Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

8OCAK1995PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Enkazın üzerine dini yapı kuralmadı' • ANKARA(Cuıphuriyet Bürosu) - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz. cumhuriyet döneminin birenkaan üzerine kurulduğunu. ancak dini kurum olarak bu enkazın üzerine bir yapı konulmadığını savundu. Yılmaz. "35-40 yıl boyunca bir huknk fakültesini kapalı bırakırsanız. arzuhalciler avukat ve hâkimliğe baslar, her sakalını uzatan hoca olur ve fetva verir" eörüşünü dile getirdi. Tevfıklleri'nin ölümünün 33. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma toplanüsında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Yılmaz. İleri'nin kişiliğine değinirken "Zaten bir devlet adamının kişiliğinjde, fikirlerinde karanlık nokta varsa o ülke. zifıri karanlıktadır" dedi. Postacı, CHP'den Istîfa etti • ANKARA (AA)- Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi ve eskı Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı, kendisinden beklenen ve olması gereken hedeften uzaklaştığı gerekçesiyle partısinden istifa ettiğini açıkladı. Hilmi Ziya Postacı, CHP Gene! Başkanlığı'na gönderdiği istifa dilekçesınde, CHP ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini bıldirdi. 11 Mart, bir devpim' • AN KARA (Cumhuriyet Bürosu) - RPnin oy oranını yükselttiği 27 Mart yerel seçimlerini "devnm" olarak niteleyen RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Türkiye'nin "medeni" bir devlet gibi yönetilmediğini savundu. Erbakan, "gardiyan devlet" anlayışı yürütmekle suçladığı hükümete. "kaybetse de centilmen olması" çağnsında bulundu. RP'li belediye başkanlannın iki gün sürecek olan toplantısı, dün Ankara'da Alünpark 1 Konferans Salonu'nda başladı. RP'li büyükşehir belediye başkanlannın yanı sıra il ve ılçe belediye başkanlannın da katıldığı toplantıda. yerel yönetimlerin sorunlan dile getinlerek çözüm önerileri sunuldu. DP'nin kuruluş yıldönümü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Demokrat Parti kuruluşunun 49. yıldönümünü kutluyor. 27 Mayıs darbesinden sonra kapatılan parti. 1992 yılının sonunda tekrar faalıyete geçmişti. 1994 ocak tarihinde genel başkanlığa Aydın Menderes seçilmişti. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Aydın Menderes'e gönderdiği kutlama mesajında. "'Partinızin kuruluşunun 49. yıldönümünde sizı ve şahsınızda değerli mensuplannızı tebrik eder. iyi dileklerimi iletirim" dedi. Mumcu'nun amsına miting • İZMİR (Cumhuriyet Bürosu)- Lğur Mumcu, 24 Ocak'ta Demokrası Platformu'nun düzenleyeceğı mitingle anılacak. Izmır Demokrasi Platformu'nu oluşturan sendikalar. kıtle örgütleri, Dısk ve Türk-tş'e bağlı sendikalarla odalann temsilcileri dün Elektrik Mühendisleri Odası'nda yaptıklan toplantıda Uğur Mumcu'yıı anma programıyla ılgilı çalışmalan başlattılar. Daha önce siyasi parti lerle Demokrasi Platformu'nun iki ayn etkınlik düzenleme yaklasımmdan vazgeçilerek tam katılımla miting karan alındı. Kazak petrolü • ALMATI(AA)-Kazak petrolünûn Avrupa'ya ulaştınlmasında en uyun seçeneğin Türkiye'hnin Trakya bölgesine boru hattı döşenmesi olacağı belirtildi. "CheronOverseas Campany'"nin Ticaret Müdürü Bruce Kozosky, şirketin. Kazakistan'da faaliyetine devam edeceğini. ancak bu aşamada en önemli sorunun. boru hattı olduğunu, bunun da Trakya'da. Karadenizile Ege Denizi arasında boru hattı kurulmasıyla en uygun şekı 1de çözümleneceğini belırttı. Çjfler, hedef sapbrdı•Başbakan Çiller, 5 Nisan Kararlan'nı değerlendirdiği basın •Başbakan Yardımcısı Karayalçın da yüzde 150'ye ulaşan toplantısında, başhca göstergeler açısından açığa düşen istikrar enflasyona karşın, 9 avlık uygulamada çok başanfı olduklannı, paketı hedeflerinin tutturulduğunu iddia etti. Çiller, ülkesini kısa vadeli istikrar önlemlerinin alınmasında, partisinin tek sevenin, bu koşullarda erken seçım isteyemeyeceğini savundu. başına iktidarda bulunmasının farkhlık yaratmayacağını söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Tansu Çiller, 5 Nisan Kararlan'nı değerlendir- diği basın toplantısında, başlıca göstergeler açısından açığa dü- şen istikrar paketi hedeflerinin tutturulduğunu iddia etti. Çiller, enflasyonun düşüriilmesinden sonra Türk Lırası'ndan sıfır atıl- maya başlanabileceğini bildirdi. SHP lideri ve Başbakan Yardım- cısı Murat Karayalcın da yüzde 150'ye ulaşan enflasyona karşın, 9 aylık uygulamada çok başanlı olduklannı. kısa vadeli istikrar önlemlerinin alınması açısından. partisinin tek başına iktidarda bulunmasının farkhlık yaratma- yacağını söyledi. Karayalçın. "Kısa vadeli istikrar önlemleri- nin alınması siyaset değil, cesaret işkMr" dedi Başbakan Çiller, SHP lideri ve Başbakan Yardımcısı Karayal- çın'la bırlikte düzenlediği basın toplantısında, 5 Nisan paketinın sonuçlannıdeğerlendirdı. *5\i- san'da ne hedeflediysek oldu, sa- dece enflas\on hedefınde şaşma var, o da özelleştirmenin yaptla- mamasından kaynaklandı" di- yen Tansu Çiller. 1996'yadeğin seçimı düşünmediklerını. "Se- çimyapılsanedeğişecek" sorusu- nu gündeme getirerek anlattı. Çiller, yürütülen bir çalışma ıle kamu arazilennin satılmasının öngörüldüğünü, ancak hazırlık- lann imaraffı ile ilgisi olmadığı- nı söyledi. Çiller, eski başbakanlık bina- sının alt katındaki Bakanlar Ku- rulu toplantı salonunda düzenle- diği basın toplantısında, önce ek- rana yansıtılan tablolar eşliğinde 5 Nisan paketınin sonuçlannı an- lattı. "Dış ticaret açığını yanya indireceğiz demiştik oldu. cari iş- lemlerdengesini fazla \erir duru- ma getirdik, kısa \adeli borçlan azalttık, Merkez Bankası rezerv- lerini yükselttik, faizler dışında kamu açığını ilk kez fazla verme pozisyonuna getirdik, bunların hepsini 5 Nisan'da söylemiştik, yapabUdik"diyen Çiller, sadece bütçe açığı hedefinin tutturula- madığını iddia etti. Başbakan. bütçe açığı için hedefledikleri 109 trilyon lira rakamı yerine. 140-150 trilyon liralık bir sonu- ca ulaşıldığını. en önemli sapma- nın burada olduğunu kaydederek bunun, özelleştirmeden bekle- nen gelirlerin saglanamamasın- dan kaynaklandığını bildirdi. Enflasyonun. yılın ıkinci yan- sında yüzde 20'ler civannda ola- cağını söylemelerine karşın yüz- de 34.6 olmasını da aynı nedene bağlayan Çiller. "1994 zor ola- cak demiştik, öyle oldu, 1995 çok daha iyi bir vıİ olacak, 1996 ise gerçekten iyi olacak. Önümüz açıktır, bize destek veren, arka- mızda olan halkımıza şükranla- rımı sunuyonım" diye konuştu. Başbakan Çiller. daha sonra gazetecilerin sorulannı yanıtlar- ken Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ıle TBMM BaskaıiıHü- samettin Cindoruk'un da erken seçimgereği üzerindedurdukla- nnın anımsatılması üzerine, şun- lan söyledi: "Erken seçim karannı TBMM verir, biz şu anda koalis- yon olarak Meclis'te çoğunlukta- yız. Ancak hastaya 1994'te büy ük bir ameliyat \aptik, hasta yatak- ta. Şimdi onu iterseniz, koştur- maya kalkarsanız iç kanama ge- çirir. Vazık olur. Biz 18 ayımız var diye kaçmadık, bu tedbirleri al- dık, elimizi taşın altına koyduk. Çünkü bu işlerin birisi tarafın- dan yapılması lazımdı. Bu orta- dayken, sen hastay ı seçim ekono- misine sokup sür yollara. Bu, hal- kın meselesini öne almamak de- mektir. Eğer bu ülkeyi se>iyorsa insanlar, bu durumu dikkate al- malıdır. Üstelik bugün seçim ol- sa koalisyon çıkmay acak mı? Se- ÇIZMEDEN YUKARI /MUSA KART çim neyi değiştirecek? İşte son se- çimler ortada, seçimi isteyenler 4. parti çıktılar buradan." "Paradan sıfır atmayı düşün- müyor musunuz" sorusuna, "Buna gerek var, ama enflasyon düştükten sonra" yanıtını veren Çiller, vergi iadelerinin piyango bileti ile mi ödeneceğini soran birgazeteciye. şunlan söyledi: "Vergi iadesi için geçen sene de ödenemez iddialan ortaya atıldı. Kimsenin en ufak bir tereddüdü olmasın. de\ let bütün taahhütle- rini verine getirir. Milli Piyango meselesi ise Maliye tarafından in- celeniyor. Başka ülkelerde de var bunun örnekJeri, inceteniyor." İmar affi değil Çiller, imarafTi ile ilgilı birso- ruyu da "Şu anda arsa sabşlan için bir çalışma yapıyoruz. Bu- nun imar affı ile ilgisi vok. Henüz ortada bir karar yok. Arsalann saoşı ise bütçede olmayan bir ge- lirin ka\nagı gibi görülüyor. Va- ni bunu bir sigorta gibi görüyo- ruz" diye vanıtladı. "Bir ekonomik paket daha açacak mısınız" diye soran bir gazeteciye "Hayır, >eni paket yok, 5 Nisan tedbirierinin de>p amı var" karşılıgını veren Çiller. Gü- neydoğu'ya yatınmlann sürece- ğini, bunu kimsenin seçim yatı- nmı gibi görmemesi gerektiğı- ni, fiyat hareketlennin 1995'te aynı biçimde sürmeyeceğıni. enflasyonun 'yüzde 30-40'lar' düzeyinde kalacağını savundu. Çiller'in sözlerini tamamla- masının ardından kendisine yö- neltılen iki soruyu yanıtlayan Murat Karayalçın, "Sayın Çiller, açıklamalannı ekonomi profesö- rü olarak değil. Başbakan olarak hükümetadınayaptTdedı 5 Ni- san paketi ıle ekonomide çok ba- şanlı sonuçlaralındığını savunan Karayalçın, "SHP hükümette tek başına olsaydı bu önlemleri alır mıydı"sorusunu. şöyle va- nıtladı: "SHP. 1991 öncesinde, daha hükümette değilken de istikrar önlemlerinin alınmasını taiep et- misti. Aslında kısa dönemde istik- rar önlemleri ideolojik açıdan farkhlık içermezler. SHP de. DV P de tek başına iktidar olsalardı farklı farklı yaklaşımlar sergiler- lerdi. Esasen bu türden önlemler siyaset işi değil, cesaret işidirier. Kararlar, cesaretle alınnııştir." Karayalçın <dan çekilmesi istendi TUREY KOSE ANKARA - Ankara delegeleri ile ya- pılan toplantıda "Basansızoldunuz,çeki- Bn"eleştirilerine hedef olan SHP Genel Başkanı ve Bdşbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, "Hem parti. hem hükümetle ilgili konularda sorunlanmız, başansız- uklanmız oldu. Ancak edindiğim tecrübe ile önümüzdeki dönem bu başansızlıkla- n aşacağıma inanıyorum, aday olmak is- tiyorum" dedi. Karayalçın'ın aynca. 1995 yılı sonunda milletvekili seçimi ya- pılacağı kanısında olmadığını, ancak 1996 seçimlerinin öne alınabileceğıni söylediği öğrenildi. SHP Ankara millervekilleri. yönetici- leri ve delegeleri, önceki akşam Buyük Ankara Oteli'nde bir araya geldiler. 28 ocak bütünleşme kurultayı öncesinde ba- zı değerlendirmelenn yapıldığı toplantı- da. Karayalçın'a Reşat Kada>ıfçılar, Gültekin Erdoğan ve Murat Belo- vacıklı tarafından çeşitli eleştirileryönel- tildi. Edinılen bilgıye göre, Karayalçın şu değerlendirmeleri yaptı: "Benim göreve geldiğimden beri Tür- kiye en zor dönemini yaşıyor. Eylül kurul- tayında sundugum parti programı ve hü- kümetle ilgili önerilerin bazüannı gercek- lestiremedim." Solda bütünleşme çalış- malan için kurulan Ankara Taban Oluşu- mudabugün "Taban.birleşmeyenasılba- kıyor?" konulu bir toplantı düzenleyecek. Toplantıda. Ercan Karakaş. Ismail Cem \ e Mümtaz Soysal konuşacak. CHP GENEL SEKRETERİ KESKİN; DYP, birleşmeye çomak sokuyor •CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, dün düzenlediği basın toplantısında, solda bütünleşmenin DYP tarafından engellendiğini belirterek, "Çiller karşısında güçlü bir sol " dedi.ıstemıyor ANICARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-CHP Genel Sekreteri Ad- nan Keskin, solda bütünleşme çalışmalannm zaman zaman en- gellenmesınden hükümetin bü- yük ortağını sorumlu tutarak. "DYP'nin çabalan birleşmeye çomak sokmaya yöneliktir. Çil- ler, karşısında güçlü bir sol iste- mıyor" dedi. Keskin. genel baş- kanın kim olacağı ve hangi par- tinin çatısı altında birleşileceği- ne ilişkin tartışmalann bütünleş- me için bir darboğaz yaratmaya- cağını söyledi. CHP Genel Sekreteri Keskin, dün parti genel merkezinde dü- zenlediği basın toplantısında, kendı beceriksizliklerini örtmek isteyen bazı çevrelerin sosyal de- mokratlann dağınıklığından ya- rarlanmak ıstediklerini belirte- rek, "DYP'nin çabalan, birleş- meye çomak sokmaya yöneliktir. Başbakan'a sesleniyoruz. Yap- tıklan hiç şık değil. Başbakan yansız davTanmahdır. Bütünleş- meyi engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir" diye konuştu Keskin. Başbakan Çiller'in, kar- şısında güçlü bir solun bulunma- sını istemediğini söyleyerek. "Çatı vebaşkan tartışmalan bü- tünleşmeyi engellemeyecektir. Birleşmeyi engellemeye kimsenin gücü yetmez. CHP, bütünleşme protokolünün gereklerini yerine getirip sosyal demokrasiyi Türki- ye'de yeniden bir çekim merkezi haüne getirecektir" dedi. Hayat pahalılığı konusuna da değinen Keskin. "Türkiye'de 5 mıTvon insan vılda 20 bin dolar- la tantana içinde yaşarken, 55 milyon insan 2 bin dolarla \aşı- yor" diyerek 1 milyon liralık banknotlara dikkat çekti. Kes- kin. hükümetı. "tarihte banknot imalinde en becerikli insanlann yer aklıgı hükümet" olarak ad- İandırdı. CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin. RP lideri Nec- mettin Erbakan'ın verdıği "İk- ridara kanlı mı geleceğiz, kansız mı?'* demecinin. şeriat yanlısı şiddeti arttırdığını söyledi. Keskin, gerici saldınlann ye- ni boyutlar kazandığına dikkat çekti. Genci kalkışmalann artık ülkedeki sistemi sarsacak ve iç banşı zora sokacak boyutlara vardığını kaydeden Keskin, ge- rici güçlerin başına yönelik sal- dınlannın hızlandığını ve faille- rin bulunamadığını belirtti. Is- tanbul'da önceki gün Rusya Bü- yükelçiliği önünde düzenlenen gösteriyi anımsatan Keskin, "Daha önce de cuma namazı esas alınarak saldınlar olmuşrur. Er- bakan"ın İktidara kanlı mı gele- ceğiz. kansız mı?' demecinden sonra bu tür saldınlar voğunlas- mıştır. Bir yabancı ülkenin işga- liyle başlayan eylem Aziz Ne- sin'in ölümünü istemeye yönel- nıiştir. Polis edilgen ta\ ra büriin- müş, yalvanr bir davı-anışla on- lan yüreklendirmiştir" diye ko- nuştu. Polisin tavnnı "eyleme katkı" olarak niteleyen Keskin. "Türkiye bu duruma 12 Eylül yönerimlerinin uzantısı olan kad- rolar tarafından getirilmiştir. Hepsinin ortak sorumluluğu var- dn-" görüşünü dile getirdi. UÇÜNCÛ SAYI BAYİNİZDE! 2000'E BEŞ KALA TÜRKİYE NEREYE? DU S İ)N ANAYOL MU GELİYOR MEK Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den özel mesaj: TEN Hedef Demokratiklesme AYIN DOSYASI: VAZ GEÇ ME DİY SE NİZ.. GUMRUK B İ R L İ Ğ İ Ne getirecek ne götürecek? MEDYA: Basında ahlâk tartışılıyor... Medya prenslerini korkutan illegal bülten: U Y A N I Ş Ankara'nın gobeğinde din ticareti ARMAGANIMIZ: Ruhi AREL'in tablosu: Atatürk'e İstikbal POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETtNKAYA Gelin Kaynana... Televizyon, Başbakan Tansu Çiller ile Başbakan Yar- dımcısı Murat Karayalçın'ın basın toplantısını veriyor... Bir arkadaşım yüzüme bakıp şöyle dedi: "Gelinle kaynana gibiler..." Gülüştük... Acaba hangisi gelin, hangisi kaynanaydı? Arkadaşım ekledi: "En çok konuşan Tansu Çiller olduğuna göre kaynana o..." Bir DYP milletvekili Tansu Hanım'ı şöyle anlatıyor: "Oy için yapmayacağı yok!" Galiba doğru!.. Tansu Hantm konuşuyor: "DYP inanç partisini temsil ediyor. Allah bizi daha da bü- yütecek..." Sanıyor ki şeriatçı kesimin oyunu alacak böylece... DYP yavaş yavaş kırsal kesimdeki ağırlığını yitiriyor... Başbakan Tansu Çiller bu gerçeği görebiliyor mu? Hiç sanmıyoruz. Eğer görse bu tür davranmaz. Isterse Ege il- lerinde bir kamuoyu araştırması yaptırsın. Tabanının hızla RP ile MHP'ye doğru kaydığını görecek. içişleri Bakanı Nahit Menteşe ile eski Içişleri Bakanı is- met Sezgin'in seçim bölgesi Aydın'da DYP giderek kan yitiriyor. DYP Aydın örgütü durumun farkında. Özellikle Milli Eğitim'deki şeriatçı ve faşist örgütlenme DYP'nin ta- banını oyarken cami imamlan da RP'nin yoğun propagan- dasını yapıyor. Birileri Tansu Hanım'ı kandınyor. Onu yanlış yönlendiri- yor. Siyasal tecrübesi olmayan Çiller, sanıyor ki "dinci ör- gütlerle ilişki kurarsa" DYP büyüyecek ve dalbudak sala- cak. Manisa, Aydın, Denizli ve Balıkesir'de inışe geçen DYP zaten Karadenız'de giderek ufalıyor, büyük kentlerde ise RR DSP ve ANAP'ın arkasından gelıyor. Ne dıyor Tansu Çiller? "Biz inanç partisini temsil ediyoruz. Allah bizi daha da büyütecek..." • • • Tansu Çiller ile Murat Karayalçın, Türkiye'yi düzlüğe çı- kardıklannı anlatırken inandırıcı mıydılar? Bu soruyu da arkadaşım yanıtladı: "Gelin utangaçtı, kaynana ise çenebaz..." Tansu Hanım çok konuşarak neyi kapatmak istiyordu? Sanırız Nursun Erel'in Cumhuriyet'te yayımlanan habe- rini... Arkadaşım sözümü kesti: "Tansu Hanım, Nursun Erel'i susturmak için neler ver- mez ki..." Güldüm ve Cumhurıyet'i uzattım: "Baksana Tansu Çillerarka bahçesini sattırmamış..." Aldı ve gazeteyı okumaya başladı: "Çiller'in kullandığı Sait Halim Paşa Yalısı'nın arkasına düşen arazinin Başbakanlığa 'bedelsiz' olarak devredilme- sı istendi. Özelleştirme Idaresi Başkanlığı'na biryazıgön- deren Başbakanlık Müsteşar Vekili Ali Naci Tuncer, 'Ya- lının Başbakanlık tarafından kullanılrnakta olduğu' gerek- çesine dayandı. Büyük ümitler bağlanan özelleştirme uy- gulamalanndan 'ilk geri adım' Başbakan Tansu Çiller'in is- teği üzerine atıldı." • • • Tansu Hanım konuşurken Murat Bey nedense pek sı- kıntılı görünüyor. Belki de 28 Ocak'ta yapılacak CHP ıle bir- leşme kurultayını düşünüyor. Karşısına kım çıkacak onun hesabını yapıyor... Ne diyor Deniz Baykal: "Eğer 28 Ocak'ta sosyaldemokratlar parti aynşmasını esas alan biryaklaşım içinde yanşııiarsa bu kaçınılmaz ola- rak sakınca yaratır..." Dalıp dalıp gidiyor Karayalçın... Tansu Hanım konuşuyor: "Bu önlemler 5 Nisan Kararlan'nın devamıdır..." Ya erken seçım? Tansu Hanım yanıt veriyor: "Erken seçim gereksiz..." Murat Bey gülümsüyor... Deniz Baykal'ı unutuveriyor besbelli... Yalnız Baykal mı? Mümtaz Soysal, Fikri Sağlar, Hikmet Çetin ve diğer- leri... Televizyonu kapatıyorum. Sokağa atıyorum kendimi... Eminönü'ndeyaşları 18-20 olan gençlergörüyorum. En- tarili, sarıklı gençler bunlar. Bir gün önce polisin üzerine saldıran çember sakallı gen- ce ne kadar benziyor Eminönü'nde gördüğüm genç... Tüylerim diken diken oluyor... "Kâfirler, dinsizler..." İşte böyle bağırıyorlardı polise. Polis de salt izliyordu... Ve ben Tansu Hanım'ın sözlerini anımsıyordum: "Biz inanç partisiyiz. Allahın sayesinde büyüyeceğiz." Bir süre Yenicami önünde dolaşıyorum. Bir pastaneye girıyorum. Televizyonda hâlâTansu Hanım ile Murat Bey... Gelin ve kaynana... Yenicami önünde güvercinler uçuyor. havada ise yağ- mur sıkıtısı var. Eminönü'ne bir vapur yanaşıyor, diğeri kal- kıyor... İzmir Alevi derneklerinden ortak açıklama: Sıvos katliamınıyapan yobazlar adi suçlu sayıldı İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Sı\as davası karan- nın. "demokrasiningeleceği açı- sından tehlikeü olduğunu veyar- giya olan güvenlerini bir kez da- ha sarstığını" bildiren Alevi dernekleri, DGM'nin bu karar- la yeni katliamlan teşvik edici, duruma düştüğünü savundular. Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Derneği'nin izmir Merkez, Buca. Karşıyaka. Çay- başı, Kuşadası, Turgutlu, Ke- malpaşa, Salihli, Söke, Aydın, Incirliova şubeleri ile PirSultan Abdal Derneği Karşıyaka, Bor- nova ve Buca şubeleri. Eskişe- hirliler Derneği. Narlıdere Ale- vi-Bektaşi Derneği. Aktaşlılar Köyü Kalkındırma Derneği. Anadolu Erenler Demeği ve Tuncelıliler Derneği, Sıvas da- vası karanna ilişkin ortak bir açıklama yaptılar. Dernekler açıklamalarında köktendinci. şeriatçı. fanatik gruplann Sıvas Madımak Oteli'nde 37 insanı yakarak katlettıklerini anımsa- tarak. u Bu aynı zamanda de- mokrasiye, Türkiye Cumhuri- yeti'nin temeline yönelik birsal- dınydı. İnsanlık adına utanç ve- rici bir olavdı" dediler. Madı- mak Oteli'nde diri din yakıla- rak öldürülen aydın düşünceli insanlann katillennin failleri olarak göstermelik 124 kişinin DGM tarafından sözümona yargılandıklannı savunan der- nekler. duruşmalann başına ka- palı olarak yapılması nedeniy- le, katliamın bütün boyutlany- la değerlendirilmediğini, gerçe- ğin kamuoyuna yansıtılmasının engellendiğini bildirdiler. DGM'nin, "Cumhuriyet SH vas'ta kuruldu, Sıvas'ta* yıkıla- cak**gibi sloganlarla devleti yıkmayı amaçladıklannı açıkça belirten gerici yobazlan, sıra- dan. adı suçlular olarak değer- lendirdiğıni \ urgulayan dernek- ler, şu görüşlere yer \erdiler: "Mahkemenin sanıklann ce- zalannı hafıfietmek için hukuk kurallarını bu denli zoriaması, aydın, ilerici, özellikle Ale\ i top- luluğuna \onelik bir toplu katli- amı \e laik düzeni vıkmaya yöne- lik organize bir hareketi destek- lediğini göstermektedir. Bağun- su mahkemeler. toplumda bazu- lan iç banşın sağlanması için var- dır. Ancak DGM, >t!rdiği bu ka- rarla toplumda banşı sağlaya- mayacağım göstermiştir"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog