Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

SOCAK1995PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Çevre ahlakı kavramının, ancak demokratik sorunlann ortadan kalkmasıyla mümkün olacağı savunuldu Once demokrasi, sonra çevre ahlakı Paris'te kayak • Haber Merkeri - Parishler dün gözlerini açtıklannda kentlerinin 5 cm. kalınbğında karla kaplandığmı gördüler. Bır kayakçı fırsatı değerlendirmek istedi ve Eyfel Kulesi'ninçevresinde kayak yapmaya kalktı. Ama göreylinin buna ızin vermeye hiçniyeti yoktu. Kayakçı, kendine başka bir pıst aramak zorunda kaldı.(Fotoğraf: AP) Sukuştam vunılmasada ölüyop IİZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Çevre kuruluşlan, sulak alanlardaki kuruma ve tanm ilaçlan kirlenmesinden sonra buralarda yaşayan su kuşlannda. kurşun zehirlenmesi tehlikesine dikkatçekiyorlar. Su kuşlannın, avalar tarafından atılan kurşun saçrnalan yutarak zehirlendiklerini belirten Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Nergis Yazgan, su kuşu avcılığının yayın olduğu ûlkemizde 'kurşun saçma" kullanımının kademeli olarak yasaklanması gerektiğinisöyledi. Hava kirliliği sjnıriapı aşıldı • İstanbul Haber Servisi - Istanbul'da son yirmi dört saat içerisinde yapılan hava kirliliğı ölçümlerinde, Göztepe. Bakvköy, Bayrampaşa, "\ Gaziosmanpaşa ve Şişli'de kısa vadeli sınır değerler aşıldı. Sağlık Bakanlığı istanbul Bölge Hıfzısıhha Müdürlüğü. kısa vadeli sınır değer olarak belirlenen metreküpte 400 mikrogram değerin, Göztepe'de 651, Bakırköy'de452, Bayrampaşa'da 465, Gazıosmanpaşa'da 584 ve Şişli'de 412 olarak aşıldığını açıkladı. Sarıkve cüppeliler yargılamyor • İstanbul Haber Servisi - Kıhk Kıyafet Yasası'na uyınayarak sank ve cüppelerle dolaştıklan belirlenen on kişi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıhğı'nca açılan 5 ayn davada yargılanıyor. Adalet Bakanlığı'nın bir süre önce yayımladığı genelgeden sonra, güvenlik güçlerine dırektif veren İstanbul Cumhuriyet Savcıhğı. kendi yargı çevresinde Kıhk Kıyafet Yasası'na uymayan kişileri belirleyerek haklannda yasal işlem başlattı.TCK"nin526. maddesine aykın hareket ederek sank ve cüppe ile gezenler hakkında 3 aydan 6 aya kadar hapıs cezası isteniyor 5 kişi yakalandı • İstanbul Haber Senisi - İstanbul Emnıvet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucu, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKP-C) Devrimci Sol örgütü üyesi olduklan ileri sürülen ikisi kadm beş kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Sanıklann sorgulamalan sırasında baa bombalama ve iki kişinin öldürülmesı ola> lannı gerçekleştirdiklenni itiraf ettikleri belirtildi. Demirel'in yeni yıl resepsiyonu • ANKARA(AA) -Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve eşi Nazmiye Demirel'in yeni yıl dolayısıyla verdıği kabul resminin sonuncusu dün akşam gerçekleştirildi. Çankaya Köşkü'ndekı yeni yıl resepsiyonlannuı üçüncüsüne Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın yanı sıra bazı mılletvekilleri, sanatçı ve ışadamlan katıldı. İstanbul Haber Servisi - Fatih Beledı- yesı Çevre Koruma Daıre Başkanlığı'nın dûzenledığı "2 Binli Vıllara Girerken Çevre Sorunlan ve Çözüm Önerile- ri"başlıklı panel, dün Hasekı Kızılay Hemşirelik Okulu'nda yapıldı. Panelı yöneten Ediz Hun, doğanm korunması ve gelecek kuşaklara temiz olarak akta- nlması ıçın gayret göstenlmesını ısteye- rek. "tsraftan kacınmalıyız. Büyük me- ga projeter yerine. minik sistemler yap- mabyiz. Llkemizde enerji ürctimiyle Ugi- li hâlâ akarsu santrallan düşünülmüyor. Bugün nüfusu 1 mihar 800 mihon olan Çin'de. 76bin akarsu santralı me\ cuttur. Tam anlanuyla yeni bir bin vıta haar de- ğffiz" dedı. ' Panelde katı atıklarüzerine bır konuş- ma yapan Boğazıçi Ünıversıtesı Çevre Bilımleri Enstıtüsü Müdürü Prof. Dr. KritonCuri, çevre sorunlanna dogru çö- zümler üretilmesinın, ancak "çevre ahla- • "2 Binlı Yıllara Girerken Çevre Sorunlan ve Çözüm Önerileri" başlıklı panelde uzmanlar, şu görüşleri dile getirdiler: Enerjİ Ûlkemizde enerji üretimiyle ilgili hâlâ akarsu santrallan düşünülmüyor. Bugün nüfusu 1 milyar 800 mılyon olan Çin'de 76 bin akarsu santralı mevcuttur. Tam anlamıyla yeni bir bin yıla hazır değiliz. ÇOP Türkiye'de olan yönetmelıkler, Almanya'yı aratmayacak düzeyde; uygulamada ise yüz kızartıcı bir durumdayız. kı" ıle mümkün olacagını belırterek, Türkiye'de çevre ahlakı kavramının da ancak demokratik sorunlann ortadan kalkmasıyla mümkün olacagını savun- du. Çöp konusunda bugün Türkiye'de olan yönetmelıklenn Almanya'yı arat- mayacak düzeyde olduğunu da belirten Kriton Cun. şunlan söyledr "Uygulamada ise yüz ki7aröcı bir du- nımdayız. Çünkü bizJer gerektigi kadar bağırmı\oruz. Her şeyden önce resmi makamlar verdikkri sözleri yerine getir- melidir. Bu olmazsa vatandaşın o vöneti- ciyegüveni kalmaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyıp Erdogan. "2 o- cak tanhınde Halkalı çöplüğünü kapata- cağım' dedi, ama verinc getirmedi. Bu- nun nedenlerini halka anlatsa belki ona bir süre daha zaman tanırdık. ama bunu vapmadı. Çözüm üretilmeden çöplüğün kapaDİmasına karşıyım, ama Kücukçek- mece Beledive Başkam'nın >apnğı son derece doğnıdur." Su kırlılığı konusunda bır konuşma Stl Gecekondulann yüzde 6O'ı su havzalanna kurulu. Her 8 kişiden biri su havzalannda yaşıyor. Bu evlerin pislikleri ve lağımlan buraya akıyor. Siz bugün Ömerli Barajı'nı görsenız değil içmek, suyu yüzünüze sürmezsiniz. Yaklt Istanbul'un yüzde 70'i kömürle ısınmaktadır ve dünyanın hiçbir yennde, yakıtı olduğu gıbi yakma sistemi yoktur. Önce gelen kömürlerin belli bir kalitenin üzerinde olması, sonra yakma sistemlerinin iyileştirilmesi gerekir. zünüze sürmezsiniz" şeklinde konuştu. Kömür kullanımı konusunda bir ko- nuşma yapan ITÜ öğretım üyelennden Prof. Dr. Orhan Kural ise su kirlihğının, kullanılan teknıkler ıle belkı temızlene- bıleceğıni belırterek hepımızin havayı yapan İstanbul Teknık Üniversıtesı (İTÜ) öğretım üyelennden Prof. Dr. Ah- met Ercan; tıfo, dızanten, kalp, karaci- ğer, böbrek hastalıklannın su kirlilıği ile meydana geldığını belırterek, su kaynak- lannı dikkatlı kullanmamız gerektigını söyledi. Gecekondulann yüzde 60'nın ise su havzalanna kunılduğunu söyleyen Ahmet Ercan. "Bu evlerin pislikleri ve lağımlan akıyor. Her sekiz kişiden biri, su havzalannda yaşıyor. Siz bugün Ömerli Barajı'nı görseniz suyu değil içmek, yü- solumak zorunda olduğumuzu söyledi. lstanbul'un hava kirliliğı açısından dün- yanın en kötü kentı olduğunu da vurgu- layan Kural, "İstanbulda hava kirliliği- ni yaratan etkenler; egzoz. sanayi ve ev- lerde kullanılan kötü vakıdardır. Istan- bul'da belki kataiizör uvgulaması yap- mak mümkün değil. ama egzoz gazlan- nı denetleyebilirsiniz. Sanayinin kullandı- ğı. kükürt oram oldukça yüksek fueloili belli oranda engelleyebUirsiniz, ama esas olan bunu üreten TL'PRAŞ'm bu tekno- lojiyi değiştirip daha az kükürt içeren fu- eloili üretmesidir. lstanbul'un yüzde 70'i kömürle ısınmaktadır ve dünyanın hiçbir yerinde.yakınolduğu gibi yakma sistemi yoktur" şeklinde konuştu. Hava kırlılığı konusunda konuşan Prof. Dr Atila Sesören, Türkıye'de ılk önce çevre hantalannın yapılması gerek- tığıni savundu. Bu hantalann uydu aracılığı ıle çok kolay yapılabıleceğinı söyleyen Sesören, "Tüm kirliliği, kacak yapuaşmayı bu yöntemle denedemeniz mümkün. Aynca trafik hatalanndan kaynaklanan hava kirliliğini de video- check sistemi ile denetleyebilirsiniz, ama cezalann caydıncı olması gerekir"dedı Karayalçıti: Kiıııiıı bder olacağı öııeıııli değil KIRŞEHİR (Cumhuriyet) - SHP Genel Başkanı ve Başba- kan Yardımcısı Murat Karayal- çın, SHP-CHP bırleşmesının yalnızca sosyal demokratlar açı- sından değil, tüm Türkıye içın önemti olduğunu belirterek "Bu birliktelikten Türkiye çok şey beklemektedir" dedı. Karayal- çın, bırleşmede ilgının "kimin genel başkan olacağu hangi çaü altında birieşilecefi" noktalann- da toplanmasının yanlış olduğu- nu vurgulayarak kımin genel başkan olacağının önemlı olma- dığını bildirdi. Karayalçın. dün öğleden son- ra Kırşehir'de 12 ilın delegelen- nin katıldığı !ç Anadolu bölge toplantısında konuştu. Toplantı- ya, Devlet Bakanı Azimet Köy- lüoğlu da katıldı Karayalçın, toplantının açılışında yaptığı ko- nuşmada, Türkiye sosyal de- mokratlannın aynlık döneminın ardından bırleşme sürecine gir- melennin önemıne dıkkat çeke- rek -Bu biriiktelikten Türkiye çok şey beklemektedir. Sayın Baykal ile biriikte birleşmenin olumlu. yararlı olmasını sağla- mak ortak görcvimizdir" dedi. Birleşmenin hep peşinde oldu- ğunu anlatan Karayalçın. sözle- rinı şöyle sürdürdü: "Geçen yıi, önemli olanın SHP-CHP değil, tüm sosyal demokratlann biıieş- mesi olduğunu söyliiyordum. Bu- gün sosyal demokrat denince SHP, CHP dışuıda hiçbir kunıluş bırakmadık. Bu nedenle bizün neyi nasıl yapmamız gerektiğini, birieşmenin nasıl en iyi şekikk gerçekleştiriteceğini çok iji tar- bşmamız gerekir. Solda biıiik de- nince üzerinde en çok durulan konu. kimin genel başkan olaca- gL Oysa kimin genel başkan ofat- cağı önemli değil." Karayalçın, PETLAS'ınözel- leştirilmesi konusundaki nihai karann önümüzdekı günlerde alınacağını söyledi. SHP lideri, Kırşehir ile biriikte. Yozgat, Ak- saray ve Sıvas'a şeker fabrikası yapılacağını da sözlenne ekledi. ANAP'tan "Ne Mutlu Türküm Diyene" turu ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)- Hükümete karşı muhalefetı- ni ağırlaştıran ANAP. Genel Mer- kez ve Ankara ll Örgütü yöneti- cilerinın organızasyonuyla Baş- bakan Tansu Çiller'in, "Ne mut- lu Türkiye vatandaşıyım diyene" sözlenne karşı. "Ne Mutlu Tür- küm Diyene" turuyla gözdağı verdi. Turun, Başbakanlığın önü- ne rastlayan Atatürk Bulvan bö- lümünde otobüs hoparlörlennden çalan şarkılann sesının biraz da- ha yükseltilmesı dıkkat çektı. ANAP Genel Başkan Yardım- cısı Kara, tur öncesınde düzenle- diği basın toplantısında Çiller'ı "ekonominin Frankenstein'ı" olarak nıtelerken uygulamaya ko- nulacak yeni ekonomik paketle- rin inandırıcılığı olmayacağını ileri sürdü. Çiller'in, ülke bütün- lüğünü tehlıkeye düşürecek söz- ler söylediğini iddia eden Burhan Kara. şöyle devam ettı: "Miluyetçi-muhafazakârlara, üniter devlet fikrine inananlara ve DYP'deki ülkesini se>en tüm miUetvekillerine sesleniyonım; Türkiye'de tek bir halk vardır. Atatürkün '10. Yıl Nutku'nda söylediği gibi 'Ne mutlu Türküm diyene." Basın toplantısından sonra baş- layan tur, Çankaya, Kızılay. Ulus, Aydınlıkevler, Yenimahalle, De- metevler, Emek yolunu ızleyerek ANAP Genel Merkezf nde sona erdı. Tur sırasında "Enflasyonun yüzde 100 olduğu dönemde, Ne mutlu Türküm diyene' diyoruz", "Şehitterimize saygımızdan 'Ne inutlu Türküm diyene' diyoruz". u 'Ne mutlu Türkiyeliyım'diyen Başbakan'ı protesto ediyoruz" sloganları atıldı. Kimsesiz çocukların cumartesi neşesi vartıklannın çocuklar olduğunu söylersek herhalde yanlış söylemiş olmayiz. Onlan mutlu etmek ve vüzlerinin güldüğûnü görmek ise en az çocuklar kadar güzeL İşte bizbugüzelduvguyudün Bakırköy Çocuk Koruma Merkezi'ndeyaşadık. Mintax'ın üretici fırması Procter-Gamble'ın, Bakırköy Çocuk Koruma Merkezi'ndeki kimse- siz çocuklar için düzenlediği partide çocuklar, "ke>ifli" bir gün geçirmenin mutlu- luğunu dovasıya vaşadılar. Oğlevemeği ile başlayan parti. paryaçolann ve masal kah- ramanlannı canlandıran animatörlerin gösterileriyle renk kazandı. Skeç ve sihirbaz- hk gösterilerinin de ver aldığı partide ay nca çocuklara çeşidi hediyekr dağıüldı. (Fotograf: YASEIvlfN KOYUTÜRK) Çüler de anayasa ıııeüıi dağıtb ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP'ın anayasa değişikliği konusun- daki çalışmalara yeniden başlanması yö- nünde çabalan sürerken Başbakan Tansu Çiller de dün dûzenledığı basın toplantı- sında daha önce üzerinde tartışılan değı- şiklik önenlennı dağıttı. Başbakanlığın açıklamasına göre siya- si partılenn daha önce üzerinde uzlaştığı şekliyle. anayasanın başlangıç bölümü-. nün birinci ve ıkınci paragraflan çıkan- lacak ve metnin başına "Bu Anayasa" ifa- desi eklenecek. Anayasının temel hak ve hürriyetlenn kötüye kullanılmasına ıliş- • ANAP'ın anayasa değişikliği konusundaki çabalan sürerken Başbakan Tansu Çiller de daha önce üzerinde tartışılan değişiklik önerilerini dağıttı. ANAP'ın önerilerinin, Başbakanlığın, değiştirileceğini belirttiği maddelerden daha kapsamlı olması dikkat çekti. kin 14. maddesinde yapılması önerilen değişiklıkle, anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirinın devletin bir ki- şi veya zümre tarafından yönetılmesini veya sosyal bir sınıfın, diğer sosyal sınıf- lar üzerinde eğemenliğini sağlamak veya dil. ırk. din mezhep ayntnı yaratmak ve- ya sair surette bu görüşlere dayanan bir dev let düzenini kurmak amacıyla kulla- nılamayacağına ilişkin sınırlamalarkaldı- nlıyor. Temel hak ve hürriyetlenn kulla- nımının durdurulmasına ilişkin 15. mad- de, seçme seçılme ve siyasi faaliyette bu- lunma haklanna ilişkin 67. madde, siya- si partılerle ilgili hükümlere ilişkin 68. madde, siyasi partılerin uyacaklan esas- lara ilişkin 69. madde de değiştirilecek hükümler arasında yer alıyor. Başbakan- lığın açıklamasına göre milletvekili se- çilme yeterliğıne ilişkin 76. madde, TBMM üyeliğinin düşmesine ilişkin 84. madde ıle yasama dokunulmazlığının kaldınlmasına ilişkin 85. madde de ilk aşamada değiştirilecek hükümler arasın- da bulunuyor ANAP'ın önerilerinin, Başbakanlığın, değiştirileceğini belirttiği maddelerden daha kapsamlı olması dikkat çekti. Emlak vergisine zam ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)- Hükümet, emlak vergisı- ni, her yıl Maliye Bakanhğı'nca belirlenen "yeniden değerlen- dirme katsayısı" oranlanna gö- re artıracak. Hükumetın hazır- lığı, "emlak vergisine enflasyon zammT olarak nıtelendırildı Her yıl enflasyona koşut olarak belirlenen yeniden değerlendır- me katsayısının, 1994 yılı ıçin yüzde 107,6 oranında belirlen- diğine dıkkat çekildı. Emeklilerin maaşlannı artır- mak amacıyla hazırlanan yasa tasansını gündemine alan hü- kümet, yurtdışında çalışan ka- mu göreviilennin sayısını da azaltma hazırlıklanna başladı. Başbakanlığın hazırladığı dosyaya göre, 1319 sayılı Em- lak Vergisi Yasası'nda değişik- lik yapılması hakkındaki yasa tasansıyla, bına, araç ve arazi- lerin beyan edılen vergı değer- leri her yıl Maliye Bakanlı- ğı'nca belirlenen "yeniden de- geriendirme katsayısı" oranla- nna göre artınlacak Maliye Ba- kanlığı, aralık ayı sonunda ya- yımladığı yayımladığı teblığle, 1994 yılı için yeniden değerlen- dırme katsayısını yüzde 107,6 oranında belirlemiştı. Emekli maaşlanna rötuş "Emekli Sandığı Yasası'na tazminatlar üzerinden kesilen primlerie ilgili ek maddeler ek- İenmesine dair yasa tasan- sı"uyannca da, memur aylıkla- nna göre çok düşük düzeyde kalan emekli maaşlan artınla- cak. Tasanyla, emeklıliğı özen- dınci kılmak amacıyla, özel hızmet tazminatlan ile makam ve yüksek hakımlık tazmınatla- nndan "kesenek ve kurum kar- şılığı'"kesılerek bunlann emek- li aylıklannayansıtılması sağla- nacak. Bir başka tasanyla da, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ya- sası kapsamında emekliliğe hak kazanmak ıçın gereklı olan pnm gün sayısı yeniden belırle- nıyor. Tasanyla, kadın ve erkek aynmı yapılmaksızın emeklilık ıçın doldurulması gereken 5000 gün pnm ödeme koşulu, kadın sıgortalılar ıçın 7200, erkek si- gortalılar ıçın 9000 güne çıka- nlacak. Aynca, sosyad güvenlik destek primi oranı yüzde 24'den yüzde 30'a. pnm matrahınm üst sının da sosyal yardım zammı kadar yükseltılecek. Hükumetın, geç emeklılıkle, SSK'nın "aktüeryaT dengele- nnı düzeltmek ve sosyal güven- lik kurumlan arasında norm ve standart birlığını sağlamayı amaçladığını kaydedıldı. Dış kadrolarda azaltma "Türkiye Emlak Bankası'nın özeUeşririlmesine ilişkin yasa ta- sansı", Emlakbank'ın yüzde 20'sının özelleştirilmesinı ön- görüyor. Hükümet, bankanın üstlendığı konut yapımı hizmet- lerının daha etkın ve venmlı olarak kullanılmasını hedef- lıyor. Bakanlar Kurulu'nun, "kamu sektöriindeki istihdamın daha rasyonel hale getiril- mesi"amacıyla hazırladığı dış kadrolann azaltılması konusun- daki karar tasansı da, Dışişleri Bakanlığı'nın dış kadrolannda yüzde 5, dığer yurtdışı kamu göreviennde yüzde 20 ve söz- leşmeli personelde yüzde 25'lik ındinm öngörüyor. Tasan. Bakanlar Kurulu'nun gün- demınde bulunuyor. îstanburun toprağında ölülere de yer yok • En ucuz mezarlık ve defin işlemlerinin 10 milyon lirayı bulduğu Istanbul'da, cenaze sahiplerine. ölülerini memleketlerine götürmeleri önerilerek kolayhklar sağlanıyor. İstanbul Haber Servisi - Me- zarlık ve defin işlemlerinin fi- yatlanna, kısa bir süre önce yüz- de 166 ıla yüzde 875 oranında zam uygulayan İstanbul Büyük- şehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü şimdi de yer ve top- rak azlığını gerekçe göstererek "Ölülerinizi aiıp gidebilirsiniz" görüşünü ortaya attı Mezarlık- lar Müdürü Ali Mazlak cenaze sahiplerinin istemelen duru- munda, cenazelerin memleket- lerine kadar görürülmesı hizme- ti başlattıklannı açıkladı. lstanbul'da yer darlığı nede- niyle cenazelerin defhedilmesi içın mezar bulmakta güçlük çe- kildiğıni belirten Mezarlıklar Müdürü Ali Mazlak, yaptığı açıklamada, cenaze sahiplerine ölülerini memleketlerine götür- meleri konusundatavsiyede bu- lunduklannı söyleyerek. ulaşım sorunlannı ise kendilennin çöz- düğünü dile getirdi Cenazeler ıçın bol toprak gerektiğini, an- cak lstanbul'da toprak sıkıntısı- nın çekildığinı vurgulayan Maz- lak. aynca vatandaşlardan belli mezarlıklarda ısraretmemelen- nı de istedi. Mazlak. İstanbul dı- şına göndenlmek ıstenen cena- zeler ıçın kilometre başına, gı- diş-dönüş 3 bin lira benzin pa- rası talep ettiklennı ifade ettı. Mezarlıklar Müdürlüğü. 1994'ün sonlanna doğru, me- zar ve defin işlemleri içın iste- nilen fiyatlara yüzde 166 ila yüzde 875 oranında zam uygu- İamış, böylece en ucuz mezar ve defin işlemi 2 milyon lıradan 10 milyon liraya yükselmışti. Bu arada Üsküdar Belediye- si ise belediyeye bağlı 40 kişi- lik bırekıp ve araç gereç ile Ka- racaahmet Mezarlığı'nın temiz- lenme çalışmalannı dün sabah başlattı. SIVAS kıyımı yalnızca tarihimizin en utanç verici olaylanndan birisi değildir; ülkemizin girdiği karanhk süreçte vahşetin ve aymazhğın hangi boyutlara varabildiğini tüm çıplaklığıyla sergileyen bir gösterge; bir dönüm noktasıdır. Böyle bir olayın yaşandığı bir ülkede, yaşam hiçbir şey olmamış gibi süremez... Kıyımlann yinelenmemesi için, toplumun tüm bireyleri ve kurumlan ile olayın ağırlığını, sorumluluğunu, utancını hissedebilmesi ve ifade edebilmesi gerekmez mi? Ûlkemizde böyle bir duyarlık ve sorumluluk seçilebiliyor mu? Biz göremiyoruz... Gene de olayın, hukuksal yönü tamamlanmadığı için, toplum vicdanını rahatlatıcı bir sonuca varacağı umudunu taşımak istiyoruz... ÇAĞDAŞ YAŞAAn DESTEKLEME DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ KONSER OKAY TEMİZ BAND & SAKARİ KUKKO 10-11-12 OCAK 1995 SALI-ÇARŞ-PERŞ. Saat: 23.00 Rez-.244 25 58 243 68 23 TURYAP EMLAK BİLGİ BANKASI Tlf (242)248 49 95-242 48 Fax (242)242 37 33 ANTALYA ÖĞRETMENLER, EMEKLİ ÖĞRETMENLER, MEB onaylı lıse ders kıtaplanmızın tanıtımını bölgenızde yaparak yüksek gelır saglayabıiırsıniz. (0212)5118131 Nüfus cüzdammı kaybettim. Hükümsüzdür. KEMALETTlNA YD1N KMIUS Amerikalı Caz Ustaları • Mr. Martin HUNT • Ms. Frieda MIM6 Mr. Nezih YEcŞlLNlL K BAD'DAPazar hariç her gün 22:00'den itibaren ilk içkiler hafta içi 200.000 TL Cutna & Cumartesi 250.000 TL kişi başı Daha sonrakı içkiler normal menü üzennden alınır. Rezervasyon; 263 30 00 Bebek Otel'i Cevdet Paşa Cd. No: 113-115 GALERİ • ATÖLYE 293 89 78 (3HAT) 00559 numaralı san basın kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. SÜLEYMAN ASAF TANERİ ÜMTTYAŞAR SANATGALERİSİ Kadıköy Şubesi . AYŞE SEVGI ERSOY Resım Sergisı 25 Aralık 94 - 13 Ocak '95 Bo$dotCod BıfolbeySol. No 293/3 C d d b Td [6 2)6) 4)1 35 01 DESTEK REASURANSSANATGALERİSİ MÜRECEL KÜÇÜKAKSOY Resım Sergisı 10 Ocak -10 Şubat 1995 At. ılış 10 Ocak Saat 17 30-19 30 Abdı Ipekçı Cad. 75 Maçka Tel 0-212-231 28 T2-36 ZEHRAARALResim Sergisi 3 Ocak-26 Ocak '95 Türkiya İ? Bankası Parmakkapı Sanat Oaleris> B»yoğlu-İıt. Tel: 244 20 21
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog