Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

>nut pro|elerînizi >rojelerimiz;cl<en biriyle gerçekleştirin. BANK.ASI Cumhuriyet EMt&frBANKASl HL SAYI25603125000 T l KURUCUSL YUNUSNHDİ,1924-1945)BAŞYAZARI N M İ t N M İ (1945-199?) 12KASM1995PUAR 'ürkiye'nin gümrük birliğine katılımmm ertelenmesini istiyorlar SosyatisÛerden ret• Ülkelermde Turkıye'mn îumruk bırhğme gırmek ıçm yaptığı başvuruyu değerlendıren A\ rupa Parlamentosu Sosyalıst Grup uyelen. Terorle Mucadele Yasası'nm 8 maddesındekı değiijikhklen yeterlı bulmadılar • Avrupa Parlamentosu*nda, sosyahstlerle bırhkte Yunanıstan'ın da ret o\\ı \ermesı beklenıyor GÜRA\ OZ ESSEN - \\rupa Parlamentosu Sos\alıst Grup uyelen Turkı\e nm gumruk bırhğme katıhmının ertelenmesmı benımsedıkr Terorle Mucadele \asa- sı nın§ maddesındekıdeğıs.iklıkkrı\eterhbulma- >an ios>alıst grup \ann toplanarak bu konuda ke- sin karannı \erecek Sos\ahst grubun ertekme ka- ran \erme»i hahnde Turkı\e nm gumruk bırlıgme katıhmı da tehhke\e gırecek \P Sosvahst Grup Bas-kam Pauline Green nın "Herkes ulkesine donsun \e kendı sos>ahst partısi- nin göruşunü alsın" çağrısı uzenne sovvalı^t grup uvelen dun ulkeknnde Turkıv e nın gumruk bırlığı- ne ba*)Vuru^u konu^unda toplantı yaptılar Mman >-os>alıstkn dun vıpuklan toplantıda Turkt>e"ntn gumruk bırlığıne katıl'mnın belırh bır tanh \enl- meden erteknmesme karar \ erdıler 9 u\emn katıl- madıeı toplantıda 2~ mılkt\ ekılı ertekme \ onunde o\ kullamrken 4 mılkuekıh ıse Turkıve'nın gum- ruk bırhğıne gırmesi \onunde ov kutlandı Belçıka- Usos\ahitlerwe2 vekar^ı 12o>laertekme\onun- de goruş bırlığıne \ararak gumruk bırlığı anla^ma- sınm onavına ret o\u \ermevı kararlaştırdılar Hol- landah N0s\ahst grup u>elen de \aptıkian toplantı- da ret \ onunde o\ kullanmava karar \erdıler Sos- \ahst grup u\.ekn \ann toplanarak Turkıse nın uumruk bırlıüıne katıhmının erteknmesı konusun- da kesın karannı \ erecekkr Sosvah>t grupun erte- leme doğrultusunda karar çıkması halınde Turkı- ve'nm gumruk bırlığıne katıhmına olumlu bakan \P \eşılkr Grubu'na uve bazı mılkn ekılknnın de ret o\u \ermesıne kesın gozuyle bakılıyor Turkı- >e"nın gumruk bırlığıne gtrmesını ıstemeven Yuna- nıstan ın ıse her koşulda ret ovu \erecegı bılıniNor Sos\ahst grubun varın ertekme \onunde karar ver- mesı halmde. 14 aralıktakı \vrupa Parlamentosu gundemınde gumruk bırhğı konusunda Turkıve akyhıne kararçıkması bekknıvor Sosyalıst grubun ulkeknndekı toplantılarda ertekme \onunde karar \ermeknne U TMY 'nin 8.maddesındekıdeğişiklik- lerin >etersizfigi'* gerekçe goMerılı\or Adabank'ı denetleyen müfettişin odasmda 'casus' alıcı bulundu Müfettişe dinleme aygrtı DOĞ\N \KIN •Adabank'ta denetım yapan Başbakanhk Bankalar Yemınh Murakıbı F Y.'nın çahşma yaptığı odada. gızh dmleme cıhazı bulundu FY. ele geçen dmleme cıhazı ıçın îstanbul Emnıyet Müdürlüğu'ne ba^vurdu Emnıyetten FY.'ye göndenlen yanıtta. Adabank'ta ele geçınlen cıhazm "haberalma teşkılatîan ıle dedektıfhk kurulu^lannda" kullanılan tıpte olduğu \e "gızh dınleme ışlerınde" kullanıldığı, faıllenn araştınlması ıçın "adh tahkıkat başlatıldığı" bıldınldı hn belgekrını ek ge^ırdı Ban- kalar ''lemınlı Murakıplan ku- rulu Interstartekv ız\onunun da sahıbı olan Uzan aıksıne an \dabank ı geçen vtl denetıme aldı Adabank Genel Mudurlu- ğu nde hesaplan denetune alan Bankalar Yemınh Murakıbı F Y çah^ma \ aptığı odada bır dınk- me cıhazı buldu F> valışma \ aptığı \dabank ta dınleme ei- hazı çıkmaM uzenne lstanbul Emnı\et Mudurlugu neba^\ur- du lstanbul Emnıvet Mudurlu- H irkusı Sa. 19, Su. 1 'de DYP'den genel af önerisi • ". Sayfada Azeriler sandık başmda • 7 7. Sayfada ANK.\RA- Halka açık olma- kar^ın Çukurova Ekktnk •VŞ nın (ÇE\Ş) ıçını kuçuk or- taklar zaranna bo^altarak kendı ^ırketlenne \aklaşık 8 tnK on lı- ralık ka\nak aktaran Lzan aık- sıne aıt Adabank ta da bır skan- dalortayaçıkanldı Adabank'ta denetım N apan Başbakanlık Bankalar \emınh Murakıbı F.Y. nın çalı^ma şaptığı odada. gızh dmleme cıhazı bulundu FY nın ba^urdugu İstanbul Emnıyet Mudurluju, ele geçen uhazın "haberalma orgutleri- nin gizli dinkme işlerinde" kul- lanılan tıpte oldugunu "faıllerin bulunması k;in adtitahkıkat baş- latddtğınr bıldırdı Soru^turma sonucunun bıldınlmemesı uze- nne. Bankalar Yemınh Murakıp- lan kurulu, EmnıyetGenel Mu- durluğu'ne ba^\ urdu Uzan aılesının \onetımındekı ÇE\Ş"ın bahne olduğu bo>ah- ma operasyonunu. Sennave Pı- yasası Kurulu'nun denetleme raporlarıyla kamuoyuna },ansı- tan Cumhuri>et. ayrıı aıkye aıt Adabank'ta >aşananbır skanda- Başbakan Çiller. \bdi İpekçi Spor SalomTnda mMletvckili adavlanvla gö\de gösterisi >apö. (HATİCE TUNCER) Çiller'den seçim startı • Seçmenlenn ıkt seçeneâı oldugunu behrten Başbakan Tansu Çılkr "Ya D\ P >ı seçeceksımz va da Mercumekçı Maoeu Erbakan'ı" dedı Dun\adaK.ubaDe\kt Ba^kanı Fıdel Ca->tro \e Erbakan dan başka Maocu kalmadığını ıfade eden Çüler, VsAP Genel Ba^kanı Mesut Yılmaz'ı da deştırerek "Mesut Yılmazbırlıkten. beraberhkten kaçmaia\di bugûn belkı de sağ, bırhkte seçıme gıdıyor olurdu" dı\ e konuştu Wk 4. Sayfada Kıbrıs'ta hükümet istifa etti • 79. Sayfada 'Aydmlanma yeniden atağa geçti' • ~. Sayfada KE\ S\RO -\NİNV\ \S1LD1 - Geçeny&n \lternatif Nobel Odulü sahibi Mjervalı \azar Ken Saro-Wiwa''iMn, ülkesinin diktatöni tarafından astınlması Batının tepkisini çekti. AlternaüfNobel, azmlık haklan savunuculanna GLRHAMÇKVN STOCKHOLM- l%O\ılmdanbenher\ıl "vervuzunde "doğru" şekilde >aşan»ak, doğal ka\ naklan kendi pav ına düşenden fa/lasına el u<tatmadan kullanmak \e da\ranışlannm so- rumtuluğunu almak" ıçın çah^malar > apan kı- ^ıkre ve kurumlara \enlmekte olan The Right Lhelihood Prize'ın geçen \ılkı ^ahıpknnden Nıjeryah \azar KenSaro-^TOa'nm cuma gu- nu Nıjery a dıktatörû tarafından astınlması, bu yılkı torenın huzunlu geçme^ne neden olacak Bırçoklannca "\ltematifNobelOduhT olarak adlandınlan odulun kurucusu Alman aMİlı lb\ eçlı yazar Jakob von Le\kuU dıktator Sani Abacha'ya çağnda bulunarak Oganı halkının ınsan haklannt savunmaktanbaşkabır "suçu 1 " olmayan Ken Saro-Wıwa'nın serbest bırakıl- masinı ıstemıştı Ken Saro-V»ıv,a \e 9 Oganı hden. cuma gunu asken cuntanın hapıshane- M4rkasıSa. 19,Sü.6'da • DÛNY\, NİJEKYJVYI AFOROZ EDİYOR • 77. Sayfada CİLLER'İ AKLAMADA SKANDAL DYP'ye servet darbesi• Başbakan Çılkr ın senetıne vonelık ku^ku ^a\ lannı belgekrle \ anıtlay amamasına karsjin TBMM \ra^tırma Komıs>onu çah^malannın. D\ P'lı uyekrcc "aklama" sonucuyla kapatılmak ıstenmesı. koalı-,\on ortaklannı da \ol avnmına «etırdı Komısvonda \ \ \ P \ e R P ^ k bırhkte DYP >e kdr^,ı hareket eden CHP'den "DYP'nın sahte gın^ımlerk kurtulamayacağt aklama oyununa izm \enlme\ecegr" açıklaması \apıldı • Topuz. TBMM Lıderkr \e Yakınlannın MdKarhğını Ara^tınrıa Komihyonu nun muhaktete kar^t azınhkta kalan' DYP'h u\elermm. çah^malar tamamlanmamdMna kar^ın Çılkr'ı aklama çabası ıçıne gırdıklenne dıkkat çektı 20 evlulde ıktıdan bıraktıklannı, \enı kurulan koahs\onun da seçıme > onehk oldugunu anlatan Topuz. ""Batakhktan tertemız çıkamayız, ama eh kırlı olanlann bızı de kırktmemekn ıçın önkmknmızı aldık dedı 14. Sayfada DSP ÜDERİ BÜLENT ECEVİT: Acele seçim RP'ye yarar • "RP'nın o\lan ashnda duşüş eğılımmde Önun ıçın bır an once kapağı sandığa atmak ıstıyor" dtyen Ece\ıt. "Yeni Seçim Yasası'nm o\ barajlannda olu^turduğu eşıtsızhkten \e adaletstzlıkten de en çok RP vardrlanabıhr \e duşukbıro> oranıyla gerçekte hak ettığtnın bır hayh ustunde mılleuekıh çıkarabüır" dedı \NKARA(Cumhuri\etBu- rosu)-DSP Genel Ba^kanı Bû- lent Ece>it, \nayasa Mahke- mesı'nın Seçım >asaü konu- sundabır an once karar % erme- sı gerektığınıbehrterek "Ace- le seçim, acele karar beklenti- sini gerektirir" dedı Ece\ıt RP oylannın duşu> eğıhmıne gırdığmı bu\uzden bır an on- ce kapağı sandığa atmak iste- dığını soykdı DSP hden Ecevıt ın sorula- nmıza verdığı yanıtlar so\k - Anavasa Mahkemesi'nin başvunınuzureddetmesive 24 aralıkta aceleseçimin \apılma- sı durumunda RP'nın şansını nasıl goru>orsunuz? RP nın o\lan ashndadu^u^ egıhmmde RPyonetıcıkn de bunun tarkındalar Nttekım Sa\ın Erbakan bık son a\ lar- da artıkpartiM ıçıneskıvı gıbı buy^ık oranlar bu\uk rakamlar teiaftuz edemi)or Onun ıçm RP bır an once kapağı sandığa atmak tstı\or \ncak ana\asa\a u\um ya- saları çıkanlmadan \e seçım • irkasıSa. 19,Su.3'te BAYRAM MERAL Y1NE ADAV Tiirk-lş'te erken Uderlikkavgası • Turk-l^ Genel Başkanı Bavram Meral. şenıden başkanlığa. Turk-ls Genel Sekreten Şemsi Denızer de bır kez daha Turk-Iş Genel Sekreterlığı'ne aday olduklannı açıkladılar Ba^kan adaylan arasında adı geçen Tes>-lş Genel Başkanı Faruk Barut. Turk-lş \ onetıcılennı, mület\ ekılı ada> lığı karşılığtnda Turk-îş"ı kayyıma bırakmayı goze almakla suçladı • 5-10 arahk tanhlennde, Ankara'da toplam 475 delegeyle toplanması beklenen Turk-ls Genel Kurulu'nda 30 delegesıyle "'kıht tsım" olacağı \ ar5»ayılan Turk Metal Sendıkası Genel Başkanı Mustafa Ozbek ıse suskunluğunu koruyor • 5. Sayfada OLAYLARIN \RDBNDAKi GERÇEK Liderlerin Malvarlığu.. TBMM üderler ve Yakınla- nnın Malvariığını Araştırma Komısyonu nun DYP'lı uyele- n, oncekı gun ılgınç bır adım attılar Beş DYP'lı uye, dığer partı- lerın temsılcılennı atlayarak ra- porun son şeklını aldığını soy- ledıler. DYP'lılere gore butun Itderler ve yakınlarına ılışkın araştırma tamam, hıçbır usul- suz mal edınme olayı yok, or- taya atılan ıddıalann da tumu boş Komısyon 11 kışılık Beşı DYP'lı, altısı ANAP CHP ve RP mılletvekıllennden oluşu- yor. Dığer partılerın ortak ha- reket etmesı durumunda, DYP'nın komısyondan karar çıkarmasma olanak yok DYP'lıter bu durumu bıldık- len ıçın, tek başlanna hareket edıyorlar Bu tavır, en azından "ahlakı" değıl Soz konusu aklama rapo- runda RP'nın 'kasast' dıye bılınen Süleyman Mercü- mek'le ılgılı ıddıalar yanıtsız Halen yurtdışında bulunan vergı kaçakçılıg^ suçundan aranan Ahmet Özal ıle ılgıiı hıçbır şey yok Başbakan Tansu Çiller ve eşıyle ılgılt ıd- dıalara yer yok Gorunen o kı DYP'lıler dı- ğer partılerın de başmı ağrıtan durumlan goz ardı etmışler Boylece, onlann da desteğmı alıp konuyu kapatmayı planla- mışlar Bu yaklaşım, ıster ıstemez, • • • • irkasıSo. ]9,Su.9'da îlk promosyon ve Jamanak... GTJNDEM B U G U N Cumhurîyet'le birlikte •Her şeyın bır ılkı olduğuna gore. promosyon serü\enınm de bır ılkı vardır mutlaka dıye düşünebüırsınız. Pekı, Türk basmmda, ılk promosyonu hangi gazete yapmıştır: "Jamanak." 1908 yılmdan ben aralıksız olarak yayımlanan Jamanak, Ermeni azınlık ıçin çıkanlanbır gazete. Beyoğlu Narmanlı Han'da, her gün sessız sedasız hazırlamyor. Bın beş yüz gazete sessız sedasız dağıtılıyor. ' • MLSTAF\BALB\Y Ronuş Biraz... Meclıs kursusunde konuşurken çuvallayan DYP Baltke- sır Mılletvekılı Hüseyin Batyalı nın ardından lstanbul Kı- tap Fuarı'ndakı çok guzel etkınlıklerın yanı sıra bır panel- de ınsanlann dıllen yerıne sandalyelerı konuşturdugunu okuyunca, bır gunu de bu konuya ayırmak kaçınıtmaz ol- du. Konuşmak, ınsanlann bırbınnı anlaması ıçın en onemlı yontem Ne var kı pek çok ulkede olduğu gıbı bızde de bu "an- lama" aracı ters tepıyor. Özellıkle Meclıs kursusunu baz alınca, "Hayvanlar kok- UArkasıSu. 19,SiL3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog