Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

Konut projelerinizi projelerimizden biriyle gerçekleştirin. EMLAK BANKASI ; 72. Yll SAYI 25602 / 25000 TL (KDV ıçınde) Cumhuriyet KURUCUSU YÜNUS NADİ (1924 1945) BAŞYAZARI NADİRNADİ (19451991) 11 KASIM199S CUMARTESI DYP, ANAP, BBP ve RP tarikatlarla pazarlıkta Sağ partîlerin telılikeli oyunu Seçim ve Geçim ta 'ya sevgi seli Ttv ve Kannl D'yc tepki Özel TVler 1 1 1 1 1 1 tl 1 1 • 10 k a s ı n u l . ı miım.ıl vavın a k i s l a ı ı n d a dcğisiklık vapmavaıı at\ vc k.ın.ıl D \ c vıııttaşlaı tcpkı gosiciılılcı k a ı ı a l I) vetkılılcıı "tcknık aıı/a" n c d c n ı v l c s.ıal W O^'tc \ t a t u ı k " u a n m a k içm lıa/ıı laııan hantın vavımlanaııı.iıli'jını o n c sıııdu llaİH'i Meıke/i Vt.ılııık'ıın s7 olıım vıldoıuınuıııdc al\ ık k.ın.ıl I) ııııı. ııoını.ıl savınlaııın sıııduıınevedevametnıesınc vıııtl ısl.ıı VOL'UH lcpkı goslcıdı " I ıııkıye ( ıııııhıırıseli'ııın kurucusuıu.()luniMİdoııuııuıiKİehirdakikalıksa\j;ıj;oNterılmeııııx(>lıııasııııç,(>k\adırj;adlklaııııı" hclıııuı vıııiıaslaı "BıiKiııiM/lıgııııı/ı hoıclıı olriıığıımıı/ Muslala kııııal Vlalııık. onlaıııı s.ıvgı ^oslernıeıııesı ılc sa\^ınh)>ıııdan hıı şc\ ka>l>elııie/. \ m a onlaı ın hıı sa\j;ısı/lıj;i allcdılcıiRv" dcdılcı (,ok s,ı\ ıd lokııı "çaâdaşM'denıokral olıııakla oMiııen hıı (IICM/NOII kanallarıııııı soııımlıılarını kııııvoı, hıı koıuıdaki \a\ ııılaı ınııı sanıınıı\eline ^ıı\enıııı\on ı / " goııısıınıı saMindulaı k.ın.ıl I) vctkılılcıı olavın ı.ınıaıııcn bıı 'teknikhata'd.ın kavnaklandığıııı s.ı ai ()l) ıı ^ gcçc ııoınıal \a\ının kcsilcıck aıav.ı üiıılcıncdıuını bclııtcıck bıınunaksıııın kciulılcıı ıçın duşuımlıncsının nuııııkıııı olnıadığını sovlcılılcı M\ dc av nı koııuv la ıl 'ilı olaıak ccvap vcıcıck bıı vclkılı hulunama/kcn s.ınn.ıl goıcvliM "\avın \oiHlıın\L iclclonlaıa ccvap \cıcn olın ıdi"inı ^ov lcdı Partiler ye ekonomik vaatleri • ANAP agoıcTııık ckononıısınm ıçıtıdc huluiKİuğu soııınlaı. "hakcttıgı noktadaolmaması" vc lalııııın cdılcbılıı bıı ckonomı polıtıkası ııvgıılanmaııı.iM Istıkrar pakctınc ıhtıyacı olınavaıı Tııık ckonoınısı ıçın gcıckcn tck şcy, orta vadclı bıı ckonoıııı pıogıamı \NAP. ıstıkıaılı bıı ckonoıııı vonctnııı ılc soı ııııLıı ın ço/ıılcbılctcgı ıııanı ıııda • Dıı/cnı eleştıımeyc hcııı o/cl scktoıdc, lıcnı kamudakı slatııkocıı gııçleıle başlavan YDH'ye gorc. duııyada açık pa/aı ckonoınısı ıcloınılaYtNI DEMOKRASİ HAHEKfcTl ııııı gcıcktığı bıçmıdc vapıp başaıılı olamavan tck ıılkc vok Yctcr kı sıstcmı dcğiştıınıcvc lıa/ıı olıınsıın YD1I. ckonoıııı vc şok lcıapı uvgulanmasını savunuyor • Başbakaıı lansiı (, ıllcı ın, RP'ııııı Miksclısını duıduııııak vc ccmaatlcım ovuıuı DYP vc kanalı/c ctnıck n,ın lcthtıllalı (ıiılcn'lc (cınaslaıını suıduıduğıı bıldııılıyoı Anuık Fcthullalı (ıiılcn'c yakııılıgıvla bılıııcn Rıza Ak»,alı vc Isnıaıl Kosc'nın son kabmcdc ycı alnıamasının. ccnıaat tahanında tcpkıyc yol açtıüı bclutılıvoı (uılcn hıı gclıyncvı dc dıkkatc alaıak, gcçcn hattalaıda vaptıgı " B o l g c n ı / d e cn gııçlu sağ adavı dcstcklcvın" açıklamasıvla ıcnıaatım scıbcst hııaktı • A N A P (ıcııcl Baskanı Mcsul \ ılıııa/ da paıtısındckı taııkatlaıa vakın ısıııılcı aıaulıgıvla dmcı kcsımııı ovlaıını ka/anınava *,alı*>ıyoı A N A P ın B B P ılc ıtiıtak aıavışında tatıkat ovlaıının da ctkılı oldıığu kavdcdıldı Nakşilığın dıgcı ctkın koln olaıı " M c n / ı l ( ı i u b u ' n a nıcnsııp oldıığu bılıııcn B B P d c n c l Baskanı Mııhsın Y a / ı u o g l ı u ı ı ı n . lcthullalı (ıiılcn'lc dc aıasınııı ıvı oldıığuna dıkkat çckıldı Nakybcndılcı vc S u l c v m a ı ı u l a ı m vanı sııa. Haydaı Baş lıdcılığındckı Kadııılcıın dc A N A P ı dcslcklcycbılcccğı bclııtıldı • Naksıbcııdı *>c\hı Mchnıcl Zahıt Kotku'dan "ıııancvı tcıbıvc a l a n " Koıkııt O A I I ' I I I ANAP'lan ad.ıv olnıasının da bıı paıtının sansını aıltııdıgı bclııtıldı RP nın, 27 ınaıt ycıcl scçımlcıınde oldııgu gıbı, scçım bolgclcıındc taııkat vc ccnıaatlcıc vakııı ısıııılcı ı <uL\ş goslcıcıck dcslck saglanıavı amaçladığı bclııtılıvoı YUSUF ÖZKAN'in haberi • 4. Sayfada o YDH SKÇİM İTTİI AKLAR1 • DP vı dığcı lıbcıal paıtılcıdciı avnan cn oııcmlı o/cllık, gııın ııık bıılıgınc kaışı olnıası Anayasa Malıkcmcsı'nc başvuııı olanağı bıılııı bıılma/ 6 ınartta ıııvalanan gunıııık bıılığı anlaşmasının ıptalı ıçın gııışııııdc bıılıınatak DP'vcgoıcgııınrukbırlığı,Turkıvc'nın kıhııs Balkanlaı vcOıta Asvadakı çıkaılaııııı olıımsıı/ etkıleye cek DP ckonomı polıtıkalaıının butuncııl aııniLiııı ıckabct gucunun hı/laaıttııılması olaıak bclıılıvoı.o/cllcştnmcyı aınaç dcğıl aıaç olaıak goıuyoı vc tuııı Kİ1 'lcıın, lıı/la cldcıı çıkaulmasım ısiıvoı AHMET ÇEÜK'in yazı dizisi • 10. Sayfada ANAP, MHP için sırada • M H P ' n ı n DYP ılc süıduıdıığıı goıuşmclcı tıkanma aşamasına gclıncc dcvıcye gııcn ANAP'lılaı, bu paılıyc çcngcl .ıtlıl.ıı Fskı bashakanlaıdan A N A P E.ızmcan Mılletvckılı Y ıldıı ıııı Akbıılııt'ıın. Ml IP lıdcıı rııtkcs'lc goıuştugıı savlanııkcn, Akbıılııt'ıın, l u ı k c s ' l c Yılma/'ı bıı aıaya gctıımck ıstcdığı bclııtılıvoı MIIP d c n c l Sckıctcıı Vayıı 1 ıba/, DYP d ı y n d a k ı paılılcıın ıttıt.ık oncıılcıı koıuısıında, " A N A P ' l a n ıcsmı olmavan tcklıllcı aldık" dcdı ERGÜN AKSOY'un haberi • v Say/utlu Şeriatçıların 10 Kasuıı rahatsızhğı • koktcndııiLi ga/ciclcı KlKlasıın'a va lııç vcı vcııncdı va i\.ı ktıçuk lıabcıieılc gcçişlıımcvc çalıştı Tıııkıvc nın çcşitlı v c ı l c ı ı n d c d c bııkaç scııalçi gostcıiı.ı luı/ııı bo/ııcu cylcınlcıdc bulıınınak ıstcılı I ııııı \ ıırllakı Mıılııtk nıııll.ırııı.ı ko<,;m \;ılaıul;ı>l.ıı. ltıı\ ıık Ondcr'ın »nısı oıuııule sa\ı;ı\ IH cgilriik'r. Kııııı /anı.ııı dıı\nıılıı aıılarındavavmılıüıl»>tot ııılcı su.ısııuLı^'iıi'n.ışliMlııııı \lalııık(,ıık L r,yıUctıiııı«ıiMMici'siokluklarınıhırkıvdahajjosli'Mİılfi. Habeı Merke/i Ikıyıık oııdcı \(alııık ıııı ^7 olunı vıldoıuınuıııdc kav.seıı dcscııal vaıılisıgosicıı \,ıpnıak ısicvcn hıı kisi uo/.ıltına alıııııkcn (.avclı k ı / lınanı ll.uıp l iscsi ndckı anıııa toıcnın dc ^S ogıcıu. ı basgınlık gcçiicick hasiancvc kaldıııldı Scııat vanlısı ba/ı ua/cıclcı v.ıv ııılaı ında bu vıl gcncllıklc 10 kasım"ı \ok savdılaı Ba/ılaıı 10 k a sım a va Itiç vcı vcinıcdı va da bııkaç ^alıı l,ı /cvalıııi' kııı t ııın.ı volıın ı gıllılcı k.ıvsciıdc ılıı/cnkiKn anıııa loıcnlc ııııdcn sonıa uostcıı vapnıak ıstcven bıı kışı. vakalaıı.ııak go/.ılnna alııulı kavscıı ( uııılıııııvct Mcvdanı ııda vapılan anıııa loıcnlcıınııı aıdından Buııınmı/ ( ıııııı nın LÎIIK kapısinda ıncgalonla "Islanula pııtlara tapılına/. l'ııllara lapnıaMiı. Vllah'u lapın" st.klındc hağııan Mııtasıııı ^ ııkscl ( 2 7 | lcıoılc miKadclc sıılusi ıkıplcıınce vakalandı Cjo/altına alınan lanaiık gosicıici ılk ıladcsındc Islama lıı/nıci cllıgını Ulamıvette puta tapılnıasiuın lıaıam oldııguıuı sovledı ^clkılılcı kavscııdc bıı nıalbaada ışçı olaıı Mutasıın ^ ııkscl ılc ılgılı soıustuı• 4rkusıSa. r.Sii. l'de İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan davalar sonuçlandı 'Sıvas'ta suçlu devlet' • Idaıcııın cylcmlcıdcn oncc vc gclıynclcı sııasında onlcm almavaıak olavlaı ın boyııllannıaMiıa ncdcn oldıığuna luıkıııcdcıı Sıvas Idaıc Mahkcıııcsı. Içışlcıı Bakanlıgf nı ta/mıtnü odcnıcvc ıııahkuııı cltı • Gcıckçcli kaıaıda, '"Idaıı kollıık, Sıvas'ta gcıeklı oıılcmı alıııamiştır Mancvı td7inınat, olavda nıağdııı olaıı kısılcı ın ıstııabını kısnıcıı a/alm" dcnıldı • 3. Suyfadu Âtatürkçülük • l u ı k ı v c C ıııııluıııvctı nın kııtıiLiısu \tatııık olıınuınıııı ^7 y ı l d o n u n u ı n d c aıııldı Saat (W Ûs'tc d u / c n l c n c n d e v k ı loıcnındc \nıtkabıı alanını bııılcıcc vuıtta'j doldıııdıı l o ı c n sonıasında d>ı ı,oğıınluüu okııllu ü c n O c ı d c n oluşan kalabalık gıupkıı. ak>aııı sa.ıtlcıınc kaılaı m o / o l c n ı n oıııııuk savgı dıııu^uıukı bulıınınak ı<,ın Anıtkabıı c akın cllılcı toıcnındc Anıikabıı .ılanıııı bıı,lcıtc vuıtt.ıs doldıııdıı loıcn sonıasında d.ı «.oguıılııgu okııllu gcıi(,lcıdcn olusaıı kalabalık gıuplaı aksaııı saatlcıınc kadaı ıno/olcnııı onıııuk savgı dıııuMfiul.ıbulıınınak iı,ııı \nıtk ıbıı c akın Ulılu ( uınlıuıb.ısk.ıııı SııU'Miiitıı Deıııırıi Matııık ıııı. Fııık ıılıısıııuın uonluııdc csı vc bcn/cıı bukııım.ıv.ın bıı tahı kııı Maber Merke/i Ulıısal kıııiıılus Savadııızıınıı v ıııuııladı sl IIIII OIKİLİI U i m l U I I I V L İ l l ) k u i l K . U S l l M l l S S lala Kcnıııl Malıırk, olıınuınıııı 7 yıldonııAnıtkabıı dc dıı/LiıkiKiı lomııiKk dcnıokıatık kıtlcoıgııtlcııiRC du/cnıcııdc ( umlııııbask.ını Dcıııııcl. lcncn toıcn vc pancllcılcdc aıııldı loıcnlcı\latuık ıııı vaş.ıma go/lcımı HaİH'rMerke/i I ıııkı\cC ııııı dı. \tatuik ıııı bağıınsı/lık nutcadclcsı ılc \unuliiQii s.uıl ol.ın (W Os lck.ıb Iıııı ıvctı'nın kııı ııt ıısıı bııvıık oıı ıcı,clctık kovaıak savuıdııııı>uıı dcı Muslalakfin.il M.ılıırk olıı• irkauSa. 17, Su. Vde da bıılımdıı Dcıııııcl ıhıha soııımııııııı ^7 Mİdonunuııulc t ııııı la Mısakı Mıllı kulcsı'nc gcv,cyıııtta d ı ş i c ı n s i k ılıklcı ııııı/ ıck Anıtkabıı O/el Dcttcn'nc •jiınl.ııı va/dı dc \ c k k l ( dL du/uılcııcıı goıktinlı loıcnlcılc aıııldı "Bıı\ıık Ataturk, Anıııa toıcııloıındc \talıııkı l ıılııgıııı ııhıs.ıl hıılığııı ıılıı^ ııeenıılletınıı/ın)>()iıluiHk > >c/ihniıuk'kııi'inuşoldu^usal cücnıcıılıyın vo bagınisi/lıOııı jjıı\cııtcM olaıak goıul< nıı/ talıl ehedidir. I şı \e cnısali voktııı. I ııı ki\e ( ıımhıırıılııgıı MiıgıılaiKİı I ııııı \uıttagcn,cklc >tııılcıiı,csı(hetkın lıklcıdc <\t ılııık dc\ ııınlcıı anlatıldı 10 kasımlaıııı Ala \ı(i l)i'\loli, milleti >e ıılkesi>k> luınııılıı^ıııııı koıınaı.ık tuık ıı aıımanm v.ıııı sııa aıılanıa \c anlatnıa mııııı olnıa (,ağdas ıı \ya ı lığın(iııenıli hir ıınsıırıı olaıak \iilunaıkv.ıın sı L'ciLktımııc dıkk.ıt ı,(.kıldı C ııınluııbaskanı Suk'\nıan edi>or. (ioslerdığiııi/ hedet'e, uosli'idiğiııi/ MII.I ııl,ışma\a edivonı/. Dınıokratik. laik lıııUKe ( ıımlııııİMli Demirel \lalııık un I ııık ııhısıımııı L'oııhmdc.Cji vcbcıı/cı ı bıılıımıı.ıv.ııı bıı lalıt kıııdııgıııuı v ııı;;uladı Al.ıtııık 11,1li clıııı s.ıbalı vial (W 0^ k du/cnlcncn dcvlct irkusıSa. l7,Sü..i'te Bağınısızhğın güvencesi: E t k i n l i k l e r O'nu yaşatacağız Islaıılnıllıı temiz su içemeyecek • Istanbul Bııyukşchıı Bclcdıycsı vc İSKİ bııbııınc tcıs dııştıı İSKİ taıalından ha/ıılanan ycnı yonctmclıktc, "kısa nıcsalclı koıuıııa alanı"nda kcslıı vapılasına yasağı olmasına kaısın, Istanbul Bııyııkşchır Bclcdıvc Mcthsrndc, RP, ANAP vc DYP'nın ııçlu oncıgcsı ılc yapılan dcğısıklıklc 10 donııın ıçcnsınc yıızdc 3'luk yapıla'jiııa olanağı gctıııldı • Dcğışıklıgı, Istanbullunun ıçmc sııyu ı«.ııı bııyuk bu tclılıkc olarak dcğcılcndııcn ANAP'lı N.ıtık Bııd.ı, vu/dc ın,lıık yapıldşıııaıım, uygıılamada, kuıncs, koıııuılıık, ahıı gıbı yaıı cklcntılcılc \oV dalı.ı fazla olacağını soylcdı C1IP istanbul ll Başkanlıgı (,'evıc Konıısyonu, Istanbullulaıa kai">ı sın, işlcndıgını oııc sıııdu MEHMET DEMİRKAYA'nın haberi • .1 Sayfudu YaInız, tek adaııı' Fürcya'nın gözüyle 4 • \lalink ıııı vakııı çcvıcsııulc vaşadıyı vıllaı kıliç M ı n ı n c ş i olaıak sotı.ılaıa cv salııplıgı vaptıgı doncnulckı kımhgını 'sosvciık bu cv kadıııı olaıak ıanımlavan F u ı c v a c n çok \(aiuık u n v a ş a v ı p b ı ı is kadıııı olııı.ısını goıcnıcmcsınc havıllanıvoı \tatuık ıııı kadınlaıı yaşamın lıcı alanında aktıt ıııclıındc goınıck ıçın ııasil çaba gostcrdığını anıınsıvoı ŞÜKRANSONER'inröportajı I \lkll S(l\f(1(1(1 Seçim Yasasu.. meye neden olacağını vurguluyor Muhalefet partılerının çoğunluğu, Anayasa Mahkemesı'ne başvuru dılekçesının alSıyasete katılmayı, mılletve tına ımza attı. Şımdı gozler, kılı adayı olmayı duşunen pek mahkemenın bu başvuruya çok kışı de bu belırsız ortam vereceğı yanıtta Beklentıler farklı "Kesın ıpda kırlenmemek ıçın kenarda tal" ongorusunden, "Seçim beklıyor ortamına gırıldı, mahkeme Iktıdar ortağı partîlerin haengelleyıcı olmak ıstemez" zırlıklarına bakılırsa seçim yorumuna kadar bır dızı gomutlaka yapılacak Cumhur ruş çarpışıyor Turkıye, betımlemesı guç başkanı Süleyman Demirel Bu kararsızlıgı ortadan kalıse her fırsatta Turkıye'nın sebır donemeçten geçıyor Budıracak "sıhırlı değnek", Anatun partiler, sağlıklı olmayaca çim ortamına gırdığını vurgu yasa Mahkemesı'nın elınde luyor, yasanın ıptal edılmesı gını kabul ettıklerı halde "altMahkemenın bır an once kata kalmamak ıçın" seçıme, halınde bıle, hemen yenı bır • • • yasa hazırlanabılecegını, bu hodrı meydan dedıler \rhusiSu. 17, Sıi. 9'dtı Bır sıyası partiler yelpazesı nun en fazla bır aylık bır gecık • OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK duşunun kı, 24 Aralık'ta seçim olmayacağını kabul edıyorlar ve var guçlerıyle 24 Aralık'ta seçim yapılması ıçın çaba harcıyorlar 4. Uluslararası İstanbul Bienali açıldı Istanbul Kultur ve Sanat Vakfı'nın düzenledığı 4. Uluslararası Istanbul Bienalı'nın açılışında Kultur Bakanı Fıkrı Saglar, yabancı sanatçılar ve Turkıye sanat çevrelerınden pek çok unlu isım yer aldı. • 17. Sayfada BORSA DOLAR MARK ALTIN GUNDEM VII STAFA IUIJUY Siyasete Soyunanlar... TBMM 20 donemını oluşturacak mılletvekılı adayları adım adım netleşıyor Iptal golgesı altında surmekte olan çalışmalarda ana karargâh genel merkezler Anayasa Mahkemesı nın ıncelemesı altındakı Seçim Yasası, mılletvekılı olmak ısteyenlerın ıpını partı qenel merkezlerıne verdı Adaylarda aranan ozellıkler şunlar Kayıtsız şartsız genel başkana bağımlılık Tutarlı bır sıyası duşuncenın olmaması Zıra partiler bugun evet dedıklerıne yarın hayır demek durumunda kalabılıyorlar Ya da muhalefette karşı çıktıklarına ıktıdarda sa• \rkustSu. r,Sn.3'h> C ıı m h u r i y e t ' 1 c b i r l i k t e Dun 42 370 63 Onrrkı 42 863 19 uu u Dun 51800 OIILBKI S1 750 Dun 36 800 Onrek 36 500 Dun 648 500 ()n ck 641 500
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog