Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 OCAK 1995 PAZAR HABERLER Annesini öldürdü • ANKARA(AA)- Hoşdere'de Kenme Eser Guçlü adh ev kadını, oğlu Ümıt Tosun tarafından boğularak öldurüldü HoşdereCaddesıl46'4 numarada oturan Kenme EserGuçlu(36),eşının Kahramanmaraş'ta bulunduğu sırada, akşam eve geç gelen oğluyla tartışü Tartışma sonucunda apnesını boğarak olduren Ümıt Tosun (17), daha sonra komşulannın evıne gıderek annesıyle lartışüğını ve geceyı onlarda geçırmek ıstedığını soyledı Sabah komşulannın şuphelenmesı üzenne apartmanın kapıctsı açık bulunan balkon kapısından eve gırdı ve cesedı battanıyeye sanlı olarak buldu Olaydan sonra yakalanan Umıt'ın, Kenme EseıGuçlu'nünük evhlığınden olan çocuğu oldulu behrtıldı KÜLTÜR • SANAT Ecevit, iktidara geldiklerinde paranın değerini, Atatürk'e layık düzeye çıkaracaklarmı söyledi ıııilvöiıhık banknot 5 • DSPhden, 198O'lı yıllardan ben ızlenen ekonomık pohtıkalann acı sonucunun halkın dayanma sınmnı aştığmı belırterek "Kımse kaygı duymasın, memleketın yonetımını, Turkıye'yı çağın gensıne goturmek ısteyenlenn ehne bırakmayacağız" dedı tstanbul Haber Servisi - DSP Genel Başkanı Bulent Ecevıt 198O'lı yıllardan ben ızlenen ekonomık polıtıkalann acı so- nucunun, halkın dayanma sını- rını aştığını soyledı Yuzde 150 ye varan enflasyon oranı- nın görulmemış bır pahalılık olduğunu belırten Ecevıt. Turk Lırası'nın alım gücunun gıttık- çe azaldığını vurguladı Yenı çıkanlan 1 mılyon lıra- lık banknotlann "beş para et- mediginr de ılen suren Ecevıt -İktidara geMiğimizde paramı- nn değenni, Ataturk e layık se- viyeve çıkaracağız. Kimse ka>gı duymasın; memleketin \oneti- minı, Turkıve'vı çağın gerisine Zeytinburnu Belednesı'nı zharetınde DSPIflerin coşkun sevgi gösterüeriyle karşılaşan Bulent Ecevıt, beledıvenın bahçesınde halka hitap etti. lzdiham nedeniyle başta basın mensuplan olmak uzere pek çok kişi ealmetehlikesigeçirdi. (Fotoğraf YASEMİN KOYUTURK) goturmek isteyenlerin eline bı- rakmayacağız" dedı DSP lıderı Bulent Ecevıt ve eşı Rahşan Ecevit, dün Zeytın- baren beledıyenın bahçesınde burnu Beledıyesı'nı zıyaret ettı toplanan DSP'lıler lıderlerını Sabahın erken saatlennden ıtı- "Halkçı Ecevft" sloganıyla kar- şıladılar DSP'lılerın yoğun sevgı göstenlerı sırasında ıse buyuk bır ızdıham yaşandı Başta basın mensuplan olmak uzere pek cok kışi, yaşanan kargaşada ezılme tehlıkesı at- lattı Beledıyenın bahçesınde kısa bır konuşma yapan Bulent Ece- vıt, Istanbul'un gün geçtıkçe yaşanmaz bır kent halıne geldı- ğını soyledı Artan goç nede- nıyle Istanbul'un nüfusunun 10 mılyonu bulduğunu ve hava kırlılığı sorununun had safhaya ulai)tığını vurgulayan Ecevıt "Eğer sorunlar çözülmezse kısa bir zaman sonra İstanbul'da ne nefes alınabılecek ne de araba surulebılecek'" dıye konuştu Is- tanbul'un sorunlannın sadece İstanbul'da çözülemeyeceğını de dıle getıren Ecevıt, koklü bır çözume Anadolu'dan başlan- masımn şart olduğunu savun- du Ecevıt, sorunlan çözmek ve göçü önlemek ıçın başta Ana- dolu'nun kalkındırılması ge- rektığını belırttı Konuşmasında, hukümetın devletın kaynaklarını sorum- suzca kullandığını da one süren Ecevıt, buna örnek olarak ko- nut yapımına harcanan paralan gosterdı Bu alana yapılan yatı- nmlara rağmen konut açığımn azalmadığına aksıne daha da buyudügune ışaret eden Ecevıt, devletın sağladığı olanaklardan sadece varlıklılann yararlandı- ğını, evı olmayan dar gelırlıle- nn ıse yararlanamadığını soyle- dı Ecevıt, iktidara gelmelerı durumunda bu tür uygulamala- rın son bulacagını dıle getıre- rek "Bız, hiç e\i olmayanların ihtiyacını karşılayacağız*Medı 198O'lı yıllardan ben ızlenen ekonomık polıtıkalann acı so- nucunun, halkın dayanma gü- cunü aştığına dıkkat çeken Ecevıt, yuzde 150'ye varan enflasyon oranının görulmemış bır pahalılık olduğunu belırttı Bu sure ıçerısınde Türk Lıra- sı'nın alım gucunun azaldığını da vurgulayan Ecevıt, pıyasaya yenı surulen l mılyon lıralık banknotlann "beş para etmedi- ğini" savundu İktidara gelme- len halınde, Turk Lırası'nın de- ğennı Ataturk'e layık bır sevı- yeye çıkaracaklannı ıfade eden Ecevıt, hukumetı, Türkıye'nın sahıp olduğu zengmlıklen yete- nnce kullanamamakla suçladı Ekonomık bunalımdan ne hal- kın ne de doğal kaynaklann so- rumlu olduğunu belırten Ece- vıt, tek suçlunun ülkeyı yone- tenler olduğunu ılen surdu Hukümetın dış polıtıkasını da eleştıren Ecevıt, ülkeyı yö- netenlenn Türkıye'nın gucünü bılmedığını dıle getırdı Ecevıt "Hukümet, Türkiye'nin gücü- nu bılsevdi ülkemiz, bötgesinde- ki en güçlu devlet olurdu. Ne Bosna-Hersek'te ınsanlar vaşa- mını vıtınrdı ne de Ermenıstan, AzerbaycaıTı işgale kalkardı" dıye konuştu Bahçede toplananlardan kay- gı duymamalarını da ısteyen Ecevıt gıttıkçe yaygınlaşan demokratık sol akımın butün Turkıye'yı yenıden yapılan- dıracağmı ıfade ettı DSP olarak memleketın yonetımını, Turkıye'yı çağın gensıne goturmek ısteyenlenn ellerıne bırakmayacaklarını vurgulayan Ecevıt, sozlerını şoyle bıtırdı "Hiç kavgınız ol- masın, memleketin jonetımıni, Fatıh Sultan Mehmet'in emaneti olan surian yıkmak is- teyenlerin ellerine bırak- mayacağız." 293 89 78 (3HAT) Gunumuz Sınemosınn 1 Numorolı v ara*c s K KIESIOVVSKI nın 'UÇ RENK" Uçlemes nden "BEYAZ" Siz. "WAW Kodor EtUeyecek Juiıe Delpy • Zbıgmev Zomoçbovvskı • Janusz Gaps BEYAZB E Y O Ğ L U A L K A Z A R 1 2 * 5 7 3 8 3 ı 1 2 . 1 5 - 1 4 . 3 0 - 1 6 . 4 5 - 1 9 0 0 - 2 1 . 1 5 ROBERT DUVALL RICHARD HARRIS SHIRLEY MACLAINE w VVı M BEYOĞLÜ SİNEMASI 251 32 40 Yenl Kottuklanyla Repertuar Filmleri Haftası Bugün DÜNYANINTÜM SABAHLARIYön ALAINCORNEAU 12 15 14 30 16 45-19 OO 21 15 Yartn DÖRT NIKAH BİR CENAZE KlSfl 6İR SUR6 İÇİN H€HPWZHWSJHIT11.0<rP« ( •15 ORTAOYUNCULAR ISTIKLAL CAD NO 14CTEL 251 18 65 66 FAX 244 43 27 Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy S E W I C ^ SEYi y ŞU OOGOL DEÜSİ SEWIC1L^ SEYil»FERHANGİ ŞEYLER Çarjomba 21 00 liletSit:5 Wtn:5£S-1II50-\I:,MKÜUITel:251II65 VİKK0MM1 Taks«n«umel>.CMSIMasMlıtırhoy, Cıi'tı: Mi|a»lv< Pt<xımb<! 18 30 Cuma2100 Cumaıesı 15 30-21 OC Pazar 15 30 16 30 DOSTLAR-KARACA TİYATROSU NDA Pırıımbt 1S 30 CUIM 21 OO CumartasıiS 00 Nazım Hikmet • Genco Erkal BİRDELİHİN HATIRA PEFTERİ C.tesi 18.30 . 700. OYUN . Te» : 252 59 35 YENI TILIH ILK KAHKAHASI Vooeten MUŞflKH€NT«R Ct.: ' S 50 21 OO Pekcon Koşor ş»şüG<>O.0u<)-GflznNFe^cflNflvBmosuT€i (oeıg 2301a ıa <> Kültür Sanat ılanlannız ıçın 293 89 78 (3 hat) T û L GAT U R K U O E N Ş A R K I Y A Ç A N D A R a- KkrKoşla Mkon Kımnı OflUn A+ V v Darvant Darasl Kr O»n<ııı Vw UftiMOnb. Kifnuy* Bmwn Şikaymt koıdofton TürkOtO ADA s .iiiiu Mu/ık 1 uenııu 1 >olaıluk Ympım ADA YAY1NCILIK VE MUZIK Tel 511 26 00 F«« 528 00 69 Genel Dıgııım JAHIN PLAK Tel 519 08 58 F ı ı 520 84 42 profesyonel grafikerlere macintoshbllgisayar kullanmı egılımi Aldus Frce Hand, Quark XPress, Adobe Photoshop programları Scanner kuUanımı Şubal 9~> kı^ıüan lıaşladı DOĞA GEZİSİ Abant'ta golde temız hava >"unıyuş stres, bunalımlardan kıırtıılin gunu 15 OCAK P\ZAR TAKI ÇOCUKLAKIA SANAT GUZEl SANATLAKA HAZIRUK ıslnsvoıı saııal nı*»rk*'/.ı ı i i i A K i ı v ı , ı : .'.!(."> ı ı :: ı ı:'. ı ı . n . I I »V 1K1> I : 1 t-l: 2111 5<> :>(> - 2:411 <.(> 17 MUHLIS AKARSU Ya Dost Ya Dost MEMET BAYDUR \ ^ ŞEHIR TIYATROLARI ^ HARBIYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESI (240 77 Î8) ÇocukOyunu F.<RET TER21 GÖLGENİNCANI v a\FlH CEMDAVRAN (7 8 Ocak Saat 11 00) TENSING YÛNETEN ÇETIN IPEKKAYA (4-5-6-7-8 Ocak) HARBIYE CEP TİYATROSU ( 240 77 20 ) FERENC KARINTHY PEYNİRLİ YUMURTA YONETEN CANDOĞAN OOcakSaat 18 00/20 30 5-6 Ocak Saat 15 00) K A D I K O Y H A L D U N T A N E R S A H N E S I I Î 4 » 0 4 t 3 ) YEŞIM DORMAN/ YlLDIRtM TURKER GOLGEUSTASİ DNETEN ORHANALKAYA (4-5-6-7-8 Ocak) Çocuk Oyunu WSHAX^P£A"l : BIRGECE MASAU 0 * 1 M 4ST1PAN V ONETIN NEŞtERÇEDN (7-8 Ocak Saat 11 00) USKUDflH MU5AHIPZADE CELAL SAHNESI (3H 03 M) MELJLR 1 ÇIKTI. TUM MUZIK MARKETLERDE KAUN MUZIK UD. ŞTI. 512 35 13 Fax: 521 11 34 Unkap^nı ŞEHIR TIYATROLARI HARBIYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESI (240 77 20) EKREM REŞIT REY/ CEMAL REŞIT REY LUKÜS HAYÂT~ "ONETEN HALDUN DORMEN (4-5-6-7 8 Ocak) Çocuk Oyunu FK.VVAECHTER SOYTARILAR OKULU 'ONFEN TANER BARLAS (7-fi Ocak Saat 11 00) ÜÇ RENK: BEYAZ Kıeslovvskı nın "Uç Renk' uçlemesınden İkıncısı BEY/ Beyogiu ALKAZAR da gosterımde Polonyalı Karol ıle ^Fransız karısı Domınıque evlılıklerının cınsel ılişkı ıle asl. ,tamamlanamadığını ıddıa eder Karol bunu doğrular ve' , boşamrlar Karol sahıp olduQu herşeyı yıtırmıştır Aşk kar sı bırıktırdığı her kuruşu yutmuş olan kuaför salonu , Mete|ıksız kımlıksız ve kundakçılık nedeniyle polıs , tarafından aranan Karol un bu koşullar altinda ,Polonya ya donmesıne ımkan yoktur Parasızdır Hıle ıle metroya bıner Burada yurtdaşı Nıkola ıle karşılaşır 4 fvlıkola Karol a yardımcı olmak ıster hatta ona kıralık katıl (olarak bır ış bıle teklıf eder Karol reddeder Bır bavula gızlenerek Polonya ya döner Tum enerjısını zengın olmak ıçın kullanmaya kararlıdır Bırkaç talıhsızlıkten sonra bu hedefıne erışır Servetınden yararlanarak * eskıkarısı Domınıque den ıntıkam almak ıster Onu ' kandırarak Varşova ya gelmesıni saglar ama kendısı "intıkamının kurbanı olur Gene de başka bır şey kazanır< , ' Domınıque nın aşkını ı > FATIH RESAT NURI SAHNESI (52* 53 10) stilist iç mimar grafikerolmak ısteyenler ıçın unıversıte dözeyindc ingilizce destekk, bılgısayariı MEB dıplomalı orel cğrtim (h ıçı h somıı Şııbat 95 kayıtları başladı. MÜZE GEZİSİ •\ alnız 6-11 yaş çocukları ıçın tamgun rehber e^ıtmenlerle Arkeok>|l rauze gezısı 15 O C A K PAZAR HERKEıE AÇIK SANAT ÇAU^MAL\RI (H IÇI H SOM ) MSIM, SERAMIK 80. YIL KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ "80 YILDAN ANILAR" (Sohbet) KATILANLAR NECDET MAHFİ AYRAL Z İ H N İ KUÇUMEN JEYAN MAHFİ AYRAL MUHİP ARCIMAN SAMİYE H U N N U V İ T O Z D O Ğ R U FUAT İŞHAN MUCAP OFLUOĞLU İHSAN DEVRtM 9 Ocak Paıartesı Saat: 14 00 G^ş Ucr^tszdır ANTON ÇEHOV VANYA DAYI YONETEN LEONIDHEIFETZ (4-5 6-7-8 Ocak) Çocuk Oyunu Ş AVŞAR-EULGER EPOSTOGLU-MD<!LIÇ YAVRU KIMİN YÖNEÎtN ŞEVKETftVŞAR (7-8 Ocak Saat 11 00} GAZİOSMANfASA SAHNESI (571 40 47) MELISA GJRPINAR ISTANBUL'UN GÖZLERI MAHMUR YÖNETEN HAKANALTINER (•« S 6 7 8 Ocak) ÇocukOyunu HEINR1CH BOli OtMIZ UYGUNER BIRUKTE OYNAYAUM ! DENİ2UYGUNER^ 7-8 O c a k S a a t I I 0 0 ) 1 • IS M !» i*ftr 1» JtCam 20 İO Ct I S *Q. İ-D 30 Pıiif 1 • İİ.ETLEKI ŞEHIR TIYATROLARI G1$£L£*I VE H.AO1KOT HALDUN TANER j GtŞESlNOE SATlLMAKTADIR ıs(;ıs\oıı saııat ıı ı . ı ; ı \ l v i ı \ : l . i : :',:•..". ı ı :( ı I I > \ I K h I : I , I: Ü II» .%(. r.O 2.1O »,(, 1 7 Kültür Sanat ılanlannız ıçın 293 89 78 (3 hat) MİMARLAR ArchiCAD E S K İ Y E S İ L sezen aksu - uğur yücel 90 metrekare alttarafı 90 kışı oturur ancak Olsun bıze yeter Ev gıbı burası Evet sankı evın salonu Dogaçlamalar yaparız. Sen de şarkı soylersın benımle. olur, Sezen sovlerım -Baba L e v o çalar, MllStafa | H o c a , E r d e m de gelır O r h a n ve C a n da olur zaten bı/ çahyonız.Levent Y l l k s e l d e arami7da olmak ıstıyor Aaa çok lyı, soyler de Her gece sevırcılerle bır parça bestelerız Nefis Sonra plaga koyulur "Bu parçanın bestesı falanca gece Eskı Yeşıl'dekı seyırtılerle yapılmıştır" yazarız Hadı atalım kendımızı sahneye Oh be Nıhayet tstedığımız gıbı ışter yapıyoruz hı hı hı (Bovle başlar hıkaye.) 11 Ocak çarş, perş, cum, cmt. 254 35 09 - 255 20 20 Mimari TASARIM ve ÇİZİM programının eğitimi sadece BİZDE TC KIA7UR BAKANUĞI DEVLET TİYATROU^ I İSTANBÜL DEVLET TİYATROSU T A K S I M S A H N E S I 2 9 3 3 1 08 Haita ıcı saat 20 00. Cml 15 00-20 CO TURHAN SELÇUK ABDULCANBAZ Oyunlaştıran ve Yöneten: Y; Kenan IŞIK 10-11-12-13-14_Ocak ARTHUR MILLER CADI KAZANI Yöneten: Cüneyt GOKÇER 17-18-19-20-21 Ocak ÜLKÜ^YVAZ TENEKE ŞOVALYELER Müzikli Çocuk Oyunu Yöneten: Ortıan KURTULDU 8 Ocak Pazar Saat 11 00-14.00 CARSTEN KRÜGER VOLKER LUDVVIG ISLIK SEVER MAX Müzikli Çocuk Oyurjtvt Yöneten: Erkan TAŞDOGEN 15 Ocak Pazar Saat 11 DO-14 00 22 Ocak Pazar Saat 15 00AKM ODA TIYATRO 251 56 00/254 I Hıita icı Saa!: 19 00. Cmt. 15.00-19.00 Pazar 15 00 17 Ocak'tan Itibaren AZİZ NESİN HADİ ÖLDURSENE CANİKOM Yöneten: Metin BELGİN 17-18-19-20-21-22 Ocak CEMALRESİTREY KONSERSALONU İSTANBUL BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ 8 Ocak 1995 Pazar Saal 19 00 ULUSIARARASI 2. ETNOMÜZÎKOLOJİ (DOSTLUK KÖPRÜSÜ) FESTtVALÎ BüetFrvaüan 100 000 50 000 TL 9 Ocak 1995 Pazartesı Saat 19 ^0 TC Kültür Bsüunkgı ÎSTANBUL DEVLET MODERN FOLK MÜZİK TOPLÜLUĞÜ AKM BIRIM TIYATRO 251 56 00/254 Hatta icı Saat. 19 30. Cmt. 15.00-19.30 Yeni kayıtlarımız başl«mıştır. 248 90 91 - 248 81 57 n*i 61 / 1-2 Teşviklye WOODY ALLEN FINAL Yöneten: Cüneyt ÇALIŞKUR 10-11-12-13-14 Ocak T Y.KENAN IŞIK OLMAYAN KADIN Yöneten: Y.Kenan IŞIK 17-18-19-20-21 Ocak TÜRK SESSJZ TİYATROSU NECATİ CUMALI SUSUZ YAZ I Uyarlayan ve Y6n: Sumnı YAVRUCUK | 15 Ocak Pazar Saat 19 00 Bılel Frv-atbn 150 01X1 100 000 TL 10 Ocak 1995 Sah Saat 19 30 RONAN O'HORA Piyano Resitali Haydn, Btethoven, Us«, Debussy Bılet Fıyatlan 150 000 100 OOOTL 11 Ocak 1995 Çarşamba Saat 19 ffl »TC KUITUR BAKANUĞI İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESI j LeoDelibes "COPPELIA" Koreografi L. tvanov/E. CecchetÜ Sahneye Koyan Suna Şenel Dekor: Emin Üçer Kostüm- Ayşegtil Alev Kordo Bale Şefi Yüksel Ersln Işık- Metifl Koçtfirk Bılet Fıvaüarı 200 000 150 000 TL CRR Konser Salonu 246 06 96 240 5012 AKM Konser Gıtesı 2S1 56 00 CAPttOL Munıadt 39119 30 / 333 B Siinnuıııııcun uim frv-jl tujnnck'nndc o^reuiKiH^nsıocnıridı w iniM nK-nst^lanıu % 50 aı a V> tapfak gp&an X 2(1 mlınru npıknaMafar Toplu ! İ2811
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog