Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

>nut projelerınizi >ro)elerimizden biriyle gerçekleştirin. EMLAK BANKASI CumhuriYeta SAYI25604 / 25000 Tl (KDV ıçmde) KURUCUSÜ YWt»SNAlHf1924 (1945-1991) "umhuriyet, İstanbulBankası davasmdaki gerçekleri ortaya çıkanyor Çîller'iıı itiraf belgesi ...»<. *mı« ^ ı ı *r ı "T * s* i * »tia *Hî Zîraat'tan ikinci darbe Bakaniar karan uyannca istanbul Bankası'm butun \arhklanyla de\ralan Zıraat Bankası. 'sahte ve karşüıksız belgelerle hayalı tahsılat \e odemelerde bulunmak'la suçladığı Ozer Uçuran Çıller'e ıkıncı darbeyı dava surecmde ındırdı Banka, mahkemeye sunduğu \azıda, usulsuz ışlemler sırasmda genel mudur olmadığmı one suren Çıller'ı yalanladı uv». - a - •V-n ı* 1.0c» rtıu««t hr L.1*T U» • P Î M Saklanan davanın belgesi Başbakan Tansu Çüler'ın eşı Ozer bçuran Çüler. genel mudurluğunu yapmasımn ardmdan batan İstanbul Bankasf na ıh^kın davalann kapandığmı one surerek gerçekleri kamuoyundan gızledı Çıller, Yargıtay'm, kendısmm de aralannda bulunduğu samklar aleyhıne \ erdığı bozma karan uzenne, bıttığmı one surduğu dava ıçm 4 eylulde mahkemeye baş\urdu DOG\> \NK.\RA - Başbakan Tansu Çüler ın eşı Ozer Uçuran Çiller genel mudurluğu- nu vapmasının ardından batan tstanbul Bankası na ılı^kın da%alann kapandığm» öne surerek gerçeklen kamuos undan gız- ledı Çıllev "^argıta\'ın kendiMnın de ara- lanndabulunduğu sanıklar ale>hıneverdı- ğı bozma karan uzenne. bıttığını one sur- dugu da\a ıçın 4 e^lulde mahkemese ba>- vAirdu Bakaniar Kurulu karan u\ annca U- lanbul BankaM nı butun varhklanvla de\ - ralan Zıraat Bankası *sahte >e karşıhksız belgelerleha>alitahsılatveodemelerdebu- lunmak"la suçladığı Ozer Çıller e ıkıncı darbevı dava surecmde ındırdı Zıraat Ban- kası mahkemeve sunduğudılekçede usui- suz ışlemler sırasında genel mudur olma- dsğını one suren Çıller'ı yalanladı Cumhurijet İstanbul Bankası nın vak- \as?ık 12 MI onte de\lete >akla^ık SO mıl- \arhraborc; bırakarakbatınlmasmda * v ^- nel mudur" sıfatıjla "*çıWar ılişkısı ıçmde bulunduğu \e bazılanna sahip olduğu şır- ketlere usuhuz kredı aktarmak'"la suçla- nanOzerÇıller ın doğru olma>an açıkla- malarlasaklamavaı,alıştığı gerçeklen bel- gelerle ortava çıkardı Özer Çıller daha önce sözlu olarak düe getırdıgı "lstanbul Bankası da\aları ka- panmıştır Buda\alardaberaatettun" ıçe- nklı ıddıalannı 2 7 ekım \e 7 kasımda ka- muovuna dağırtığı metınlerle >azıh hale getırdı \ncak Çıller 2"? ekımde vaptığı açıkla- mada davanın kapandığını one surmesıne karşın Yargıtav ın lstanbul \shve " Tı caret Mahkemeisi kararını kendısı alev- Vıınde "a\birtiğı>le"bozmast uzenne hare kete geçtığını gızkdı Tıcaret Mahkeme- sı lstanbul Bankası Genel Muduru Ozer U Çıller Genel Mudur Vekılı Kemal Hu- nulu \e Reklam Muduru Fuat \alçınka- \a sı sermave arttmmı ışlemlen »ırasın- da "sahte ve karşıhksu belgelerle havalı tahsdat ve odemeler yapmak"la suçlavan Zıraat Bankası nın açtıgı da\a>ı reddettı Wk4rkastSa. 19, Sü. Vde IV1ALVARLIĞI Ortakhk kavgayı önlemedi • TBMMLıderler\e Yakınlarımn Mal Vdrlığını Araştırma K.omih\ onu nda 5 DYP h u\e 6 kı^ıhk muhalefete kar^ı azınhkta kaldı D^P'hler acele^le hazırladıklan raporda. hıçbır partı> ı ıncıtmemeye ozen gosterırken Çıller çıftıne ılışkın ıddıalan da ettüer Said Halim Paşa Yalısı ihmal kurbanı \NK.\R.\ (Cumhunvet Bu- rosu) - D\ P nın erken genel se- çımlerden once Başbakan Tan- suÇiller ıle eşı CterUçuranÇil- ler ın servetıne ılışkın ku^kula- n kaldvrma gın^ımı CHP'nın koahs)onda ş,er almasına karşın sonuı, vermedı TBMM Lıderlerve Yakınlan- »nın Mal Varlığını A.ra^tırma Ko- "mısvonu nda 5 D\ P lı u\e 6kı- şıhk muhalefete kars.ı azınlıkta j^aldı ü\ P buna kars.ın acelev- *le hazırladığı raporda hıçbır partıyı mcıtmemeve ozen goste- nrkenÇıller viftıne ılı^kın ıddı- alan da ortba-- ettı D\ P hlenn dığer UN ekre bılgı \ermeden ha- zırladıklan raporlara mraz eden CHP "volsuzluklarvokmuşgı- bı bir tavır ızlenmesıne" TBMM nın alet edtldığını be- MlrkasıSu. 19,Su.Vde Tanju'ya af, DYP'yi karıştırdı • Otomobıl kaçakçıhğı cezasından hukum gt>en mıllı futboku Tanju Çolak ıçınU\? CHP, »\N\Pvel3 bagımsız mülervekılmm vmzasiNİa Nenlen ozel at \asaM onensi D\ P yı kanşürdı • Futbol kanverı nedenıvle Tanıu Çolak ın topluma kazandınlmaM gerekçesıyle 4 Mİ 8 a\ ağır hapıs 7"?2 mılvon lıra para cezasının affmı öngoren ya^a onensı ıle ılgıh olarak'D\ P'lıler "Tanıu v a ozel af onensınden Başbakan ın bılgısı oKavdı,bızım de bılgımız olurdu Olas bu ^eklnle bıle adalete \e Vıukuka u\eun deeıldır dıvorlarfflGÜNAKSOY'un haheriB5. Sayfada Boğaz9 da bir tarilı yandılstanbulHaberServısı- Baş- bakan Tansu Çıller ın lstan- bul da bulunduğu sırada çahş- malarını surdurduğu \e resto- rasvonçah^malan devam eden lstanbul Boğazı ndakı tanhı Said Halim Paşa \ahsı vandı \angının mutfak bolumunde vapılan bo\a çalnmalan sıra- sında çıktığı one suruldu Cumhurbaşkanı Suk-vman Demirel \e Başbakan Tansu Çıller lstanbul Valı Vekılı Rıd- van\enışen'ı arayarak ^ondur- me vahşmalan hakkında bılgı aldı Demirel ın valının eskı halıne getmlmesı ıçın devletın butun olanaklannın kullanıla- cağını sovledığı bıldınldı Boğaz'ın tanhı kımlığını sergıle>en >apılardan olan >a- lılar, bir bir vok oluyor Tarıhı >apılardan bın olan unlu Saıd Halim Paşa \alısı*nda dun sa- at 12 10 da yangın çıktı Kısa surede üç katlı ahşap bınanın çatısına vayılan yangınv son- durme çalışmalan başanlı ola- madı \angma Sanyer lstınye ve Beyoğlu ıtfaıye ekıplen ka- radan mudahale ettı Alemdar 2 ısımlı vangın sondurme ge- miMnın vanaşamaması ve pompalannm vetersızkalması \ArkastSa. 19, Su. 3'te \alınmçatıkaü>labırlıkte.ıWıncıveu*,untukdtlanddtamamen vandı.(Fotoğraflar HAllLt TL\(_ER) Sözde şeyhülıslam RP'den aday Refah'nı saLtanat özlemi• Kendını Almanva'da şe>huhslam ılan eden \%rupa Mıllı Goruş Teşkılatlau Başkanı Alı \ uksel RP Antal>a ada>ı olarak Mechs'e gırmeye hazırlanıvor Refah Partısı'nm mılyonlarca mark tutarmdakı Bosna yardımlarmın partının mutemedı konumundakı Sule\ man Mercumek uzennden aklanarak seçım kampany alannda kullanılması skandalının başrol o>unculanndan olan A\rupa Mılh Goruş Teşkılatları Başkanı. müleUekılı seçıhrse dokunulmazlık zırhına da burunecek • Tayyıp Erdoğan'ın son Almanya zıyaretınden sonra adayhğınm kesmleştığı behrtılen ÂlıVuksel, 1991 seçımlerınde de \ntal> a bolgesınden mılletvekılı adayı olmuş. ancak seçılememıştı MFTh DMMAN'm habert • 4. Sayfada fc SEÇİMKO\DUn UYAR1Sİ Gecekonduya imar affi yok • Bayındırhk \e Iskân Bakanı Adnan Keskm tum \ alıhk \ e beledıv ekre gonderdığı genelgede. mılletvekıh seçımlen oncesinde gecekondu yapımında artış yaşandığını behrterek "Ancak, yerel ıdarelerm bu konuda gereklı duyarlıhğı gosteımedıgı a>rıca plan değışıkhklen ıle gecekondulaşmay a altyapı hazırladıklan anlaşılmaktadır" dedı • 19. Sayfada YILJVLAZ DA1N SEÇIM ST\RTI 4 ANAP şemsiye parti olacaktır^ • ANAP tstanbul Gençlık Kurultayı'na eşi Berna Yılmaz ıle bırlıkte katılan Yılmaz gençler tarafından "Başbakan Mesut" dıyekarşılandı Yılmaz. gençlerden y alanı \ e haramı sıy asetten sılmelerını ıstedı • 5. Sayfada Nijerya yahıız kaldı • Auckland'dakı lngüız Topluluğu zır\e toplanüsına katılan İngıltere Başbakanı John Ma\or Nıjerya'mn topluluk u\ehğmın askı\a alınmasından başka zorla\ ı u tedbır olarak ulkeye ekonomık yaptınmlarm da soz konusu olabıleceğmı soyledı Nijerya ınsan haklan sa\unucuları da ıdamlan protesto etmek ıçın petrol bo>kotu çağnsında bulundular • 10. Sayfada Siyasipartiler birbirlerine göz kırpıyor Yılmaz-Ecevit ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ıle DSP Genel Başkanı Bulent Ece\ ıt, bugun bir arav a gelerek partılen açısından son gelı>melen \e ışbırlığı olanaklanm değerlendırecek DSP \e ANAP ara^mda kumlacak temaslarda. Cem Boyner'ın onensı doğrultusunda. seçım sonrası ıçın kurulabılecekkoalısyon seçeneklerı konusunda kamuoyuna mesaj \enlmesi goruşu uzennde de durulabıleceğı kaydedıldı Ecevıt \e Yılmaz'ın DYP- MHP ıttıfakma nasü ta\ır alacaklannı goruşeceklerı bıldınlıyor Yılmaz-Yazıcıoğlu-Oral Yılmaz'ın. ıttıtak goruşmelennı surdurduğu Yazıcıoğlu ıle oncekı gece tekrar bir araya geldığı ve goruşmede BBP adaylarmın ANAP lıstesmden seçıme gırmelerı konubunda ıkı partının anlaşma sağladığı kuhslerde dıle getınldı AN A.P lıdennm aynca DYP'den aday adaylığı başvurusunda bulunmayan Sumer Oral'la da tema^a geçtığı oğrenıldı DYP yonetımmın, Manısa'da lıstenın sonuna > erleştırme eğılımınde olmaM nedenıvle Oral'ın baş\uruda bulunmadığı kaydedıldı Çiller-Tiırkeş Mılletvekılı sa>isi uzennde anlaşamayan \e kopma noktabina gelen DYP-MHP ıttıfak goruşmelenne. Başbakan Çıller \e Turkeş'm ısteğı uzenne dun tekrar başlandı Geç saatlere kadar buren toplantıda. DYP'hlenn MHP'lılere 50 mıllervekıh \e Turkıye mıllen ekılhğmden 5-6 kontenjan onensınde bulunduklan oğrenıldı MHP tarafından sıcak karşılanan onenyle bırlıkte ıttıfak protokolunun \ ann \ e\ a çarşamba gunu ımzalanabıleceğı belırtüdı • 5. Sayfada OLAYLAR1N ARDINDAKİ GERÇEK Zor HaftCL.. Duğumlenen konularla ılgı- lı onemlı gelışmelenn meyda- nagelebılecegı bir haftay a gı- nyoruz Anayasa Mabkemesı'mn seçım yasasına ılışkın vere- cegı karar sıyası partılenn ıt- trfak ıçın surdurduğu arayış- lar, gumruk bırlığı surecmde Avrupa ıleyogunlaşttnlan dıp- lomatık temaslar hattanın başlıca konulan Çtller aılesınm malvarlığına ılışkın yaşanan rapor krtzı ıle futbolcu Tanju Çolak ıçın başlatılan "kışıye özel' af gı- nştmı de hattanın tarttşmaya- ratacak gundem maddelen Iç konulann neredeyse tu- mu sağlıklı bir hukumet ve Meclıs'ın bırkaç saatte olum- lu ya da olumsuz karara bağ- layabıleceğı gelışmeler An- cak, gerek hukumet yapısın- da gerek Meclıs'ın çatışma- sında dıkkatı çeken ytpran- ma, sorunları çozmek yenne yumaklaştınyor Seçım tanhı konusunda gozler, Anayasa Mahkeme- sı'nde Başkan Yekta Gun- gor Ozden, kamuoyuna, "Mahkememıze guvenın Hukukun ustunluğu esas alı- nacaktır' mesap verıyor Mahkemeye guvende bir kuşkumuzun olmadığmı, an- cak karann gecıkmesının so- ru ışaretlerı yaratacağını daha once de vurgulamıştık Partılenn seçım ıçın ıttıfak arayışı ıse artarak devam edı- yor DYP-MHP ıttıfakı çerçe- ve olarak tamam ancak ıçını doldurma konusunda anlaş- mazlıklar var ANAP da sağ- dakı dığer kuçuk partılen bunyesıne alarak seçıme gıt- mek ıstıyor Seçmen ıradesı- ne saygıdan uzak bir yontem olan "seçım oncesı ışbtriığı" seçım sonrasının koalısyon hesaplannı da ıçerıyor • • • Mirkası Sa. 19, Su. 9'da Küçük tasarrutlarınızı...kücük aörtneyin! Kuçuk tasaıtudanmz VakıfBank ta sUe hem büyuk kazanç hem de buyuk kolavlıklar sağtar. Küçük tasatruf deyıp geçmeym Gehn VakıfBank a 21 \uz\ıi Bankacılığı'ndan bogun yatarlanın Bugua kaıanın Havaş'ın özelleştirümesi karar aşamasında GUVSIRILH\N \anm\amalak\a^a\a başkanı olma- van Ozelle^tırme İdaresı ne ve erken se- vıme kılıtlenmış hukumete karşın Tur- kı\e de ozelleştırme u> gulaması de\ am ednor Ulke zengınlıklen satışa sunul- ma\a devam edılırken aynı ulke ve ın- sanlan ozelleştmlen K.İT lerdekı olum- suz sonuçlangonryorveyaşıyor ÇEAŞ knzı henuz surerken bundan vaklaşık 8 a> onte \azeks İç \e Dış Tıcaret A.Ş ye satılan Havaş gundeme gırmeye hazır- lamvor Havaş ın \azeks e devredtlışı- nın ardından \nkara 7 No lu Idare M4rka\ıSa. 19, Su. 3'te GUNDEM Ittltakve Nrtak••• Demokrasının rayına oturduğu ulkelerle Turkıye arasın- da bazı kuçuk farklar var Orneğın onlarda yasak olanlar bızde serbest Onlarda basında tekelleşme yasak bızde serbest On- lar tekelleşmeye topluma tehdıt gozuyle bakıyorlar bız ozgurluk Onlarda "konuşmak duşunce ozgurlugu bızde tehdıt Onlarda partiler arası koalısyon seçımden sonra yapılı- yor bızde once Onlar seçım yasası yapıp ona uygun çalışma nasıl ya- pılır sorusuna yanıt arıyorlar Bızde seçım yasası yapıp sonra nasıl delınır sorusuna yanıt aranıyor Yapılıp yapılmayacagı henuz netleşmeyen 24 Aralık er- • 4rkauSa. 19, Su. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog