Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

COCAI 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Anlara'ya gelen KKTC Başbakanı Hakkı Atun, Başbakan'dan 'Başınızın çaresine bakın' yanıtını aldı KKTCyabnzbğa itfliyor1ALE {ARflBRAHÎMOĞLU ANKkRA -Rumlann Avrupa BTİıgi'n (A6) arkalannaalarak KKTC'-i siyasi tavızler verme- yt zorlanak içm uyguladığı eko- nomik anbargo Kuzey Kıbns'ı köşeye ıkıştınricen Kıbns Türk- leri, Babakan Tansu Çfller'den "Başınan çaresine bakuT öğü- dünû akı. KKTC içinde bulunduju cid- dı ekon<mık knzden çıkmak için ihtnacnlan 3 trilyon lirayerine ilk aşanada Ankara'dan l .8 tril- yon lirüık bir yardım alacak. KKTC dconomisindeki daboğa- zın Türriye'den ithal edildığini savunar KKTC heyeti, ıstediği- ni alamşyınca Ankara'dandûş kı- nklığı i;inde aynldı. Bajbakan Çiller'ir. kurulacak bir 'federal Kıbns cumhuriyeti'nin. Anka- ra'nın Arupa Birliği ile gümrük birliğine geçişıni kolaylaştıraca- gı düşüncesinde olduğu ve bu cumhuriyetin, Türkıye üye olma- dan da ÂB'ye girmesi görüşüne sıcak baktığı bıldirildi. KKTC ekonomisini kurtarma operasyonu için Başbakan Çil- ler'in davetlisi olarak geçen cu- ma günü Ankara'ya gelen Başba- kan Hakkı Atun başkanlığındaki heyet, Başbakan Çiller ile ancak önceki gece yansı bir araya gele- bildi. Çiller, KKTC heyetine Türki- ye'nin içinde bulunduğu ekono- mik sıkmtıyı anlatarak "Başını- zm çaresinebakm" dıye öğût ver- di. Başbakan Atun başkanlığın- daki KKTC heyetinde yer alan Başbakan Yardımcısı ve Cumhu- riyetçi Türk Parhsi lideri Ozker Ozgûr dûn Türkiye'den aynlma- dan önce Cumhuriyet'e temasla- n hakkında bılgı verdi. • Başbakan Atun başkanlığındaki KKTC heyeti, önceki gece yansı bir araya geldiği Başbakan Çiller'den istediği mali yardım yerine öğüt aldı. Başbakan Yardımcısı Özgür, "KKTC ekonomisi 5 Nisan Kararlan'ndan etkilendi" dedi. Atun, son birkaç yıldır Türki- ye'nin KKTC'ye yardımlannı önemli ölçüde azaltmış olmasm- dan yakındı ve Çiller'in de Tür- kiye'de bir istikrar programı uy- gulandiğını belirterek Kuzey Kıbns'ın ekonomik sorunlanna kendisinin çare bulması gerekti- ği görûşûnü aktardığmı söyledi. Ozker Özgür, Türkiye'nin yak- laşımma tepki göstererek "Ken- di yağınıızla kendi ciğerimizi ka- vuracağız. Ama ateşini biz yaka- mayacağız. Sorunlanmızın teme- Hnde Türkiye'nin KKTC'ye ken- disindeki reçeteyi u> gulaması ya- tıyor. 5 Nisan Kararlan'ndan et- kflendik" değerlendırmesini yap- tı. Özgür, KKTCde devlet gelir ve giderlerini istikrarlı hale getı- recek olan Avrupa Para Binmi ECU'ya geçilmesi fıknne Çil- ler'den "Ekonomistolarakyarar- lı olacağını sanmıyorum. Ekono- minin kendisi istikrarlı değilse is- tikrarlıbirölçeklebu sonın çözül- mez" yanıtını aldıklannı belirtti. Türkıye'nin, lira tedavülde kalmakla birlikte KKTCde ECU'nun para birimi olarak kul- lanılmasının, Avrupa Birliği'ne Kuzey Kıbns'ın da yakınlaştığı yolunda yanlış mesaj gideceği endişesinde olduğu belirtiliyor. Türkiye'den ekonomisini kur- tarmak için gerekli desteği göre- meyen KKTC'ye dış baskılann da artması, Kuzey Kıbns'ı gide- rek yalnızlığa itiyor. Eski Başbakan Derviş Erog- lu'nun yönetımde Türkıye'deki benzeT uygulamalar sonucu başı- boş kalan KKTC ekonomisi, Çil- ler hükümetinın uyguladıf ı istik- rar paketi ile giderek kötüleşti. Devalüasyonun etkisi KKTCde Türkiye'den ithal edilen devalüasyona ek olarak Avrupa Birlıği Adalet Mahkeme- si'nin (ABAD) geçen yıl KKTC ürünlerine, resmen tanınan Kıb- ns Rum Yönetimi bayrağı taşı- madığı gerekçesiyle koyduğu ambargo, Kuzey Kıbns'ın eko- nomik sorunlannı arttırdı. Bir yandan da Rumlar. Kıbns soru- nunda çözüm için KKTCyi siya- si tavızler vermeye zorlamak amacıyla Kuzey Kıbns'ın elekt- riğinı kesme yoluna gıttiler. KKTCde enflasyon Türk Lira- sı'ndaki devalüasyonlann etki- siyle yüzde 215 sınınna dayanır- ken faizler hariç toplam 1 trilyon 368 milyar lira kamu açıgı ve borcu bulunuyor. Özker Özgür, KKTC nin Tür- kiye'den yılda yaklaşık 150 mil- yon dolar ihracat 12 milyon do- larlık ithalat yaptığını anımsata- rak. ortaya çıkan dış ticaret açı- ğının likıt boşluguna neden oldu- ğunu belirtıyor. Özgür, Rauf Denktaş ın geçen yıl 21 kasımda BM Genel Sek- reteri'ne yazdığı mektupta, Kıb- ns'ta çözüme ulaşılması halinde her ıki halkın nzası ile bir fede- ral Kıbns cumhuriyetinın AB'ye üye olabileceğmi duyurduğunu anımsattı. 10 gündür grev yapan belediye işçileri yürüdü: Sokağa, eylemey genelgreve! tstanbol Haber Servisi -Toplu ış sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması sonucu 10 gün önce greve başlayan Sanyer Belediyesı işçileri dün yürüyüş yaptı. Belediye lş Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Hıdır BaL RP'li belediye yönetimının "Bizden olmayan çahşmastn" mantığıyla hareket ettiğmı belirterek, "Hizmet için göreve geMiklerini söyleyen RP'li başkanlar, bugüne kadar bu sözü yerine getirmedi. Södeşmemizi inızalamadıklan sürece de bu sözferi gerçekleşmeyecek" dedı Bal, 420'si Sanyer Belediyesı'nde olmak üzere Ümranıye, Beykoz ve Bayrampaşa'da topiam 1700 işçinin grevde bulunduğunu da sözlerine ekledi. Bahçeköy Caddesi üzennde bulunan Temizlik lşleri Müdürlüğü'nde toplanan grevdeki işçiler, saat 12.00'de Büyükdere Caddesi üzerindeki Sanyer Belediyesi'ne doğru yürümeye başladı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisler, işçılere müdahale etmedi. «Kuıtuhış yok tek başına". "Hak verflmez alınır" yazilı pankart ve dövizler taşıyan işçiler, sık sık "Toplusözleşme, hakkımız; grev sflahınuzT, "Sokağa. e\leme, genel greve" sloganlan attılar. HıdiT Bal, cuma günü Beyazıt Meydanı'nda şeriatçılann, laik düzeni yıkmaya yönelik yaprığı gösteriye, güvenlik kuvvetlerinın yeterli müdahalede bulunmadığını belirterek, "Yasamak için hakkuıı abnak isteyenler ise günlerdir polis taraftndan engeUeniyor. Belediye Başkanı Yusuf Tulu. toplu iş sözteşmesi tekinlyie tüm sos>al haklanmızı eiimizden ahyor. Belediye başkanı' Ben istediğim işçiyi istediğim yerde çahştınnm' mantığı güdüyor. Bunun nedeni 'Bizden olmayan burada çalışamaz' zihniyetidir n dedi. tşçikrin, polis kordonundaki yürüyiişü olaysız sona erdi. (Fotoğraf: AHMET ŞIK) Denktaş geri dönüş yaptı • KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, Bayrak Televizyonu'nun canlı yayınında yaptığı konuşmada 'îstediğiniz gibi başkanlık sistemi kabul edilirse yeniden aday olacak mısınız' şeklindeki sorulara 'hayır' demedi. REŞATAKAR LEFKOŞA - Kuzey Kıbns Türk Cumhunyeti Cumhurbaş- kanı Rauf Denktaş, görev süresi- nin dolmasına dört aydan daha az bir zaman kala başkanlık siste- mi' için başlattığı kampanyayı hızlandırdı. Denktaş, 1994'ün son gününe kadar "Yeniden aday olmayacağun r 'şeklinde kesin ifa- deler kullanırken Bayrak Tele- vizyonu'nun canlı yayınında çok önemli mesajlar verdi ve adaylık konusunda geri dönüş yaptı "tstediğiniz gibi başkanlık sis- temi kabul edilirse yeniden aday olacak mısınız" şeklindeki soru- lara "havn-" demeyen ve halktan gelecek tepkilere göre yeni bir durum değerlendirmesi yapabi- leceğini söyieyen Denktaş, par- lamentoda en fazla milletvekili- ne sahip bulunan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Dr. Derviş Eroğlu ile Toplumcu Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Mustafa Akıncı'dan destek görmedı. Cumhuriyetçj Türk Partisi Ge- nel Başkanı Ozker Özgür ise bu asamada yorum yapmak isteme- diğinı bildirdı. Ancak Özgür'ün de başkanlık sistemine karşı ol- duğu bılınıyor. DenkUş, Bayrak Televizyo- nu'nun 'Akis' programında, Kıb- ns Türklerinı hayrete ve endişe- ye düşüren çok önemli iddialan da gündeme getirdi. KKTCyi 8 yıl süreyle yöneten Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroglu'nu ağır suçlama- larla eleştiren Denktaş. bugünkü koalisyon hükümetinın ömrünün tükenmekte olduğu ızlenimini verdi. Denktaş. "ulusalhüküme- tin"gündemde olduğu, acil ön- lemlere hazırhklı olunması ge- rektiği ve Türkiye'nin Kıbns'ta taviz veremeyeceği gibi görüşle- ri ortaya koyduktan sonra Bayrak Televızj'onu'nun bir süreden be- n ısrarla gündeme getirdiği Bey- armudu bölgesindeki kıvılcım- dan söz etti. Türk, Rum ve Ingilız toprakla- nndan oluşan, "Dikelj'a'' Ingilız üssü ile karma köy Pile'ye kom- şu Beyarmudu Köyü'ndekı Ingi- liz topraklannın Rumlara verile- ceği yönündeki istihbaratlara da- yanarak göriiş belırten Denktaş, bu bölgede sıcak gelişmelerin ya- şanabüeceğıni ılen sürdü. Birlesik Metal-isin 13. Cenel Kurulu Delegelerden yönetime yetersizük suçlaması • DtSK'e bağlı Birleşik Metal-îş Sendikası'nın 262 delegesi bugün sendikanm yeni yönetimini belirleyecek. Genel kurula Genel Başkan Ali Rıza tkisivn ve Murat Tokmak başkanlığında iki liste ile girilmesi bekleniyor. den-Iş Genel Başkanı Murat Tokmak başkanlığında oluşacak listenin desteklenmesıni istedi. Panasonic Printer günleri başladı! GÜNNURtLHAN İSTANBUL - DtSK'e bağlı Birleşik Metal-lş Sendıkası'nın Mecidiyeköy Kültür Merke- zi'nde dün de devam eden 13. Olağan Genel Kurulu'nda dele- geler, sendika yönetimini ku- rumlaşma, eğitim, örgüüenme ve aktif mücadele konusunda yeter- sizlikle suçladı. Devrimci De- mokrat Delegeler ve eski Ma- den-lş Başkanı Murat Tok- mak'ın ayn ayn broşürler çıkar- dığı genel kurula Genel Başkan Afi Rıza tkisivri ve Murat Tok- mak başkanlığında iki ayn liste ile girilmesi bekleniyor. Birleşik Metal-lş Sendika- sı'mn önceki gün başlayan genel kurulunda dün delegeler söz al- dı. Delegelerinhementümü sen- dika genel merkez yönetimini eleştirdi, Genel karul kararlannm uy- gulanmadığını belirtendelegele- rin eleştirileri, sendikanın eğitim Adana Şube Başkanı Suat Işık sorumluluğu genel ba§kana yük- leyerek sorunlann çözülemeye- ceğini vurguladı. 1995 zor yıl olacak Birleşik Metal İşçileri Sendi- kası'nın 262 delegesi bugün sen- dikanın yeni yönetimini belirle- yecek seçimi yapmaya hazırla- nırken "Devrimd Demokrat De- legeler" imzasıyla dört sayfahk broşür çıkanldı. Metinde 1995 yılının çalışanlar açısından so- runlarla yüklü olduğu belirti- lerek, tüm emekçilerin ortak mü- cadelesi vurgulandı. Bugün yapılacak seçimlere ayn bir liste ile girmesi beklenen Birleşik Metal-lş Sendikası Ge- nel Başkanvekili Murat Tokmak ise genel kurulun ilk gününde dağıtılan broşürde sendika yöne- timine ve özellikle Genel Baş- faaliyetleri konusunda gerekli kanAliRızatkisivri'yeagıreleş- özeni göstermemesi, örgütlenme tiriler yöneltti. Tokmak, sendi- faaliyetlerinin yetersizliği, işçi kada kurumlaşmanm sağlana- madığını, sendikalarla siyasi par-sınıfının \e ülkenin sorunlan karşısında pasif kalınması gibi noktalarda toplandı. Topkapı Şube Başkanı Muzaf- fer Şahin, «endıka genel merkez yönetimınin bir önceki genel ku- rulda kara' altına aldığı eğitim çahşmalarnın hiçbirini yerine getirmedijini söyledi. Konuş- masında, Şeterii bir yönetim" vurgusu yıpan Şahın, eski Ma- tiler arasında olması gereken ba- ğıtnsız ilişkinin zedelendiğıni belirterek şunlan söyledi: "SHP'nin birtikteliği ile guilen organik ilişki sonucu sendikanuz basamak haline getirilmiştir.'' Murat Tokmak ise "Örgütûntek hakimj olma uğruna sendikal de- mokrastaün çtgnendiği r> eleştiri- sini yöneltti. ^S^ö. PanasonicPrinter "Şimdi tam lamanı" 1 3 OCAK 1995 • E KADAR Pan KX. KX. KX. KX. KX. KX. ı / , KX. P f tSO P t&95 P I 121 P 1A2+ R 2t23 !• ZA2* f ++OO 9 f*ln BO Kolort 9 f*lr> 13* Kolon I* Pln «O Kolor, 2* Pln I3A Kolon 2* Rln *O Kolort 2* Mn 13» Kolwı 74O KmrSMn 33O KmrSsn 2*O KmrSm t 92 Kmr/srt 2*O KmrSsn 3OO KmrSMn * Smyfm, 3 OOIpl. t m bKm m vm ue D tmttnol oj 1» / 2O5 ++9 27B S39 •*29 »39 « « » S s s s s s s PANCOM AŞ. Şokır Kesebir Sk. Balmumcu Plaza 2 No . 32 D. 4-6 BALMUMCU BEŞİKTAŞ/ISTANBUI Tel 274 7 1 9 1 - 2 7 4 47 5 6 - 2 7 4 47 55 274 47 2 3 - 2 7 4 47 24 Fax 274 71 90 Panasonlc buluapmaı noktalan İSTANBUI lAKBULUT 231 32 I I * ALFA 2 1 1 4O « 7 • ARENA 233 3O 3O • AROOS 57O «O O1 • BETSOA 21 1 42 82 • CANI 326 47 O5 •CONNECT 3 4 ) 39 42 • FONT 288 OO 66 • IKON 222 46 86 • INFO 272 34 24 . KRN 274 2O SO ' PROTEK 282 38 3O • PRES 28) 2O 81 • SMART 249 68 İO •TAM 414 36 5O - VATAN 247 4 7 O2 • YAAAAN 612 4O OO • YILOIZ 288 1O OS • 4K 2S9 38 OO • PRİNTER TECHNOLOOV 272 S3 33 A N K A R A ARENA 4 6 7 SS 42 • HAUCI 425 83 26 • INFO 44 1 SO 55 • METROCOM 4 3 4 22 91 • PROKOM 423 41 62 • PROTEK 4 2 7 47 5O İZMİR ARENA 44 1 82 95 • OATA 463 29 21 • INFO 463 19 43 SUHSA MINERVA 251 1 7 63 « A D A N A NORSAN 453 1 1 1 3 - YILOIZ 352 51 O3 M M S U N VIP 23O 8B 52 • O A Z İ A M T i r YILOIZ 23O 67 23 • K O N Y * HAUCI 233 84 1 6 . ANTALTA BIUŞIM 247 14 21 - İZMİT ROBOSIS 324 4O 25 • A D A M I A R I ROBOSIS 271 25 18 HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI '2. İnönü' Olayı... Bir köşe yazarının zorlandığı anlar vardır. Bir olay gelir, bir kişide düğümlenir. Ama siz o kişiyle il- gili olumlu ya da olumsuz duygulara sahipsinizdir. Kişiliğini seversiniz, ama yaptıklarının yanlışlığına inanı- yorsunuzdur. Ya da kişiliğini sevmezsiniz, ama yaptıklan size göre doğrudur. Yorumcu, aklını duygulannın önüne geçirmek zorunda- dır. • • • SHP-CHP birleşmesi, iki umutsuziuktan bir umut çıkar- ma deneyidir. Umutsuzluğu umuda çevirmenin ilk koşulu nedır? Umut- suzluğu yaratan nedenlere doğru bir tanı koymak. Daha sonra da onlan ayıklamak. Umutsuzluğun baş sorumlulannı koruyarak umut yarat- maya olanak var mı? CHP zaten ölü doğmuştu. Daha ış işten geçmeden, "Umudu ertelemek, yitirmekten iyidir!" diye yazdığımı anımsıyoaım. Peki SHP niçin adım adım eridi? Türkiye'nin ıkinci bü- yük partisi iken, altıncı sıraya nasıl düştü? Seçim barajının altına kadar ınmesinin sorumlulan kimlerdir? 1987'deki "baskm" seçimler öncesi, rahmetli Özal'ın "Mussolinivari" seçim sistemine kim "evet" dedi? Demi- rel ve Ecevit'in, "Bu çarpık seçim sisteminden vazgeçil- mezse, seçimleh boykot edelim!" önerisine -Ecevit'in si- yasal yaşamını bitirmek umudu ile- kim "hayır" dedi? Ve o "tarihselyanılgı"n\n sonucunda, önce Özal'ı son- ra Demırel'i Çankaya'ya kim taşıdı? HEP'le "seçim işbıriiğı"n\, partinin Güneydoğu'daki "HEP'e teslimiyeti"ne dönüştürmenin sorumluluğu kime aittı? O seçımlerde parti, Doğu'daki tam 13 seçim çevre- sinden niçin tek bir milletvekili bile çıkaramadı? Başka se- çim çevrelennden gelenlerın çoğu da partiyi niçin terk et- ti? Doğu'yu HEP'e terk edenler; Karadeniz'de, Trakya'da, Ege'de bunun bedelini ne kadar oy, ne kadar milletvekili yıtırerek ödediler? 1989'daki büyük yerel seçim zaferi. bir "çıkar paylaşı- mı" telaşı içinde, nasıl "hezimef'e dönüştü? Partinin ne yapısal, ne ideolojik tutarlılığının kalmasının sorumlusu kimdir? HEP bölünmesınden sonra CHP bö- lünmesinin kaçınılmazlığı kimin sorumluluğundadır? • • • Erdal İnönü, kişısel olarak saygı ve sempati duyduğum bir insan. Ama Ecevit dışı solun bugünkü perişanlığının en büyük sorumlusu odur! Önun arkasından gelen sorumlular ise; başta Baykal, Gürkan, Karayalçın, Karakaş ve "bilinen" bazı ısımler- dir. Erdal Bey -sıkılıp da- ilk "Hadi bana eyvallah!" dediğin- de; "Aman n'olur bizi bırakma!" diye eteğine sanlantardır. Erdal Bey'e akıl veren, tüm yanlışlarında "teşw/c"eden ba- zı "kifayetsiz muMeris "lerdir. Milletvekili olabilmek için, sıyasal rakiplerinı 12 Eylülcü- lere "veto" ettiren zavallılardır. Ve o zavallıları önemli ko- numlara getirerek kendi zayıflıklannı örtebileceklerini sa- nanlardır... Umutsuzluğun tüm sorumlulannı bir araya getirip baş- lanna da "baş sorumlu"yu dikerek "yeni" bir umut yarat- maya otanak var mı? Halkın, bitmez tükenmez "Erdal Bey - Deniz Bey maçlan "nı çok mu özlediğini sanıyorsunuz? • • • önümüzde "umut" verebilecek sadece iki "senaryo" bulunuyor. Ya Mümtaz Soysal "yepyeni bir ekip" ile birleşik "altı- oklu part/"nin başına geçer. Partiyi "sıfırdan başlayarak" sağlıklı bir yapıda yeniden kurar. İdeolojik tutarlılığı bozan- lan ayıklar. Ve seçımlerde de Ecevit'in DSP'si ile "seçim ittifakı"na gider. Ya da... Hamam da eski kalır, tas da... Ve Soysal ve ben- zerieri; taslannı taraklannı toplayıp DSP'de yerlerini alırlar. Birinci senaryo gerçekleşirse, "sol" iktidara bıle gelebt- lir. Ikinci senaryo gerçekleşirse, DSP Türkiye'nin birinci par- tisi olur. Solda kimse düş görmesin... "Mutlu son"la bitebilecek "üçüncü" bir senaryo -ne yazık ki- yok!.. Kültür Bakanlığı sorumluiugunu taşıdığım dönemde, Onat Kutiar, sinema alanında danışmanhğımı yapmıştı. Bi- rikimi, üretkenliği ve kişiliğı ile kendisıne her zaman saygı ve sevgi duydum. Tann'nın, kültür yaşamımızı onun katkı- lanndan bu kadar erken yoksun bırakmamasını diliyorum. Onat'lanmız ne yazık kı çok değil!.. 1961 Anayasası ve Çağdaş Demokrasi Vakfı kuruldu tstanbul Haber Servisi - 1961 Anayasası'nı hazırlayan 'Kurucu Meclis' üyeleri 34 yıl sonra bir araya gelerek vakıf kur- du. Eski Milli Birlik Komitesi ve Kurucu Meclis üyelerinden olu- şan vakfın senedi önceki gece imzalandı. Vakfın adı, "1961 Anayasası ve Çağdaş Demokrasi Vakfi" oldu. 1961 yılında Kurucu Mec- lis'in ilk toplantı tarihi olan 6 Ocak'ta kurulan vakfın amacı şöyle: "Türk tarihinde önemli bir aşama olan 27 Ma>ıs 1960 devrimi ik onun ürünü olan 1961 Anayasası'nın Türk toplumuna kazandırdığı değerleri, başta genç kuşaklar olmak üzere, top- lumun bütün kesimlerine tamt- mak veyaymak; bu devrimin; la- ik, demokratik, sosyai hukuk devleti temeline dayalı ana>asal harekerin. tarihsel, siyasal ve hu- kuksa) önemi ve işlevi konusun- da toplumu bflgilendirtnek ve ay- dınlatmak; bu konuyla ilgili tüm bilgi ve belgeler ile her türlü ça- lışma, inceleme ve araştırma ürünlerini toplayıp bilimsel yön- temlerle, objektif olarak deger- lendirerek toplumun yararlan- masına açmak ve sunmak." Vakfın kuruluş senedini imza- layanlar ise şöyle: "Numan Esin, Haydar Tunç- kanat, Selahattin Özgür, eski ba- kanlar Ziya Müezzinoglu, Alev Coşkun. Rüştü Özal, Kurucu Meclis üyeleri Hüseyin Onur, Prof Bedîi Fej^ioglu, Yavıız Fey- zioğlu, Dr Suphi Baykam, Sela- mi Savaş, Selçuk Çalüroğlu, Bur- han Akdağ, Rıfat ÇinL"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog