Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 OCAK 1995 PAZAR HABERLER Iki bakanhk biPlHPine düftü • ANKARA (ANKA) - Tanm Köyişleri ile Sağlık bakanlıklan arasındaki yetki ve görev anlaşmazlığı gıda yasalannın değiştirilmesini engelliyor. ANKA'nın edındigi bilgiye göre üretimi, saıışı ve denetlenmesi konulannda Tanm ve Köyişleri ile Sağlık bakanlıklan arasında yetki ve görev anlaşmazlığı yaşanıyor. Her iki bakanlık da gıdanın kendi yetkilerine ait olduğunu iddia ederken bu yetki kargaşasının gıda ile ilgili yasalarda değişik bakanlıklann yetkili kıhnmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Memurlara • ANKARA (ANKA) - Hükümet. memurlar için kollan sıvadı. Başbakanlık tarafından yürütülen bir çalışma kapsamında düşük gelirlı memurlara ocak ayından geçerli olmak üzere 500 bin lira seyyanen zam verilmesinin planlandıgı öğrenildi. Hükümet, iist düzey bürokratlardan sonra düşük gelirli memurlann da ücretlerini düzeltmeye hazırlanıyor. Başbakan Tansu Çiller'in talimatı doğnıltusunda Başbakanlık Müsteşarlığı tarafından konuyla ilgili yapılan çalışmanın son şekli almak üzere olduğu öğrenildi. Çalışma kapsamında, düşük gelirli memurlara ocak ayından geçerli olmak üzere 500 bin lira seyyanen zam verilmesi öngörülüyor. Köyfcioğlu'nun önerisi reddedHdi • ANKARA (ANKA)- Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu'nun kooperatiflere yönelik siyaset yasağının kaldınlmasına, kooperatif yöneticilerine yönelik cezalann azaltılmasına, ortaklıktan çıkartılanlara tanınan itiraz sürcsinin kısaltılmasına ilişkin yasa önerisine, hükümet bu kez de karşı görüş bildirdi. Bakan Cevheri, kooperatiflere siyaset yasağının kalkmasının bir anayasa değişikiiği konusu olduğunu anımsatırken ortaklıktan çıkanlanlann itiraz süresinin de ortaklık hakkı açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Cevheri. kooperatif yöneticilerinin cezai sorumluluklannın kalkarak hukuki sorumluluk verilmesinin doğru olmadığını belitterek "Budurumda uygulamada en çok işlenen suçlar ceza yaptmmı dışına çıkanlmış olmakla amaçlanan caydıncıhk \şlevini yitirmektedir" dedi. Karayalçm, skandallarla çalkalanan 1994 yılmın dava rekortmeni oldu Siyasfler makkemeHk DtNÇ TAYANÇ BÜLENTSARIOĞLU ANKARA - Peşpeşe siyasi bunalım ve skandallara sahne olan 1994 yılı, politika ve yargıda görev alan kişilerin basına ve- ya birbirlerirte karşı açtıklan ceza ve taz- minat davalannda da rekor düzeye uiaşılan bir dönem oldu. Politikaya attldığı dönem- den beri basın ve siyasetçilere açtığı dava- larlabirinci sıradayeralan SHP Genel Baş- kanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Kara- yalçın'ı. RP Genel Başkanı Necmettin Er- bakan ile MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş izledi. Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin. trafik kazasında yaşamı- nı yitiren TBMM Başkanvekili YılmazHo- caoghTnu. sağlığındaaçılan birdava nede- nıyle mahkum etmesi, 1994 yılının siyase- te ilişkin en ilginç kararlanndan bin oldu. 1994 yıiının ortalanndan itibaren siyaset- le ilgili açılan bazı davalardan örnekler şöyle: - SHP lideri Karayalçın, Teleon Televiz- yonu'nda yapılan bir yonımda kişilik hak- lanna hakaret ettiği gerekçesi> le yorumcu Halil Engin Ardıç ile haber müdürü Özden Akbal hakkında ceza davası açtı. Sanıklar hakkında Türk Ceza Yasası'nın 'hakaret ve sövme' fiilleri uyannca 16'şaraya kadar hapis cezalan talep edikli. Dsva henüz so- mıçlanmadL - Karayalçın, aynı televizyonda yapılan bir başka yorum nedeniyle Teleon Haber Müdürü Özden Akbal için ayn bir ceza da- vası açtı. Teleon'da,4 SHP lideri sansürcü- başı Murat Karayalçın-.Özeltelevizyonya- yınlannı ispiyon edecek SHP' nin demokrat, zeki, halkçı Genel Başkanı Murat Karayal- çın... Vatandaşın deyimiyle Murat Karases' nitelemeleriyle kişiliğine hakaret edildiği- ni ileri süren SHP lideri, Akbal için 16 aya kadar hapis cezası talep etti. Dava sürüyor. - Karayalçın'ın. partisinin gnıp toplan- tısındaki konuşmasında kişilik haklanna hakaret ettiği gerekçesiyle ANAP Gnıp Başkanvekili Hasan Korkmazcan hakkın- da açtıgı 2 mirvar liralık tazminat davası da henüz sonuçlanmadı. - SHP Genel Başkanı, Türk-Iş Başkanı Bayram Meral'e. Cumhuriyet'te yayımla- nan bir demeçte. kişilik haklanna hakaret ettiği gerekçesiyle 2 milyar liraltk tazmi- nat davası açtı. - Karayalçın. ertelenen ara seçimlerden önce Adı> aman'da kulianümak üzere SHP ile ilgili afîş bastıran Ankara Büyükşehir Bekdiye Başkanı Melih Gökçek tiakkında 2 milyar liralık tazminat davası açtı. - SHP. özel televizyon kuruluşu Inters- tar'da Engin Ardıç"ın yaptığ\ yorumdaki, "Bir anket yapılsa, acaba bugün seçim ya- pılsa SHP'yi sosyal hırsıziar partisine çevt- ren utanmazlara yüzde kaç o> çıkar" söz- leri nedeniyle partınin tüzelkişiliğine haka- ret edildigi gerekçesiyle haber müdürü Or- han Duru \le Ardıç için 15 'er aya kadar ha- pis istemiyle ceza davası açtı. - RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, yayımladıklan bir yazıda partisinin tüzel ve kendisinin manevi kişiliğine hakaretedil- diği gerekçesiyle Milliyet gazetesi yazan Alı Sirmen ve Eren Güvener'den tazminat ta- lebinde bulundu. Dava henüz sonuçlanma- dı. - Erbakan'ın bir başka suç duyurusu üze- rine. Aktüel dergisinde "tste Erbakan'ın tefecileri, son günlerin en çok konuşulan haberi, bir kere daha AktüeTde" başlığıy- la yayımlanan yazı nedeniyle, derginin ya- •Peşpeşe siyasi bunalımlann yaşandığı 1994 yılı, siyaset adamlannın birbirlerine veya basına karşı açtıklan davalarda da rekor düzeye uiaşılan bir dönem oldu. Dışişleri Bakanı Karayalçın, SHP Genel Başkanı seçildiği dönemden beri açtığı dava sayısıyla birinci sırada yer aldı. zan İsmail Tacettin San- car ve sorumlu yazıişle- ri müdürü Ahmet Alper Gümüş hakkında 1 'eryı- la kadar hapis istemiyle ceza davası açıldı. - Erbakan, TBMM gnıp toplantısındaki ko~ nuşmasındapartisine ha- karet ettiği gerekçesiyle Başbakan Tansu Çiller hakkında 1 milyar liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkenıenin, Çil- ler'insözlerinin gerçekli- ğinin ortaya çıkması için Bosna-Hersek'e yardım paralannın ulaşıp ulaş- madığının araştınlması- na karar verdiği dava, he- nüz sonuçlanmadL - ANAP Genel Başka- nı Mesut Yümaz, yaptıği bir konuşmada kendisi- ne 'kumarfoaz' diyerek kişilik haklanna hakaret ettiği gerekçesiyle MHP Ankara Milletvekili Ha- lil Şıvgın hakkında 500 mılyon liralık tazminat davası açtı. -MHPGenel Başkanı Türkeş'in. kişilik hakla- nna hakaret edildigi ge- rekçesiyle suç duyuru- sunda bulunması üzeri- ne, Ankara Cumhuriyet Savcılığu Özgür Ülke ga- zetesi yazan Gurbetellı Ersöz ile sorumlu yaznş- leri müdürü Metin Balca hakkında 15'er aya ka- dar kadar hapis ve 15'er milyon liraya kadar para cezası istemiyle dava aç- h. - Türkeş. Aktüel dergi- sinde "Hollanda polisin- den ağır itham... Eroin mafyası Türkeş'le bağ- lantılı" başlığıyla yayım- lanan haber nedeniyle. haberin yazan Zihni Er- dem. derginin yazıişleri müdürü Metin Soysal ve sahibi Bir Numara Ya- yıncılık hakkında 1 milyar liralık tazminat davası açtı. - Ankara Cumhuriyet Başsavcıltğı. ya- yımlanan bir haberde Anayasa Mahkeme- si Başkanı Yekta Güngör Özden'in kişilik haklanna sakbnda bulunduktan gerekçe- siyle "Beklenen Vakit"gazetesi yazan Ah- met Kekeç ile yazıişleri müdürü Alı thsan Karahasanoğlu hakkında ceza davası açtı. - Ankara Cumhuriyet Basın Savcılığı. özel televizyon kuruluşlan Kanal D'de ya- yımlanan 'Kampana' adlı program ile Show T\"de yayımlanan bir başka prog- ramda, Yekta Güngör Özden'e hakaret et- tikleri gerekçesiyle gazeteciler Ahmet Al- tan ve Nese Düzel hakkında 4'er yıla kadar hapis ve 45'er milyon liraya kadar para ce- Karayalçın: Dava rekortmeni. Erbakan: İkinci sırada ver alıvor Türkeş: tlküçc0rdL zası istemiyle dava açtı. - Alperen adlı dergide 'Seriat. Fuhuş. Uyuştu- nıcu ve Kumar'başhğr*- la isimsiz olarak yayım- lanan >azıda Özden'e ha- karet edildigi gerekçesiy- le derginin yazışleri mü- dürü Ret'ık Şahinlı 3 a> 15 gün hapis cezasına mahkûm edikli. - Insan haklanndan so- rumlu Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu, bir haberde kendisine 'soy- tan' denildiği gerekçe- siyle Milliyet gazetesi hakkında 50 milyon lira- lık tazminat davası açtı. - Adalet Bakanı Meh- met Mogultay'a hakaret etrikleri gerekçesiyle An- kara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 10 mil- yon lira tazminata mah- kûm edilen Hürriyet ga- zetesi ile DSP Izmir Mil- lervekili Velı Aksoyhak- kındaki karar, Yargıtay tarafından bozuldu. - Moğultay, ANAP Is- tanbul Milletvekili Sabri Oztürk'ün hakkında, TBMM Genel Kuru- lu'nda yaptığı bir konuş- mada eniştesi işadamı Hıdır Kazan'ın kişilik haklanna hakaret ettiği gerekçesiyle 1 milyar li- ralık tazminat davası aç- tı. - Esld Bayındırhk ve İs- kân Bakanı Onur Kum- baracıbaşt, yayımladıkla- n bir haberde kişilik hak- lanna hakaret edildigi gerekçesiyle Zaman ga- zetesi hakkında 2 mityar liralık tazminat davası açh. - Devlet Tiyatrolan Genel Müdürü Bozkurt Kuruç. görevinden alın- masına ilişkin Danıştay ve Idare Mahkemesi'ne açtığı davalarda. yürüt- menin durdunılması konusunda verilen ka- rarlan uygulamadığı gerekçesiyle Kültür Bakanı Timurçin Sa\ r aş hakkında 100 mil- yon liralık tazminat davası açtı. - DVP Bursa Milletveküı Cavit Çağlar, ANAP lideri Mesut Yılmaz'a 'yavşak' de- diği gerekçesiy le, fazryle birlikte322 milyon 290 bin lira tazminat ödedi. "S ılmaz. tazmi- nab 20 Mayıs Eğitim, Kültür ve Sosyal Da- yanışma Nakfi'na bağışladL - Çaglar, ANAP Genel Başkan Yardım- cısı Ekrem Pardemirtiye 'hırsız' dediği gerekçesiyle faiziyle birlikte 34 milyon 290 bin lira ödedi. - Eski Toprak Mahsulleri Ofısi Genel Müdürü Timuçın Turan, kişilik haklanna hakaret edildigi gerekçesiyle DYP Samsun Milletvekili Irfan Demiralp ile Hürriyet ga- zetesine 1 milyar liralık tazminat davası aç- h. - MHP Kayseri Milletvekili Seyfı Şahin ile Ortadoğu gazetesi, BBP Genel Başka- nı Muhsüı Yazıcıoğlu'na hakaret ettikleri gerekçesiyle 25"er milyon lira tazminat ödemeye mahkûm edildiler. - Hürriyet gazetesi ik yazan Emin Çöla- şan, 'Orman Bakanı Orman Yağmasında" ve' Mvnik Kuş Ormanlarda' başhklıyazdar nedeniyle Orman Bakanı Hasan Ekinci'ye 180 mityon liratazminatödemeye mahkûm edildiler. Ekinci, tazminatj, Gelibolu'nun ağaçlandınlması çahşmalan için bağışladı. - Yargıtay. eski Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakanı İmren Aykut'a, "Aykut, en büyüksoyguncu" ifadesiyle hakaret ettik- leri gerekçesiyle yargılanan ve beraat eden Türk-lş Genel Sekreteri EnverToçoğlu ile gazeteciler Okay Gönensin, Fatmagûl Sev- kutan Karakaş, Veli Özdemir ve Levent Çevik hakkındaki karan bozdu. - Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe.yapb- gı bir konuşmada kendisine 'şerefsiz, na- mussuz'dediği gerekçesiyle ANAP İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'ya, 500 mil- yon lira tazminat istemiyle dava açtı. - Tanm Kredi K.ooperatifteri Merkez Birliği Genel MüdürüCemil Alan, yolsuz- luk yaptığı yönürıdeki savlara ilişkin bir haberde kişilik haklanna hakaret edildigi gerekçesiyle Sabah gazetesi aleyhine 1 milyar liralık tazminat davası açtı. - Eski Ankara Su ve Kanalizasyon İda- resi Genel Müdürü ve Başbakanlık Dantş- manı Şükrü Barutçu, bir yazıda kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle gazeteci Uğur Dündar ile Hürriyet gazetesinden 1 milyar liralık tazminat istedi. - DYP Bursa Milletvekilleri KadirGüç- lü ve Fethi Akkoç ile Zonguldak Milletve- kili Ali Uzun. "Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya, borcunu ödemiyor. Devletin 650 miHannı yok etme lobisi" başhğıyta yayımlanan haberde kişilik haklanna haka- ret edildigi gerekçesiyle, yayın yaşamına yeni başlayan Yeni Yüzyıl gazetesi hak- kında ayn ayn 500'er milyon liralık tazmi- nat davası açtılar. - ANAP Rize Milletvekili Ahmet Kabıl, bir haberde kişilik haklanna hakaret edil- digi gerekçesiyle Sabah gazetesi hakkında 250 miryon liralık tazminat davası açtı. - Temel lçgüdü filminin hazırlık soruş- turması ile ilgili tutanağı yayımlayarak Ba- sın Yasası'na muhalefet etmek suçlama- sıyla yargılanan Milliyet gazetesi yazan Melih Aşık ve Eren Güvener hakkında ve- rilen beraat karan, Yargıtay tarafından bo- zuldu. - Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, TBMM Başkanı YÜmaz Hocaoglu'mı, yö- nettigi birotunımda,"Seni mazur görüyo- rum, mazur ilan ettim seni, bu akşam da mazursun " sözieriyle SHP Tunceli Millet- vekili ve TBMM Başkamekili Kamer Genç'in kişilik haklanna hakaret ettiği ge- rekçesiyle ölümünden sonra 7 milyon lira tazminat ödemeye mahkûm etti. Yılmaz Hocaoğtu. daha önce açtığı tazminat dava- sında Kamer Genç'i 8 milyon lira para ce- zasına mahkum ettirmişti. - Gazi Ünıversitesi Tıp Fakültesi öğre- tim üyesi Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu. üniver- sitede anatomi derslerine ginnesini engel- lediği gerekçesiyle Rektör Prof. Dr. Enver Hasanoğhı hakkında 200 milyon liralık taz- minat davası açtı. KakofoniTansu Hoca, imame olsa, ardında namaza durmaya can atardım" diyor eski bir Boğaziçi öğrencisi. Şaşınyorum... "Ne alaka?" "Ne alakası var mı! Tenis oynamaktan fırsat bulduğun- da, derse koşardı. Hem de tenis giysilerinin teriyle!!!" di- ye yanıtlıyor eski Boğaziçi öğrencisi, şimdtki işadamı ar- kadaşım... "Pekiyi, ekonomi adına neler anlatırdı?" diye üstetiyo- rum. "Mone-tar-i poli-s-i, fis-kai pol-i-s-HU" oluyor arkadaşt- mın yanıtı... Öylesine 'müzikal' söylüyor ki 'par-ra poli-ti-kası, bût- çepoli-ti-kası'leranesi de kulağımda 'Uçan Hollandalı' gi- bi ses buluyor... Tansu Hanım'a da öyle geliyor olmalı ki 'fa-iiz-ler, dö-ö- viz, büt-çe dengesi' derken sesinden 'Şen Du/'un nağme- leri dökülüyor. Hele iş "l-na-nan-lar Al-lah be-izi bü-ü-yütecek~tir/tir"e geldiğinde 'Hanım Olan Hizmetçi'nln finalini anımsamak- tan kendimi alamıyorum. Bir başka arkadaşım, kendisi şimdilerde araştırmacılık- lauğraşıyor, Kara Murat'lanlatıyor: "Geleceğe yönelik öy- lesine aydın, öylesine tutariı kararian vardı ki..." Gene şaşınyorum... "Yani nasıl?" diyor ve dilimde olmaksızın ekliyorum °Sos- yal demokrasi adına, Kurt Çocuk Maugli'yi oynamak gibi mi yani?" Aynı artda, sorumu yanıtlarcasına, 'sos-yal de-mook- ra-siii, in-sa-a-n hak-la-nıı' diye bir 'castrato' sesi yankı- lanıyor kulaklanmda... Ses, 'de-mo-o-ok-ra-s/pa-*ce-t//7'diyesürerken 'Palya- ço' operasmı dinler gibi oluyorum. "Şimdi imam Nahçı Cem" diyor bir diğer arkadaşım. Kendisi, bugünlerde kötü fena 'Âhlaksızlığın Evrensel Ta- rihi'ne takmış, okuyup duruyor... Bir kez daha şaşırıyorum... Derinlerden derinlerden; önce sessizliğin sesi, sonra da seslerin sessizliği türunden bir başka 'klasik' yankılanıyor kulaklanmda: Hayvanlar Karnavalı... Kuzu ile kurt, arslan ile ceylan, ayı ile avcısı... Hep birlik- te ırlıyortar... "Or-man! In-sa-nıyi-ye-cek... Or-man!In-sa- nı yi-ye-cekü!" Sesin ya da sessizliğin geldiği yöne bakıyorum, başla- rında Hammel'in Kavalcısı misali Cem Beymen, karnaval- cılar yürüyor. 'Klasik'e alışmış kulağım 'ye-de-ha da-ha-de-ha, ha- de-li ye-de-ha' türküsü(!)yle tırmalanıyor... "Sahi, sizin medya, neden Onat Kutlar'ın ö/üm/e sava- şının ardındaki gerçekleri 'özetle' verir?" diyen bambaş- ka bir arkadaşımın sesi, kendisi şimdilerde güneylerde bir yerlerde balık tutmaya çabalayan bir aydın... Bu kez şaşkınlığım, onun 'şaşkınlığma'... O, şaşkınlığma şaşırdığımın ayırdında olmaksızın, sürdü- rüyor sorulannı: "Sizin medya; neden 'insan haklan...' diyen Batıhlara 'O bizim iç sorunumuz' yanıtını verenleri haklandınr da; 'Çe- çen destanı'n/ ya da Bosna'yı uluslararası birsorun olarak kabullendirmeye çabalar?" "Ya da, sizin medya; neden Portekiz'in eski diktatörü Sa- lazarVı 'fado-fiesta-(ille de) futbol' formülüyle insanlan ni- ce yıllar uyuttuğunu yazarda, iş Fenerbahçe'nin 'kurtçuk- lanmasına' gelince 'Şam-pi-yon Fe-e-ner' şarkılan dü- zer?" "Ya da, sizin medya; neden Iran'daki, Cezayir'deki, Mı- sır'daki şeriat karanlığının döktüğü kanları kınar da, Ata- türk Cumhuriyeti'nin 71. yılında Türkiye'de şeriatın 'can' yakma, 'maP talanlama, 'devlet' yıkma eytem/erine karsı bulgu ve belgeleri 'es' geçerek 'şöyle bir' yayımlar gibi ya- par?" Dayanamayıp patlıyorum: "Bunca kakofoninin halka 'şarkı' diye yutturulduğu bir ülkede, medya dediğin de ninnilerie uyutuyorsa suç mu?" Ana fikir Armut, dalından uzağa düşmez. Ana fikrin ana fikri: Dallarından ayn düşmeyen bunca 'düşmüş' armudun arasmdan 'ıyileri'n\ seçmeye hevesli ayılann ortaya çıkacağından kimsenin kuşkusu olmasın! Uğur Mumcunun katillerinin yakalanabilmesi için imza verenler 1769B- Ramiye Ekix, 17699- Ruhı Ateş. 17700- Rasim Vaman, 17701-RusdeŞakarcan. 17702- Ruhsar Öcal. 17703- Rezzan Şenay. 17704- RemziCoşkun, 17705- Rahime Yaylak, 17706- Rasim Köseoğlu, 17707- Ruziye Afıre, 17708- Rabia Ormaney, 17709- Rasıme Karakuş. 17710- Rıdvan Ğökayaz, 17711- Rana Argun. 17712- Rahmi Meza'rcL 17713- Reha Oytum Özkanoğlu. 17714- Reis Marsu, 17715- Raif Ural, 17716- Sibel Yıldırım, 17717- SezaıGül- şen, 17718- Sinem Erdemışık, P719- Suzan Türkmen Arıkan. 17720- Safiye Yıldırım. 17721 - Serkan Uludoğan. 17722- Serpil Küçük- köse, 17723-SelmaOntemel; 17724-Süleyman Yıhn, 17725- Sibel Yelmen. 17726- Serpiİ Yar- man, 17727- Serap Özen. 17728- Sumru Çı- nar, 17729- Selma Ağırgöl, 17730- Saadet As- lan, 17731- Selma Dölen, 17732- Selahattin Ağuroğlu, 17733- Serkan Acar, 17734- Suna Akbaş, 17735- Safiye Yıldız, 17736- Saflye Gürbûz, 17737- Serap Nartûrk. 17738- Suat Yıldız, 17739- Selçuk Koyunen, 17770- Semi- ha Ertik, 17741- Sedef Oktar. 17742- Songül Kayın, 17743- Suna Taşdemir, 17744- Sait Ka- ra, 17745- Senem Bal, 17746- Sevilay Atlı, 17747- Seval Toydemir. 17748- Scrpil Canbaş, 17749- Suna Şahin, 17750- Süheda Çil, 17751- Selman Gürbüz. 17752- Serkan Günay, 17753- Selçuk Koyuncu. 17754- Sevinç Cifâ. 17755- Serdal Günal, 17756- Sinan Niyazioğlu, 17757- Sayegan Tezsöz, 17758- Salih Karabulut, 17759- Serdil Gijçin. 17760- Serkan Yıldız, 17761- Savaşım Duymaz. 17762- Sadi Süren- kök, 17763- Sedat Yıldmm, 17764-SabihaÇe- tin, 17765- Selahattin Ayyıldız, 17766- Seher Baysal, 17767- Saadet Ungör, 17768- Sevil Ka- ra, 17769- Sait Nalbur, 17770- Selim Demircan, 17771- Serpil Gümüş. 17772- Selma Baskes, 17773- Selman Santaş. 17774- Salih kızılyap- rak, 17775- Serdar Memıli. 17776- Saffet Ka- ra, 17777- Sefer Güney. 17778- Sami Bülbül. 17779- Sabahat Bezer. 17780- Sevim Alsaç, 17781- Sabiha L'laş. 17782- Senih Ulaş, 17783- Selma Yelekçi. 17784- Semiran Bahçıvan, 17785-SalihaAk. 17786-Songül Balın, 17787- Sevil Güren. 17788- Sema ^ ıldızel, 17789- Se- val tpek, 17790- Serpil Delioğlu, 17791- Selma Selviler, 17792- Sevgi Özhan, 17793-Suat Gül- şener, 17794- Sedat Orsel, 17795- Serkan Nal, 17796- Sebahat Öztepe, 17797- Sadık Aydın, 17798- Suna Eraslan. 17799- Sultan Gökdemir. 17800- Süheyla San, 17801- Serap Ökten. 17802- Sedat Günaştı. 17803- Seyit Yıldız. 17804- Seval Çelik, 17805- Sabahattin Çelik. 17806- Sadettin Alışkan, 17807- Sultan Yıldız, 17808- Semire Rende, 17809- Sema Uncu, 17810- Serdal Hayta, 17811- Sibel Yıldız. 17812- Şaban Oruku, 17813- Şeyda Sanbıyık. 17814- Şaban Doran, 17815- Şenay Özer. 17816- Şiikran Baştürk, 17817- Şule'Özcan. 17818- Şule Yavaz, 17819- Şerife Şahbaz. 17820- Şenol Kapa, 17821- Şükran Samet, 17822- Şerif Polat, 17823- Şerafettin Kaya, 17824- Şeyda Güvenç, 17825- Şemsa Orsel, 17826- Şaban Kartal, 17827- Şafak Gürbüz, 17828- Şükran An. 17829- Şeref Akyanus, 17830- Şükrü Turgut, 17831- Şenay Kara, 17832- Şule Kadıoğlu, 17833- Şahine Hatipoğ- lu, 17834- Şükran Türkmen, 17835- Tımuçin Gökşen. 17836-TürkanÖzcan, 17837-Tarkan Dinçkan. 17838- Tahir Özer, 17839- Tonguç Aygün, 17840- Taylan Koç, 17841 - Tamer Gül- pınar. 17842- Tevfık Gökdemir, 17843- Taner Pircanlı. 17844-Talat Büyük, 17845-TahirTu- lum, 17846- Tuğba Yıldız. 17847- Timur Ya- tarkalkmaz. 17848- Tamer F.yüpoğlu. 17849- Tamer Keskin. 17850- Tevhıde Kaya, 17851- Turna Taşdemir, 17852- Taner Doğanay. 17853- Tayfun Tunç. 17854- Turgay Koçer. 17855- Tahir Çelik, 17856- Tuğba Top. 17857- Turgay Tercüman, 17858- Tacettin Hakan Tunç, İ7859- Tunç Ozan, 17860- Turgay Yıl- dız. 17861-Taner Barlas, 17862- Tunçay E\- ren, 17863- Tekin Sivereklioğlu, 17864- Türkan Kök, 17865- Tiilin Koruu, 17866- Tülın An. 17867- Tülin Ay, 17868- Lfuk Sen. 17869- Umut Bilgin, 17870- Ulaş Toros. 17871- Ulaş Karakuş, 17872- Ulaş Akaltun. 17873- Umur Esen, 17874- Ufuk Bendeş. 17875- Umut Ka- laycıoğlu, 17876- Ümit Tapan. 17877- Ümmü Seçinti, 17878- Ülke Demircanlı. 17879- Cmit Eryurt, 17880- Ünal Erden. 17881- C. Yalçın- kaya, 17882- Veysel Kaya. 17883- \ olkan Du- acı, 17884- Vahit Ergun, 17885- \ ural Aydo- ğan, 17886- Vasfıye Aslan. 17887- Vesile Ata- soy, 17888- Volkan Afar. 17889- > olkan Süner, 17890- Vicdan Bahçeci. 17891- Vildan Şahlan, 17892- Vehbi Yıldmm. 17893- Yılmaz Kesler, 17894- Yaşar Yabasur. 17895- Yücel Kurum, 178%- YakupTaşdemiv. 17897- YusufÖztürk. 17898- Yalçm Özlem. 17899- Yasin Yaktubay. 17900- Yeliz Aydemir. 17901- Yusuf Yoltay. 17902- Yusuf Köksal. 17903- Valçın Toprak. 17904- Yakup Şahintürk. 17905- Yılmaz Şahin, 17906- Yelmihan Yücel Koç. 17907- Yasemin Yılmaz, 17908- Yasemin Yücel. 17909- Yadi- gar Gümüş, 17910- Yıldırım Demirsaran. 17911- Yılmaz Kabak, 17912- Yaşar Çoban. 17913- Yasin Duymaz, 17914- Yaşar Sever, 17915- Yasemin'Koç. 17916- Zekı Çekici, 17917- Zerrin Kubat, 17918- Z. Kemal Tanm. 17919- Ziya Dinçer, 17920- Zeynep Temel, 17921- Zeynep Sertoğulları, 17922- Zeliha Al- tınkaya. 17923- Zeynep Altınışık. 17924- Zülal Eryiğit. 17925- Zehra Tarlan, 17926- Zekriye Na\ıar, 17927- Zeynep Yaşar, 17928- Ziyaet- tin Akkaya, 17929-Zuhal Özaktay, 17930- Ze- ki Aygül. 17931- Zehra Sakin, İ7932- Zafer Azdemir. 17933- Zehra Tezgel, 17934- Z. Özer, 17935- Zübey de Soğancı, 17936- Zerrin Aypar, 17937- Zihni Bilge, 17938-Zeki Arslan. 17939- Zeynep Karatayoğlu, 17940- Zeynep Yapalak. 17941- Zafer Aslan, 17942- Zehra Coşkun. 17943- Zeki Gültekin. 17944- Zafer Bulut. 17945- Zafer Kütükü, P946- Zafer Aknar. 17947- Ziya Aydın, 17948- Zekı Ataç, 17949- Zeynep Şahin," 17950- Zühre Lluç, 17951- Ze- kiye Taşsöker, 17952- Zenne Gülmez, 17953- Zeynep Tokgöz, 17954- Zennur Kara, 17955- ZiyaeddinGiiltaş, 17956-ZümrütSaral. 17957- Zafer Karadeniz, 17958- Zeki Çimen. 17959- Zehra Ipekkar, 17960- Zehra Öz. 17961- Za- fer Erduran, 17962- Zülfıkar Gümüş, 17963- Zeki Gümüş, 17964- Zahit Gümüş. 17965- Ze- ki Gülen, 17966- Zeynep Duran. 17967- Zeliha Kürklü, 17968- Zuhal Temizkan. 17969- Zey- nep Koç, 17970- Zekı GüzeloSlu. 17971-Zuhal Kıyan. 17972- Zuhal Yorulmazel, 17973- Zih- ni Eryurt, 17974- Zeynep Düzaün. 17975- Zü- leyha Özdemir, 17976- Zeki Çaıtak, 17977- Zey- nep Ağırbaş, 17978- Zeynep Kirazoğlu. 17979- Zeynep Öpel, 17980- Zekı Durak. 17981- Za- fer Idigut, 17982-Zuhal Ceylan. 17983-Zehra Erdoğan, 17984- Zekı Gültekin. 17985- Zuhal Çekici, 17986- Zafer Bilgetekın. 17987- Ziya Akkaş, 17988- Zeynep Gezer. 17989- Zafer Er- taç, P990- Zehrâ Şeyban. 17991- Ziya Çak- mak, 17992- Zafer Soygenç. 17993- Zühtü Çe- tin, 17994- Zemn Türe. 17995- Zeki Göksun- gur, 179%-Zeynep Altıntaş. 17997-Zafer Ko- çak, 17998- Zı'yaver Tırpanoğlu. 17999- Zafer L'zun, 18000- Zafer Doğan, 18001 - Ahmet Önis- pir. 18002- Ayçin Önispir, 18003- Adnan Bo- zan, 18004- Ahmet Doğan, 18005- Aykut Önis- pir, 18006- A. Duran Çelik. 18007- Aysel Ye- nidünya, 18008- Aybars Önispir, 18009- Ahu Özaltın, 18010- Ab'dullah Öngü, 18011- Aysun Isol. 18012- Aydın Şimşek, 18013- Aylın Yaz- gan. 18014-Ali Basit. 18015-Alı Deniz. 18016- Adnan Karakaş, 18017- Ahmet Burkaş. 18018- Ahmet Yıldırım, 18019-Ahmet Yelten. 18020- Alper Kaliber, 18021- Atila Erşengil. 18022- Ali Naşit Aras, 18023- Ali Doğan, 18024- Ah- met Taşyürekli, 18025- Aylin Karabıyık, 18026- Ali üsman Gökse. 18027- Aygül Kar- santıözû. 18028- Asuman \nsay, 18029- Arzu Ikicek, 18030- Ayşe Şahin. 18031- Ali Bozer. 18032- Aziz Açıl, 18033- Ahmet Han Alpman. 18034- Aynur Gürer. 18035- Ahmet Eröksüz. 18036- Arıkan Özdemir, 18037- Azız Çiftçi. 18038- Akan Alper Aksoy, 18039- Aysel Uy- gun. 18040- Akın Aydemir, 1804 V- Aylın Boz- kurt. 18042- Aynur Özensel, 18043-ArifÇetin. 18044- Ayşegül Yüce, 18045- Ahmet Çetin. 18046- Ahmet Ergan Çınar, 18047- Azime Yıl- maz. 18048- Asiye Yaman. 18049-Ali Kaya Kı- hç. 18050- Adnan Gözünkebay, 18051- Ahmet Yolcu, 18052- Azize Sözütek. 18053- Aydın Uygun, 18054- Aysel Kayış, 18055- A. Tuncaş Özyılmaz. 18056^ Ayhan HilmiÇekin, 18057- Ahmet Güneri. 18Ö58- Ayşe Tuna Yılmaz, 18059- Adnan Yalçın. 18060- Ayla Ulusoy, 18061- Ali Yaman, 18062- Ali Sabah, 18063- Aysan Genç. 18064- Ağhan Barut, 18065- Asım Tümen, 18066- Ahmet Er, 18067- Ali Murat Karademır. 18068- Aslı Yıldırım, 18069- Ahmet Kürüklü, 18070- Ali Şadi Toklu, 18071 - Ali Öz- bilgili, 18072-Abdullah Doğan, 18073- AHCe- nap Kuçükatay. 18074- Asena Çağırgan, 18075- Ali Ka'pucu. 18076- Ayşe Albayrak. 18077- Ayşe Güçlütürk, 18078- Ayşe Özdemir, 18079- A'yşe Önder. 18080- Ali Ateş. 18081- Ayfer Tezcan. 18082- Atiye tzun, 18083- Asi- ye Uluğ, 18084- Akgül Seyyar, 18085- A. Mu- rat Seyyar. 18086- Arife Erkul, 18087- Akay Seyyar, 18088- Afıfe Karabulut, 18089- Ayla Necipoğlu, 18090- Alpaslan Sezgin, 18091- Asır Gümüş. 18092- Ayşegül Yüksel, 18093- Ali Doğan, 18094- Ayşin Bansatan. 18095- A. Şeref Ünsal, 18096- Ayla Lçüncü, 18097- Ay- şe Önder. 18098- Alp Çıpa, 18099- Ali Çetin. 18100- Ali Rıza Akgül, 18101- Abdurrahman Hasançebi, 18102- Ahmet Gümüş, 18103-Ay- ten Erdoğan. 18104- Ayten Erdoğan, 18105- Ahmet Erdoğan. 18106- Ali Erdoğan. 18107- Ah Ceylan, 18108- Aliye Arın. 18109- Ahter Yazgan. 18110- Ahmet Armağan, 18111- Ala- addin Özcan, 18112- Ahmet Göktürk, 18113- Abdullah Sündal. 18114- Abuzer Bal, 18115- Ali Güngören. 18116- Ahmet Ergin, 18117- Ay- ten Gündüz, 18118-AnılErkaya. 18119- A Hü- seymErkaya. 18120-Aysel Erkaya, 18121-Ay- nur Sel. 18122- Ali Ökmen, 18123- Aynur Öz- bey. 18124-Atila Doğanct, 18125-AyferErsin. 18126- Afitap Kocaalp, 18127- Bekir Kaplan, 18128- Banu Çimşit. 18129- Bilge Özlem Ûn- sal. 18130-BilalVatansever, 18131-BanuYor- gancılar. 18132- Belgin Sezen, 18133- Bircan Bozdoğan. 18134- Başaran Aktan, 18135- Bin- nur Yetık. 18136- Berna Özgül, 18137- Berta Sayılır. 18138- Berna Üçüncü, 18139- Banş Kürii. 18140- Berrin Kurtuluş, 18141- Belgin Doğru. 18142- Bedriye Soytaş, 18143- Berkan Gülüm. 18144- Burhanettin Bulut, 18145- Ba- nş Yılmaz, 18146- Burteçin Yalman. 18147- Banş Kurtaran. 18148- Bora Özel, 18149- Ba- nu Arsal, 18150- Bahadır Buğrul, 18151- Ba- nu Eligür. 18152- Birsel Bayram, 18153- Bey- zaTunçsoy. 18154-Bayram Çetinkaya, 18155- B Cihan Karataş. 18156- Bekir Coşkiın, 18157- Bırol Önder. 18158- Beycan Adıgüzel, 18159- Bılge Fırat, 18160- Burhan Pekdemir, 18161- Birgül Yazıcı, 18162-Cemal Aşkaroğlu, 18163- Coşkuner Coşkun. 18164-Cevriye Aka, 18165- Celal Sağdıç, 18166-Celal Çoban, 18167-Ce- mal Beker. 18168- Ceren Yazgan. 18169- Cen- gizUluser, 18170-Cengiz Yıldız, 18171-Celi- le Üçüncü, 18172-Cem Özkaya, 18P3-Cemal Başara,18174-CaferCeylan.'l8175-CelılSay- gın. 18176- Cemile Özadem. 18177-Cem Şen- ses. 18178- Cem Balkan, 18179-Çağla Tezcan. 18180-Çamkerten Selime, 18181 - Çiğdem Dal- yan. 18182-Çiğdem Emre, 18183-Çağatay Er- san. 18184-Dilek Köy men, 18185-Demet Ö&u- zer. 18186- Durmuş Çevik, 18187- Dinç Süren. 18188- Derya Eğilmez, 18189- Dursun Kurt. 18190- Dudu Bilen, 18191- Dursun Elvan. 18192- Dursun Ali Demir, 18193- Dursun Ha- nım Demır, 18194- Derya Atasoy, 18195- Dev- rım Çelebı. 18196- Duygu Şahin, 18197- Dilek Altın. 18198-DemetSarıhan, 18199-DılekAy- bay, 18200- Doğan Dönmez, 18201 - Danıla De- mirci. 18202- Emine Diker, 18203- Emiç Ay- dos. 18204- Ebru Güven, 18205- Ender Kıvanç Baş. 18206- Evren Özgen, 18207- Elçin Sipa- hıoğlu, 18208- Emel Erden. 18209- Ercüment Demir. 18210- Ekrem Aydıner, 18211- Ergün Kan. 18212- Esra Erdem, 18213- Esmani Kır- mızı, 18214- Ekrem Aksoy, 18215- Ela Ad\iye Kırsaç. 18216- Erdal Kuşvuran, 18217- Esat Kırsaç. 18218- Erinç Özdemir, 18219- Erkan Ertürk. 18220- Erdal Ateş, 18221 - Ebru Satınal. 18222- ErtuğSılay. 18223- Erol Salman, 18224- Erhan Gümüş, 18225- Ercan Kahraman. 18226- Esma Aydın. 18227- Elıf Şahin, 18228- Ergun Can, 18229- Erçe\ ik Orman. 18230- Elmas Ay - doğan, 18231 - Elif Köksal, 18232- Ekrem Yaz- gan, 18233- Eda Özdestici. 18234- Elif Aksoy, 18235- Emine Aksan. 18236- Emine Sönmez, 18237- Elıf Şahin. 18238- Emine Muzaffer Üçüncü, 18239- Emine Demır. 18240- Emel Telli, 18241-Erdal Çiftçi. 18242-Elmas Orak. 18243- Ergün Kuruluk. 18244- Ela Orhun. 18245- Emel Karaman. 18246- Enver Lçüncü. 18247- Elif Doğan, 18248- Ece Karsantıözü. 18249- Enver Erdoğan, 18250- Ebru Okan, 18251- Erkal Köymen. 18252- Ela Aydın. 18253- Filiz Öztü'rk, 18254- Firuze Demir, 18255- Fevziye Özkan. 18256- Feray Uygun. 18257- Fatma Özgül, 18258- Faruk Şen, 18259- Firdevs Ünsal, 18260- Fatma Koç, 18261- Fa- ruk Yüksel. 18262- Fahri İşlek. 18263- Filiz Alan. 18264- Fatma Keskin. 18265- Fatih Don- ma. 18266- Faruk Özemsel, 18267- Fatma Çift- çi. 18268- Firdevs Çeliktaş. ! 8269- Füsun Öz- başlı, 18270- Filiz Hasançebi. 18271- Ferayız Gökkoyun. 18272- Fatih Taştekin, 18273- Fat- ma Temel. 18274- Fatma Kurt, 18275- Filiz Aydın, 18276- Fikret Kuyum, 18277- Figen Tiryakı. 18278- Fatma Şen, 18279- Fecnn Coş- kun, 18280- Faruk Serttepe, 18281 - Faruk Köy- lüoğlu. 18282- Füsun Güner. 18283- Fikri Ak- demır. 18284- Fatma Atlı, 18285- Fahika Te- oman. 18286- Gaye Erbatur. 18287- Gülay Seyyar. 18288- Gülçin Özbek, 18289- Gamze Soytaş. 18290-GünselGürsoy, 18291-Gülde- ren Şener, 18292- Gülipek Erkan, 18293- Gü- lay Temel. 18294- Güzin Akkutlu, 18295- Ga- zel Özcan. 18296- Gültekin Erdem, 18297- Gülcihan Akgül. 18298- Gani Şahin. 18299- Gûlay Kıhç. 18300- Gökhan Palkılınç, 18301- Güçlü Yalçıner. 18302- Galip Karakoç, 18303- Gülfeza Tatlı. 18304- Gülsen Doğan. 18305- Güneş Aian. 18306- Galip Tuncer, 18307-Gül- sen Yüksel. 18308- Gülhaşim Soner, 18309- Güleser Özalp. 18310- Gölşen Arslan. 18311- Güray Kılınççeker. 18312- Gülbin Koltuk. 18313- Gülseren Aykan. 18314- Gülsen Önen- güt. 18315- Güner Ekiz. 18316- Gülen Günel. 18317- Güzide Ertem. 18318- Gül Kayar, 18319- Günay Koltuk, 18320- Gülsüm lzbu- dak. 18321- Güney Çelebıoğlu, 18322- Gülçin Koltuk. 18323-Gülseren Kurutürk. 18324-Gü- ven Tektaş, 18325- Gönenç Ann. 18326- Gü- ler Zincir, 18327- Gülbin Akgün, 18328- Gö- nölÖztürk. 18329-Gülsüm Çakır. 18330- Gök- han Tanrıverdi, 18331- Hüseyın Akbulut. 18332- Havva Kaya. 18333- Hunay Evliya, 18334- Hamit Bozten, 18335- Hacı Demır, 18336- Halimc Paksoy, 18337- Handan Alan, 18338- Huriye Doğan, 18339- Haiuk Gügüş, 18340-Halit Kaya. 18341-Hüseyin Güngören. 18342- Hulkiye Akol, 18343- Hüseyin Netin. 18344- Hidayet Ceylan. 18345- Hani'fe Ekmek- çı. 18346- Haydar Malakçıoğlu, 18347- Hay- darGüneörcü. 18348-Hüseyin Güngör, 18349- Hakan Falcıoğlu. 18350- Hatice Genç, 18351- Hale Kaya. 18352- Hilmiye Yaralı, 18353- Ha- sibe Akyiğit. 18354- Hülya Özten, 18355- Ha- san Yılmaz. 18356- Hakan Koç, 18357- Hüse- yin Doğru. 18358- Harika Yıldız, 18359- Halil Ibrahim Erdem. 18360- Hatice Çetinkaya, 18361- Hasan Polat. 18362- Halil Güng'ör, 18363- H. Rauf Ün\er. 18364- Haydar Çetin. 18365- Hasan Çan, 18366- Hüseyin Yıldırım, 18367- Hasan Kala. 18368- Halime Atay, 18369- Hülya Turhan. 18370- Hamdi Keleş, 18371- Hayrettın Karabacak. 18372- Hülya Bayraktar, 18373- Hürriyet Korkmaz. 18374- Hasan Emir, 18375- H. Serhat Itil, 18376- H. Mustafa Kandırmaz, 18377- Hava Ertaş. 18378- Hamza Sonbaş, 18379- Hürü Kırmızı. 18380- Hatice Gencel, 18381- Hüsne Erdoğan, 18382- Halil Polat, 18383- Hamıde Erdoğan, 18384- Hüseyin Lysal. 18385- Haydar Erdo- ğan, 18386- Hüseyin Erdoğan, 18387- Halide Bakanoğlu. 18388-' H. hman Akçin, 18389- Hü- rü Yüce. 18390- Handan Temiz, 18391- Ham- za Kahraman. 18392- Hayrullah Ayık, 18393- HüseyinEmre. 18394-Hamza Erol, 18395-Ha- mıde Kavak. 18396- Hülya Yüksel, 18397- Ha- lıde Şengül. 18398- Habibe Bakır, 18399- Ha- fıze Durmuş. 18400- Hüsnü Kaya, 18401- Ha- san Orhan. 18402- Hüseyin Hayta, 18403- Ha- kan Akgül. 18404-Haydar Gümüş, 18405-Ha- tice Turan. 18406- Hür Özdemir. 18407-Hakan Batuman. 18408- Hüseyin Yılmaz, 18409- Ha- zım Ünlüce, 18410- Hüseyin Karakoç, 18411- Hürriyet Bülbül. 18412- Hüseyin Eluçık, 18413- Hüseyin Çalışkan. 18414- Hatice Çelik, 18415- Himmet Umunç. 18416- tsmet Ince, 18417- Ibrahim Avcı, 18418- tlknur Erdoğan, 18419- Ibrahim Kurtkesen. 18420- İrfan Özte- kin, 18421- tsmail Erdoğan, 18422- lSmail Göktürk, 18423- tsmail Ükav. 18424- İmam Görül, 18425- Isa Dumanoğlu. 18426- İlhan Sürgüneli. 18427- lsmet Secenoğlu. 18428- ll- ter Arıkan. 18429- Irfan Ünal. 18430- lsmet Özüdoğru. 18431 - lrem Yıldınm. 18432- lsmet Ünsal, 18433- Incıser Molay. 18434- tbrahim Giilyüz, 18435- llker Genç', 18436- tpek Ay- dm, 18437- Ibrahim Çeri. 18438- tlyan Denye- li, 18439- tsmail Çetin Hizmetli. 18440- lrem Kaya, 18441- lclal Kamsız. 18442- tsmet De- mir, 18443- Isa Özgür, 18444- llya Dehri. 18445-1. Hahl Gerçek. 18446-1. Cinsürlüoğlu, 18447- Irfan Özüdoğru. 18448- tdris Yıldırım, 18449- Jülide Çelik, 18450- Kerim Yeniçeri, 18451- Kadriye Karataş, 18452- Karabey Eroğ- lu. 18453- Kerem Ali Bürkan. 18454- Kadir Taşdoğan Hizmetli, 18455- Kemal Kubalas, 18456- Kudret Gümüş, 18457- Kerim Gökak, 18458- Kerim Kıymaz, 18459- Kazım Gündo- 6ar. 18460- Kemal Yumuşak, 18461- Keziban Ceylan. 18462- Kumsel Çakır, 18463- Kamer Erdoğan. 18464- Kazım Doğan, 18465- Kemal Demir. 18466- Kamuran Yural, 18467- Kum- riye Emre. 18468- K. Cumali Secmen, 18469- Kadir Çetınkol. 18470- Kader Ozdaş, 18471- Kamil Yener Gönül, 18472- Kadir Sarıeroğlu, 18473- Kenan Gül, 18474- Kemal Karayılan, 18475- Kerıme Emre. 18476- Karabey Eroğlu, 18477- Kenan Dörtkaş. 18478- Lale Yıldırım, 18479- Leyla Üçüncü. 18480- Levent Artok, 18481- Leyla Dönmez, 18482- Leyla Doğan Emre, 18483- Lütfü Özbey. 18484- Mustafa Erden, 18485- Müzeyyen Dudak, 18486- Mü- şerref Akbıyık. 18487- Mustafa Beyköylü, 18488- Makbule Özlem, 18489- Müzeyyen Er- şengil, 18490- Müjgan Öztürk, 18491- Mer- yem Elbek, 18492- Muharrem VaroJ, 18493- Meryem Acar, 18494- Mehmet Özdemir, 18495- Mehha Erol, 18496- Metin Duvar, 18497- Mürsel Kaygusuz, 18498- Mehmet Ha- zar, 18499- M. Figen Özdemir, 18500- Murat Kurt, 18501- Mikail Taşkın. Sürecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog