki ıımlı biryaklaşımla olayı yo- runladı: "Polonya'dademok- ras kazanmıştır." v/alesa'nın seçimi yitirmesi Poonya sınırlannı aşan bir an- lam taşıyor. Uzun sayılmaya- cak bir sürede köprülerin al- tından çok su aktı, VValesa ef- sanesini yerli yerine oturttu. Lech VValesa, 'Demirperde' döneminde Polonya'daki Ko- münist Parti iktidarına başkal- dırının simgesidir. Emekçiler adına kurulan bir düzende iş- çilerin rejime karşı yeraltında direnişe geçmeleri anlamlı bir göstergeydi; VValesa da bu di- renişin efsaneleşmiş liderliği- ni uzun yıllar kişiliğinde taşıdı, ancak iktidara geçtiğinde, emekçi örgütleri ve halkla bir- likte gerçekleri görebildi. Gerçek neydi?.. Hangi rejimde ve hangi dü- zende olursa olsun, iktidar kı- sa sürede yıpranıyor. halkın beklentilerine cevap veremi- yor; çünkü çağımızda kitlele- rin beklentileri yükselen biryö- nelim çiziyor. Iktidarda nöbet degişimi, muhalefetin taban- da körüklediği tepkilerin bir süre için durulmasını sağlıyor. Doğu Avrupa'da ve Sovyet- ler'de komünist iktidarlar yı- kıldıktan kısa bir süre sonra ortaya çıkan düş kırıklığının nedenlerinden biri budur. Hiç kuşkusuz, daha başka ne- denler de vardır. Sosyalist sis- temde sağlanan toplumsal güvenceler, bu ülkelerde yok olmuştur. Halk, elinden giden- lerin neden sonra ayırdına var- mıştır. Avrupa'da ve Sovyet- ler'de solun kısa sürede yeni- den yükselişi ve eski komü- nistlerin yıldızlarının yeniden parlaması, kapitalizmin düş cennetinde mutluluk aranışı- • • • • Arkası Sa. 19, Sü. 9'da Telefon faturanızı şimdi, VakıfBank Düzenli Ödeme Sistemi'yle kolayca ödeyin! Oelin VakıfBank'a, Bankomat 72< Hesabuıza biı talimat varİB, fatnranız otomatik ödensin... Bankomat 7M Hesabınırı kredill faesaba çevirtin, 'hasahınızda hlç para fcalmasa büa*, fataraaızı düzenli olarak ödesin... Ya da en yakın On-Line şubemizc uğrayın, fatu- ranuı hiç masraf M*m*d»n ödayin! 'Korsan üniversite' rahatsızlığı -*Kamuoyu, sistemi henüz anlamadı' diyen Beykent Direktorü Mustafa Melek, YÖK'ün tavrından şikâyetçi. • Arka Sayfada Nesin'in malları vakfa Ali Nesin, babasının mallannı kimsesiz çocuklara bıraktığını vurgulayarak "Bu çocukların haklarını kimseye veremeyiz" d d i H i . Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY BORSA ûDün 43.728.04 Önceki 42.472.37 DOLAR ûDün 53.250 ÖrKekı 53.150 MARK ûDOn 37.850 Öncekı 37.700 ALTIN ûDün 663.000 Oncekı 661.500 Buçuklu DemokrasL. Siyaset bilimine yeni harikalar katmaya devam ediyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin Seçim Yasası'nda iki maddeyi iptal etmesinin ardından üç partinin gündeme getirdiği de- gişiklik, heyecan verici. Zira, bu yöntemle yapılacak seçimde kıl payı önde olan parti, aslan payını alacak. Buna da seçim değil. kumar denir. Yasa şöyle diyordu: İki çarpı beş, 25 eder. Anayasa Mahkemesi, "Bu olmaz, yanlıştır, düzeltin" de- di. Şimdi partiler el ele verdiler ve değişikliğe gittiler: Beş çarpı iki, 25 eder. Üzerinde henüz görüş birliği olmamasına karşın günde- • Arkası Sa. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog