Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

ISA...V1SA Pı-emter/Goid. VISA International... EMLAK BANKASI Cumhuriyet EMLAK BANKASI l SAYI26612/ 26000 Tl (KOV içtode) KURUCUSU: YUNI»IMDİ (1924-1945) BAŞYtZARI: NA«R N«K (1945-1991> Z1KMM1B95SU] aşbakan Çiller; ANAP ve RP ile temasta, CHP ile pazarlık yapıyor DYP üçKioynuyorHP kurmaylart rest çekti DYPnin, böige arajlarının yükseltilmesini öngören kesirli 'Hondt sistemi konusunda RP ile anlaşmasmdan onra. ANAP'vn da desteğini alma yoluna girmesi :oalisyonu sarsınca, Başbakan Tansu Çiller, olası >ir hükümet bunalımına karşı CHP ile de pazarlığa tturdu. CHP kurmaylan "Ortağımız, ANAP ve RP ile anlaşırsa hükümette kalarak muhalefet yapanz. Başbakan isterse istifa etsin" diyerek rest çektiler. Siyasetteki hesaplar değlşti Anayasa Mahkemesi'nin, Seçim Yasası'ndaki bazı düzenlemelerin iptaline ilişkin gerekçeli karannda, d'Hondt sistemine aynca baraj uygulanamayacağı görüşüne yer verdiği savı, siyasetteki hesaplan değiştirdi. DYP'de dün gece geliştirilen formülde, d'Hondt sisteminderi vazgeçilmesi ve seçim çevresi barajlanmn, genel ülke barajı gibi yüzde 10 düzeyinde belirlenmesi öngörüldü. CHP sözcüleri. DYP'nin bu formülü üzerine uzlaşma olasılığı belirdiğini bildirdiler. Ercan: Bugün her şey netleşir DYP Grup Başkanveküi Ercan, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli karannda. d'Hondt sistemine baraj eklenemeyeceği yönünde bir öngörünün bulunduğu duyumunu aldıklannı belirterek, "Bugün her şey netleşir" dedi.H 5. Sayfada ÇİLLER MİLLİ OLDU - Başbakan Tansu Çffler ik eşi Özer Uçuran Çltter, İsveç Milli Futbol TakımıŞla berabere kalarak A\- rupa şampivonasına katılma hakkı kazanan Türkhe Mitti Futbol Takımı oyunculamla eşlerine "yıldmm" bir koktejl \erdi. Basın mensuplannın da Başbakanhk Konutu'na çağnldığı kokte>lde. konuklan Ctaer L çuran Çiller karşüadı. 22 mihar Hralık ödül verdiği milU takımdan. bir plakct. imzalı bir futbol topu \e forma alan Başbakan, ~Bizim Türkhe için yapmak istedikleri- mhri.bizden önce millitakım \apmıştır. Bizim bir parçamıa çağataşımıştır" dedi. Özer Çiller,yaklaşık \anmsaat süren veTan- su Çiller'in 10 dakikahk bölûmüne katıldığı kokte\lde,eşini salonun bir köşesinden i/lemekle yeündi. (TAR1K T1NAZAY) Baykal: Böyle siyasetolmazRP He İŞbİrlİğİ Olmaz CHP Genel Başkanı Denız Baykal. DYP'nin. özellikle RP ile anlaşarak seçim sisteminde partisinin onaylamadığı bir değişikliğe gitmesi duru- munda yeni hükümet kurulması gerekeceğini söyleyerek "Hem köktendinci tehhkeden söz edeceksin hem de onlarla işbirliği yaparakkupon milletvekilleriyk hak etmedikle- n ölçüde parlamentoya getireceksin. Bu çügmca bir şey. Böyle siyaset olur mu? Davan olacak, ilken olacak. tutarlıhğm olacak" dedi. Baykal. çevre barajlanmn yüzde 10'un üzerine çıkanlmasma onay vermeyecekkrini bildirdi. • 4. Sayfada Kamer CenÇ, DYP'ye gîrdî Kendısine DYP"ye geçip geçmeyeceğini soran ANAP Eskişehir Milletvekili Kemal Balcılar'ayamt olarak "Eşcınsel misiniz?" diyen Kamer Genç. daha önce CHP'den aynlan Erdal Koyuncu ve Salıh Sümer ile birlikte DYP'ye geçti. Genç. "DYP'de istikran gördüm. Sayın Başbakarfın Türkiye"yi istikrara götüre- ceğini samyorum" dedi ve Baykal'ı hızıpçilikle suçladı. CHP Milletvekili Mümtaz SoysaVın da birkaç gün içinde partisinden istifa ederek DSP'ye geçebileceği kaydedil- di. Soysal'ın geçen hafta DSP İideri Ecevit ile görüştüğü belirtiliyor. • 4. Sayfada Milli Eğitim Mudürü Metin görevden ahndı • Istanbul Milli Egitırn Müdürü Metin Saraçoglu'nun, MHP Samsun il örgütû tarafından düzenlenen yemekte, "Önümüzdeki seçimlerde artık önemli olan ülke yönetimine el koymaktır. Hedef bu olmalı" dediği öne sürüldü. • Sançoğlu, iddialan redderi Bakanhk. soruşturma sonuçlanana kadar müdürü görevden aldı. • 5. Sayfada Alanya'da sel: 4 ölü • Analya'mn Alanya ılçesire bağh Başköy'de öncek gece başlayan ve sabahı kadar süren yağışlar nedenyle yaşanan sel baskıtlannda 4 kişi yaşamnı yitirdi. 4 kişi de kaybodu. • Yudun çeşith yerlerinde mey&na gelen trafik kazalıında, aralannda Şırnai Valı Yardımcısı Sabahttin Çakır'ın da bulunluğu 16 kişi öldü. • 3. Sayfada Iç barış içingenel afDevlet Bakanı Ekmen, TCY'nin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi Nazizm 50yıl önce mahkûm olmuştu 20 Kasıtn 1945'te tarihteki ilk savaş suçlan mahkemesi olan Nûrnberg Mahkemesfnde Nazi yönetiminm ele geçirilebilen önde gelen üyelerinin yargılanmasına başlandı. Nazilerin yük- selış döneminde en coşkun törenlere sahne olan Nûrnberg ken- tı, savaşın Avrupa'dabitişinden 6 ay sonraNazı savaş suçlulan- nın yargılanmasına sahne oldu. Savaştan galip çıkan ABD, İn- giltere, Fransa ve SSCB'nin temsil edildiğı askeri mahkemede Nazilerin önde gelen 24 üyesinin duruşmalan bir yıla yakın bir süre devatn etti. 1 Ekim 1946'da karar okundu. Mahkeme 11 sa- nığın idamma karar verdi. idamı istenen 11 sanıktan bin olan HansFrank. 22 Mavıs, 194"?'de Pancrac Hapishanesı"nin avlu- sunda asılarak ıdam edıldi. Hans Frank. ''Pölonya Kasabı" ola- rak tanınıyordu. Sa%a$ suçlularının >argılanması amacıyla ku- rulan bu mahkeme. bugün Bırleşmış Mılletler'in eski Yugos- lavya'daki savaş suçlulannı vargılayan mahkemenın de öncüsü. NÛRNBERG MAHKEMESt'NÎN İÇYÜZÜ YMtMCUMHURtYETTE • "Toplumumuzun vefa duygusu bir kişiyle sınırlı degildir" diye konuşan insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Adnan Ekmen "Toplum vicdanında suç olmaktan çıkan eylemlerin, hukuken de suç sayümaması gerekir" dedi. ANKARA (Cumhuri>et Bü- rosu)-lnsan haklanndan sorum- lu Devlet Bakanı Adnan Ekmen, genel af konusunu Türkıye'nin gündemine getirmek ıstedığıni belirterek "Iç banşı sağlamak kfin özıeldep,genel af istiyoruz" dedi. Adnan Ekmen. dün düzenle- diği basın toplantısında, futbol- cu Tanju Çolak içın özel af iste- mmdebulunulmasını eleştırerek "Toplumumuzun vefa duygusu bununla sınırlı degildir. İç banşı sağlamak içinözel değit, genel af istiyoruz" diye konuştu. Türk Ceza Yasası'nın günün gereksi- nimlenne göre yeniden düzen- lenmesi gerektiğini vurgulayan Ekmen. "Toplumvtcdanındasuç olmaktan çıkan e>temkrin, hu- kuken de suç saydmaması gere- kir" dedi. Cezakurallannm çok katı olmasından dolayı uygula- namaz hale geldigini, cezaevle- rinin "tıka basa'" dolu olduğunu anlatan Ekmen. "Çözüm, yeni MArkasıSa. 17,Sü.4'te KOMÜNİSTLER DÖNDU Polonya'da Walesa kaybetti • Polonya'da pazar günüyapılan devlet başkan- lığı seçımlennin ikinci turunu. eski komünıst Aleksander Ksvasnievv ski kazandı. Kv.asnıevvs- ki oylannyüzde 51,72'sini alırken şımdiki Dev- let Başkanı Lech Walesa yalnızca yüzde 48.28 oy alabildi. Polonya'nm yeni seçilen Devlet Baş- kanı K\vasnıewskı 'Polonya'da demokrasi ka- zanmıştır" dedi. Kwasniewskı. devlet başkanh- gı görevine 22 aralıkta yemın ederek başlayacak. • lçışleri Bakanı Andrzej Müczanowski, Lech Walesa'nın seçimi kaybetmesı üzerine istifa et- ti. Mılczanowski, "Lech Walesa ile birlikte se- nelerce özgür ve demokratık bir Polonya içın mücadele verdım. Hayatım boyunca izlediğim yola ve ınançlanma bağhlığımı sürdürerek Wa- lesa'ylabırlıkte görevimden aynlıyorum" dedi. Rusya'nın Komünist Parti hden Ğennadı Zyu- ganov. Kwasnıewskı"mn zafennın se\ indıncı ol- duğunu belirterek "Buna şaşırmadık. çünkü Rusya'da olduğu gıbı Avrupa genelınde de be- lirgin bir şekilde sola dogru bir kayış ızlenmek- te"dedi.B«. Sayfada BOSNA-HERSEK Barış bıçak sırtmda • ABD"nm Daytonkentındekı Vv'nght Patterson askeri hav a üssünde. 20 gündür süren Bosna ba- nş görüşmelerinin son gününde taraflann anla- şamadıklan bildirilırken ABD ıse görüşmele- nn devam ettiğinı açıkladı. A\rupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana geçen 50 yıl içinde gördüğü \e 4 yıl süren en kanh sa\aşı sona er- dirmek için. banş masasına oturan Müslüman. Hırvat ve Sırp liderler, toprak konusunda anla- şamayarak masayı terk ettiler. Ancak ABD'nin baskısıyla taraflar tekrar masaya döndü. • Toplantılara ev sahiplığı yapan ABD, dün Bal- kan liderlere anlaşmayı onaylamalan içın TSİ 17.00'ye kadar süre tanımıştı. Ancak arahksız olaTak 22 saat masa başında tartışan taraflann, son saatlerde Sırp heyetının yeni ısteklerde bu- lunması üzenne daha uzun bir zamana ıhtıyaç olduğu açıklandı. H 8. Sayfada KUZEY IRAK Barzani, Ocalan'a meydan okudu • PK.K.liden Öcalan'ı "u\ r uşturucutrafığineka- nşan mafya" rolü oynamakla suçlayan Barzani. •'Bekaa ya da $am*dan aynlabılirsen gel, görü- şelim. Sen ve arkanda kim \arsa Türkiye ile giz- li anlaşma yaptığımızı kanıtlasın" dedi. Barza- ni. Öcalan"ı ajanhkla da suçladı. LALE SARIİBRAHtMOĞLU SELAHADDİN - Kürdıstan Demokratık Partı- si (KDP) hden Mesud Barzani. >abancı ıstıhbarat servislenne çahşmakla suçladığı teror örgütu PKK'nın hden Abdullah Öcalan'a me\dan okudu. Barzani, Öcalan'a. "Bekaa Vadisi ja da Şam'dan avrüabflirsen gel, Kuzey lrak'ta görüşelim. Sen \e arkanda kûn varsa Türkiye ile gizli anlaşma yaptı- ğımızıkanıtlasm'" çağnsındabulundu. KDP İıden. Sunye'yi ıma edıp Öcalan"ı Şam ile ışbirhkçihkle suçlayarak "Öcalan uyuşturueu traftgine kanşan UArkasıSa. 17,Sü.3'te KDP LİDERİ BARZANİ: Kürtler çileli SELAHADDİN (Cumhuri>et)- KDP lıderi Me- sudBarzanL"Kardeşlerimiz" dedığı Türki\e'deki Kürtlenn sorunlanna. "acilolarakbanşçü vede- tnokratik çözüm bulunması gerektifjnT söyledi Barzani, Türkı\e'nın de katılımıyla Kuzey Irak Kürt gruplannı uzlaştırmayi amaclayan ve ABDta- rafından gerçekleştınlen goruşmekrin üçüncü gü- nünün Selahaddin kentınde gerçekleştinldığmı söyledi. Barzani. onceki gun karargâhmda Türk gazete- cilen ile yaptığı göruşmede. bir soru uzenne. Tür- MArkasıSa. 17, Sü. 9'da OIAYLABIN MDINDAKİ GERÇEK Aykın Htsaplar... Se:m Yasası'nın hazırianış sürecnde yaşanan olumsuz- lukla ne yazık ki Anayasa Mahemesi'nin kararından sonada gündemde. Yaayı, seçim karan alırken değiştirmek başlı başına bir olumsuzluk. Siyasi partiler. daha önceki seçimlerde de bu tür yollara başvurdu. Birçok değişiklikyine Anayasa Mah- kemesi'nden döndü. Mahkeme, cumartesi günü iptal ettiği iki madde ileşu me- sajı verdı: - Bölge barajınm böylesine değişken olması, "temsilde adalet" ilkesine aykmdır. - Türkiye miiletvekilliği, se- çimin doğasına aykındır. Mil- letvekiHeri arasında statü fark- lılığına neden olur. Bu durumun ortaya çıkma- sından sonra yaşananları özetleyelim: MHP, hemen bir karar alıp DYP ile ittifak kurmaktan vaz- geçtiğini açıkladı. Başkent ku- lislerinde yankılanan görüş o ki, genel başkan Alparslan Türkeş, bölge barajının kalk- masıyiatek başına seçime gir- meyi daha avantajlı buldu. DYP. hemen yeni arayışlara girip bölge barajının yerini ala- cak bir sistem geliştirmeye çalıştı. Bu konuda CHP ile an- laşması olanaksızdı. Önce RP ile sonra ANAP'la temas ku- ruldu. DYP'nin RP'ye getırdı- ği öneri. hesaplamanın "bu- • • • UArkosıSa.l7,Sü.9'da Ünlü işadammm hazırladığı rapordan ekonomik Öneriler çıktı Sabancı'dan 'Doğu rapora' GUNDEM MLSTAFA BALBAV İstanbul Haber Servisi - Işadamlanyla bırhk- te araştırma vapmak üzere gıttiğı Dı>arbakır'da Güne> doğu sorununa ılışktn 'siyasiçözüm' öne- nsinde bulunduğu için başta NİHP Genel Baş- kanı Alparslan Türkeş olmak üzere bazı çevre- lerden tepki alan ve DGM tarafından hak- kmda inceleme başlatı- lan ışadamı Sakıp Sa- bancı nm hazırlattığı "Doğu raporu'ndan yalnızca 'ekonomik önerüer" çıktı. Gaze- tecılenn sıyası çozüm BORSA ODun 42.472.37 Onceki 42.833.18 DOLAR ÛDun 53.150 Önceki 52.600 MARK ÛDun 37.700 Onceki 37.600 ALTIN ûDun 661.500 Öncekı 654.500 önerilen konusundakı sorulannı yanıtlamaktan ısrarla kaçınan Sabancı, "Baskmodeübizdeuy- gulansın diyemem. Bu, beni aşar" diye konuş- tu K.amuoyunda büyük tartışmalar yaratan TOBB'nın Doğu raporundan sonra yaptığı Gü- neydoğu sorununun çözümü için Bask mo- deli önensıyle tepkiîe- ri üzerine çeken Sa- bancı, hazırlattığı, 'Doğu Anadolu Eko- nomik ve Sosval Kal- MArk.Sa.I7,Sü.3te MümtazSoysal... Türkfılmlennın kendıne özgü sahnelerinden binsi de ye- di sekız kışinın bir daire oluşturup ortaya aldıkları bir kışi- yi evire çevıre dövmesıdır. Ortadaki talihsız sankı mecburmuş gıbı her yumruk son- rası ayağa kalkmaya çalışır. Belini biraz doğruittuğunda kı- min karşısında ise nasibini alır... Seçim Yasamız buna benzedı. Meclıs, yasanın gözünün birini çıkanp eline veriyor. Ayağını da kınp ters alçıya aiı- yor. "Koluna bilezik takıyoruz" nurnarasıyla çok dar bir çember bulup beş parmağını bırbırine dügümlüyor. • Arkası Sa. 17, Sü. 3y te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog