Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

Konut projelerinizi projelerimizden biriyle gerçekleştirin. BANKASI 72. Y l SAYI 25606 / 26000 TL (KDV içinde) Cumhuriyet KURUCUSU: YUNU8 NAOt (79247945) BAŞYAZARI: NAOİR lUDİ (19451991] KKTC'de gergbı yaşgünü • KKTC'nin 12. kuruluş; yıldönümü nederıiyle radyodan lıalka hıtaben konu^an Cıımhurbas.kanı Rauf Dcnktaş, Rumlara çağrıda bulundıı vc 'Sınırlarımıza saldırınak ycrinc, gelin yan yana yaşayan ikı komsju olalım' dedı. • Dün aksam saatlerinde sınırda durumun kritikleşmesi üzerinc BM askerleri alarma geçirildi. Bu arada Rum polisinin dc barikat kurarak göstericileri engcllemc çabasma gırdıği gÖ/.İLMldİ. ÇUler, dolar ve mark zeııgmi Bir kişi için af çıkarılmaz KVIN GOKTAŞ ANKARAYaıgıtay 4 C'e/.a Dairesı Daşkanı Doç. Dr. Saıni Svlcuk. TBMM Adalet Komı.syonu'nun, nııllı futbolcu Tanju (,'olak ıcin önerılen özel afl'ı kabul etmesıni bir "hukuk ayıbı" olarak nıteledi ve "•Meclis, kişjlcr için özel af çıkarmaı. 12 Eylül'de dı> böyle bir yanlış yapıp bir subay için özel af yasası çıkardılar. Bu, hukuk<>uzlııktıır. Bu, yok yasayap yasa anlayışının bir yaıısıınasıdır. () /aınaıı ııyııı durumda bulıınan diger ki$ileri de bu yasa kapsamına al 'Dövize yatırım yapan yanar' diyen Başbakan, kendisiyle çelişti • Rum polisi, BM konlrolündeki "yes;il hat" çevresındcki eeijitli noktalarda toplanan öğrencileri ta/yikli su sıkarak dağıtmaya çalıştı. • 9. Sayfada CL1NTON, KIBRIS'TAN KAYG1L1B9. Sayfada YARCITAY DAİRE BASKANI: güvenin, dövı/c yatırım yapan yanacak" diyen vc AFM)'ye kadar ıı/aııan milyarlık yatırımlarıyla bılıncn Baijbakan (,'iller, dolar vc mark /cngıni çıktı. Başbakan Tansu Çiller'in TBMM Lidcrlcr vc Yakınlarının Malvarlıklarını Araştırma Komisyonıf na geçen hafta gönderdiği bildirim, yaklaijik 55 milyar lira tutarına ulaşan 570 bin dolar vc 690 bin mark nakde sahip oldıığunu ortaya koydu. c Çillcr'in toplam )0() adet Cumhuriyet Altını var. 3l) ınılyon lınOdu/eyındedövız ve 432 ınilyon lıra nakıt para ilc Muğla, Sarıyeı ve Usküdar'da 2 ANKARA "Türk IJrasına e\, 1 dükkâıı, I arsa, I de zcygüvenin, dövize yatırım yapan tınlık kaldıgını bildırdi. Başbayanacak" tlıyen ve ABD'ye ka kan. SW) adetlı mıras yoluyla oldar u/anaıı yatırımlarıyla bılı ıııak ıİ7eıe toplam W() adet nen Başbakan Tansu (,'iller, a> C'umİHiııyel Altım'na (Önceki nı zaınaııda "dovizzeııgiııi" çıktı. (jlloı. TBMM Lidcrlcr vc Yakınlarının Malvarlıklarını Araijtırma Komısyoııu'na geçen hafta ilettığı bıldırımde, yakla^ık 55 milyar lira tutarına ula^an 570 bin dolar ve 690 bin mark nakıt paraya sahip oldıığunu acıkladı. (,'illcr, toplam "900 adet" Cumhuriyet Allını'na sahip oldıığunu kaydettı Çıller, komısyona 6 kasım pazartesi günü gondeıdiğı bcyannamede, vefat cdcn annesinden yaklaijik 55 niılyar lıraya ulaijan 570 bin dolar (I ABD Doları 52 bin lııa olarak kabul cdildiğınde 29 mılyaı 640 mılyon lıra) ve 690 bin mark (I Alnıan Markı 36 bin H00 lıra olarak kabul edıldigınde 25 milyar DO(";AN AKIN DIıRDA1NEKOC Milyarlık yatırımlar 1 mk menıur cocuğu olan Basjbakan Tansu Çiller, anncsınden miras kalan varlıklara ilişkin ek nıal bildirimindc, dövizin yanı sıra 432 milyoıı lira nakit para ilc Muğla, Sarıyer ve Üsküdar'da 2 ev, 1 dükkân, bircr de arsa vc /eytinliği veraset yoluyla cdindiğini bildirdi. Ek mal bildirimine göre TansuÖ/cr Uçuran Çiller eıt'tınin yaklasjik 72 milyar lira dcğcrindc dolar, mark, altın, I ürk Lirası vc hisse scncdi, loplam 19 gayrimenkulü vc eok sayıda /lynet e!?yası bıılımuyor. "evkadını"olaıuınnesinclen kalan büyük mırasla da dikkatlcrı uzcıiııdc toplayat.ığı bildııikli. Başbakan'ııı eı?i ()/.er llçuran Çiller'ın de babasının şotör olduguiHi. ABD'dc "yokluk" n,iıı Arkası Sa. 17, A7/. 3 'te Memur çocuğuna büyük miras Bir AKKAiçin geri sayım • Konvansiyonel silahlann karsılıklı ındirimi için son tarih olan 17 kasımda, Rusya'nuı l°°U tarıhlı AKKA'nın belırledıği silah miktarlarındakı indirimi tamamlaıni!» olınası gcrckiyor. AKKA'nın beliıiediği mıktarlara tamamcn ııyaeağını bildıren Rusya, 'haritanın' dcgisjlirılmesinı ıstiyor. • Rusya'nm anlas.manın uygulannıasına itirazından kaynaklanan görüş aynlıklarının giderilmesi içın yapılan ealıs;ınalarda bazı ilcrlemeler sağlandı. AKKAİIcilgili gelişmelerden fazlasıyla rahatsız olan Ankara, Batı dünyasının zaman zaman bcnzcri olaylarda uyguladığı çifte standartlara dikkat çekıyor. • 8. Sayfada • "Hcr 1520 yılda bir genel af çıkarılabilir" diye konuşan Yargıtay 4. Ceza Daırcsi Ba^kanı Doç. Dr. Sanıi Selçuk, TBMM Adalet Konıisyoını'nun Tanju Ç'olak ıçin önerilcn özel afl'ı kabul etmesını "bir hukuk ayıbı" olarak yorumladı. Selçuk, TBMM'den, kiijilcr ıçın ö/cl af yasasının çıkarılamayacağına dikkat çekti. dedi. Cumhuriyet'ın sot ıılaı ını yanıtlayan Selçuk, I iırk yargısının son dereee a/ sayıda insanla çalı^tığını anımsatalak u^ııı bir ıs; yükü nedeniyle yargıc ve savcıların lıata yapma olasılığının arttigını. bu nedcnle her 1520 yılda bir gcnel af yasasının eıkarılabıleccğini, ancak bunun yasama organının takdirindc olduğunu belırttı. Sclçuk, şunları söyledi "Çüııkü, adli hata yapıııa olasılığı büyle bir uygulamaMArkasıSa. 17,Sü.6'da günkü borsa fıyatlarına göıe tanesı 4 milyoıı 350 bin lıra olalak kabul edıldiğindc 3 milyar 912 mılyon lıra) sahip oldugıınıı kaydetti Kamuoyuna yaptığı bazı açıklaınalarda "menıur çucuğu olduğunu" vurgulamaya özen gösteren Çillcr'in bir ABD'DEKİ MAI.LAR IIOI DİNCİİN • 17. Sayfada ÇİLI.KR'I SUSTURDU • 17. Sayfada ANAP LİDERİ MESUT YILMAZ'PAN ÇİLLER IN BACISINA TEPKİ: Haramla hayır olmaz • Bazı üst düzey bürokratların partısine katılım törenindc, ikinci ANAP muci/esini gcrçckleştireceklerini önc sürcn Mesui Yılıııa/. "Bizım karşı olduğuınuz husııs, sadece Başbakan'ın ABD'de malvarlığı edinmesi değildır. Servclinin kaynağının hclal mi haram mı oldıığunu acıklayamamasulır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) ANAI» Ucncl Ba^kaıu Mesut Yılma/, Başbakan Tansu Çiller'ın AUD'dckı malvarlığını bırvakfabaği'jlayabilecegını açıklamasını. "Haramla havırolıııa/" diyeıek değerlendirdı. Mıllelvekılliğı aday adaylığı leııı bu kısmı daha önce ANAP'a ba^vuran bazı üst düzey eskı bürokratlar, diin duzenlenen bir törcnlc paıtiye katıldı ANAI' (Jenel Ba^k.ım ^ ılma/, toıcndc yaplığı konıış.mada, onuınuzdckı seeınulc halkııı ya.yıdıgı son yönetımın mulıasebesmı yapacagını ve oııa gore tcıeıhtc bulıınacağını soylcdı liöyle bir dönemdcscnbcıı kasgası yapılamayacagmı.geçnıi!)C takılıp kalınanıayacağını kaydeden Yılma/, • Arkası Sa. 17, Sii. l 'de Gümrük 1 >iı liği için kritik hafta ta başında başlayan AP'nin 22 kasımdaki Dış llişkilcr Konııs nıokratlar'ın düııkü toplanlısında yapılan oylamada, parlanıen şullarının bulunnıadığı bir ortamda gümrük biıiiğine gitmesi, yonu toplantısı öncesi gümrük birliği konusunda diplomatik gi teıierin büyük çoğunluğu, gümrük birliği oylanıasının 14 ara AB'ye arka kapıdan gıri^ için biradım sayılabilir. Tüıkiye, gümrişimler yoğunlaştı. Ankara, "gümrük birliği takvimini gecik lıkta yapılması için oy kullandılar. Hıristiyan Demokratlar'ın, 22 rük birliği nıodeli ile üye olmadan Avrııpa Birliği ile bütünlcsjtirme cephesini" aşmak için yoğun çaba harcarken Baijbakan 23 kasım tarihlcrindc, I ürkiye'ye bir lıeyet göndermcyi karar meye giden ilk ülke olma konumunu kazanacaktır. (üimrük birYardınıcısı Deniz Baykal, önceki akşam AB Dönem Başkanı Is laijtırdığı bildirildi. AP l.ibeıal Grup Başkanı Vries de ertcleme liği, Türkiye'nın Ankara Antla^ması ile ka/andığı bu lıaktır ve Avrııpa Parlamentosu'nun onayım beklemektedir • 10. Sayfada panya'nın Dışişleri Bakanı Xavier Solana ile göaiştü. fikrine kariji olduklarını söyledi. • 3. Sayfada KUZEY IRAK DeiiiZ Baykal'lli temaslan Gencl kurul çahvnalan haf Hıristiyan Demokratlar'dan destek ıiıristiyan i)c CB Ve TÜrk TekStİI Sanayii Türkiyc'mn, tam üyelik ko Türkiye'ye çifte baskı • ABD'nin arabuluculuğunda, Türkiyc ve Ingillere'nin gözctımındc Kuzcy Iraklı Kiirt gruplarını uzlaştırmak anıacıyla yapılan görüs,ınelerin üçüncii turu Kuzey Irak'ta sürerken Iran 'e Suriyc, \Vashington ılc birlikte harcket cdcn Türkıye'ye kars.ı baskılannı arttırıyor. • Suriye, görü!}ineleri cngcllcmek için son aylarda Hatay yörcsindc artan PKK ılınlili terör l'aaliyetlerinc destek veriyor. B 8. Sayfada DSP ittifak yapmıyor Ecevit, Yılmaz'la koalisyon sözü kesti • ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ile görüşen Ecevit, iki partinin koalisyonunun seçimlerden sonraki tabloya bağlı olduğunu söyledi. Ecevit "ANAP'ın dış politikası rahmetli Özal'dan sonra çok değişti ve bizim çizgilerimiz yakınlaijmış oldu. Tabii, ekonomik, sosyal konularda ayrılıklarımızın olnıası doğal. Ancak, iç politikayla dış politikanın iç içe geçtiği alanlar var" dedi. • Ecevit, CHP Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal ile Istanbul Milletvekili Ismail Cem'in DSP'ye geçebileceği söylentileri için "Sayın Soysal biliyor istese bize geleceğini, ama bir adım atmıyor. Biz de üstüne varmıyoruz. Mümtaz Soysal'la çok yakından ilişkimiz oldu" demeklc yetindi. • 5. Sayfada en başta Müslümanlığa saygısızlık etmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri, çağdaş devletin 'olmazsa olmaz' koşulu sayılan laiklik ilkesine dayanmaktadır. Refah Partisı de bu temele ters düşen şeriatçılığa dönük bir politika gütmektedir. Biz bu tür siyasetin saymakla bitmez sakıncalar taşıdığını dile getiriyoruz. Ancak laikliğın demokrasi koşulları içinde savunulacağına da inanıyoruz. Bu yolda zorlamaya, baskıya ve sonunda demokrasiden vazgeçmeye de gerek yoktur. Atatürk devrimlerini savunan kitleler RP'ye gereken dersi verecek bilinçlenmenin aydınlığını yakalamışlardır. Bölücülük sorununda da düğümlerin, özgürlükler rejiminde aşılmasını bekliyoruz. Silaha karşı silahla karşı çıkmak, devlet olmanın doğal gereğıdir. Ancak Güneydoğu sorunu, PKK sorunundan ayrıdır; demokratik yöntemlerle üstesinden gelinebilir. Bu düşüncelerimizi saydamlaştırıp vurguladıktan sonra gelelim madalyonun öteki yüzüne... Refah Partisi, gerek parti içi disiplin ve hıyerarşisi bakımından, gerek partinin dışa yönelik çalışmaları açısından bütün partilerden ileridedir. Bu nedenle her gün azımsanamayacak ölçüde yol almaktadır. Pamııkta trilyonluk vıırgun • Başbakan Tansu (,'ıllcr, DYP grup salonuııdan çıkarkcn kendısine yakla^an Taıış, (,'HKOBİKl İK \c ANTBlKLlKyönctıcılcnnc bazı bakan ve nııllctvckıllcrinin önünde hakarct cttı, hatta kovdu!.. Sanayici ve ı^adaınlaıına sonuna kadar acık olan para muslukları, eıt'tçmııı kurulu!>larma tamamcn kapalıydı. • Tiiccar kredi islerse faizler düş.üyor, çıt'tçi ıstersc yü/de 1^8'lere çıkıyordu... Hğeı hükümct, biıiikleıe diişük faizli krcdı sağlanıa/sa bırkac gün içinde tüccaı, fıyatlaıı daluı a^ıığı çekecek ve üıetieiler, S50 bin toıı pamıığu, dünya fiyatlarınm 20 bin lira altında satmak zorunda kalacak!.. 8 A D U L L A H U8UMİ'nln yaZISI • 7. Sayfada MÜSİAD'ın oyunu tutmaclı • İTO'da önceki gün yapılan nıeslek komitesi seçimlerini açık faıkla kaybeden MÜSİAD'ın, bazı firmaları habcr vermeden aday gösterdıği ortaya çıktı. Bu duruın, 81 komiteden yalnızea 11 'ıni kazanabilen MÜSİAD'ın destegini açıkladığı kisi ve kurıılusları daşaşırttı. MÜSİAD'ın taktiği, seçmeni etkileme çabası olarak yorumlandı. • 7. Sayfada l!YTM \ İLI.ALARI Ylkl 1,1)1 İslaıılml Bü>ük^ehiı lkkdi\ısiıskı ba>kaıılanndan Bedrettin Dalaıı düneminde yapılan, ancak Nurettin Sözen döneminde rııhsatsız oldukları gerekçesiyle Dvum villalarııula başlayan yıkım çalışmalarma dün devam edildi. Bu konuda karar alınan 13 villadan 4'ii yıkıldı. 60 tanesi Sö/.en döneminde, 13'ii de dalıa sonra olmak ü/ere yı ana kadar toplam 77 villanın yıkınıı tamamlandı. (Fotograi: KERHM I LCi AZ) OLAYLABIN ARDINDAKt Areıı'den HADEPe hayır • BSI' Gcnel Yönetıın Kurulu'nun oyvokluğuyla aldığı, scçimlcrde IIADkP ilc işbirliği yapma kararma partinin gencl başkanı Sadun Arcıı karsj çıktı. • Arcn, itirazlarına karşın karaıın alındığını ıt'ade etti ve BSP'dcn ayrılabilcccğini söyledi. Arcn, "Bu isjbirlıği bızim sosyalist kimliğımı/ı gölgedc bırakır" dedi. • 4. Sayfada GUNDEM Polıtıkacının malvarlığı gazetecının çenesını yorarmış. Çiller aılesınin malvarlığıyla uğraşırken karşımıza DYP'lı fedaileri çıktı TBMM Lıderler ve Yakınlarının Malvarlığını Araştırma Komısyonu'nun beş DYP'lı üyesi, korsan bir rapor hazırlayıp Çiller ailesını aklamaya giriştiler. Ancak bu girişim geri teptı. ANAP, CHP ve RP'lı altı üyeyı atlayıp böyle bir aklama raporu hazırlayan DYP'liler, sanırım önümüzdeki dönem milletvekili adaylığını garantı etmıştır. Komisyon, Çiller aılesınin malvarlığını aklama çabalarını sürdürurken 8 kasım günü ek bir bıldırım daha geldı. Çiller, annesınden kalan mırası da gösterdi. Mıras muthış. 570 bin dolar, 690 bin mark, Muğla, SarıW Arkası Sa. 17, Sii. i'te GERÇEK RP'nin Yürüyüşü... Elinizde tuttuğunuz gazetenin, Refah Partisi'nin savunduğu dünya görüşüne karşı olduğunu söylemeye gerek yok. Cumhuriyet, kutsal inançların siyasete alet edilmesini hiçbir zaman onaylayamaz. Islamı, iktidar koltuğuna tırmanmak için kullananlar, Mallı Lidere Ballı Rapon. MUSTAFA UALBAY Küçük tasarrullarınm...küçük görmeyin! KUçük tasarnıfl.ınnız, Vakıtliank'ta size, hem büyük kazanç, hem dv hüyuk kolaylıklar jağlar. Küi'ük tasarruf deyip geçmeyln... Gelin VakıtBuıık'a 21. Yüzyıl Bankacılığı'ndan bugün yararlanın. Bugün kazanın. • •• • Arkası Sa. 17, Sii. 9'da u u 0 Ç) Dun 42.617.13 Önceki 41.418.73 Dun 52.300 Oncekı 52.200 Dun 36.950 Önceki 37.000 Dun 650.500 ö'ncekı 652.750 BORSA DOLAR MARK ALTIN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog