Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

»*:-•—^ VISA...VISA Prernier/Gold... Y1SA International... EMLAK BANKASI " D a h a U y | i r B i r Y *} » m İ ç i n " Cumhuriyet72.«. SAYI2S582 / 25000 Tl (KDV,çlnde) KURUCUSU: YIMR NUİ (1924-1945) BAŞYAZARI: N M * NADİ (1945-1991) Yargıtay, İstanbul Bankası davasmda Başbakan'ın eşi Özer Çiller'i suskunluğa itti Çfller, kendini yalanladıDOĞANAKIN ANKARA - Başbakan Tansu Çillerın eşı Özer Içuran ÇU- ler'ın. batınlan İstanbul Banka- sı'na ılişkın belgelere aykın açık- lamalan ıle hukuksal başvurula- n arasındakı çelışkiler, skandal boyutlanna ulaştı. Çiller'ın; İs- tanbul Bankası "nı devralan Zira- at Bankası'nın açtığı davanın "•reddediterek" son bulduğunu ıddıa ederken, diğer yandan Yargıtay "ın kendisı aleyhine bozduğu karara karşı harekete geçtiği ortaya çıktı. Kapandı- Sını yazılı açıklamayla öne sürdüğü dava için İstanbul Asliye7 Ticaret Mahkemesi'ne baş- vuran Çiller. "karardüzeltıne'* isteminde bu- lundu Cumhuriyet. Başbakan'ın eşi Özer Çil- • Özer Uçuran Çiller'in, batınlan İstanbul Bankası konusunda belgelere aykın açıklamalan ile hukuksal başvurulan arasındaki çelişki, skandal boyutlanna ulaştı. Kapandığını yazılı açıklamayla öne sürdüğü dava konusunda istanbul Asliye 7. Ticaret Mahkemesi'ne başvuran Özer Uçuran Çiller, Yargıtay'ın kendisine karşı karan için 'düzeltme' isteminde bulundu. ler'in İstanbul Bankası da\alannın yargıda sonuçlanarak kapandığına ilışkın açıklamala- nnın doğru olmadığını, kendisinin girişimle- rini de içeren belgelerle ortaya koyuyor. Çil- ler, genel müdürlüğünü yapmasının ardından batan istanbul Bankası'ndaki soygun operas- yonu için açılan da\alann kapandığı açıkla- malannın doğru olmadığını. hukukı girişi- miyle de ortaya koydu. Bakanlar Kurulu ka- • Çiller'in genel müdürlüğünü yapmasının ardından batan istanbul Bankası'nı devralan Zıraat Bankası'nın 27 kişiye karşı açtığı davada, davahlar iki gruba aynldı. Ziraat Bankası'nın 'sahte belgelerle hayali işlem yapmakla suçladığı' üç kişi arasında, Başbakan'ın eşi Ozer Uçuran Çiller de bulunuyor. Yargıtay, Çiller aleyhine bozduğu mahkeme kararının 'esasa girilmederf alındığına dikkat çekti. ran uyannca, batan İstanbul Bankası'nı. tas- fıye işlemlerinı yürütmek üzere devralan Zı- raat Bankası'nın açtığı davada "sahte belge- ieıie hayali işlemler yapmak~la suçlanan Çil- ler, Cumhuriyet'te dün yayımlanan Yargı- tay'ın kendisi aleyhine karan üzerine açıkla- ma yapamadı. Belgeler ûzerinde yapılan in- celeme. Çiller'in. Ziraat Bankası'nın açtığı davavı reddeden mahkeme kararını bozan Yargıtay'ın karan üzerine hukukı gınşım baş- lattığını ortaya koydu. tstanbul Asliye 7. Ti- caret Mahkemesi'ne başvuran Çiller. Yargı- tay"ın karanna karşı "tashih-i karar** (karar düzeltme) isteminde bulundu. Yargıtay 'ın bozma karannın. davada suçla- memesi nedeniyle işlemlerin yürümediği öğrenıldi. Çil- ler'in "karar düzeitme** iste- minın. Hünülü'ye resmi bildi- rim yapılmasının ardından, fs- tanbul Asliye 7 Ticaret Mah- kemesi'nin karannı. Başba- kan'ın eşi aleyhine bozan Yar- gıtay 11. Hukuk Dairesi'ne gönderileceği bildirıldi. 11. Hukuk Dairesi'nin Çiller'in istemini reddet- mesi durumunda, dosya tekrar İstanbul Asli- ye 7. Tıcaret Mahkemesi'ne gönderilecek. Ziraat Bankası'nın İstanbul Bankası'ndaki nan tstanbul Bankası Genel Müdür Vekili ve Muhasebe Koordinatörü Kemai Hünülü'ye. adres değişıklığı üzerine resmen tebliğ edıle- ArkasıSa. l?,Sü. 9'da ÇlLLER. İMZALADIĞI BELGELERİ REDDETTI M 17. Sayfada DYP'den ortağı CHP'ye ilk gün çabtn Tartışmalı genel kurtıl DYP, seçimiere hrlikte girmek ıstediği MHP'yi olası ittifak rumunda kapanmaktan kurtarmak için, dün j^ce yansı TBMM Genel Kurulu'nda yeni bir gırişimde bulundu. Vergi ile ılgili yasa önensıne DYP'nin bir madde ekleme girişiminin RP'liler tarafından fark edilmesi üzerine genel kurulda tartışma çıktı. ANAP, RP. CHP \e DSP'nın büyük tepkısine yol açan önerge. "DYP'den. hükümet ortağı CHP'ye ilk gün çalımı" olarak nitelendirildi. CHP İı Coşkun Gökalp, DYP'nin tutumunu sert bir dille eleştırerek "Böyle yapmaya devam edersenız üihenoylamasını gözden geçiririz" dedi. m 5. Sayfada Adayları liderler seçecekCHP 20 ilde aday yoklaması. diğer illerde de merkez yoklaması ile aday belirlenmesini kararlaştınrken DVP. RR ANAP ile diğer küçük partilerin büyük bölümü de adaylannı merkez yoklamasıyla belırleyecek. RP, mıllervekıli adaylanndan bağış almamayı planlarken DYR 50 ile 100 milyon lira arasında bir miktar belirledi. ANAP. erkek adaylardan 50. bayanlardan 25 milyon lira bağış almayı kararlaştırdı. Mesut Yılmaz'ın Rize'den. Denız Baykal'ın Antalya'dan aday olacağı belirtilırken, lıderlenn bu tercıhleri ile Çiller'i de lstanbul'dan aday olmaya zorlamayı hedeflediği bildirildi. • 5. Sayfada BAYKAL'DANBAKANLARINAIYARI- Ba>kal.CHP'libakanlara "Bilerekyadabilmeyerekadııuzhiçbiryolsuzlukolayına kanşmasııT uyansında bulundu. Topiantı sonrasında Baykal ile bakanlar. genel merkez öniinde toplu olarak fotoğraf çektirdiler. Fotoğraf çekilirken yeni bakanlan kutiayan yurttaşlann da bakanlann arkasında poz vermesi üzerine BaykaL "Bu kabine, cumhuriyetdönemininendinamikk^inesiolacak.gördüğiinüzgibiarka.sındadahalkvar"dedi. (Fotoğraf: TÂRIK TINAZAY) Promosyona bakanlık denetimi • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, tüketici ve ûreticiden gelen şikâyetler üzerine. Tüketici Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa uyannca, promosyona «enetleme getiren bir tebliğ hazırladı. •Tebliğe göre, kupon karşılığı verilecek armağan için bakanhğa, Türk Standartlan Enstitüsü'nden alınan belge. imalatçı veya ithalatçı firmayla yapılan anlaşma, dağıtılacak ürün veya ürünlerin tüm özelliklerini içeren belge ile ürünlerin toplam bedelini içeren belgeler sunulacak. E8M YBYBnn baberi • 3. Sayfada 4 gazeteye inceleme • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin: Akşam, Milliyet, Sabah ve Hürriyet gazetelerinde. kupon karşılığı dağıtılan hediyeler için gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığı. ürünlerin kalitesinin standartlara uygun olup olmadığı konusunda inceleme yaptıklan öğrenildi. • Incelemede aynca, gazeteler tarafından sıpariş \erilen ürün sayısıyla gazetenin basım sayısının karşılaştmlacağı bildirildi. • 3. Sayfada Avrapa'nm bahanesi erken seçîm • AP'nin, Türkiye'nin gümrük birliğine girmesinin oylanacağı toplantıyı, 24 aralıkta yapılacak erken genel seçimleri gerekçe göstererek ileri bir tarihe bırakma eğiliminde olduğu kaydedildi. AP Raportörü Carnero, Türkiye raporunda, Kürt nüfüsundan 'azınlık' diye söz ederken. Türkiye'nin Kıbns'ta asker bulundurmasmın uluslararası hukuka aykın olduğunu söyledi. Carnero. Türk hükümetini. insan haklan ihlallerinin üzerine gitmemekle suçladı. LALE SAR1İBRAHİMOĞLU BRÜKSEL - Türkiye"de eylül ayındaki hükümet belirsizliğini bahane ederek güm- rük birlığı (GB) oylamasının ertelenmesı- ni talep eden Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bu kez de. 24 aralıkta yapılacak erken seçimler gerekçesiyle oylamanın ileri tari- he atılması eğilimi ağırlık kazandı. AP'nin Türkiye hakkındaki raporunu hazırlayan Is- panyol Raportör Carlos Carnero. Türki- ye'de insan haklan durumunun kötüleştiği- ne dikkat çekerek Kıbns'taki Türk askeri varlığının yasadışı olduğunu ve bir an ön- ce gerı çekılmesi gerektiğini kay dettı. Türk hükümetini. insan haklan ihlallerinin üze- rine gitmemekle suçlayan Carnero. "DEP yargılamasL bizinı demokratik devietlerde anladığımız anlamda asgari >argı sistemin- den yoksun kakir dedi. Carnero. Kürt nü- fusundan 'azınlık' dıye söz ederek. Kürt so- runu için siyasi çözüm gerektiğini bildirdi. Brüksel'de dün gerçekleştirilen AP Dışi- lışkiler Komite toplantısında, Türkiye ile AP arasında kesilen Karma Parlamento Ko- mitesi ilişkilerinin. *A\rupalıveTürkpar- lamenterlerin birbirierini daha hi anlama- lannı sağlamak için yeniden kurulması** önerisi benimsenerek konunun AP Diva- nı'na götürülmesi kararlaştınldı. Türkiye ile 1 Ocak 1996 tarihinde başlaması öngö- rülen ve AB ile Ankara arasında önceki gün Lüksemburg'da teknik açıdan onaylanan GB belgesinin hemen ardından dün AP Dı- şilişkiler Komitesi. GB'yi onaylama konu- sunu tartıştı. AP Dışilişkiler Komitesi'nde. • Arkası Sa. 17, Sü. 2'de CUMHURBAŞKANI DEMİREL: YATIRIMCILAR TÜRKİYE'YE GÜVENMELİ • 17. Sayfada Doğramacı: 'Ebedilale'İstanbul Haber Ser\isi - YÖK'ün miman Prof. Dr. İhsan Doğramacı. ünıversite öğrencilerince u üniversite>e verdüği hiz- metler"den dolayı "Ebedi Ünıversite Lalesi" ıle ödüllendınldi. İstanbul Üniversite Öğrencileri Koordinasyonu'nca düzenle- nen ödül töreni, dün Çapa Tıp Fakültesi öğrenci kantini önünde yapıldı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı törende konuşan öğren- ciler. Doğramacı'ya neden ödül verdiklerini şöyle anlattılar: "Darbenin hemen ardından. üniversitelerde darbenin kurum- laşmasmı sağlayan YÖK, üniversiteden uzaklaşnrdığı yüzlerce ho- camızın. binlerce öğrenci arkadaşımıan geleceklerini karartmış, boşalan kadrolara uluslararası hiçbir çalışması olmayan insanla- n doldurarak üniversitelerimizin gericileşniesine zemin hazırla- \ Arkası Sa.17, SiLl'de '&. madde anayasaya aykın' • Prof. Çetin Özek, madde değişikliğinde yeni bir suç tipinin tanımlandığını, bu nedenle eski maddeye göre verilen mahkûmiyet kararlannın ortadan kaldınlması gerektiğini söyledi. YAHYA KOÇOĞLU ~ Gümrük birliği karan önce- smde Batı'ya \erilen mesaj ve- ya 'düşünce suçuna makyaj' ola- rak değerlendırilen Terörle Mü- cadele Yasası'nın degiştirilen 8. maddesının 'düşünce suçunu kaldırmadıgT belirtılirken yeni halınin de anayasaya aykın ol- duğu ilen sürüldü. Prof. Çetin Özek. 8. maddede yapılan deği- şiklikle yeni bir suç tipinin ta- nımlandığını. bu nedenle eski maddeye göre verilen mahkû- miyet kararlannın ortadan kaldı- nlması gerektiğini savundu. Özek'in yaklaşımına göre yeni madde. anayasanın 38. madde- sine aykın hüküm içeriyor. Çoğu gazetecı. yazar olan yaklaşık yüzlerce kişinin yargı- landığı ve içerdığı "hangi yön- tem, maksat ve düşünceyle olur- saolsun" ıbaresi nedeniyle eleş- tirilen TMY'nin 8. maddesinde. • Arkası Sa. 17,Sü.3 'te 1 günlük vali yargı yolunda • Bıtlis Valisi Kemal Esensoy. göreve başladığı gün merkeze alıninca karann yasadışı olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurdu. Esensoy'un Içişleri Bakanlığı'ndaki ülkücü kadroya ters düştüğü öne sürülüyor. YUSUFÖZKAIN ~ ANKARA - Trabzon Valiligı sırasında görevden alınan ve mahkeme karanyla yeniden gö- re\ ine iadesine karar verilen Ke- mal Esensoy. yasaya aykın bi- çimde Bıtlis Valiliği'ne atandı. Göreve başlamak amacıyla ön- ceki gün Bitlis'e giden Esensoy. DYP'nın, 52. hükümet kurul- madan büyük bir hızla çıkardı- ği yeni kararnameyle merkeze alındı. Yeniden yargıya başvura- cağı belirtılen Esensoy'un, "Atarürkçü ve demokrat" kişi- liği nedeniyle Içişleri Bakanlı- ğı'ndaki "ülkücü kadro*'ya ters düştüğü öğrenildi. DYP'nin. CHP ile oluşturu- lan koalisyon hükümetinin onaylanmasına saatler kala, yıl- dınm hızıyla çıkardığı valiler kararnamesiyle ancak 1 gün gö- revde kalabilen Bitlis Valisi Esensoy'u yeniden yargıya gö- • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de Hayri Kozakçıoğlu istifa etti • İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu. TBMM Başkanı Ismet Sezgin'le basına kapalı olarak yaptıklan görüşmeden sonra, bugünden itibaren geçerli olmak üzere istifasını verdığini açıkladı. • Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, Olağanüsrü Hal Bölge Valisi Ünal Erkan, Içişleri Bakanlığı Müsteşan Bekir Aksoy da"DYP'den milletvekili adayı olmak için görevlerinden istifa ettiler. • 5. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Gümrük BirliğL.. Türkiye ıle Avrupa Birlığı (AB) arasında 1 Ocak 1996'- dan itibaren gümrük birliğine (GB) gidilmesi için yapılacak oylama öncesinde, Lüksem- burg'da toplanan 37. Dönem Ortaklık Konseyi sona erdi. AB üyesı 15 ülkenin dışişle- ri bakanlannın katıldığı topian- tı sonrası açıklanan ortak bil- diri, sevinmek ya da üzülmek için erken olduğunu gösteri- yor. Bildiride, Kıbns sorununun çözümünde Birleşmiş Millet- ler'in sürdürdüğü çabaların desteklendiği vurgulandı. Te- rörle Mücadele Yasası'nın se- kizincı maddesinde yapılan değişikliğin "memnuniyet ve- rici" olduğu belirtildi. Ortaklık Konseyi, Türkiye ile GB'nin başlaması için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) karar alması gerektiği görüşünü açıkladı. Yani, son karan AP verecek. Ortaklık Kcnseyi'nin "tavsiye- si" ise, Türkiye'nin GB'ye alın- ması yönünde. Ancak bu, "her şey" değil. Lüksemburg ve Brüksel'de- ki gelişmeleri yerinde ızleyen arkadaşımız Lale Sanibrahi- moğlu'nun haberine göre, or- tada henüz net bir eğilim yok. Önceki günkü Ortaklık Kon- seyi toplantısının ardından AP Dış llişkiler Komitesi de dün konuyu değerlendirdi. Burada dört yaklaşım dikkati çekiyor- du: 15 aralıkta yapılması bekle- nen oylamanın 1996'ya kaydı- nlması görüşünde olanlar, ka- rarsızlar. Türkiye'yi ertelemek- sizin GB'ye alalım diyenler ve buna kesinlikle karşı çıkanlar. Tartışmalar sırasında dikka- ti çeken, Türkiye'nin edilgen, hakkında verilecek karan bek- leyen bir görünümde olması dır. Bunun en önemli nedeni, ••• M Arkası Sa. 17, Sü. 9'da Her vadede yüksek faizli Hazine Bonosu satışı VakıfBank Menkul Kıymet Merkezleri ve VakıfBank şubelerinde! APANA MKM: TH.: (0322) 458 10 41 INTCAJU MKM: Ta. (0312ı 468 07 60 A.NTALYA MKM: TtL (0242) 248 28 83 RTSA MtM TEL (0224) 221 14 80 PtNİZlİ MKM: TEL: (0258) 241 2» » EGE MKM: TEl: (0232) 441 59 00 BttUIUM MKM: TEL: (0442) 235 21 04 ISTANgl'l MKV. TFL- g S (0212) 293 13 » SAMSUN MKM: TIL f0342) 4324711 V O K I t D f l l l K HABİTAT M için geri sayım Birleşmiş Milletler'in resmi konferansına ek olarak sivil toplum örgütlerinin etkinlikleri, resmi olmayan 7 forum, ticaret fuan, çeşitli sergiler, seminerler ve film şenliğinı de içeren programın hazırlık çalışmalan sürerken yakiaşık 25 bin kişilik organizasyonun kusursuz işleyebilmesi için okullann erken kapatılması planlanıyor. • Arka Sayfada BORSA 0 DOLAR ûDun Dun 46.324.64 51.250 Oncek. OnceKı 46.531.67 51.000 MARK ûDün 36.400 Oıcekı 36.300 ALTIN ûDün 631.500 ûncekı 627.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY DYP - Asker - Polis... Cumhurbaşkanı Sûleyman Demirel, miting özlemlerini 29 Ekim resepsiyonlanylagıderiyor. Köşk'teki Cumhuriyet Bayramı kutlamasına, "Çankaya mitingi" demek daha ye- rinde olur. Hani, Demirel tutsa, "Benim işçim, benim köylüm, be- nim memurum...'"üese bu kesimlerin tümünden temsilci bulurdu. IspartaValisi'hden Kırıkkale Üniversitesi öğretım üyele- rine, Zeki Alasya-Metin Akpınar çiftinden insan Haklan Vakfı ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Yavuz Önen'e kadar her kesimden yurttaş vardı. Protokol görevlilerine, "Yalova Valisi çağnldı mı" diye sordum, ama bir yanıt alamadım. • A rkası Sa. 17, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog