Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Konut projelerinizi projelerimizden biriyle gerçekleştirin. EMLAK BANKASI -£$ Cumhuriyet72. Yl SAYI25605 / 25000 TL (KDl/ ,ç/ndej KURUCUSU: YUNUS NADİfl924-J945)BAŞyAZAft/. NMfc lUDİ (1945-1991) 14KASM19S5SUJ • • • MUSIAD'm ticaret odası seçimlerinde 'inanç ayrımı' yapması tepkilere neden oldu ITO'daşeriatkorkıısuIstanbul Ticaret Odasf ndaki meslek gruplan ve komite seçimlerinde özel sektör, Refah Partisi'nin odayı ele geçirme planlanna karşı güç birliği yaptı. MUSİAD'lıların yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde, başta Koç, Sabancı ve Eczacıbaşı gibi dev holdinglere bağlı kuruluşlar ile Türkiye thracatçılar Meclisi. Deniz Ticaret Odası gibi oluşumlar, Şahinoğlu'nu desteklemeseler bıle gümrük birliğine destek vermek içın kulis faaliyetlerinde bulundular. İşadamı Ergun Gürsoy. MÜStAD'ın girişimine karşı olduğu içın, desteklemediği halde Şahınoğlu'na oy vereceğini belirterek bu tip girişimlere işadamlarının karşı olması gerektiğinı belirtti. Tofaş Oto Genel Miidürü Uğurman Yelkencioğlu ise gümrük birliğinin tehlikeye girmemesi için Atalay Şahinoğlu'nu desteklediklerini belirterek işadamlarının, MÜSİAD gibi tek bır amaç çerçevesinde hareket etmesinin zamanının geldiğini kaydetti. MÜSİAD Başkanı Erol Yarar, sahte belgelerle oy kullanıldığı yolunda duyumlar aldıklarını belirterek hemen hemen her sandıktan kendilenne itirazlar geldiğini söyledi. Istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Şahinoğlu ıse bu iddiaların "mağlubıyete kılıf aramak'" olduğunu söyledi. MÜSİAD'ın girişimini gençlik heyecanı olarak nitelendiren Atalay Şahinoğlu, "cuma namazı hutbelerinde bile İTO'nun hedef gösterildiğini" öne sürdü. • T . Sayfada Yangımn ardından Said Halim Paşa'da ruhsatsız restorasyon • ANAP Grup Başkanvekili Hasan Korkmazcan. yahdakı tarihı eserlerin sahtelenyle deeiştirildıği yolunda ihbarlar olduğunu ıddıa ederek TBMM Başkanliğf na bu konuda bir araştırma önergesı vereceklerinı sövledi. Kültür Bakanı Fikri Sağlar, iddiaların araştırılacağını ve bır rapor hazırlanacağını belirtti. İstanbul Haber Servisi - Saıd Halim Pa- şa Yalısı'nda çıkan yangın büyük bır tar- tışma başlattı Yalıdakı tanhı eserlenn sah- telenyle değıştırıldığı yolunda ihbarlar ol- duğunu ıddıa eden ANAP. yangınla ilgilı TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi vermeye hazırlanıyor. Kültür Bakanı Fik- ri Sağlar. ıddıalann araştınlacağını \e bır raporhazırlanacagını söyledı. Yalıdaki res- torasyon çalışmalan için bır süre önce İs- tanbul 3 No"lu Kültür ve Tabiat Varlıkları- nı KorumaKurulu'nabirprojesunulduğu. ancak bu projeye ona> venlmedığı ortaya çıktı llgılıler. restorasyon çalışmalannın ruhsatsız olarak yürütüldüğünü belirterek yapılan başvuruda yalının bahçesındekı müştemilatta da tadılat ıstendığını vurcu- ladılar. * Yangınla ılgılı soruşturmayı yurüten Sa- nyer Cumhun\ et Başsav cı sı Yeü Engin As- lan. yangının sabotaj olmadığını söyledi. İstanbul Yakıflar Bölge Müdurlü- ğü'nden alınan bılgıye göre yangın sıra- sında yalıda taşınabılır tanhı eserler bulu- MArkasıSa. I7,Sü.3'te Biraz kül, biraz duman... Işte soluduğumuz hava istanbul soluk alamıyor Son birkaç günduı -.uK.ii »iumsuı ha\a koşulları ve vanlış vaknıa sonucu oluşan "ha\a kirliliği". İstanbul'u soluk alınamaz hale getirdi. Özellikle geçen perşembe güniinden bu yana yapılan hava kirliliği ölçümlerinde, İstanbul'da geçen vıla oranla "asılı partikül maddc" (APV1) oranında artış gözlemlendi. Yetkililer, APM içinde ver alan duman ve küliin. vanlış vakmadan kavnaklandığını belirterek Soma ve Tunçbilek'ten getirilen kömiiıierin alttan vakılmaması gerektiğini sövlediler. Geçen hafta ortasından mı - m.ı mevsim normallerinin iizerinde seyreden hava şartları sonucunda "inversivon*' (çökelme) oluşurken kaloriferlerin ve sobaların vakılması, trafik voğunluğu ve sanayiden çıkan gazlardan oluşan kirletici maddelerin atmosferin üst katmanlarına çıkamaması nedenivle. şehir özellikle günbatımından sonraki akşam saatlcrinde sise boğuldu. İstanbulda 9 Kasım 1995 tarihinden bu vana vapılan ölçümlerde "kısa vadeli sınır değer" Bavranıpaşa ve Bağcılar'da kükürtdioksit bazında aşıldı. En kirli bölge, perşcmbe günii vapılan ölçümlerde, kükürtdioksit bazında bir nıetreküp havada 477 luikrogram olarak Bayrampaşa ve Bağcılar'da saptanırken önceki günkü ölçümlerde Şişli bölgesinde kükürtdioksit, bir metreküp havada 300 mikrogram. APM de 135 mikrogram olarak ölçüldü. İstanbul ortalaması ise 150 mikrogram kükürtdioksit, 106 mikrogram APM olarak ölçüldü. (Fotoğraf HATİCE TUNCER) Çfller• Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller. genel müdürlüğünü yapmasının ardından batan İstanbul Bankasf na ilişkin davaların sona erdiğini öne sürmesine karşın. kendı dilekçeleriyle bu iddiasını yalanladı. • Çiller'in, "sahte ve karşılıksız çeklerle hayali ödemeler ve tahsilat yapmak"la suçlandığı davada. Yargıtay'a ıletilmek üzere ıkincı bir dilekçe verdiğı ortaya çıktı. flrinci itirafbelg<DOĞAN AKIN ANKARA - Başbakan Tansu ÇU- ler'ın eşi Özer Uçuran Çiller. genel müdürlüğünü yapmasının ardından batan İstanbul Bankası'na ılişkın davalann sonaerdıği ıddiasının doğ- ru olmadığını. kendı dilekçeleriyle ıtırafetti Çiller'in.-sahte \e karşı- lıksızçeklerie hayaliödemeler ve tah- silat vapmak"la suçlandığı davada. Yareıtav 'a iletilmek üzere ikinci bir dilekçe verdiği ortaya çıktı. Çiller. Bakanlar Kurulu karan uyannca bü- run varlıklanyla devraldığı İstanbul Bankası adına kendisıne karşı da\a açan Ziraat Bankası'nın müfettışle- ri tarafından hazırlanan raporlarla suçlandığını belirterek de kamuoyu- nu yamltmaya çalıştı. Banka, Çil- ler'in. "genel mfidür" olarak usul- süz işlemler yaptığının Malıye Ba- kanlığı'nca hazırlanan raporlarda anlatıîdığını, davanın görüldüğü İs- tanbul Asliye 7. Ticaret Mahkeme- si'ne bıldirdi. Cumhuriyet'ın ya- yımladığı belgeler, Ozer Çıller'ın, İstanbul Bankası'nın batınlmasının ardından açılan davalann sona erdi- ğini öne sürdüğü yazılı açıklama- sındasözetmediğı iki ıtirazdılekçe- sini de kamuov undan bılınçlı olarak sakladığını ortaya koydu. Belgeler üzerinde yapılan ıncele- melere göre. yaklaşık 12 yıl önce. devlete 50 milyar lıra dolay ında borç bırakarak batınlan İstanbul Banka- sı'na ılişkin yargılama sürecı, özet- le şöyle gelişti - tstanbul Bankası'nın hesaplan. Özer Çiller'in genel mudür olduğu sırada. Malive Bakanlığı'nca defa- MArkasıSa. 17, Sü. Vde ÇlLLERDEN AMERlKA'DAKl MALLARIM BAĞIŞLAMA VAADt • 5. Sayfada CHP'de yaprak dokümu 5. Sayfada Oyunuzu İP'ye verin çağnsı • 5. Sayfada BSP'de HADEP sıkıntısı i. Sayfada Riyad'da patlama: 6ölü I 8. Sayfada Cumhuriyet 'iyi' gazete • 17. Sayfada Memura sendika gündemde / Z Sayfada Dııblin y karşı dörûü ittifak• Sunye Devlet Başkanı Yardımcısı Haddam. PKK hden Öcalan. KYB lıderı Talabani \e Iran istıhbarat örgütü yetkilılerının Şam'da buluşarak Tahran'ın desteğındekı Bedır güçlerınin Kuzey Irak'a yerleşme polıtikasını ele aldıklan öğrenildı • Türkiye. Saddam karşıtı şeriatçı Bedır mılislerinın arkasında Iran'ın bulunduğunu, ilk kez ad vererek bıldirdi. Bedır güçlerınin bölgeye gönderılmesınden büyük rahatsızlık duyan Türkiye'den ıki kışıhk bir fıeyetın. KDP lıderı Barzanı ıle görüşmek üzere yarın Kuzev Irak'a gidebileceği kaycîedıldi. • Iran desteğındekı Bedır güçlerinin bölgeye gönderilmesivle Irak muhalefetinin tek temsılcisi olmaktan çıkan INC'nin lideri Dr Çelebi dün Ankara'dakı temaslarından sonra Kuzey Irak'a döndü IALE SARHBflİMİMOâ.U'nun I 8. Sayfada Genel af yetkisi Meclis'te • TBMM Adalet Komısyonu. mılli futbolcu Tanju Çolak içın önerılen özel afFı kabul ettı • CHP'lı üyelerin, af kapsamının genel affa dönüştürülmesi ıstemı ıse komısyon tarafından TBMM'nin vetkisinde olduğu gerekçesiyle reddedildi. Genel af önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda tartışılacak. ANKARA (Cumhurivet Bü- rosu)- Gümrük kaçakçılığından hükümlü. eskı mıllı futbolcu Tanju Çolak'ın cezasının affe- dılmesıne ılişkın yasa önensı. TBMM Adalet Komısvonu'nda kabul edıldı. 4dalet Komıs\onu"nun dün- ku toplantisinda. Komısvon Başkanı Ali Yaçın Öğütcan, tek- lıfe ılişkın hükümet görüşünde. anayasanın özel af çıkarma yet- kısını TBMM'ye tanıdığının ka>dedıldiğını açıkladı. Oneri hakkında Adalet Bakanlığf nın gorü^lerını açıkla\an kanunlar Genel Müdur Yardımcısı Tun- cer Sönnıez, "Önemli olan hu- sus. affın sadece Çolak'a tanın- ması kevfiveri.cezaev lerinde hu- zursuzluğa vol açabilir" dedı CHP Kırşehir Mıllenekilı Sab- ri Yavuz da Adalet Bakanlığı temsılcısının dile getırdiği kay- gılara katıldığını belirterek affın genelleştırilmesinııstedı Yavuz. bu konuda bır alt komıs>on ku^ rularak af kapsamının genişle- MArkasıSa.l7,Sü. 7'de HABtTAT- H'de çifte standart • Dışişleri BakanlıSi. HABİTAT-II'nin Türkiye'de yapılmayacağı ıddialannı yanıtladı. Konferans için özgürlükçü bır metın hazırladıklannı öne süren Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nurettın Nurkan, tek değışiklığın, Türk \urttaşı olan katılımcılara ayncalık ve dokunulmazlık haklannın \erilmemesi olduğunu söy ledi • /"". Sayfada OLAYLARIN ARD1NDAKİ GERÇEK ÎTO'daki Çekişme İstanbul Ticaret Odası'nda- ki (İTO) 80 meslek komitesinin üyeîerını belırleyecek seçım- ler, köktendıncıler ıle laıkler arasında bır guç denemesine dönuşmüştür. Istanbul'un 210 bin kayıth tüccarını bünyesin- de banndıran İTO'yu ele geçır- mek ısteyen köktendinci ke- sım "Önce İTO, sonra TOBB. ardından da TUSİAD" sloga- nıyla ticaret yaşamına ege- men olma hedefini açıkça or- taya koymuştur. Köktendinci kesimin ış ya- şamındakı örgütü olarak bili- nenve Refah Partısrneyakın- lığıyla tanınan Müstakil Işa- damları Derneği'nın (MUSİ- AD), RP'h Büyükşehir Beledi- yesi'nin olanaklarından yarar- lanarak propaganda yaptığı, yollardakı "billboard"lardan anlaşılmaktadır MÜSlAD'cı- lar, bunlaıia da yetınmeyerek meslek komıtesi seçimlerinın yapıldığı İstanbul Ticaret Oda- sı'nda adeta bır "karargâh" kurmuşlardır. Köktendinci kesimin İTO'yu ele geçirmek içın başlattığı bu atak, bugüne dek tüccar ke- sımiyle pek de ılgilenmeyen ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Türk Sanayıci ye Işadam- ları Derneği'nı (TUSİAD) elle- rınde bulundurmakla yetmen sanayicı işadamlarını telaşlan- dırmıştır. Nitekım. önceki yıllarda, meslek komıtesi seçımlerin- daki oylamalar sırasında İTO'da pek gözükmeyen bü- • • • MArkasıSa. 17,Sü.9'da Sıcak paradan sonra 6 sıcak altın' GUNDEM • Sıcak para. Türkiye'ye artık altın ithalatı yoluyla da akmaya başladı. Yurtdışından getirdikleri altınları Türkiye'de Türk Lirası'na çevirip yüksek iç borçlanma faizinde değerlendiren finans kuruluşlan. hem altın ticaretinden hem de bono faizinden kazanıyorlar. • Altın Borsasf nın açılmasınm ardından altından alınan her türlü fonun kaldırılması. altına yönelik açık poziyonu cazıp hale getirdi. Bazı bankalann döviz gibi altın açık BORSA Dun 41.418.73 Oncekı 42.863.. 19 DOLAR oDun 52.200 Oncekı S1.8OO MARK oDun 37.000 Önceki 36.800 ALTIN oDun 652.750 Oncekı 648.500 Ml STAFA BALBAY pozisyonuna yönelmelerinın en büyük göstergesi ise İstanbul Altın Borsasf nda dolan'ons değil, TLgram ağırhklı işlem yapılması. Yani, bankalar dövizle aldıklan altını. borsada Türk Lirası cinsinden satmayı tercih ediyorlar. HAGat GEVİd'ran haberi • 6. Sayfada Doğada Kış, Yüzlerde Kış ERZURUM - Başkentten havalandıktan yarım saat sonra uçsuz bucaksız bir beyazlık başladı. Gökyüzü bembeyaz, yeryüzü kar kaplı. Arada bır yerleşım yerleri beyazlığı gölgelıyor. Başbakan Tansu Çiller, seçım atağını başlatmak üze- re gazeteci ordusuyla birlıkte Erzurum'a geldı. Erzu- rum'da da aynı tablo; göz alabıldiğine kar. Havaalanından kent merkezinegıderken bakanlar. mil- letvekıllerı ve gazete yazarlan, Çiller'in bulunduğu otobü- MArkasıSa. 17,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog