Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/Gold... VISA International... EMLAK BANKASI' D a h a U / g a r B i r Y i } i m İçin** CumhuriyetY l SAYI 25583 / 25000 TL <KDV içmde) KUPUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945j BAŞYAZARl NADİR fUOİ (1945-1991) EMLAK BANKASI 2KASM1895PKŞEMK Fansu Çiller ve Alparslan Türkeş, 280 milletvekili hesabı yapıyor DYP'nin ittifak planıittifak komisyondan geçti Çiller ve Türkeş'ın görüşmesinin ardından TBMM Plan ve Bütçe Komısyonu'ndan seçım ıttifakı ile ilgili önenyi geçiren DYP ve MHP"nin, 24 aralık seçimlerinden sonra koalisyon ortaklıfiını gündeme getirecekleri bildirildi. ittifak h:saplannı mılletvekili sayısı üzerine kuran DYP ve NHP'nin, en az 280 milletvekili çıkarmayı tasarladıklan kıydedilırken, MHP'li Şekercioğlu. '"Böyle birolay gcrçekleşirse Türkiye kazanır" dedı. ANAP - BBP işbirliği ANAP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli. DYP'nin MHP ile "yasal" ittifak için Meclis'te her an yeni bir girişımde bulunacağını vurgulayarak, grubunu bu konuda uyanık olmaya çağırdı. Milletvekıllerinden. gece yanlanna kadar Meclis'ten aynlmamalannı ısteyen Pakdemirli, DYP-MHP ittifakını önlemek zorunda olduklarını söyledı. ANAP'ın ise BBP ile ittifak kurmayı planladığı öne sürülüyor. • 4. Sayfada Çiller'in can simidi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. güvenoyu alamayan ve yalnızca "rutin" devlet işlerıni yürütmekle yükümlü olan Başbakan Tansu Çiller'in kurduğu DYP azınlık hükümetinın. memur ve emeklılerin aylıklanna zam yapılmasından tanm kesimindeki desteklemelerin arttınlmasına. vali ve emniyet müdürleri atamalanna kadar. aralannda seçim vatınmı niteliğinde olanlar da bulunan kararlannı peşpeşe onayladı. • 4. Sayfada Çiller seçime devlede giriyor Birçok üst düzey kamu yöneticisi, seçimlerde aday olmak için istifa etti \NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cımhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yar- dımcısı, Başbakanlık \e Hazıne müste- şarlan ile bazı kamu bankalan genel mudürlen ve Merkez Bankası Başka- nı'nın da aralannda bulunduğu üst dü- zev kamuyöneticilennınönemlibirbö- lümü. seçım yanşına katılmak için dev- leteki göre\ lerinden istifa ettiler. Ağır- lıklı olarak DYP'den mılletvekılı adayı olan kamu görevlilerinin istifa sürele- nnin dolduğu diin akşamdan ıtıbaren bıraktıklan göre\ ler, vekaletleyürütül- meye başlandı DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, CH P'den ayn olarak dü- şündükleri Ankara Milletvekili Müm- tazSoysal'a sıcak baktıklannı >öyledı. Başbakanlık Başdanışmanı v e Av ru- pa Bırliğı K.oordinatörü Büyükelçı Ali Tigrel. politikaya gırmek üzere istifa- Mnı sundu. Hangi partiden aday adayı olacağını açıklamayan Tigrel. ANAP ıktidan döneminde de DPT Müsteşar- lığı yapmıştı Başbakan Tansu Çiller'in sağ kolu olarak nitelenen v e dev let > önetıminde etkın olduğu gerekçesıyle muhalefet partilerince eleştırilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birlığı Başkanı Valıın Erez'in. DYP'den Türkiye milletvekıl- liği için aday adayı olması bekleniyor. Erez. dün konuya ılışkin sorular üzeri- ne bılgı veımekten kaçınarak "ListeJer açıklandığı zaman aday olup olmadıgı- mı göreceksiniz. Pazartesi günü açıkla- ma vapacağım" dedı. 199I genel seçimlenndede DYP'den aday olan Başbakanlık Müsteşan Ali Naci Tuncer. Hazıne Müsteşan Ayfer Yılmaz. Müsteşar Yardımcısı Nevzat Saygılı. Başbakanlık Teftış Kurulu Baş- kanı Turhan Ciiven. Emlak Bankası Genel Müdürü Aydın Ayaydın. Ziraat • Arkau Sa. 4, Sü. 1 'de 4 yılda 101 bakan değişti • Demirel-lnönü liderlığindeki koalisyonda 2 yıl boyunca. hakkındaki usulsüz harcama iddiası nedeniyle Devlet Bakanı Güler Ileri'nin istifası üzerine yalnızca 1 bakan değiştirilirken Tansu Çiller'in başbakanlığındaki hükümetlerde, 2 yıl 4 aylık sürede 15 kez değişiklik yapıldı. 59 milletvekili bulunan CHP'de 38 kişi bakan oldu. • 30 Kasım 1991'de kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde 80 kişi bakanlık koltuğuna oturdu. Hükümete girmek için Başbakan Çiller'e karşı muhalefete son veren bazı DYP'liler, güvenoyu alamayan azınlık hükümetinde 25 gün bakanlık yapabildiler. • 77. Sayfada CHP'DE İPTALCİ İMZALAR ARTTI • 5. Sayfada K I T A P Ağlayan nar gülen ayva • Bu akşam Istanbul Kitap Fuarı açılıyor. Birkaç gün TÜYAP'uı koridorları cıvıl cıvıl olacak. Kitap konuşulacak, kitap yaşanacak. Sonra.. sonra tabii "eski hamam. eskı tas" olacak. Kitabı 365 gün yaşayanlarla konuştuk. \ azarlar, yayıncılar, dağıtımcılar, sergiciler. kitabevleri ve hatta korsan yayıncılarla. Hem gülüyorlar hem ağüyorlar. Yani tam da 'Ağlayan nar, gülen ayva"örneğı... JffDH BVGhiB yao dUsi 10. Sayfada B U G Ü N FATİH CAMÜ'NDE ŞERİATÇI GÖSTERİ - Malta'da öMürülen İslami Cihad örgiitü lideri Fethi Şakaki için diin Farih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Şeriatçı gösteriye dönüşen gıyabi cenaze namazının ardından tsrail bay raklan vakıldı. Güvenlik güçleri gösteriyi müdahalesiz izledi. Dün bazı dinci yaym organlanna verilen ilanda gıyabi cenaze namazı duyurularak "Cihat sürecek" denilmişti (Fotoûraf: HATİCE TUNCER) Şeriatçı başkanRP'den adayANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Laıklik karşıtı tutumuy la ünlenen ve 29 Ekim Cumhunyet Bayramı'nda Atatürk anıtına çelenk koyma törenine katılniayan Rıze'nin RP'li Belediye Başkanı Şe\ki Yılmaz. kurtuluşu. partisinden Rize'den milletvekilliği adaylığında buldu. 24 aralık erken genel seçımlerinde partisinden milletvekili adayı olduğunu açıklavarak görevinden istifa eden Şevkı Yılmaz. Rize'den aday olacağını belirterek "Rize'de 3-fl'ı ANAP değil, biz yapanz" diyerek ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a meydan okudu. Başkan Şevki Yılmaz'la birlikte RP Rize tl Genel Meclısi Üyesı A. Metin Yenilmez de partisinden milletvekili adayı olmak ıçın istifa ettı. Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret suçu başta olmak üzere 30'a yakın ceza davası bulunan Şevkı Yılmaz hakkında. Valı Erol Uğurlu tarafından soruşturma açıldı. Uğurlu'nun. "evrakta sahtekârlık yaptığı" gerekçesıyie de soruşturma açtırdığı Yılmaz'ın, "RP propagandası yapması" nedeniyle cenaze ve cuma namazı kıldırmasını yasakladığı öğrenildi. Özer Çîfler, zaıııaııaşmıma sıgındı Cumhuriyet'le birlikte • Ziraat Bankasf nın, batınlan Istanbul Bankasrnın alacak haklan için "sahte çek ve belgelerle hayali işlemler yapmak"la suçladığı Özer Uçuran Çiller, mahkemeye bildirdiği sa\r unmada •'zamanaşımı" savını da kullandı. Bilirkişi heyeti, Ziraat Bankası'nın, Istanbul Bankasf nın alacaklan için dava açma yetkisinin doğmadığı görüşünü bildirdi. Ziraat Bankasf nca Yargıtay'a verilen dilekçede ise bilirkişi heyetinin. "'sanıklan savunma görüşüyle dava konusunu saptırdığı" vurgulandı. DOĞAN AKIN ANKARA -Ziraat Bankası'nın, batınlan Istanbul Bankasfnın alacak haklan için "sahte çek ve belgeler- le hayali işlemler yapmak"la suçladığı Özer Uçuran Çiller. mahkemeye bildirdiği savunmada "zamanaşı- mı" savını da kullandı. Ziraat Bankası: Istanbu! Ban- kası'nın alacaklan için dava açma yetkisinin doğma- dığı görüşüyle aralannda Çiller'in de bulunduğu da- valılar lehine rapordüzenleyen bilirkişi heyetinin "yet- kisini aşarak yargının alanına müdahale ettiğini" bil- dirdi. Ziraat Bankasf nca Yargıtay'a verilen dilekçede. bilirkişi heyetinin "sanıklan savunma görüşüyle dava konusunu saptırdığT vurgulandı. Cumhuriyet, Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çıller'ın kapandığını öne sürdüğü Istanbul Bankası dosyalannın henüz yargı gündeminden düş- mediğini belgelerle ortaya koydu. Özer Uçuran Çil- ler'in genel müdüriüğünü yapmasının ardından, 1982 yılı rakamlanyla devlete yaklaşık 50 milyar lira borç bırakarak batan Istanbul Bankasfnın usulsüz serma- ye arttınmı ışlemleri dava konusu oldu. Bakanlar Ku- • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te Çukurova ve Kepez'in işlemleri durduruldu, Aktaş kot dışma alındı Borsayı elektrık çarpü• Borsanın elektrik şirketleri gözaltında. Uzan Ailesi'nin Çukurova ve Kepez tahtalanndaki işlemleri durduran İMK.B, Aktaş'ı da 1 ay süre ile kot dışma aldığını duyurdu. Çukurova ve Kepez Elektrik'in basında çıkan haberler üzerine iMKB'de işlemlerinin durdurulmasının ilk etkisi borsada oldu. Günü 1500 puanlık bır kayıpla kapatan borsa 44.824 puana kadar geriledi. • Çukurova Elektrik'in TEAŞ'a olan borçlannı ödememesi yüzünden Uzan Ailesi'ne 740 milyarlık icra geliyor. TEAŞ'ın, yıne Uzanlar'ın sahip bulunduğu Kepez Elektrik'in ödenmeyen borçları için Hakem Kurulu'nda 250 milyarlık yeni alacak davası açarken, Çukurova Elektrik için de 1.170 trilyonluk yeni bir dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. Enerji Bakanlığı. Çukurova Elektrik'in dağıtım görevinin iptal edilmesi için kararname hazırlattığını açıklarken Uzan Grubu sıyasi baskı altında olduklannı iddıa ediyor. • 6. Sayfada TMY'NİN 8. MADDESİ DGM'ler iflas edecek• Terörle Mücadele Yasasf nın 8. maddesinin anayasaya aykınlığı iddiası taraftar kazanırken yasa nedeniyle çok ağır yük altına giren DGM'lerin bir ay içinde bu kadar dosyayı BORSA oDun 44.824.26 Oncekı 46.324.64 DOLAR ûOun S1.60O ÖrceKı 51.250 MARK ûDun 36.500 Orcekı 36.400 ALTIN ûDun 634.500 Ûncekı 631.500 inceleyemeyeceği bildirildi. ISTANBUL / ANKARA (Cumhuriyet) - Terörle Müca- dele Yasasf nın değiştırilen 8. maddesiyle ilgili 'anayasaya aykınlık" savlan sürerken yasa- nın tartışılan geçıci maddesin- deki hüküm. mahkemelere al- tından kalkamayacağı yükler getırdı. Sadece tstanbul'da DGM'de süren davalann beşte binnin 8. madde nedeniyle açı- lan davalardan oluştuğu belır- tilirken bu madde nedeniyle cezaevinde bulunanlann du- rumlannın öncelikle ele alına- cağı kaydedıldı. Uluslararası Sınır Tanımayan Muhabırler (Reporter Sans Frontieres) ku- ruluşu (RSF), Terörle Mücade- le Yasasf nın (TMY) 8. madde- sinde yapılan değışikliğin dü- şünceyı ifade etmeyi suç kap- samından çıkarmadığını vur- guladı. Uluslararası Sınır Tanıma- yan Muhabirler kuruluşundan yapılan yazılı açıklamada. dü- şünce suçu ile özdeşleşen 8. maddenin yanı sıra daha bir- edici olduğu kaydedilerekTB- MM'nin söz konu.su yasalann değiştirilmesıne öncelik ver- mesi gerektiği v urgulandı. Ga- zeteciler Ahmet Altan ve Aliza Marcusun Türk Ceza Yasa- sf nın (TCY) 312. maddesin- den yargılandıklannın belirtıl- dıgı açıklamada. TCY'nın 155. 158 ve 159. maddelerinın de aynı yönde düzenlemeler ıçer- diğı belırtıldı. RSF. 8. maddede yapılan de- ğişiklıklerin 'olumİu sayüabi- lir' olmasına karşın yetersiz bulduâu yönlerinı şöyle sırala- dı: - Maddede yapılan değişik- lik, insanların düşüncelerinden dolav ı yargılanmalan gerçeğini sona erdirmiyor. "Yazılı veya sözlü propagandanın yanı sıra toplantı, miting ve gösteriler yoluyla ülkenin bölünmez bır- liğine zarar vermek", hâlâ suç siyılmaktadır. - Madde. aynntılan da içer- mektedir. Bu durum. ülkenin çok yasanın 'düşünceyi tehdit' • Arkası Sa. 17, Sü. 7'de Bosna'nın kalbi ABD'de aüyor • ABD'nin girişimiyle kahcı bir banş planını görüşmeyi kabul eden Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan devlet başkanlan, Ohio'nun Dayton kentindeki Wright-Patterson Askeri Hava Üssü'nde dün masaya oturdular. • 9. Sayfada ABD heyeti Ankara'da ABD. Türkiyenin Irak'la olan sınır güvenliği konusunda temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya bir heyet gönderirken "sınır gözleme sistemi" konusundaki görüşmelerin sürdürüldüğünü bildirdi. ABD'li yetkililer, Çekiç Güç'ün süresinin 3 ay daha uzatılmasından memnun olduklannı söylediler. • 8. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Seçmene Saygı! Erken genel seçimlerin ya- pılıp yapnmayacağı henüz netleşmed DSP Genel Baş- kanı Bülent Ecevit, CHP An- kara Milletvekili Mümtaz Soysal ve Eskişehir Milletve- kili Hüsamettin Cindoruk'un başını çektiği bir grup, yasa- nın iptaîi için Anayasa Mahke- mesi'ne başvurma girişimini başlartı. 90 milletvekili, başvuru di- lekçesini imzalarsa mahke- meye gidilebilecek. Yasadaki, anayasaya aykırı hükümleri daha önce sırala- mıştık. Konunun buyönünü birya- na bırakıp seçim hazırlıklarına geçelim. Iktidarın büyük ortağı DYP'nin son günlerde izlediği politikada dikkati çeken un- surlar şunlar: - Daha önce alınan tüm ön- lemlerle çelişen bir seçim eko- nomisi uygulanıyor. - Yasada yer almadığı hal- de, her türlü yola başvurarak MHP ile seçim ittifakının hazır- lığı yapılıyor. - Devlet çarkının tarafsız kalması gereken birimleri, toplu halde bu partiyi tercih ediyor. Seçim ekonomisinin boyut- larını ortaya koymak için, son bir hafta içinde Resmi Gaze- te'deyayımlanan kararname- lere bakmak yeterlıdır. Güvenoyu alamamış bir azınlık hükümeti, toplumun en zor durumdakı kesimlerinden aylardır esırgediği maddi ola- nakları şimdi sağlamaya çalı- • • • MArkauSa. 17, Sü. 9'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ozeroviç'i Beklerken... Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'ndan sorumlu, birönce- ki yaşamında Rus çarı olduğunu söyleyen Özeroviç Çilert- sin'in geçen cuma günü yayımladığı açıklamalar demetini lime lime incelemiştik. Rafta yer ayırdığımızı, yeni açıklamalan dört gözle bek- lediğimizi söylemiştik. O satırları yazdıktan hemen sonra rafı kontrol ettim. Ke- mal Horzum'un biraz tozlanmış dosyasıyla 1986-88 ara- sındaki milyonlarca dolarlık hayali ihracatları içeren dos- yaları üst üste koyup biraz yer açtım. Ahmet Özalın ver- gi kaçakçılığına ve Köşemra Suhtan'ın, yeraltı dünyasıyla • Arkası Sa. 17,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog